587/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2002 do 14.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

587
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. septembra 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „okresná školská rada" a „krajská školská rada" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obecná školská rada" a „územná školská rada" v príslušných tvaroch.
2.
§ 5 a 6 znejú:
㤠5
(1)
Obecná školská rada sa zriaďuje v obci, v ktorej sú určené najmenej dva školské obvody5a) alebo v ktorej územnej pôsobnosti sú zriadené najmenej dve školy alebo dve školské zariadenia,5b) bez rozdielu zriaďovateľa. Ak je v územnej pôsobnosti obce zriadená len jedna základná škola, ktorej súčasťou sú školské zariadenia, obecná školská rada sa nezriaďuje.
(2)
Obecná školská rada ma 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce,5b)
b)
štyroch zástupcov rodičov detí a žiakov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce,5b)
c)
jedného delegovaného zástupcu obce, na ktorej území je obecná školská rada zriadená,
d)
jedného delegovaného zástupcu okresného úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa príslušná obec nachádza,
e)
jedného delegovaného zástupcu inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní,
f)
jedného delegovaného zástupcu odborovej organizácie zamestnancov škôl alebo školských zariadení.5b)
(3)
Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce podľa odseku 2 písm. a) a b), inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a odborovými organizáciami zamestnancov škôl a školských zariadení podľa odseku 2 písm. e) a f) zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách hlasovaním. Voľby zabezpečí obec. Ak sú v územnej pôsobnosti obce len dve školy alebo školské zariadenia, členom obecnej školskej rady sa stáva jeden zástupca pedagogických zamestnancov, dvaja zástupcovia rodičov detí a žiakov z každej školy alebo školského zariadenia a jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zo školy alebo školského zariadenia, ktoré má viac nepedagogických zamestnancov; ak je rovnosť počtu nepedagogických zamestnancov, rozhodne sa žrebovaním.
(4)
Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do obecnej školskej rady požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do obecnej školskej rady podľa odseku 2 písm. a) a b); súčasne požiada okresný úrad, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a odborové organizácie zamestnancov škôl a školských zariadení podľa odseku 2 písm. e) a f) o delegovanie ich zástupcov do obecnej školskej rady.
(5)
Obec zvolá predsedov školských rád na uskutočnenie volieb. Predsedovia rád škôl si zvolia volebnú komisiu. Voľby členov obecnej školskej rady sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 okrem písmen c) a d) na hlasovacom lístku.
(6)
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 okrem písmen c) a d).
(7)
Do obecnej školskej rady sú podľa odseku 3 zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena obecnej školskej rady za príslušné skupiny podľa odseku 2 okrem písmen c) a d) volebná komisia žrebom.
(8)
Na čele obecnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí obecná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov obecnej školskej rady.
(9)
Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady zvolá príslušná obec.
(10)
Z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do obecnej školskej rady, mená a priezviská členov obecnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu obecnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda obecnej školskej rady a starosta obce. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí obec. Prílohou zápisnice je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do obecnej školskej rady.
§ 6
(1)
Územná školská rada sa zriaďuje v samosprávnom kraji.
(2)
Územná školská rada má 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)
b)
troch zástupcov rodičov žiakov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)
c)
jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja,
d)
jedného delegovaného zástupcu príslušného krajského úradu,
e)
jedného žiaka strednej školy navrhnutého radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)
f)
jedného delegovaného zástupcu inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní,
g)
jedného delegovaného zástupcu odborového orgánu zamestnancov škôl a školských zariadení.
(3)
Členov územnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách hlasovaním. Voľby zabezpečí samosprávny kraj.
(4)
Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do územnej školskej rady samosprávny kraj požiada príslušné rady škôl o návrh kandidátov do územnej školskej rady podľa odseku 2 písm. a), b) a e); súčasne požiada krajský úrad, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a krajskú odborovú organizáciu zamestnancov škôl a školských zariadení o delegovanie ich zástupcov do územnej školskej rady.
(5)
Samosprávny kraj zvolá predsedov školských rád na uskutočnenie volieb. Predsedovia školských rád zvolia volebnú komisiu. Voľby členov územnej školskej rady sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) na hlasovacom lístku.
(6)
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g).
(7)
Do územnej školskej rady podľa odseku 3 sú zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena územnej školskej rady za príslušné skupiny podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) volebná komisia žrebom.
(8)
Na čele územnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí územná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov územnej školskej rady.
(9)
Ustanovujúce zasadnutie územnej školskej rady zvolá samosprávny kraj.
(10)
Z ustanovujúceho zasadnutia územnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do územnej školskej rady, mená a priezviská členov územnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda územnej školskej rady a predseda samosprávneho kraja. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí samosprávny kraj. Prílohou zápisnice je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do územnej školskej rady.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b a 6a znejú:
„5a)
§ 4 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 4a ods. 2 a § 5a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zriaďovaní obecnej školskej rady (§ 5) a územnej školskej rady (§ 6) sa uplatňuje pravidlo, že počet volených členov tvorí väčšinu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2002.
Peter Ponický v. r.