622/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

622
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002
o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 57 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu vedie regionálna veterinárna a potravinová správa v knihe na evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu (ďalej len „kniha tlačív"). Vzor knihy tlačív je uvedený v prílohe.
(2)
Údaje uvedené v knihe tlačív nemožno dodatočne meniť; chybné údaje sa opravujú osobitnou poznámkou o oprave. Osobitnú poznámku o oprave podpisuje osoba, ktorá ju vykonala.
(3)
Strany v knihe tlačív sa číslujú a viažu šitím.
(4)
Na titulnej strane knihy tlačív sa uvedie
a)
označenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy odtlačkom pečiatky a jej adresa,
b)
dátum, od ktorého sa záznamy začínajú, a dátum, ktorým sa záznamy končia,
c)
meno, priezvisko, titul a podpis osoby zodpovednej za riadne vedenie knihy tlačív, jej funkcia, dátum začatia a skončenia jej poverenia potvrdený podpisom riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
§ 2
Knihy tlačív sa uchovávajú najmenej desať rokov, a to tak, aby k nim okrem osoby zodpovednej za ich riadne vedenie a okrem riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy nemali prístup iné osoby.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Zsolt Simon v. r.
Príloha k vyhláške č. 622/2002 Z. z.
VZOR KNIHY NA EVIDENCIU OSOBITNÝCH TLAČÍV VETERINÁRNEHO LEKÁRSKEHO PREDPISU
Poradové číslo výdaja/príjmu Dátum príjmu Prijaté od Dátum výdaja Vydané veterinárnemu lekárovi Množstvo (v ks) Evidenčné čísla vydaných/prijatých tlačív
meno podpis meno adresa podpis