600/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. septembra 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „obcí" nahrádza slovami „obcami a samosprávnymi krajmi".
2.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „obcí".
3.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ustanovenie odseku 1" a na konci sa pripájajú slová „povinnosť vykonania odbornej prípravy".
4.
V § 2 ods. 5 sa slovo „troch" nahrádza slovom „piatich".
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané do 31. decembra 2002 zostávajú v platnosti. Oprávnenie z nich vyplývajúce sa rozširuje aj na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie samosprávnymi krajmi.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
László Miklós v. r.