641/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

641
ZÁKON
zo 14. novembra 2002,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z. a zákona č. 449/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzby dane
Sadzby dane sa ustanovujú takto:
Číselný znak colného sadzobníka Opis tovaru Sadzba dane
2401 30 00 tabakový zvyšok 880,00 Sk/kg
2402 a 2403 cigary, cigarky cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane cigarety s dĺžkou nad 70 mm 0,95 Sk/kus 0,95 Sk/kus 0,95 Sk/kus
2403 cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet 1 000,00 Sk/kg
2403 ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku 880,00 Sk/kg
2403 žuvací tabak a šnupací tabak 880,00 Sk/kg.“.
2.
§ 20a sa vypúšťa.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.