597/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. septembra 2002,
ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného spracovania štatistických údajov sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí (ďalej len „číselník"). Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky ustanoveného osobitným predpisom.1)
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z., opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 408/2001 Z. z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 597/2002 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJOV
Číselný kód Úplný názov Skrátený názov Značka
1 Bratislavský kraj Bratislavský BL
2 Trnavský kraj Trnavský TA
3 Trenčiansky kraj Trenčiansky TC
4 Nitriansky kraj Nitriansky NI
5 Žilinský kraj Žilinský ZI
6 Banskobystrický kraj Banskobystrický BC
7 Prešovský kraj Prešovský PV
8 Košický kraj Košický KI

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV
Číselný kód Úplný názov Skrátený názov Značka
101 Okres Bratislava I Bratislava I B1
102 Okres Bratislava II Bratislava II B2
103 Okres Bratislava III Bratislava III B3
104 Okres Bratislava IV Bratislava IV B4
105 Okres Bratislava V Bratislava V B5
106 Okres Malacky Malacky MA
107 Okres Pezinok Pezinok PK
108 Okres Senec Senec SC
201 Okres Dunajská Streda Dunajská Streda DS
202 Okres Galanta Galanta GA
203 Okres Hlohovec Hlohovec HC
204 Okres Piešťany Piešťany PN
205 Okres Senica Senica SE
206 Okres Skalica Skalica SI
207 Okres Trnava Trnava TT
301 Okres Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou BN
302 Okres Iľava Iľava IL
303 Okres Myjava Myjava MY
304 Okres Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom NM
305 Okres Partizánske Partizánske PE
306 Okres Považská Bystrica Považská Bystrica PB
307 Okres Prievidza Prievidza PD
308 Okres Púchov Púchov PU
309 Okres Trenčín Trenčín TN
401 Okres Komárno Komárno KN
402 Okres Levice Levice LV
403 Okres Nitra Nitra NR
404 Okres Nové Zámky Nové Zámky NZ
405 Okres Šaľa Šaľa SA
406 Okres Topoľčany Topoľčany TO
407 Okres Zlaté Moravce Zlaté Moravce ZM
501 Okres Bytča Bytča BY
502 Okres Čadca Čadca CA
503 Okres Dolný Kubín Dolný Kubín DK
504 Okres Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto KM
505 Okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš LM
506 Okres Martin Martin MT
507 Okres Námestovo Námestovo NO
508 Okres Ružomberok Ružomberok RK
509 Okres Turčianske Teplice Turčianske Teplice TR
510 Okres Tvrdošín Tvrdošín TS
511 Okres Žilina Žilina ZA
601 Okres Banská Bystrica Banská Bystrica BB
602 Okres Banská Štiavnica Banská Štiavnica BS
603 Okres Brezno Brezno BR
604 Okres Detva Detva DT
605 Okres Krupina Krupina
606 Okres Lučenec Lučenec LC
607 Okres Poltár Poltár PT
608 Okres Revúca Revúca RA
609 Okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota RS
610 Okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš VK
611 Okres Zvolen Zvolen ZV
612 Okres Žarnovica Žarnovica ZC
613 Okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom ZH
701 Okres Bardejov Bardejov BJ
702 Okres Humenné Humenné HE
703 Okres Kežmarok Kežmarok KK
704 Okres Levoča Levoča LE
705 Okres Medzilaborce Medzilaborce ML
706 Okres Poprad Poprad PP
707 Okres Prešov Prešov PO
708 Okres Sabinov Sabinov SB
709 Okres Snina Snina SV
710 Okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa SL
711 Okres Stropkov Stropkov SP
712 Okres Svidník Svidník SK
713 Okres Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou VT
801 Okres Gelnica Gelnica GL
802 Okres Košice I Košice I K1
803 Okres Košice II Košice II K2
804 Okres Košice III Košice III K3
805 Okres Košice IV Košice IV K4
806 Okres Košice-okolie Košice-okolie KS
807 Okres Michalovce Michalovce MI
808 Okres Rožňava Rožňava RV
809 Okres Sobrance Sobrance SO
810 Okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves SN
811 Okres Trebišov Trebišov TV

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OBCÍ
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.