529/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 19. augusta 2002
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov1) z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom
a)
predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b)
zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh2) a do obehu v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, používanie a na použitý materiál.
(3)
Požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a na podmienky ich používania ustanovené osobitnými prepismi3) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Obalom je výrobok,4) ktorý sa používa na balenie, ochranu, manipuláciu, dodávanie a uvádzanie tovarov, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
(2)
Opakovane použiteľným obalom je obal, pôvodne určený na vykonanie minimálneho počtu ciest alebo obehov počas svojho životného cyklu, ktorý sa opakovane plní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie obalu; takýto opakovane použitý obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
opakovaným použitím činnosť, pri ktorej sa obal, ktorý bol pôvodne určený a navrhnutý na vykonanie minimálneho počtu ciest alebo obehov počas svojho životného cyklu, opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie obalu,
b)
povinnou osobou podnikateľ,5) ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky v obaloch,
c)
uvedením do obehu odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo baleného výrobku inej osobe na účely distribúcie alebo použitia s výnimkou uvedenia obalu alebo baleného výrobku na trh.
§ 3
Prevencia
(1)
Prevenciou je
a)
znižovanie množstva a škodlivosti materiálov a látok pre životné prostredie, ktoré obaly a odpady z obalov obsahujú,
b)
znižovanie množstva obalov a odpadov z obalov na úrovni výrobného procesu, predaja, distribúcie alebo využitia, osobitne pri vývoji čistých výrobkov a technológií.
(2)
Na účely prevencie sú povinné osoby, ktoré vyrobia viac ako desať ton balených výrobkov ročne, povinné vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje
a)
kvantitatívne ciele pre prevenciu,
b)
opatrenia na dosiahnutie cieľov,
c)
kontrolné mechanizmy na overenie plnenia cieľov.
(3)
Ak povinná osoba vyrába obaly alebo tovary balené v obaloch z polyvinylchloridu, je povinná vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje aj opatrenia na postupné znižovanie a nahrádzanie polyvinylchloridu inými druhmi plastov alebo inými materiálmi.
(4)
Stravovacie zariadenia s trvalou inštaláciou teplej vody, ktoré používajú riad na jedno použitie, sú povinné vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje opatrenia na postupné znižovanie používania riadu na jedno použitie a opatrenia na nahrádzanie riadu na jedno použitie opakovane použiteľným riadom alebo riadom vyrobeným z biologicky rozložiteľných materiálov. Riad z biologicky rozložiteľných materiálov možno použiť len v prípade zabezpečenia jeho zberu a materiálového zhodnotenia.
(5)
Povinná osoba a prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia sú povinní vypracovať program prevencie a zaslať ho príslušnému okresnému úradu do šiestich mesiacov od začatia činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Ak dôjde k zmene činnosti povinnej osoby a prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia, ktorá má vplyv na obsah programu prevencie, sú tieto osoby povinné vypracovať a zaslať príslušnému okresnému úradu do štyroch mesiacov od vzniku tejto zmeny nový program prevencie.
(7)
Program prevencie sa vypracúva na obdobie štyroch rokov. Osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 sú zodpovedné za plnenie opatrení prijatých vo svojom programe prevencie podľa technických a ekonomických možností.
(8)
Ten, kto uvádza do obehu nápoje v obaloch, ktoré nie sú opakovane použiteľné predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja uvádzať do obehu nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho, kto uvádza tieto nápoje do obehu na predajnej ploche menšej ako 100 m2.
§ 4
Druhy obalov
(1)
Obaly sa členia na spotrebiteľské obaly, skupinové obaly a prepravné obaly.
(2)
Spotrebiteľským obalom je obal, ktorý tvorí bezprostrednú ochranu výrobku alebo skupiny výrobkov a v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa.
(3)
Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie výrobkov do ponuky počas predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností.
(4)
Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravy určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom alebo terciálnym obalom nie sú cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery.
§ 5
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
(1)
Súčet obsahu olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu v obaloch nesmie prekročiť
a)
600 ppm hmotnosti po 31. decembri 2004,
b)
250 ppm hmotnosti po 31. decembri 2005,
c)
100 ppm hmotnosti po 31. decembri 2007.
(2)
Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla.
(3)
Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na plastové debny a plastové palety, ak
a)
boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z takýchto plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iného materiálu je technicky málo pravdepodobné, a tvoria najviac do 20 % z celkovej hmotnosti alebo
b)
súčet obsahu olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu je prekročený výlučne z dôvodu pridávania recyklovaných materiálov s obsahom olova, kadmia, ortuti alebo šesťmocného chrómu (ďalej len „regulované kovy").
(4)
Plastové debny a plastové palety, ktoré obsahujú regulované kovy, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie odseku 3, musia byť označené trvalým a viditeľným spôsobom ako opakovane použiteľné obaly.
(5)
Plastové debny a plastové palety, ktoré obsahujú regulované kovy, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie odseku 3, a ktoré už nemožno opakovane použiť, musia byť recyklované v recyklačnom procese, v ktorom sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien alebo plastových paliet v obehu a v ktorom zavedenie iných materiálov je technicky málo pravdepodobné, maximálne do 20 % z celkovej hmotnosti.
(6)
Požiadavka podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na obaly zo skla, ak
a)
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu regulovaných kovov,
b)
súčet obsahu olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu je prekročený výlučne z dôvodu pridávania recyklovaných materiálov s obsahom regulovaných kovov alebo
c)
výrobca vykonáva pravidelné mesačné kontroly bežnej alebo pravidelnej výrobnej činnosti na sklárskej peci zamerané na zistenie koncentrácie olova, kadmia, ortuti alebo zlúčenín šesťmocného chrómu; výsledky meraní zistené týmito kontrolami a použité metódy merania musia byť orgánu štátnej správy pre obaly a odpady z obalov na požiadanie kedykoľvek k dispozícii.
(7)
Zámerným zavedením regulovaných kovov podľa odseku 6 písm. a) je ich použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie regulovaných kovov sa nepovažuje využívanie recyklovaných materiálov s obsahom regulovaných kovov ako suroviny na výrobu obalových materiálov.
(8)
Povinná osoba, ktorá vyrába obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podáva hlásenie o množstvách regulovaných kovov v obaloch zo skla príslušnému okresnému úradu, ak priemerné úrovne koncentrácie kovov uvedených v odseku 1 počas 12 po sebe nasledujúcich kontrol vykonaných podľa odseku 6 písm. c) prekročia limit 200 ppm hmotnosti. V hlásení o množstvách regulovaných kovov v obaloch zo skla sa uvedú namerané hodnoty súčtu obsahu kovov uvedených v odseku 1, charakteristika použitých metód merania, predpokladané zdroje prítomnosti hladiny súčtu obsahu týchto kovov a podrobný opis prijatých opatrení na zníženie úrovne obsahu týchto kovov.
(9)
Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do obehu tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie, vlastnosti a umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane recyklácie.
(10)
Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 6
Označovanie obalov
(1)
Povinná osoba zabezpečí označenie obalu, ktoré obsahuje údaj
a)
o materiáloch, z ktorých je obal vyrobený,
b)
o tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný,
c)
o spôsobe nakladania s obalom.
(2)
Označenie podľa odseku 1 musí byť dobre viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane odolné a trvanlivé, a to aj po otvorení obalu.
(4)
Podrobnosti o označovaní obalov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Zálohované obaly
(1)
Zálohovaným obalom je obal výrobku, pri predaji ktorého sa popri cene má podľa tohto zákona účtovať osobitná peňažná čiastka viazaná na obal použitý na predaj výrobkov (ďalej len „záloha"); vrátenie zálohy spotrebiteľovi, ktorý takéto obaly vracia, sa pri vrátení obalu zaručuje.
(2)
Opakovane použiteľné obaly na nápoje sa zálohujú.
(3)
Obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva, vlastností a zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa zálohujú.
(4)
Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v takýchto zálohovaných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný dodržiavať výšku zálohy ustanovenú podľa odseku 10.
(5)
Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch, je povinný odoberať tieto obaly bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru, dodržať výšku zálohy ustanovenú vo vykonávacom predpise podľa odseku 10 a vrátiť zálohu v plnej výške.
(6)
Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni,6) je povinný zabezpečiť, aby tieto obaly boli v tejto prevádzkarni odoberané po celý čas prevádzky, a zároveň je povinný vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohy pre jednotlivé druhy obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov.
(7)
Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať osoby, ktoré uvádzajú výrobky v týchto obaloch do obehu predajom spotrebiteľovi, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.
(8)
Ak povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný toto rozhodnutie okamžite zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách, a ak je to možné, aj oznamom priamo v predajni; takýto obal povinná osoba a ten, kto ho uvádzal do obehu, musia odoberať za rovnakých podmienok počas najmenej šiestich mesiacov od zverejnenia rozhodnutia.
(9)
Spotrebiteľ nie je povinný preukázať zálohovanie obalov.
(10)
Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohy za ne a výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v opakovane použiteľných zálohovaných obaloch, je povinný zabezpečiť opakované použitie vrátených obalov.
