516/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona č. 133/1998 Z. z., zákona č. 256/2000 Z. z., zákona č. 151/2001 Z. z. a zákona č. 107/2002 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom je výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,
e)
nadobudnutie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, pričom daň z prevodu zaplatená pri prevode do vlastníctva prenajímateľa,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
2.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v konkurznom konaní6e) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,6f) základom dane je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6e a 6f znejú:
„6e)
§ 4 a nasl. a § 46 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
6f)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
Nadpis § 12 znie: „Sadzba dane z darovania u osôb zaradených do I. skupiny".
4.
Nadpis § 13 znie: „Sadzba dane z dedičstva a dane z darovania u osôb zaradených do II. skupiny".
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
(1)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny pri základe dane
nad Sk do Sk &nbsp
0 1 000 000 je 0,5 % zo základu dane
1 000 000 &nbsp je 1,0 % zo základu dane.
(2)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny je 2 % zo základu dane.
(3)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny pri základe dane
nad Sk do Sk &nbsp
0 1 000 000 je 3 % zo základu dane
1 000 000 2 000 000 je 4 % zo základu dane
2 000 000 7 000 000 je 5 % zo základu dane
7 000 000 &nbsp je 6 % zo základu dane.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.