Predpis bol zrušený predpisom 400/2003 Z. z.

514/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2002 do 30.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

514
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2002,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na
a)
32,00 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
5 570 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2002 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.