512/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

512
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z. a zákona č. 263/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 slovo „vojakov" sa nahrádza slovom „príslušníkov".
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.
3.
§ 2 znie:
„(1)
Vojenská služba je služba, ktorú vojak vykonáva v ozbrojených silách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vojak je občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan"), ktorý vykonáva
a)
základnú službu3) (ďalej len „vojak základnej služby"),
b)
náhradnú službu4) (ďalej len „vojak náhradnej služby"),
c)
zdokonaľovaciu službu5) (ďalej len „vojak zdokonaľovacej služby"),
d)
mimoriadnu službu6) (ďalej len „vojak mimoriadnej služby"),
e)
prípravnú službu (ďalej len „vojak prípravnej služby"),
f)
profesionálnu službu (ďalej len „profesionálny vojak").
(3)
Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem "vojak", rozumie sa tým vojak podľa odseku 2, ak zo zákona nevyplýva, že sa tým rozumie výlučne vojenská hodnosť vojak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4, 5 a 6 znejú:
„3)
§ 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.
4)
§ 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 320/2002 Z. z.
5)
§ 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 320/2002 Z. z.
6)
§ 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 320/2002 Z. z.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúšťajú.
4.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „aj" vkladajú slová „predstavený alebo“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
§ 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný orgán je
a)
prezident Slovenskej republiky,9)
b)
minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister") alebo nadriadený vojak v rozsahu vymedzenom prezidentom Slovenskej republiky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:“.
„9)
Čl. 102 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa slová „pracovnom pomere" nahrádzajú slovami „pracovnoprávnom vzťahu".
8.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová: „a na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,".
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 3 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.“.
10.
V § 13 ods. 2 sa slová „služobný orgán, ak osobitný predpis neustanovuje inak.30)" nahrádzajú slovami „alebo vymenúva a z funkcie odvoláva služobný orgán.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
11.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „minister alebo ním splnomocnený".
12.
V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na výkon zastávanej funkcie,“.
13.
V § 14 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „alebo zmena podstatnej náležitosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený".
14.
V § 14 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
(6) Za podstatnú náležitosť plánovanú na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, sa na účely odseku 5 považuje funkčný plat, kvalifikačné predpoklady vzdelania, vojenská hodnosť alebo príplatok za riadenie.".
15.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pri jeho ustanovení do nižšej funkcie podľa § 14 ods. 2 písm. a)".
16.
V § 15 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou môže byť, po splnení podmienok uvedených v § 20 ods. 2, ustanovený profesionálny vojak, ktorý
a)
je v poddôstojníckej hodnosti a splnil podmienky na vymenovanie do prvej práporčíckej vojenskej hodnosti uvedené v § 100 písm. a) alebo
b)
dosiahol vojenskú hodnosť plánovanú na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, alebo
c)
splnil dobu výsluhy na povýšenie do vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Do funkcie s plánovanou hodnosťou major, podplukovník a plukovník môže byť, po splnení podmienok uvedených v § 20 ods. 3, ustanovený profesionálny vojak, ktorý
a)
dosiahol vojenskú hodnosť plánovanú na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, alebo
b)
splnil dobu výsluhy na povýšenie do vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Do funkcie s plánovanou generálskou hodnosťou môže byť, po splnení podmienok uvedených v § 20 ods. 3, ustanovený profesionálny vojak v generálskej hodnosti alebo profesionálny vojak, ktorý je vo vojenskej hodnosti plukovníka najmenej jeden rok.".
Odseky 3 a 4 sa vypúšťajú.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.“.
17.
V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „jeden rok" nahrádzajú slovami „osem mesiacov".
18.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 34 vrátane poznámky pod čiarou.
19.
V § 19 ods. 4 druhá veta znie: „Štruktúra služobnej kariéry sa vytvára osobitne pre funkcie s plánovanou hodnosťou mužstva a poddôstojníckou hodnosťou, osobitne pre funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou a osobitne pre funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou a generálskou hodnosťou.".
20.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie a na vymenovanie a povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti
(1)
Na výkon funkcie s plánovanou hodnosťou vojak, slobodník a desiatnik musí profesionálny vojak spĺňať stredné odborné vzdelanie35) a príslušné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie.
(2)
Na výkon funkcie s plánovanou hodnosťou čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík a nadpráporčík musí profesionálny vojak spĺňať úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie35) a príslušné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie.
(3)
Na výkon funkcie s plánovanou hodnosťou poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál musí profesionálny vojak spĺňať vysokoškolské vzdelanie36) a príslušné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pre vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka do vyššej vojenskej hodnosti podľa § 100, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch vzdelania na funkciu a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka do vyššej vojenskej hodnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka určí minister.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
V § 21 ods. 1 písm. e) sa slová „jeden rok" nahrádzajú slovami „osem mesiacov".
22.
Nadpis nad § 23 znie:
„Vyčlenenie profesionálneho vojaka mimo ozbrojených síl“.
23.
V § 23 ods. 1 sa za slová „mimo ozbrojených síl" vkladajú slová „(ďalej len „vyčlenenie")" a slová „plnenie úloh inej právnickej osoby na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky a úloh ozbrojených síl" sa nahrádzajú slovami „koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky.36a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.“.
24.
V § 23 ods. 2 sa slová „Radou obrany štátu" nahrádzajú slovami „vládou Slovenskej republiky".
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 38 ods. 1 písm. c) a e) a odsek 4 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.“.
26.
V § 25 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
predsedu samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti,“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúšťa.
28.
V § 26 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o jeho prepustení zo služobného pomeru z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na výkon zastávanej funkcie, najdlhšie však do skončenia podpornej doby,33)
g)
sa nerozhodlo o jeho prepustení zo služobného pomeru z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na výkon profesionálnej služby, najdlhšie však do skončenia podpornej doby,33)“.
29.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Zmeny v služobnom pomere profesionálneho vojaka podľa § 16 až 18, § 21 a 22 a § 26 vykonáva ten služobný orgán, ktorý profesionálneho vojaka do funkcie ustanovil, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.
30.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálneho vojaka z funkcie odvolá služobný orgán, ktorý vykonáva zmeny v služobnom pomere profesionálneho vojaka podľa § 13 až 15, § 23 až 26, § 32, § 131 alebo § 187a.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
31.
V § 27 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3".
32.
Nadpis nad § 29 znie:
„Služobné hodnotenie a priebežné hodnotenie“.
33.
V § 29 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie služobného orgánu o priebehu služobného pomeru profesionálneho vojaka a na plánovanie personálneho rozvoja, ďalšieho vzdelávania, vymenúvania a povyšovania do vyššej vojenskej hodnosti a postupu profesionálneho vojaka v služobnej kariére pre
a)
hodnosti mužstva a poddôstojnícke hodnosti,
b)
práporčícke hodnosti,
c)
dôstojnícke hodnosti a generálske hodnosti.
(2)
Služobné hodnotenie na profesionálneho vojaka je povinný vypracovať jedenkrát za rok jeho najbližší nadriadený vojak, ktorý pri jeho vypracúvaní vychádza z priebežného hodnotenia vypracovaného v období medzi jednotlivými služobnými hodnoteniami. Služobné hodnotenie sa vypracúva vždy vtedy, ak ide o dôvody uvedené v § 14 ods. 1 písm. b) a § 32 ods. 1 písm. h).
(3)
Nadriadený vojak oboznámi profesionálneho vojaka so služobným hodnotením pri hodnotiacom pohovore s možnosťou predkladať svoje návrhy a pripomienky na jeho doplnenie.“.
34.
V § 31a sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podrobnosti o priebežnom hodnotení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
35.
V § 32 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
je zdravotne nespôsobilý na výkon profesionálnej služby,
b)
je zdravotne nespôsobilý na výkon zastávanej funkcie a nie je preňho iné vhodné zaradenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúšťa.
36.
V § 67 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
sídlo a názov vojenskej školy, vzdelávacieho a výcvikového zariadenia,“.
37.
V § 67 ods. 2 písm. e) sa slovo „materiálne" nahrádza slovom „naturálne".
38.
V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „vojenskej strednej školy alebo vojenskej vysokej školy" nahrádzajú slovami „vojenskej školy, vzdelávacieho a výcvikového zariadenia,".
39.
V § 68 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
je zdravotne nespôsobilý na výkon prípravnej služby.“.
40.
V § 71a ods. 1 sa slovo „materiálne" nahrádza slovom „naturálne".
41.
V § 71a ods. 1 písm. b) sa slová „prípravnú službu" nahrádzajú slovom „štúdium".
42.
V § 71a ods. 6 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Ak profesionálny vojak opätovne plní záväzok na profesionálnu službu, náhrada nákladov sa nevymáha; ak opätovný služobný pomer bude trvať kratšiu dobu ako doba záväzku, vymáhanie náhrady nákladov po skončení opätovného služobného pomeru bude pokračovať podľa tohto zákona.“.
43.
V § 75 ods. 5 sa slová „sa ustanoví v Základnom poriadku ozbrojených síl, ktorý vydá" nahrádzajú slovom „vymedzí".
44.
Nadpis pod § 78 znie:
„Disciplinárny priestupok a priestupok“.
45.
V § 78 odsek 2 znie:
„(2)
Priestupok je konanie vojaka označené za priestupok podľa osobitných predpisov.57)“.
46.
§ 79 vrátane nadpisu znie:
㤠79
Disciplinárne tresty
Vojakovi možno za disciplinárny priestupok uložiť disciplinárne tresty podľa tohto zákona.“.
47.
§ 80 a 81 znejú:
㤠80
(1)
Mužstvu základnej služby, mužstvu náhradnej služby a mužstvu zdokonaľovacej služby možno uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie,
b)
prísne napomenutie,
c)
zákaz vychádzok v trvaní najviac 14 dní,
d)
umiestnenie do oddelenia výkonu disciplinárnych trestov v trvaní najviac 21 dní,
e)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
(2)
Poddôstojníkovi základnej služby, poddôstojníkovi náhradnej služby a poddôstojníkovi zdokonaľovacej služby možno uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie,
b)
prísne napomenutie,
c)
zákaz vychádzok v trvaní najviac 7 dní,
d)
umiestnenie do oddelenia výkonu disciplinárnych trestov v trvaní najviac 14 dní,
e)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
(3)
Mužstvu prípravnej služby možno udeliť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie,
b)
prísne napomenutie,
c)
zákaz vychádzok v trvaní najviac sedem dní,
d)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
(4)
Poddôstojníkovi prípravnej služby možno udeliť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie,
b)
prísne napomenutie,
c)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
(5)
Práporčíkovi zdokonaľovacej služby a dôstojníkovi zdokonaľovacej služby možno udeliť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie,
b)
prísne napomenutie,
c)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
§ 81
Profesionálnemu vojakovi možno uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
napomenutie
b)
prísne napomenutie,
c)
zníženie služobného príjmu až o 15 % najviac na 3 mesiace,
d)
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden rok.“.
48.
§ 82 znie:
㤠82
(1)
Disciplinárny trest zníženia vojenskej hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť vojakovi v hodnosti vojak, čatár, podpráporčík, poručík a brigádny generál.
(2)
Disciplinárny trest uložený podľa § 81 písm. d) nezakladá dôvod na odvolanie a ustanovenie profesionálneho vojaka do inej funkcie.“.
49.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82a
Ukladanie sankcií a ochranných opatrení
(1)
Za priestupok môže služobný orgán vojakovi uložiť sankcie a ochranné opatrenia.57)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na ukladanie sankcií a ochranných opatrení sa vzťahujú osobitné predpisy.57)“.
50.
V § 83 sa vypúšťa odsek 9.
51.
V § 91 ods. 5 sa vypúšťa slovo „profesionálny".
52.
V § 92 ods. 2 sa vypúšťa slovo „profesionálnemu".
53.
V § 94 odsek 1 znie:
„(1)
Právoplatné disciplinárne rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu umiestnenia do oddelenia výkonu disciplinárnych trestov a o znížení služobného príjmu až o 15 % najviac na 3 mesiace a znížení vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden rok je preskúmateľné súdom.“.
54.
V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty, zákaze činnosti alebo prepadnutí veci a o zhabaní veci je preskúmateľné súdom.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
55.
§ 95 znie:
㤠95
(1)
Nadriadený vojak alebo služobný orgán môže po uplynutí troch mesiacov od vykonania disciplinárneho trestu disciplinárny trest zahladiť.
(2)
Ak sa tak u profesionálneho vojaka nerozhodne do jedného roka od vykonania disciplinárneho trestu, má sa za to, že disciplinárny trest je zahladený.
(3)
Ak sa tak nestane u vojaka základnej služby, náhradnej služby alebo vojaka zdokonaľovacej služby do skončenia tejto služby, má sa za to, že disciplinárny trest je zahladený dňom skončenia tejto služby.
(4)
Ak sa tak nestane u vojaka prípravnej služby do skončenia tejto služby podľa § 68 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, má sa za to, že disciplinárny trest je zahladený dňom skončenia tejto služby.“.
56.
V § 96 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,“.
57.
V § 96 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
Za humanitárnu pomoc,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
58.
V § 96 ods. 4 sa slová „misiách Armády Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „pozorovateľských misiách, vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc" a vypúšťajú sa slová „minister alebo ním splnomocnený".
59.
V § 97 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pre vojakov sa ustanovujú tieto vojenské hodnosti:
a)
hodnosti mužstva - vojak, slobodník, desiatnik,
b)
poddôstojnícke hodnosti - čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster,
c)
práporčícke hodnosti - podpráporčík, práporčík, nadpráporčík,
d)
dôstojnícke hodnosti - poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník,
e)
generálske hodnosti - brigádny generál, generálmajor, generálporučík, generál.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
60.
V § 97 odsek 5 znie:
„(5)
Vojak, ktorý nie je nadriadený podľa funkcie, je nadriadený podľa vojenskej hodnosti takto:
a)
generál a generálporučík dôstojníkom, práporčíkom, poddôstojníkom a mužstvu,
b)
generálmajor, brigádny generál kapitánom, nadporučíkom, poručíkom, práporčíkom, poddôstojníkom a mužstvu,
c)
plukovník, podplukovník a major práporčíkom, poddôstojníkom a mužstvu,
d)
kapitán, nadporučík a poručík poddôstojníkom a mužstvu,
e)
práporčík poddôstojníkom a mužstvu v rámci toho istého vojenského útvaru,
f)
poddôstojník mužstvu v rámci tej istej vojenskej jednotky.“.
61.
§ 98 znie:
„(1)
Pre vojenské hodnosti sa ustanovujú tieto vekové hranice:
a)
vojak, slobodník a desiatnik 30 rokov,
b)
čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster 35 rokov,
c)
štábny nadrotmajster 37 rokov,
d)
podpráporčík 39 rokov,
e)
práporčík 43 rokov,
f)
nadpráporčík 48 rokov,
g)
poručík a nadporučík 35 rokov,
h)
kapitán 38 rokov,
i)
major 42 rokov,
j)
podplukovník 46 rokov,
k)
plukovník 50 rokov,
l)
brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál 55 rokov.
(2)
Vekové hranice v dosiahnutých vojenských hodnostiach sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka v dočasnom služobnom pomere a na profesionálneho vojaka v stálom služobnom pomere, ak plní záväzok na profesionálnu službu podľa § 67 ods. 2 písm. d) alebo podľa § 141 ods. 2 písm. d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
62.
V § 99 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Do prvej práporčíckej hodnosti, dôstojníckej hodnosti a generálskej hodnosti je vojak vymenúvaný; do ostatných vojenských hodností je vojak povyšovaný.
(2)
Vojaka do vojenských hodností vymenúva a povyšuje služobný orgán.“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 22 ods. 2 zákona č. 320/2002 Z. z.“.
64.
V § 100 písm. b) sa za slová „na výkon funkcie" vkladajú slová „a na vymenovanie alebo na povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti".
65.
§ 101 znie:
㤠101
(1)
Pre profesionálnu službu sa na vojenské hodnosti ustanovuje, ak tento zákon neustanovuje inak, doba výsluhy vo vojenskej hodnosti:
a) čatár jeden rok,
b) rotný tri roky,
c) rotmajster tri roky,
d) nadrotmajster tri roky,
e) podpráporčík štyri roky,
f) práporčík päť rokov,
g) poručík dva roky,
h) nadporučík tri roky,
i) kapitán štyri roky,
j) major päť rokov,
k) podplukovník päť rokov.
(2)
Pre profesionálnu službu sa na vojenskú hodnosť vojak ustanovuje doba výsluhy vo vojenskej hodnosti dva mesiace; na vojenskú hodnosť slobodník sa ustanovuje doba výsluhy vo vojenskej hodnosti tri mesiace.“.
66.
V § 102 odsek 1 znie:
„(1)
Pre vojenské hodnosti desiatnik, štábny nadrotmajster, nadpráporčík, plukovník a generálske hodnosti sa doba výsluhy vo vojenskej hodnosti neustanovuje.“.
67.
V § 103 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa odkaz 62a vrátane poznámky pod čiarou.
68.
V § 103 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
69.
V § 104 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „podľa § 103 ods. 2".
Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú a zrušuje sa označenie odseku 1.
70.
V § 105 ods. 1 sa slová „vojenskej hodnosti generál" nahrádzajú slovami „generálskych hodností".
71.
V § 105 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) až d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená b) a c).
72.
V § 106 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podrobnosti o označení vojenských hodností ustanoví vnútorným predpisom minister.“.
73.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63)
Zákon č. 321/2002 Z. z.“.
74.
V § 107 ods. 3 sa úvodná veta „Minister alebo ním splnomocnený služobný orgán môže povoliť výnimku z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojné súčiastky počas výkonu vojenskej služby vojakovi, ktorý" nahrádza slovami „Služobný orgán môže povoliť výnimku z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojné súčiastky počas výkonu vojenskej služby profesionálnej vojačke počas tehotenstva a vojakovi, ktorý".
75.
V § 107 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
76.
V § 107 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo ním splnomocnený služobný orgán".
77.
V § 107 odsek 7 znie:
„(7)
Podrobnosti o nosení vojenskej rovnošaty podľa odsekov 5 a 6 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
78.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
§ 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 320/2002 Z. z.“.
79.
V § 131 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
80.
§ 133 a 134 vrátane spoločného nadpisu znejú:
„Vysielanie vojakov mimo územia Slovenskej republiky
§ 133
(1)
Vojaka možno vyslať na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.68a)
(2)
Na vojaka, ktorý plní úlohy mimo územia Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „mandát"), neustanovujú inak.
(3)
Vojaka vysiela mimo územia Slovenskej republiky personálnym rozkazom služobný orgán.
(4)
Doba vyslania mimo územia Slovenskej republiky sa riadi mandátom.
§ 134
Vojak má za čas plnenia úloh mimo územia Slovenskej republiky nárok na udelenie dovolenky, ak mu táto vyplýva z mandátu. Nárok na riadnu dovolenku podľa § 114 a 116 zostáva nedotknutý.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
§ 4 ods. 3 a § 12 zákona č. 321/2002 Z. z.“.
81.
V § 139 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a i). Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
82.
V § 139 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Profesionálny vojak v stálom služobnom pomere má právo na pridelenie služobného bytu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v mieste, ktoré je od takého miesta vzdialené najviac 30 km a z ktorého sa možno dopraviť do miesta pravidelného výkonu zamestnania a späť jedným dopravným prostriedkom dopravcu, ktorý prevádzkuje verejnú pravidelnú autobusovú dopravu,70aa) alebo dráhovým vozidlom dopravcu, ktorý prevádzkuje verejnú osobnú dopravu na dráhe,70b) v čase najviac do jednej hodiny, a to v jednom smere bez prestupovania s výnimkou verejnej pravidelnej dopravy na území obce (ďalej len „blízke okolie").
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka v stálom služobnom pomere, ktorý je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom iného bytu, rodinného domu alebo bytového domu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí.“.
83.
§ 139 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak služobný orgán má možnosť prideliť služobný byt profesionálnemu vojakovi, rozhodne na základe jeho žiadosti o pridelení služobného bytu po posúdení naliehavosti jeho bytovej situácie a v súlade s potrebami ozbrojených síl.
(5)
Služobný orgán vypracúva poradie žiadateľov o služobný byt podľa týchto hľadísk:
a)
služobné zaradenie profesionálneho vojaka,
b)
bytové podmienky profesionálneho vojaka a jeho rodiny,
c)
sociálne podmienky profesionálneho vojaka a jeho rodiny,
d)
doba odlúčenosti profesionálneho vojaka od rodiny,
e)
predpokladaná doba trvania služobného pomeru,
f)
zdravotný stav rodiny profesionálneho vojaka,
pričom toto poradie vyhlasuje v písomnom vojenskom rozkaze.
(6)
Právo na pridelenie služobného bytu podľa odseku 2 má v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú manželmi a ktorí majú rovnaké miesto pravidelného výkonu zamestnania, len jeden z nich.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70b znejú:
„70aa)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
70b)
§ 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
84.
Za § 139 sa vkladajú § 139a až § 139g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠139a
Základné ustanovenia o naturálnych náležitostiach
(1)
Naturálne náležitosti sú:
a)
proviantné náležitosti,
b)
výstrojné náležitosti,
c)
prepravné náležitosti,
d)
ubytovanie.
(2)
Nárok na naturálne náležitosti vzniká vojakovi dňom nástupu na výkon základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby, mimoriadnej služby alebo dňom prijatia do prípravnej služby; u žiaka vojenskej školy dňom nástupu na štúdium. Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na naturálne náležitosti dňom vzniku služobného pomeru.
(3)
Nárok na naturálne náležitosti zaniká dňom skončenia výkonu základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby, mimoriadnej služby alebo prípravnej služby; u žiaka vojenskej školy dňom ukončenia štúdia na vojenskej škole. Profesionálnemu vojakovi nárok na naturálne náležitosti zaniká dňom skončenia služobného pomeru.
§ 139b
Proviantné náležitosti
(1)
Proviantné náležitosti sú:
a)
naturálne stravovanie poskytované vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy,
b)
bezplatné stravovanie poskytované profesionálnemu vojakovi pri výkone služby, ktorá trvá nepretržite 24 hodín, alebo pri výcviku, zabezpečovaní letovej akcie, zabezpečovaní kontroly preberajúcich letov lietadiel, výkone služby v pohotovostnom systéme protivzdušnej obrany štátu, výkone špeciálneho prieskumu, výkone čestnej stráže v strážnej zmene, ktorý trvá nepretržite 12 hodín, pri preventívnej rehabilitácii a pri výkone vrcholového športu,
c)
materiálové prostriedky poskytované vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy.
(2)
Naturálnym stravovaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného. Bezplatným stravovaním podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie prechodné zabezpečenie výživy profesionálneho vojaka v rozsahu dennej sadzby stravného alebo jej časti. Materiálové prostriedky podľa odseku 1 písm. c) sú jedáci príbor, vrecúško na príbor a univerzálny otvárač konzerv.
(3)
Naturálne stravovanie a bezplatné stravovanie sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín. Stravné dávky vyjadrujú obsah priemerných energetických a výživových hodnôt stravy na osobu a deň. Prídavky potravín predstavujú dočasné alebo trvalé zvýšenie poskytovaných stravných dávok.
(4)
Ak nemožno poskytnúť naturálne stravovanie alebo bezplatné stravovanie, vzniká vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby, profesionálnemu vojakovi alebo žiakovi vojenskej školy nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej stravnej dávky, prípadne prídavku potravín. Peňažná náhrada sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka vyslaného na preventívnu rehabilitáciu. Ak vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby alebo žiakovi vojenskej školy, ktorí majú nárok na naturálne stravovanie počas služobnej cesty, nemožno zabezpečiť stravovanie vo vojenských stravovacích zariadeniach, patrí k poskytovanej peňažnej náhrade príplatok na úhradu zvýšených nákladov vzniknutých v súvislosti so zabezpečením stravy v iných stravovacích zariadeniach.
