544/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

544
ZÁKON
z 10. júla 2002
o Horskej záchrannej službe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje zriadenie, postavenie a úlohy Horskej záchrannej služby (ďalej len „horská služba"), práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s bezpečnosťou osôb v horských oblastiach, práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Zriadenie horskej služby
(1)
Zriaďuje sa horská služba ako štátna rozpočtová organizácia,1) ktorá na území vymedzenom týmto zákonom vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Horská služba je zapojená finančnými vzťahmi2) na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.3)
(3)
Podrobnosti o organizácii horskej služby upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(4)
Sídlom horskej služby sú Vysoké Tatry.
(5)
Horská služba spravuje podľa osobitného zákona4) majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.
§ 2a
Záchranná činnosť
(1)
Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.
(2)
Záchrannú činnosť podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou spôsobilosťou.
§ 2b
Zriadenie a postavenie
Národnej asociácie horských vodcov
(1)
Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia”) so sídlom vo Vysokých Tatrách.
(2)
Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Asociácia je právnická osoba.
(4)
Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ktorý tvoria členovia asociácie. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda, ktorý tiež zastupuje asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí snem. Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti o činnosti asociácie, práva a povinnosti členov asociácie ustanovujú predpisy asociácie, ktoré schvaľuje snem asociácie.
§ 2c
Pôsobnosť asociácie
Asociácia najmä
a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti,
d)
podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,
e)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje informačné a poradenské služby,
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,
i)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí,
j)
je oprávnená prostredníctvom svojich členov požadovať preukázanie totožnosti osôb pri porušení povinností vyplývajúcich z § 11 ods. 2 písm. a); pritom sa preukazujú preukazom člena asociácie.
§ 2d
Horská vodcovská činnosť
(1)
Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu
a)
na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b)
na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu
(2)
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.
§ 2e
Zriadenie a postavenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov
(1)
Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia sprievodcov“) so sídlom vo Vysokých Tatrách.
(2)
Asociácia sprievodcov je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Asociácia sprievodcov je právnická osoba.
(4)
Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie sprievodcov je najvyšší orgán asociácie sprievodcov, ktorý tvoria členovia asociácie sprievodcov. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie sprievodcov. Predseda je štatutárny orgán asociácie sprievodcov, ktorý zastupuje asociáciu sprievodcov navonok a koná v jej mene. Predsedu a predsedníctvo volí snem.
(5)
Podrobnosti o činnosti asociácie sprievodcov, práva a povinnosti členov asociácie sprievodcov ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje snem asociácie sprievodcov.
§ 2f
Pôsobnosť asociácie sprievodcov
Asociácia sprievodcov najmä
a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
d)
podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť,
e)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje informačné a poradenské služby,
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej sprievodcovskej činnosti,
i)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.
§ 2g
Horská sprievodcovská činnosť
(1)
Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom prostredí a vysokohorskom prostredí bez použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje na zabezpečenie pohybu sprevádzanej osoby
a)
na turistických značených chodníkoch a trasách,
b)
mimo turistických značených chodníkov a trás
1.
bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice Medzinárodného zväzu horolezeckých spolkov (UIAA),
2.
so snehovou prikrývkou na snežniciach alebo bežeckých lyžiach.
(2)
Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané asociáciou sprievodcov; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.
§ 3
Horské oblasti
(1)
Horské oblasti na účely tohto zákona sú:
a)
Belianske Tatry,
b)
Kremnické vrchy,
c)
Kysucká vrchovina,
d)
Kysucké Beskydy,
e)
Malá Fatra,
f)
Nízke Tatry,
g)
Pieniny,
h)
Slovenský raj,
i)
Stredné Beskydy,
j)
Veľká Fatra,
k)
Vysoké Tatry,
l)
Západné Tatry.
(2)
Hranice horských oblastí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 4
Úlohy horskej služby
(1)
Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä
a)
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
b)
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c)
vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
d)
podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
e)
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
f)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
g)
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu5a) v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou,
h)
vydáva pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.
(2)
Horská služba ďalej
a)
plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b)
vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12,
c)
vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12,
d)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11,
e)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,
h)
je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
i)
vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
j)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k)
spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,
l)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku.
(3)
Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.
(4)
Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami. Príjmy získané za poskytnutie týchto služieb môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou.
(5)
Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti podľa § 12 ods. 3 v rozsahu meno, priezvisko a druh záchrannej činnosti.
