50/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2002
o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 14 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a zákona č. 558/2001 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výpočet úhrady za dobývací priestor
(1)
Úhrada za dobývací priestor sa za každý kalendárny rok vypočíta ako súčin sadzby úhrady a plošného obsahu dobývacieho priestoru vyjadreného v km2 zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor.
(2)
Výpočet úhrady za dobývací priestor sa vykoná za každý dobývací priestor samostatne v priznaní úhrady za dobývací priestor podľa prílohy č. 1. Ak sa dobývací priestor nachádza na územiach viacerých obcí, je organizácia povinná v priznaní úhrady za dobývací priestor uviesť aj percentuálny podiel územia dobývacieho priestoru pripadajúci na jednotlivé obce.
§ 2
Platenie úhrady za dobývací priestor
Úhrada za dobývací priestor vypočítaná podľa § 1 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa nachádza dobývací priestor. Obvodný banský úrad rozdelí 80 % výnosu úhrady za dobývací priestor obciam podľa veľkosti častí dobývacieho priestoru na ich územiach.
§ 3
Výpočet úhrady za vydobyté nerasty
(1)
Úhrada za vydobyté nerasty sa za každý štvrťrok kalendárneho roka vypočíta ako súčin podielu nákladov na dobývanie nerastov k celkovým nákladom na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, tržieb dosiahnutých za odpredané výrobky zhotovené z vydobytých nerastov a sadzby úhrady. Sadzba úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu je uvedená v prílohe č. 2.
(2)
Náklady na dobývanie nerastov pozostávajú z vlastných nákladov (priame a nepriame náklady)2) vynaložených v príslušnom štvrťroku na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska vrátane dopravy vydobytého nerastu až po miesto, kde vydobytý nerast vstupuje do procesu jeho úpravy a zušľachťovania a ďalšieho spracovania na výrobky, ako aj vlastných nákladov na zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidáciu banských diel a lomov a na zriaďovanie a prevádzku odvalov, výsypiek a odkalísk potrebných na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska.3)
(3)
Celkové náklady na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov pozostávajú z nákladov na dobývanie nerastov (odsek 2) a ďalších vlastných nákladov vynaložených na úpravu a zušľachtenie vydobytých nerastov4) a ich ďalšie spracovanie na výrobky až po predaj týchto výrobkov.
(4)
Ak organizácia nerast vydobytý z dobývacieho priestoru upravuje a spracúva na výrobky a spolu s vydobytým nerastom upravuje a spracúva aj ten istý druh nerastu nadobudnutý ako tovar od iného dodávateľa, organizácia musí v prílohe č. 1
a)
do kalkulácie nákladov podľa jednotlivých položiek, ktoré boli zahrnuté do celkových nákladov na úpravu a zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, zahrnúť len položky na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov bez nákladov na úpravu a spracovanie zakúpeného nerastu od iného dodávateľa,
b)
do špecifikácie tržieb podľa druhov odpredaných výrobkov a výrobkov použitých na vlastnú potrebu uviesť iba tržby za výrobky vyrobené z nerastu vydobytého z dobývacieho priestoru bez tržieb za výrobky zhotovené zo zakúpeného nerastu.
(5)
Na účel uvedený v odseku 4 je organizácia povinná viesť potrebnú evidenciu.
(6)
Ak sa vydobytý nerast bez jeho úpravy a zušľachťovania a ďalšieho spracovania priamo odpredáva ako výrobok, náklady na dobývanie sú totožné s celkovými nákladmi na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov.
(7)
Do tržby za výrobky zhotovené z vydobytých nerastov v príslušnom štvrťroku sa zaratúva tržba dosiahnutá za odpredané výrobky, ako aj predpokladaná tržba za výrobky použité pre vlastnú potrebu, a to vo výške, akoby tieto výrobky boli odpredané.
(8)
Výpočet úhrady za vydobyté nerasty sa vykoná v priznaní úhrady za vydobyté nerasty podľa prílohy č. 3. Predpokladaná tržba za výrobky použité na vlastnú potrebu sa ocení vo výške ceny výrobku odpredaného v príslušnom štvrťroku.
(9)
Súčasťou výpočtu úhrady za 4. štvrťrok je aj zúčtovanie úhrad za kalendárny rok.
§ 4
Platenie úhrady za vydobyté nerasty
Úhrada za vydobyté nerasty vypočítaná podľa § 3 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa nachádza dobývací priestor určený na dobývanie nerastov, za ktoré sa úhrada platí.
§ 5
Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
(1)
Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín5) sa vypočíta ako súčin množstva uskladneného (zatlačeného) plynu v m3 alebo kvapaliny v tonách v príslušnom štvrťroku a sadzby úhrady podľa odseku 2.
(2)
Sadzba úhrady za 1 m3 plynu alebo 1 t kvapaliny je 0,015 Sk.
(3)
Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa vykoná v priznaní úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín podľa prílohy č. 4.
(4)
Úhrada podľa odseku 1 sa neplatí za uskladnený plyn potrebný na bezpečné prevádzkovanie zásobníka.
§ 6
Platenie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín vypočítaná podľa § 5 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa toto uskladňovanie uskutočňuje.
§ 7
Vedenie účtov úhrad
Podkladom na vedenie osobitných účtov podľa § 2, 4 a 6 sú priznania úhrad (§ 1 ods. 2, § 3 ods. 6 a § 5 ods. 3), doklady o zaplatení úhrady, o znížení úhrady, o povolení odkladu platenia úhrady a zaplatení príslušných úrokov a doklady o vyrubení a zaplatení penále za oneskorené zaplatenie úhrady.
§ 8
Prechodné ustanovenie
Sadzby úhrad uvedené v prílohe č. 2 v písmenách b) a e) sú platné pre kalendárny rok 2002; sadzby pre kalendárny rok 2003 sú 1 % a pre kalendárny rok 2004 a ďalšie roky sú 0,1 %.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/1994 Z. z. o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty.
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.
Sadzba úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu
Druh nerastu Sadzba úhrady v %
a) rádioaktívne nerasty 10
b) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, s výnimkou rúd zlata a striebra 2
c) rudy zlata a striebra 5
d) magnezit 3
e) lignit a uhlie 2
f) ropa, horľavý zemný plyn, ako aj bituminózne horniny vhodné na energetické využitie 5
g) kamenná soľ, draselné, borové, brómové a jódové soli 5
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru, fluór alebo ich zlúčeniny 4
i) grafit, azbest, sľuda, diatomit, minerálne farbivá, bentonit 3
j) baryt, mastenec 4
k) sklársky a zlievárenský piesok 6
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, ak sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením 6
m) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit, vápenec, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín 7
n) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene 8
o) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťou polovodičov 6
p) halloyzit, sadrovec, anhydrit, perlit, zeolit 4
r) keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce 4
s) kaolín 6
t) živcové pegmatity 2
u) mineralizované vody, z ktorých možno priemyselne získať vyhradené nerasty 4
v) technicky využiteľné prírodné plyny, ak nepatria k plynom uvedeným v písmene f) 5
Nevyhradené nerasty výhradných ložísk (§ 43 ods. 6 banského zákona v znení neskorších predpisov)  
w) štrkopiesky a piesky 0,5
x) tehliarske hliny a hliny, ílovce a ostatné korekčné nerasty na výrobu cementu 0,4
y) nerasty na výrobu abrazív 1
z) ostatné nevyhradené nerasty výhradných ložísk (lomový kameň a podobne) 0,3
Príloha č. 3 k nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
3)
§ 2 písm. b), c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
5)
§ 32a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.