519/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 23. augusta 2002
o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňa 16. septembra 2002 sa v druhom vydaní vydávajú do obehu bankovky po 200 Sk vzoru 1999.1)
(2)
Druhé vydanie bankovky po 200 Sk vzoru 1999 sa od bankovky po 200 Sk vzoru 1999 líši tým, že na rube tejto bankovky v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne „FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE".
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Jusko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 80/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu.