599/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

599
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. septembra 2002
o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje náhrady za výkon funkcie prísediaceho sudcu z radov občanov (ďalej len „prísediaci").
Náhrada ušlého zárobku
§ 2
(1)
Prísediacemu, ktorý nie je v pracovnom pomere ani v pomere obdobnom pracovnému pomeru, ale podniká alebo je inak zárobkovo činný, patrí náhrada ušlého zárobku počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou v preukázanej výške, najviac 2,66 eura za hodinu alebo 21,25 eura za jeden pracovný deň.
(2)
Prísediacemu uvedenému v odseku 1 patrí náhrada ušlého zárobku, len ak preukáže, že mu strata na zárobku vznikla v čase výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou.
§ 3
(1)
Základom na výpočet náhrady ušlého zárobku je základ dane z príjmov fyzických osôb1) (ďalej len „základ").
(2)
Náhrada ušlého zárobku sa vypočíta zo základu deleného najvyšším počtom pracovných hodín ustanovených za kalendárny rok pre zamestnancov v pracovnom pomere osobitným predpisom.2)
(3)
Základ sa preukazuje potvrdením správcu dane o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie alebo ak prísediaci nebol povinný podať daňové priznanie podľa osobitného predpisu,3) potvrdením od zamestnávateľa o výške základu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za posledné zdaňovacie obdobie.
(4)
Ak nemožno zistiť výšku ušlého zárobku spôsobom ustanoveným touto vyhláškou, patrí prísediacemu náhrada ušlého zárobku v sume 1,33 eura za hodinu, najviac 10,63 eura za jeden pracovný deň.
§ 4
Náhrada hotových výdavkov
Hotové výdavky, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo plnením iných povinností spojených s touto funkciou, sa nahrádzajú za podmienok, v rozsahu a vo výške ustanovenej osobitným predpisom.4)
§ 5
Paušálna náhrada
Prísediacemu patrí za každý deň súdneho pojednávania paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho v sume 5 eur.
§ 6
Spoločné ustanovenie
Náhrada ušlého zárobku a paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho je funkčným požitkom.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 306/1997 Z. z.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.
Ján Čarnogurský v. r.
1)
§ 5 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.