494/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2002,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške 100 000 000 Sk.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením
a)
účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overených audítorom, konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri kalendárne roky, ak sú zakladatelia budúcej burzy súčasťou konsolidovaného celku, a správ o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválených príslušným orgánom zakladateľov budúcej burzy,
b)
čestného vyhlásenia zakladateľov o tom, že peňažné a nepeňažné vklady vložené do základného imania budúcej burzy a ďalšie finančné zdroje budúcej burzy nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na burze,
b)
zoznamu právnických osôb, v ktorých má právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na burze podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a podielu na základnom imaní v percentách alebo na hlasovacích právach,
c)
zoznamu fyzických osôb s nepriamym podielom1) na budúcej burze s uvedením mena a priezviska, trvalého bydliska, dátumu narodenia, formy a výšky nepriameho podielu; ak je fyzická osoba podnikateľom, uvádza sa obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, forma a výška nepriameho podielu.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov preukazuje predložením
a)
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 4 ods. 8, 9 a 10 zákona,
b)
stručného odborného životopisu,
c)
výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; v prípade zahraničnej fyzickej osoby sa predkladá obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, alebo štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šesť mesiacov; ak takéto potvrdenia príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením zahraničnej fyzickej osoby,
d)
čestného vyhlásenia osôb navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov o splnení podmienok podľa § 4 ods. 11 písm. a) až d) zákona.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou3) na budúcej burze, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, napríklad výpisu z obchodného registra, výpisu z registra emitenta alebo výpisu z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,
b)
dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej burze, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafického znázornenia štruktúry takejto skupiny,
c)
dokladov preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby,2) napríklad potvrdenie orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak nie je možné získať takýto doklad, predkladá sa čestné vyhlásenie žiadateľa s úradne osvedčeným podpisom.
(6)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich finančnú schopnosť akcionárov budúcej burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu budúcej burzy, ktorá je primeraná rozsahu činnosti budúcej burzy, napríklad účtovné závierky týchto akcionárov za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak je tento akcionár súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom akcionára budúcej burzy, obchodného a finančného plánu na obdobie nasledujúcich troch kalendárnych rokov.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov preukazujúcich technickú pripravenosť, a to
1.
opisom technického vybavenia budúcej burzy s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardware, software), obchodnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému na obchodné spracovanie údajov s uvedením spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používania,
2.
postupmi zabezpečujúcimi ochranu údajov o burzových obchodoch a o ďalších skutočnostiach podľa § 17 zákona,
3.
dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti burzy,
b)
dokladov preukazujúcich organizačnú pripravenosť, a to
1.
programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,4)
2.
vnútornými predpismi upravujúcimi činnosť a postupy útvaru inšpekcie burzových obchodov a spoluprácu s úradom,
3.
návrhom organizačnej štruktúry burzy.
§ 2
(1)
Doklady podľa § 2 sa predkladajú v origináloch, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
(2)
Pri dokladoch podľa § 2, ktoré sú vyhotovené v cudzom jazyku, sa splnenie týchto podmienok preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takých dokladov do slovenského jazyka.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
František Hajnovič v. r.
1)
§ 3 ods.6 písm. h) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
2)
§ 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
4)
§ 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.