§ 5
Oprávnenia príslušníka horskej služby
(1)
Príslušník horskej služby pri plnení úloh podľa § 4 a iná osoba, ktorá vykonáva činnosť organizovanú horskou službou, sú oprávnení
a)
vstupovať a vchádzať dopravnými prostriedkami horskej služby bez obmedzenia do horskej oblasti a jaskyne,
b)
používať automobily so zvláštnymi výstražnými znameniami, signálne pištole, výbušniny a výbušné predmety podľa osobitného predpisu,6b)
c)
používať pri záchrannej činnosti, preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona bezplatne a prednostne zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu,7)
d)
prekročiť na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu štátnu hranicu za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
vydávať pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti,
f)
nahliadať do knihy vychádzok a výstupov [§ 7 ods. 1 písm. c)] a vyžadovať z nej informácie,
g)
vyžadovať pri vykonávaní záchrannej činnosti alebo pri pátraní po nezvestnej osobe preukázanie totožnosti osoby, ktorej sa záchranná činnosť alebo pátranie týka, alebo preukázanie totožnosti osoby v súvislosti s ukladaním pokút v blokovom konaní podľa tohto zákona.
(2)
Príslušník horskej služby pri výkone svojich oprávnení sa preukazuje služobným preukazom horskej služby.
(3)
Horská služba spracúva osobné údaje osôb podľa odseku 1 písm. g) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu.8)
§ 6
Obmedzenie práv k nehnuteľnostiam
(1)
Vlastník je povinný umožniť neobmedzený vstup príslušníkom horskej služby, prípadne vjazd dopravným prostriedkom na nehnuteľnosti pri plnení úloh podľa tohto zákona; je takisto povinný strpieť umiestnenie výstražných, informačných a iných zariadení súvisiacich s bezpečnosťou osôb a umiestnenie zabezpečovacích zariadení. Horská služba dbá na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka.
(2)
Okresný úrad rozhoduje o primeranej náhrade9) za obmedzenie podľa odseku 1, ak v tejto veci nedôjde k dohode medzi vlastníkom a horskou službou.
§ 7
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo stravovacie služby
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby v horskej oblasti, je povinná
a)
poskytnúť ubytovanie alebo prístrešok osobe, ak v dôsledku náhleho zhoršenia počasia, pôsobenia iných prírodných živlov, v dôsledku úrazu alebo iného náhleho zhoršenia zdravotného stavu je ohrozený jej život alebo zdravie,
b)
ohlásiť bezodkladne horskej službe informácie o osobe, ktorej sa poskytlo ubytovanie alebo prístrešok podľa písmena a),
c)
viesť knihu vychádzok a výstupov, ktorá obsahuje meno a priezvisko osoby, čas odchodu a predpokladaného príchodu a trasu vychádzky, túry alebo výstupu,
d)
oznámiť horskej službe nezvestnú osobu, ktorá je ubytovaná v jej zariadení.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, je povinná
a)
poskytnúť prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia a zabezpečiť odbornú lekársku pomoc,
b)
zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.
§ 8
Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu
(1)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný
a)
označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
b)
zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času lyžiarskej trate,
c)
umiestniť znenie povinností osoby na lyžiarskej trati podľa § 8a tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať,
d)
zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc, a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť; prepravu zranenej osoby pri sklone lyžiarskej trate nad 25 % je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate môže ustanoviť podľa miestnych podmienok pravidlá správania sa na lyžiarskej trati; tieto pravidlá je povinný umiestniť tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať.
(3)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá porušuje povinnosti podľa § 8a.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti, preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona umožniť bezplatne prednostnú prepravu osôb podľa § 5 ods. 1 a zachraňovanej osoby na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.
§ 8a
Povinnosti osoby na lyžiarskej trati
(1)
Osoba na lyžiarskej trati je povinná
a)
správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d),
c)
dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
(2)
Lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
(3)
Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
(4)
Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.
(5)
Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.
(6)
Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
(7)
Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
(8)
Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času možno vstupovať na lyžiarsku trať, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate.
§ 9
Povinnosti organizátorov podujatí
Organizátor športového a iného podujatia v horskej oblasti, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, je povinný najmenej tri dni pred jeho konaním ohlásiť horskej službe zameranie a miesto konania podujatia a v prípade potreby prerokovať s horskou službou bezpečnostné opatrenia.
§ 10
Povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne vysielanie
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne vysielanie, je povinná na požiadanie horskej služby bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie oznámenia súvisiaceho s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.
§ 11
Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti
(1)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má právo požadovať od horskej služby, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, bezplatné informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.
(2)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná
a)
dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
b)
správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
c)
ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti a informácie súvisiace s poškodením zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby v horskej oblasti,
d)
zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
e)
uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú; to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej,
f)
na vyzvanie príslušníka horskej služby alebo horského vodcu preukázať svoju totožnosť.
(3)
Príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.
§ 11a
Odborná spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti a odborná spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(2)
Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z členov asociácie, ktorých určí asociácia.