§ 139c
Výstrojné náležitosti
(1)
Výstrojné náležitosti sú:
a)
vojenská rovnošata vrátane predpísaných vojenských výstrojných súčiastok a služby bezplatne poskytované vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu vojenskej služby,
b)
rovnošata vrátane predpísaných výstrojných súčiastok a služby bezplatne poskytované žiakovi vojenskej školy na zabezpečenie štúdia a výcviku.
(2)
Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava, úprava a údržba vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby, vojaka mimoriadnej služby, vojaka prípravnej služby a rovnošaty a výstrojných súčiastok žiaka vojenskej školy, ako aj služby súvisiace so zabezpečením ich osobnej hygieny.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a vojenské výstrojné súčiastky profesionálneho vojaka, ktoré sú používané pri výcviku a bojovej pohotovosti.
(4)
Vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu vojenskej služby a žiakovi vojenskej školy na zabezpečenie štúdia a výcviku možno poskytnúť peňažnú náhradu výstrojných náležitostí až do výšky 100 % peňažnej hodnoty výstrojných náležitostí podľa odseku 1.
§ 139d
Prepravné náležitosti
(1)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy:
a)
vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy do zdravotníckeho zariadenia a späť a na domáce liečenie a späť,
b)
vojakovi základnej služby jedenkrát počas výkonu základnej služby na riadnu dovolenku a späť,
c)
vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby a vojakovi zdokonaľovacej služby na mimoriadnu dovolenku a späť,
d)
profesionálnemu vojakovi vyslanému služobným orgánom na preventívnu rehabilitáciu a späť a na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia a späť,
e)
profesionálnemu vojakovi pri prijatí do služobného pomeru alebo pri premiestnení v súlade s potrebami ozbrojených síl do iného miesta, ako je miesto jeho pravidelného výkonu zamestnania, na presťahovanie bytového zariadenia a príslušníkom jeho domácnosti, ak sa sťahujú spolu s ním.
(2)
Preprava vojaka podľa odseku 1 sa uskutočňuje:
a)
dopravným prostriedkom ozbrojených síl,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy na úver alebo poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,
c)
cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(3)
O spôsobe prepravy vojaka podľa odseku 2 rozhoduje služobný orgán, ktorý je povinný prihliadať na hospodárnosť.
(4)
Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 2 písm. a), vojak má nárok na peňažnú náhradu preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo nárok na náhradu za použitie cestného motorového vozidla.
(5)
Ak pri skončení služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d) profesionálny vojak odovzdal služobný byt, poskytne sa mu bezplatná preprava pri ceste do zvoleného miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vrátane prepravy príslušníkov jeho domácnosti a prepravy bytového zariadenia.
§ 139e
Podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 139f
Ubytovanie
(1)
Vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy sa poskytuje bezplatné ubytovanie.
(2)
Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje bezplatné ubytovanie v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí, ak
a)
nie je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo bytového domu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí,
b)
mu nebol poskytnutý príspevok na bývanie (§ 139g).
§ 139g
Príspevok na bývanie
(1)
Profesionálny vojak v stálom služobnom pomere, ktorý má právo na pridelenie služobného bytu, ktorému ministerstvo tento byt nepridelilo v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí a ktorý sa presťahoval do bytu získaného iným spôsobom v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí, má nárok na mesačný príspevok na bývanie. Príspevok na bývanie patrí vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.70c)
(2)
Nárok na mesačný príspevok na bývanie vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu70c) má aj profesionálny vojak v dočasnom služobnom pomere, ak
a)
nie je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo bytového domu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí,
b)
jeho dočasný služobný pomer trval najmenej tri roky a
c)
presťahoval sa s rodinou do bytu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí.
(3)
Nárok na príspevok na bývanie podľa odsekov 1 a 2 má v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú manželmi a ktorí majú rovnaké miesto pravidelného výkonu zamestnania, len jeden z nich.
(4)
Nárok na príspevok na bývanie profesionálnemu vojakovi zaniká
a)
skončením služobného pomeru,
b)
pridelením služobného bytu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí,
c)
odmietnutím prideleného služobného bytu,
d)
prenechaním bytu, na ktorý mu bol poskytnutý príspevok na bývanie, do nájmu alebo podnájmu inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
e)
odsťahovaním sa rodiny z bytu v mieste pravidelného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí, ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnom služobnom pomere.
