614/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

614
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. septembra 2002
o kreditovom systéme štúdia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 20 ods. 1 písm. e), § 62 ods. 4 a § 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška určuje štruktúru informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole, ustanovuje rámcové usmernenie na zavedenie a uplatňovanie kreditového systému štúdia a určuje údaje, ktoré musí obsahovať dodatok k diplomu.
§ 2
Štruktúra informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole
(1)
Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole [§ 20 ods. 1 písm. e) zákona] obsahuje
a)
názov a sídlo vysokej školy, informáciu o jej organizačnej štruktúre, mená koordinátorov (§ 75 ods. 11 zákona, § 100 ods. 7 písm. b) zákona), informáciu o organizácii akademického roka, informáciu o spôsobe uchádzania sa o štúdium a o spôsobe zápisu na štúdium,
b)
orientačné informácie o prihlasovaní sa na pobyt, o možnostiach ubytovania, o zdravotnom poistení a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o knižniciach a študovniach, o možnostiach trávenia voľného času a o nákladoch na pobyt a život v Slovenskej republike,
c)
všeobecnú charakteristiku ponúkaných študijných programov,
d)
podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch vrátane informačných listov predmetov,
e)
informácie o možnosti získať akademické tituly a nadobudnúť kvalifikáciu,
f)
informácie o nákladoch spojených so štúdiom.
(2)
Informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole vypracúva vysoká škola v rovnakom rozsahu v štátnom jazyku a v anglickom jazyku.
(3)
Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole sa zverejňuje na webovom sídle vysokej školy a ďalším iným obvyklým spôsobom.
§ 3
Predmety študijného programu
(1)
Základné údaje o predmete sú údaje podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 1.
(2)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na
a)
povinné - ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,
b)
povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom,
c)
výberové - ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia [§ 51 ods. 4 písm. i) zákona].
(3)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na
a)
predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov,
b)
predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu.
(4)
Štátna skúška (§ 63 ods. 1 zákona) sa považuje za predmet.
§ 4
Kredity, ich zhromažďovanie a prenos
(1)
Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok.
(2)
Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(3)
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Spočítavajú sa kredity získané
a)
v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia (§ 65 zákona),
b)
v rámci časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c)
v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov podľa § 7.
§ 5
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)
Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (trimester, semester alebo akademický rok).
(2)
Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu.
(3)
Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia [§ 66 ods.1 písm. c) zákona].
(4)
Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].
(5)
Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].
(6)
Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určí pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu [§ 51 ods. 4 písm. h) zákona].
§ 6
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä
a)
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.),
b)
skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
(3)
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:
a)
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1
b)
B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
c)
C - dobre (priemerné výsledky) = 2
d)
D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
e)
E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3
f)
FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4
(4)
Ak vysoká škola alebo fakulta používa vlastnú klasifikačnú stupnicu, je povinná definovať prevod svojej stupnice do klasifikačnej stupnice podľa odseku 3.
(5)
Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne absolvuje, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
(6)
Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.
(7)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou (odsek 6), sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.
§ 7
Formálne náležitosti prenosu kreditov
(1)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené
a)
prihláškou na výmenné štúdium, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
zmluvou o štúdiu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3,
c)
výpisom výsledkov štúdia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
(3)
Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej vysokou školou.
§ 8
Dodatok k diplomu
(1)
Vzor dodatku k diplomu je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Súčasťou dodatku k diplomu je informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo.
§ 9
Použitie kreditového systému v študijných programoch tretieho stupňa
Na použitie kreditového systému v študijných programoch tretieho stupňa sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky primerane.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.
Peter Ponický v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
VZOR
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola:uvádza sa názov vysokej školy, ktorá predmet poskytuje
Fakulta:uvádza sa názov fakulty, ktorá predmet personálne a materiálne zabezpečuje
Kód predmetu:interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:uvádza sa týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, seminára, klinickej praxe. V prípade, že sa výučba predmetu neuskutočňuje každý týždeň počas semestra/trimestra, uvádza sa celkový počet hodín za semester/trimester: napríklad 2 hodiny prednášok/ 2 hodiny cvičení týždenne, prax v rozsahu 30 hodín za semester. Uvádza sa metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje (prezenčná, dištančná, kombinovaná).
Počet kreditov: uvádza sa celkový počet kreditov, ktoré študent získa absolvovaním predmetu
Odporúčaný semester/trimester štúdia:uvádza sa odporúčaný semester/trimester štúdia, v ktorom by si mal študent predmet zapísať, ak sa predmet pre rôzne študijné programy odporúča v rôznych častiach štúdia, uvedú sa samostatne, napríklad odporúčané v 3. semestri štúdia psychológie a v 1. semestri štúdia pedagogiky
Stupeň štúdia:uvádza sa stupeň štúdia, pre ktorý je predmet určený (pri prvom, druhom a treťom stupni štúdia sa uvedie 1.,2., 3. stupeň a pri študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň štúdia sa uvedie 1.+ 2. stupeň)
Podmieňujúce predmety:uvádza sa kód a názov predmetov, ktorých riadne absolvovanie je podmienkou na zápis predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:uvádzajú sa podmienky na absolvovanie predmetu, napríklad: V priebehu semestra budú štyri písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov.
Výsledky vzdelávania: uvádzajú sa hlavné vzdelávacie výstupy, ktoré študent získava absolvovaním predmetu, a opis toho, čo by mal študent vedieť, čomu by mal rozumieť a čo by mal byť schopný robiť po úspešnom ukončení procesu vzdelávania
Stručná osnova predmetu:uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu
Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:uvádza sa jazyk alebo kombinácia jazykov, ktorých znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu, napríklad ak sa predmet vyučuje v slovenskom jazyku, ale literatúra, ktorú je potrebné, aby si študent v rámci štúdia naštudoval, je dostupná len v nemeckom jazyku, vyžaduje sa znalosť slovenského a nemeckého jazyka, ak sa predmet poskytuje alternatívne vo viacerých jazykoch, v takom prípade sa uvádza napr. slovenský jazyk alebo nemecký jazyk
Poznámky:môžu sa uviesť poznámky k predmetu, napríklad že predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, alebo ak si ho zapíše najmenej 15 študentov, prípadne že kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A B C D E FX
a b c d e f
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:uvádza sa meno a priezvisko vyučujúceho, ak sa na predmete podieľajú viacerí vyučujúci, napríklad ak je iný vyučujúci na prednášky a iný na cvičenia, uvádzajú sa jednotlivo. Ak predmet poskytujú alternatívne viacerí vyučujúci, uvádzajú sa alternatívy vrátane odlišných foriem výučby. Ak sa predmet poskytuje vo viacerých jazykoch, uvádza sa, ktorý vyučujúci poskytuje predmet v ktorom jazyku.
Dátum poslednej zmeny:uvádza sa dátum, keď bola vykonaná v informačnom liste predmetu posledná zmena
Schválil:uvádza sa meno a priezvisko zamestnanca vysokej školy (štandardne garant študijného programu), ktorý zmenu schválil
Príloha č. 2 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
Prihláška na výmenné štúdium
Osobné údaje študenta
Jazykové znalosti
Prijímajúca vysoká škola
Príloha č. 3 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
Zmluva o štúdiu
Zmeny navrhovaného študijného plánu
Príloha č. 4 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
Výpis výsledkov štúdia
Počet kreditov spolu
Príloha č. 5 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
DODATOK K DIPLOMU