(3)
Ak žiadateľ nevyhovie na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu.
(4)
Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 a úspešne vykonal skúšku, vydá asociácia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(5)
Žiadosť o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace, a zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky.
(6)
Žiadateľ o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní osobitnej odbornej prípravy.
(7)
Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej prípravy zúčastniť sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy a po jej skončení absolvovať preskúšanie; pri preskúšaní musí predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať asociácii osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(8)
Osobitná odborná príprava sa vykonáva za úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom. Úhradu určuje asociácia a je jej príjmom.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, kde pôsobnosť vykonáva asociácia sprievodcov.
(10)
Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 12
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadny výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ horskej služby.
(3)
Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.
(4)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu žiadateľa a druh záchrannej činnosti, na ktorú odbornú spôsobilosť žiada. Žiadateľ k žiadosti priloží doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 14 a doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu.9b)
(5)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré sú k nej v pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom vzťahu.
(6)
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní špecializovanej prípravy.
(7)
Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 24 mesiacov zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať horskej službe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.
(8)
Špecializovaná príprava a školenie osoby, ktorá nie je príslušníkom horskej služby, sa vykonáva za úhradu nákladov.
(9)
Odbornou spôsobilosťou podľa tohto zákona je aj súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadne plnenie úloh príslušníkmi horskej služby na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade podľa osobitného predpisu9c) (ďalej len „odborné činnosti“).
(10)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu príslušníka horskej služby a druh odbornej činnosti, na ktorú odbornú spôsobilosť žiada.
(11)
Príslušníkovi horskej služby, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.
(12)
Príslušník horskej služby, ktorý stratí odbornú spôsobilosť, je povinný bezodkladne odovzdať horskej službe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.
(13)
Na získanie a stratu odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti sa vzťahujú odseky 2, 6 a 7 prvá veta rovnako.
(14)
Zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného zákona.10)
(15)
Druhy záchranných činností a odborných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 12aa
Lokalizácia
(1)
Horská služba je oprávnená pri vyhľadávaní osoby v tiesni, ktorá je nezvestná, využívať prevádzkové a lokalizačné údaje získané Policajným zborom podľa osobitného predpisu.10a)
(2)
Horská služba je oprávnená využívať prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 len v nevyhnutnej miere a je povinná zabezpečiť ich ochranu pred neoprávneným zverejnením a poskytnutím inej osobe. Prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 využíva spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o príslušníkovi horskej služby, ktorý o poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadal, a tiež údaje o účele, na ktorý sa poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadalo. Horská služba je povinná nepotrebné prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 bezodkladne zničiť; o zničení údajov vyhotoví písomnú zápisnicu.
§ 12a
Dozor
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú okresný úrad a horská služba.
§ 13
Priestupky
(1)
Porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 1, § 8a ods. 1 až 5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f) a § 12 ods. 7 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 331 eur.
(2)
Pokutu za priestupky podľa odseku 1 môžu v blokovom konaní ukladať aj poverení príslušníci horskej služby.
(3)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný zákon.11)
§ 14
Iné správne delikty
(1)
Okresný úrad môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1, 2 a 4, § 9 a 10 pokutu do 3319 eur.
(2)
Pri určení pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 15
Spoločné ustanovenie
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Horská služba Tatranského národného parku" rozumie sa tým „Horská záchranná služba".
§ 16
Prechodné ustanovenie
Správa majetku štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v užívaní Tatranskej horskej služby Štátnych lesov Tatranského národného parku a ktorý je určený na záchrannú činnosť, prechádza zo Štátnych lesov Tatranského národného parku na horskú službu.
§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť vydaný do 31. decembra 2005 sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti vydané podľa tohto zákona.
(2)
Odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31. decembra 2005, je povinná zúčastniť sa školenia a absolvovať preskúšanie podľa tohto zákona prvýkrát do 31. decembra 2007, inak stratí odbornú spôsobilosť.
(3)
Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný orgán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky založenej podľa osobitného zákona tak, aby sa uskutočnil najneskôr do 30. apríla 2006. Prvé zasadnutie snemu do zvolenia orgánov asociácie vedie predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.
(4)
Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného do 31. decembra 2005 končí 31. decembra 2006.
§ 16b
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2015
Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov tak, aby sa uskutočnil do 28. februára 2016. Zasadnutie ustanovujúceho snemu asociácie sprievodcov vedie do zvolenia orgánov asociácie sprievodcov predseda Slovenskej asociácie horských sprievodcov.
§ 16c
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Lehoty podľa § 11a ods. 7 a § 12 ods. 7 neplynú počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
5)
§ 24 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
5a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
6a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.
8)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
9c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
10)
§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.§ 17 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 76 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.