(5)
Nárok na príspevok na bývanie nemá profesionálny vojak, ktorému
a)
bol pridelený byt podľa doterajších predpisov, tento prešiel do vlastníctva obce70d) a jeho vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom je ku dňu účinnosti tohto zákona profesionálny vojak alebo ak profesionálny vojak ako vlastník takýto byt previedol na inú osobu,
b)
bola poskytnutá bezúročná pôžička alebo štátny príspevok na obstaranie rodinného domu alebo bytu podľa osobitného predpisu platného v čase jeho poskytnutia.
(6)
Príspevok na bývanie priznáva a vypláca služobný orgán.
(7)
Profesionálny vojak je povinný služobnému orgánu, ktorý mu vypláca príspevok na bývanie, jedenkrát za šesť mesiacov preukazovať trvanie podmienok nároku na príspevok na bývanie.
(8)
Ak sa profesionálnemu vojakovi príspevok na bývanie jeho zavinením priznal alebo vyplácal neprávom preto, že zamlčal alebo nesprávne uviedol niektorú rozhodujúcu skutočnosť, alebo si neplnil oznamovaciu povinnosť, je povinný služobnému orgánu, ktorý mu vyplácal tento príspevok, neprávom prijatý príspevok na bývanie vrátiť, a to odo dňa, od ktorého mu príspevok na bývanie nepatril. Nárok na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď služobný orgán, ktorý vyplácal tento príspevok, túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím lehoty troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70c a 70d znejú:
„70c)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
70d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 141 ods. 1 sa vypúšťa slovo „stálom".
86.
V § 146 ods. 2 sa slová „s jej súhlasom len do služobnej pohotovosti" nahrádzajú slovami „do služobnej pohotovosti len s jej súhlasom".
87.
V § 146 ods. 3 sa slová „Tehotná profesionálna vojačka a profesionálna" nahrádzajú slovom „Profesionálna".
88.
Za § 149 sa vkladajú § 149a až 149c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prieskumné konanie
§ 149a
(1)
Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť70e) profesionálneho vojaka na výkon profesionálnej služby alebo na výkon zastávanej funkcie z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu, ktorá má vplyv na výkon profesionálnej služby alebo na výkon zastávanej funkcie. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným vyšetrením.
(2)
Prieskumným konaním sa posudzuje aj zdravotná spôsobilosť vojaka prípravnej služby na výkon prípravnej služby.
(3)
Prieskumné konanie sa vykonáva na základe rozhodnutia služobného orgánu alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby.
(4)
Prieskumné konanie v prvom stupni vykonáva správna komisia, ktorou je lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „prieskumná komisia") zriadená ministrom. Prieskumná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
(5)
Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o
a)
spôsobilosti vykonávať vojenskú službu s výrokom „SPÔSOBILÝ",
b)
trvalej nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu s výrokom „NESPÔSOBILÝ",
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať zastávanú funkciu s výrokom „NESPÔSOBILÝ".
§ 149b
(1)
Na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu prieskumnej komisie sa na ministerstve zriadi päťčlenná ústredná vojenská lekárska komisia. Ústredná vojenská lekárska komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
(2)
Ústredná vojenská lekárska komisia, ktorá rozhoduje v druhom stupni, rozhodnutie prieskumnej komisie potvrdí alebo zmení.
149c
(1)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Na prieskumné konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,70f) ak tento zákon neustanovuje inak.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 70e a 70f znejú:
„“.
70e)
§ 6 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
70f)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“.
89.
Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý znie:
㤠150a
(1)
Vojak zodpovedá za škodu spôsobenú na majetku štátu.
(2)
Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje služobný orgán. Na účely náhrady škody podľa § 150 až 171 služobným orgánom je:
a)
predstavený alebo vedúci zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ak bola škoda spôsobená na majetku štátu v správe ministerstva,
b)
služobný orgán podľa § 4 ods. 1, ak bola škoda spôsobená na majetku štátu v správe ministerstva, ktorý je v užívaní ozbrojených síl.
(3)
Služobný orgán určený v odseku 2 po vyriešení škody predloží spisový materiál príslušnej organizačnej zložke správcu majetku štátu.“.
90.
V § 153 sa odkaz 71 nahrádza odkazom 70c.
91.
§ 172a sa vypúšťa.
92.
§ 175 až 178 vrátane nadpisov, odkazu 75 a poznámky pod čiarou k odkazu 75 sa vypúšťajú.
93.
V § 181 ods. 1 sa za slová „§ 85 ods. 2" vkladajú slová „§ 87 ods. 4 a 8", slová „§ 98" sa nahrádzajú slovami „§ 98 ods. 1" a za slová „až 222" sa vkladajú slová „§ 251 ods. 1 a 2".
94.
Za § 183 sa vkladá § 183a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠183a
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti
(1)
Na účely plnenia príspevku v nezamestnanosti77a) sa profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok,77b) posudzuje ako zamestnanec. Služobný orgán sa posudzuje ako zamestnávateľ.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok77b) alebo na invalidný výsluhový dôchodok,77c) a vojak prípravnej služby neplatia príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Za profesionálneho vojaka, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok77b) alebo invalidný výsluhový dôchodok,77c) a vojaka prípravnej služby služobný orgán neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77a až 77c znejú:
„77a)
Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
77b)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
77c)
§ 40 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
95.
