637/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
ZÁKON
zo 14. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001 Z. z. a zákona č. 511/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.
2.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.
3.
V § 46c ods. 3 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.
4.
V § 49 ods. 5 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.
5.
§ 55d sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Na zdaniteľné plnenia uskutočnené od 1. januára 2003 a na tovar dovezený od 1. januára 2003 sa vzťahujú sadzby dane podľa tohto zákona.
(8)
Pri oprave základu dane podľa § 18 vzťahujúcej sa na zdaniteľné plnenie uskutočnené do 31. decembra 2002 použije platiteľ sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.“.
6.
V prílohe č. 1 nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 14 %“.
7.
V prílohe č. 2 nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM TOVAROV, KTORÉ SA PEVNE ZABUDOVÁVAJÚ AKO SÚČASŤ STAVBY A KTORÉ PODLIEHAJÚ SADZBE DANE 20 %
(§ 7 ods. 11 a § 10 ods. 3)“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001 Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom č. 511/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.