629/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

629
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 30. októbra 2002,
ktorou sa vykonáva zákon č. 444 /2002 Z. z. o dizajnoch
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 50 písm. a) až g) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky
§ 1
(1)
Prihláška dizajnu (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, a vyobrazenie dizajnu, ktoré umožňuje ďalšiu reprodukciu; hromadná prihláška (§ 31 ods. 5 zákona) obsahuje aj zoznam dizajnov.
(2)
Prihláška môže obsahovať opis vysvetľujúci vyobrazenie dizajnu (ďalej len „opis“) alebo zatriedenie podľa medzinárodného triedenia.1)
(3)
Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa deň podania prihlášky, ktorý je údajom o dni, mesiaci a roku podania, a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 2
Žiadosť o zápis obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodcu dizajnu, ak nie je prihlasovateľom a ak sa nevzdal práva byť uvedený v prihláške a zapísaný do registra dizajnov (ďalej len „register“) ako pôvodca dizajnu (§ 11 ods. 3 zákona),
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
názov dizajnu zodpovedajúci určeniu výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,
e)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis dizajnu.
Vyobrazenie dizajnu
§ 3
(1)
Vyobrazenie dizajnu obsahuje všetky jeho charakteristické znaky; dizajn sa zobrazí v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé líniové, obrysové, farebné, tvarové, štruktúrne alebo materiálové osobitosti vonkajšej úpravy výrobku alebo jeho zdobenia.
(2)
V hromadnej prihláške sa predloží vyobrazenie každého dizajnu. Každý dizajn sa očísluje arabskými číslicami. Pri číslovaní jednotlivých pohľadov sa ako základné číslo použije číslo príslušného dizajnu.
§ 4
(1)
Dizajn sa vyobrazí vo formáte A6 až A4. Ak má byť predmetom ochrany aj farebné usporiadanie vonkajšej úpravy výrobku, predložia sa farebné vyobrazenia.
(2)
Na vyobrazení dizajnu sa nesmú použiť slovné texty a vysvetlivky.
§ 5
Opis
(1)
Opis obsahuje objasnenie vyobrazenia dizajnu vrátane vysvetlenia charakteristických znakov a jednotlivých pohľadov.
(2)
V opise sa použije všeobecne používané odborné názvoslovie.
(3)
V hromadnej prihláške sa opis predloží pre každý dizajn.
§ 6
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru [§ 32 ods. 1 písm. b) zákona], uvedie v prihláške
a)
deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje,
b)
číslo tejto prihlášky a
c)
štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola táto prihláška podaná.
(2)
Za doklad o práve prednosti (§ 32 ods. 2 zákona) sa pokladá rovnopis prvej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola táto prihláška podaná.
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote, žiadosti o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu
§ 7
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote obsahujú
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu, ak je majiteľ zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľ zapísaného dizajnu zastúpený.
§ 8
Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu
Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
c)
deň, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia zapísaného dizajnu.
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 9
Návrh na výmaz a žiadosť o prepis
(1)
Návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra alebo žiadosť o prepis obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ak je navrhovateľ zastúpený,
d)
návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté.
(2)
Prílohou žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 40 ods.1 písm. a) zákona].
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane na žiadosť o prepis práv z prihlášky.
§ 11
Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu
Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.
Podrobnosti o náležitostiach podania žiadosti o zápis práva, prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra
§ 12
(1)
Žiadosť o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží zmluvu o prevode zapísaného dizajnu, úradne overenú kópiu zmluvy o prevode zapísaného dizajnu, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode zapísaného dizajnu preukazujúci zmenu majiteľa zapísaného dizajnu alebo iný doklad preukazujúci prevod zapísaného dizajnu.
(3)
K žiadosti o zápis prechodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží doklad preukazujúci prechod zapísaného dizajnu.3)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.
§ 13
(1)
Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(2)
K žiadosti o zápis licencie do registra priloží žiadateľ licenčnú zmluvu, úradne overenú kópiu licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie dizajnu, ktorý je predmetom prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.
§ 14
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
deň zriadenia záložného práva.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva do registra žiadateľ priloží zmluvu o zriadení záložného práva, úradne overenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.
§ 14a
(1)
Žiadosť o zápis exekúcie (§ 42 ods. 2 zákona) do registra a žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.4)
(3)
K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že zapísaný dizajn alebo prihláška nie je postihnutý exekúciou.
§ 14b
(1)
Žiadosť o zápis súdneho sporu o právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „súdny spor“) do registra a žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis súdneho sporu do registra žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom.
(3)
K žiadosti o zápis ukončenia súdneho sporu žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti.
§ 15
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo zapísaného dizajnu,
b)
deň zápisu dizajnu,
c)
deň oznámenia zápisu dizajnu vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
číslo prihlášky,
e)
deň podania prihlášky,
f)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,
g)
zatriedenie podľa medzinárodného triedenia,1)
h)
názov dizajnu,
i)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť pôvodcu dizajnu,
j)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
k)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
l)
licencia,
m)
záložné právo, prevod zapísaného dizajnu, prechod zapísaného dizajnu, prepis zapísaného dizajnu, zápis exekúcie na zapísaný dizajn a súdny spor k zapísanému dizajnu; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,
n)
výmaz zapísaného dizajnu, čiastočný výmaz zapísaného dizajnu,
o)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu,
p)
zánik zapísaného dizajnu a
q)
ďalšie rozhodné údaje.
(2)
Pri oznámení o zápise dizajnu do registra (§ 35 ods.1 zákona) úrad vo vestníku zverejní priezvisko, meno pôvodcu dizajnu; priezvisko, meno majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo; údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až h) a vyobrazenie dizajnu, ak prihlasovateľ nepožiadal o odklad zverejnenia dizajnu podľa § 35 ods. 2 zákona.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1)
Podanie urobené v listinnej podobe v konaní o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z registra sa predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami.
(2)
Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby5) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.
Darina Kyliánová v. r.
1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov podpísanej v Locarne 8. októbra 1968.
3)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
4)
§ 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
5)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.