§ 187 znie:
㤠187
(1)
Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol dôstojnícku hodnosť, možno s jeho písomným súhlasom, ak je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanoviť do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol práporčícku hodnosť, možno s jeho písomným súhlasom, ak je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanoviť do funkcie s plánovanou poddôstojníckou hodnosťou.
(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol poddôstojnícku hodnosť, možno s jeho písomným súhlasom, ak je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanoviť do funkcie s plánovanou hodnosťou mužstva.
(4)
Pri ustanovení profesionálneho vojaka uvedeného v odsekoch 1 až 3 do funkcie sa profesionálnemu vojakovi dňom ustanovenia dosiahnutá vojenská hodnosť nahradí vojenskou hodnosťou plánovanou na funkciu, do ktorej má byť ustanovený.
(5)
Pri ďalšom ustanovení profesionálneho vojaka uvedeného v odsekoch 1 až 3 do funkcie s plánovacou dôstojníckou hodnosťou alebo práporčíckou hodnosťou, alebo poddôstojníckou hodnosťou, alebo hodnosťou mužstva sa postupuje podľa tohto zákona. Služobný orgán môže priznať už predtým dosiahnutú vojenskú hodnosť, ak je plánovaná na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak opätovne ustanovený.
(6)
Ak je profesionálny vojak podľa odsekov 1 až 3 ustanovený do nižšej funkcie, uplatní sa § 14.
(7)
Ustanovenia v odsekoch 1 až 4 sa vzťahujú aj na občana pri prijatí do služobného pomeru.
(8)
Záväzky prevzaté profesionálnym vojakom pred 1. januárom 1998 zostávajú nedotknuté. Pri určovaní náhrady škody alebo náhrady nákladov za nesplnenie záväzkov prevzatých pred 1. januárom 1998 sa postupuje podľa právnych predpisov platných v čase prevzatia záväzku.“.
96.
Za § 188b sa vkladá § 188c, ktorý znie:
㤠188c
(1)
Vojakovi, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť podporučík podľa doterajších predpisov, patrí od účinnosti tohto zákona hodnosť poručík.
(2)
Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra podľa § 99 ods. 4 v súlade s potrebami ozbrojených síl predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od účinnosti tohto zákona návrhy na vymenovanie a povýšenie vojakov do generálskych hodností podľa tohto zákona, ktorí dosiahli generálsku hodnosť podľa doterajších predpisov.
(3)
Vojakom, ktorí podľa odseku 2 nebudú vymenovaní alebo povýšení do generálskych hodností podľa tohto zákona, patrí generálska hodnosť
a)
generálmajorovi vojenská hodnosť brigádny generál,
b)
generálporučíkovi vojenská hodnosť generálmajor,
c)
generálplukovníkovi vojenská hodnosť generálporučík,
d)
armádnemu generálovi vojenská hodnosť generál.
(4)
Ostatné vojenské hodnosti vojakov dosiahnuté podľa doterajších predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za vojenské hodnosti dosiahnuté podľa tohto zákona.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na vojakov v zálohe.“.
97.
Za § 189 sa vkladá § 189a, ktorý znie:
㤠189a
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 165/1964 Zb., zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb., zákona č. 226/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 Z. z., zákona č. 370/1997 Z. z. a zákona č. 114/1998 Z. z.
2.
Zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu v znení článku X zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov, zákona č. 370/1997 Z. z. a zákona č. 380/1997 Z. z.
3.
Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 10/2000 Z. z., zákonom č. 400/2000 Z. z., zákonom č. 263/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti sa mení a dopĺňa takto:
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osobná identifikačná karta
(1)
Na preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám a pre potreby vojenskej evidencie občanov, ktorí vykonávajú povinnú vojenskú službu, sa vojakovi vydáva osobná identifikačná karta. Pri služobnom styku je vojak povinný preukázať svoju príslušnosť k ozbrojeným silám osobnou identifikačnou kartou.
(2)
Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je vojak, ktorému bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby prerušený, a vojak v zálohe povinný hlásiť územnej vojenskej správe, v ktorej je vedený v evidencii; vojak vo výkone povinnej vojenskej služby je povinný hlásiť túto skutočnosť služobnému orgánu vojenského útvaru, v ktorom vykonáva vojenskú službu.
(3)
Odvedencovi pri nástupe na výkon povinnej vojenskej služby vydá služobný orgán dva kovové identifikačné štítky s retiazkou.
(4)
Vzor identifikačnej karty a kovového identifikačného štítku a spôsob ich nosenia a používania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Čl. IV
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
použitie služobného psa,“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou § 139f ods. 2 a § 139g, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.