§ 8
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1)
Na účely znižovania množstva a nebezpečnosti odpadov z obalov pre životné prostredie vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením záväzné limity pre rozsah zhodnocovania7) odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie8) vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
(2)
Povinná osoba zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu9) v rozsahu záväzných limitov ustanovených v nariadení vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na nakladanie s odpadmi z obalov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,10) a na nakladanie s odpadmi z obalov znečistenými nevyužitými zvyškami nebezpečných chemických látok a prípravkov.11)
(4)
Ten, kto zabezpečuje zber odpadov z obalov, je povinný vhodným spôsobom informovať spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
§ 9
Register povinných osôb
(1)
Povinná osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 8 ods. 2, je povinná požiadať o zápis do Registra povinných osôb (ďalej len „register").
(2)
Žiadosť o zápis do registra podáva povinná osoba písomne v štátnom jazyku ministerstvu do dvoch mesiacov od vzniku povinnosti podľa odseku 1.
(3)
Povinná osoba, ktorá je fyzickou osobou, v žiadosti o zápis do registra uvedie
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje"),
c)
identifikačné číslo,
d)
spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 8 ods. 2,
e)
spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 8 ods. 4,
f)
druhy obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,
g)
spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
(4)
Povinná osoba, ktorá je právnickou osobou, v žiadosti o zápis do registra uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby alebo členmi jej štatutárneho orgánu,
d)
spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 8 ods. 2,
e)
spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 8 ods. 4,
f)
druhy obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,
g)
spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
(5)
Ak bola žiadosť o zápis do registra podaná v súlade s týmto zákonom, ministerstvo zapíše povinnú osobu do registra a vydá jej potvrdenie o zápise do registra.
(6)
Povinná osoba je povinná oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedla do žiadosti o zápis do registra, a to do 15 dní od vzniku zmeny.
(7)
Obsah a spôsob vedenia registra a vzor potvrdenia o zápise do registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Evidencia obalov
(1)
Povinná osoba
a)
vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
b)
ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka,
c)
preukazuje na vyžiadanie ministerstva alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia") splnenie povinnosti podľa písmena b),
d)
uchováva doklady podľa písmen a) a b) najmenej päť rokov.
(2)
Podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Orgány štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a ich pôsobnosť
§ 11
Základné ustanovenie
Orgánmi štátnej správy pre obaly a odpady z obalov sú
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
krajské úrady,
d)
okresné úrady,
e)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 12
Ministerstvo
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy pre obaly a odpady z obalov je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti obalov a odpadov z obalov,
b)
je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (§ 19),
c)
vedie súhrnnú evidenciu obalov a podáva hlásenia príslušným orgánom Európskej únie,
d)
vedie register.
§ 13
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (§ 19),
b)
ukladá pokuty (§ 17).
§ 14
Krajský úrad
Krajský úrad vo veciach štátnej správy pre obaly a odpady z obalov je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov.
§ 15
Okresný úrad
Okresný úrad vo veciach štátnej správy pre obaly a odpady z obalov
a)
je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (§ 19),
b)
vedie evidenciu hlásení o údajoch podľa § 5 ods. 8,
c)
ukladá pokuty (§ 17).
§ 16
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
V prípade pochybností o tom, či výrobok je alebo nie je obalom, rozhodne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po prerokovaní s ministerstvom.
§ 17
Pokuty
(1)
Pokutu do 100 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov povinnej osobe alebo tomu, kto uvádza do obehu výrobky, ak
a)
nepodá hlásenie orgánu štátnej správy pre obaly a odpady z obalov podľa § 5 ods. 8,
b)
uvádza na trh obaly alebo balené výrobky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 6,
c)
poruší povinnosti podľa § 5 ods. 4,
d)
nezabezpečí informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov podľa § 8 ods. 4.
(2)
Pokutu od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov povinnej osobe alebo tomu, kto uvádza do obehu výrobky, ak
a)
nevypracuje program prevencie alebo ho nezašle príslušnému úradu podľa § 3 ods. 2 až 7, alebo svoj aktuálny program prevencie neplní,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 7,
c)
uvádza na trh obaly alebo balené výrobky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 5,
d)
poruší povinnosti pri zbere zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, ustanovené v § 7 ods. 3 a povinnosti pri zbere zálohovaných opakovane použiteľných obalov ustanovené v § 7 ods. 5 až 7,
e)
poruší povinnosti pri zbere zálohovaných obalov ustanovené v § 7 ods. 8,
f)
poruší povinnosti podľa § 7 ods. 10,
g)
poruší povinnosti ustanovené v § 8 ods. 2 a 4,
h)
neumožní kontrolu orgánom štátnej správy pre obaly a odpady z obalov,
i)
nezabezpečí zber odpadov z obalov a ich následné zhodnotenie vrátane recyklácie v rozsahu určenom v nariadení vlády Slovenskej republiky (§ 8 ods. 2),
j)
nepožiada o zápis do registra alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 9.
§ 18
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu podľa § 17 uloží podnikateľovi príslušný orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(3)
Ak podnikateľ opätovne poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(5)
Konanie o uložení pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia.
