534/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:
„e)
poistné na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.“.
2.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súčasťou platby poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39a) je oznámenie počtu vyplatených dávok nemocenského zabezpečenia a dní, za ktoré sa vyplatili tieto dávky.“.
Čl. V
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 106 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
2.
Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý znie:
㤠106a
(1)
Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci, sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu (ďalej len „zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci").
(2)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú za úhradu.
(3)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sú
a)
vyšetrenie zdravotného stavu občana v konaní o dávke sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
b)
vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana v konaní o dávke sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
c)
vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia,
d)
vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb.
(4)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú na základe písomného vyžiadania štátneho orgánu sociálnej pomoci.
(5)
Výpisy zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie podklady a údaje sa poskytujú štátnym orgánom sociálnej pomoci v lehotách určených týmito orgánmi.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.