(6)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o tom, či je alebo nie je výrobok obalom (§ 16), sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 19
Štátny dozor pre obaly a odpady z obalov
(1)
Štátny dozor pre obaly a odpady z obalov je zisťovanie, ako sa dodržiava tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to a uloží mu opatrenie na nápravu.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je v súvislosti s touto činnosťou oprávnená vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia; preukazuje sa preukazom alebo poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.13)
(4)
Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb a zariadení, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
(5)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)
(6)
Štátny dozor pre obaly a odpady z obalov vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov15) aj Slovenská obchodná inšpekcia.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Obaly a balené výrobky vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, sa môžu uvádzať na trh alebo do obehu do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Výnimky podľa § 5 ods. 3 až 5 sa uplatňujú do 1. januára 2012. Výnimky podľa § 5 ods. 6 a 8 sa uplatňujú do 30. júna 2006.
(3)
Program prevencie podľa § 3 sú povinné osoby a prevádzkovatelia stravovacích zariadení povinní po prvý raz vypracovať do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z. a zákona č. 393/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak osobitné predpisy8a) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon aj na nakladanie s odpadmi z obalov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti programu Slovenskej republiky.“.
3.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odpad vzniknutý v Slovenskej republike určený na zhodnotenie musí byť prednostne zhodnotený v Slovenskej republike, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza zariadenie s technológiou na zhodnotenie odpadu, ktorá spĺňa kritériá najlepšej dostupnej technológie.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V § 23 ods. 4 písm. d) sa slová „R9" nahrádzajú slovami „R1".
5.
V § 41 ods. 12 sa slová „odseku 12" nahrádzajú slovami „odseku 11".
6.
V § 41 odseky 13 až 15 znejú:
„(13)
Výrobca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 zo skutočného objemu výroby v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do dvadsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(14)
Dovozca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 za dovozy uskutočnené v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do dvadsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(15)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
7.
V § 41 ods. 16 sa slová „odseku 10" nahrádzajú slovami „odseku 9".
8.
V § 43 ods. 6 sa slová „R2" nahrádzajú slovami „R3".
9.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Príspevok do Recyklačného fondu za kovové obaly
(1)
Výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov uvedených v odseku 1, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.“.
10.
V nadpise pod § 45 sa slová „výrobky spotrebnej elektroniky" nahrádzajú slovami „elektrické a elektronické zariadenia".
11.
V § 48 ods. 1 sa slová „Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov balených v lepenke" nahrádzajú slovami „Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera".
12.
V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
odpadov z kovových obalov.“.
13.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom k), ktoré znie:
„k)
kovových obalov,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
14.
V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.".
15.
V § 58 ods. 2 sa slovo „pätnásť" nahrádza slovom „sedemnásť".
16.
V § 58 ods. 2 písm. a) sa slová „desať" nahrádzajú slovami „jedenásť" a slová „§ 55 ods. 2 písm. a) až j)" sa nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 2 písm. a) až k)".
17.
V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.“.
18.
V § 58 ods. 6 písm. f) sa vypúšťajú slová „a dozornej rady".
19.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.“.
20.
V § 59 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a správnej rade".
21.
V § 59 sa odsek 7 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
h)
schvaľuje výber audítora,
i)
ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou.“.
22.
V § 61 ods. 3 písm. g) sa slová „15. februára" nahrádzajú slovami „31. marca".
23.
V § 61 ods. 3 písm. h) sa slová „1. marca" nahrádzajú slovami „30. apríla".
24.
V § 62 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),“.
25.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 64 ods. 11)" nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 12)".
26.
V § 62 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú písmená d) až f), ktoré znejú:
„d)
úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom,
e)
výnosy zo správy vlastného majetku,
f)
úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno g).
27.
V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 57 ods. 6)" nahrádzajú slovami „(§ 53 ods. 6)".
28.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.“.
29.
V § 63 odsek 4 znie:
„(4)
Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť tri percentá ročných príjmov fondu z predchádzajúceho roka. Hradia sa podľa rozpočtu schváleného správnou radou z prostriedkov všeobecného sektora.“.
30.
V § 64 ods. 7 prvá veta znie: „Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 60 dní od doručenia žiadosti, v odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia žiadosti.".
31.
V § 65 ods. 2 sa slová „na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska" nahrádzajú slovami „na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky".
32.
V § 65 ods. 3 sa slovo „podúčtoch" nahrádza slovom „účtoch".
Čl. III
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 237/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 99 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu".
Čl. IV
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z. a zákona č. 310/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 18 sa vypúšťa.
2.
V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a § 18".
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, a čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem § 44a.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 )
Zákon č. 264/1999 Z. z.Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7)
8)
§ 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
10)
§ 40 zákona č. 223/2001 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
15)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.