488/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
ZÁKON
z 19. júna 2002
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
veterinárne požiadavky na zdravie zvierat a násadových vajec (ďalej len „živé zvieratá"), na spermu, embryá a vajíčka zvierat (ďalej len „zárodočné produkty") z hľadiska zdravia zvierat a na ochranu zvierat,
b)
veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia zvierat,
c)
veterinárne požiadavky na živé zvieratá, ako aj na produkty živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov v záujme ochrany zdravia ľudí,
d)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania,
e)
organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo veterinárnej oblasti,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
členským štátom je každý členský štát Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
b)
treťou krajinou je každá krajina, ktorá nie je členským štátom Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
c)
uvádzaním na trh je držanie, vystavovanie živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu, produktov živočíšneho pôvodu, medikovaných krmív a ostatných produktov podľa tohto zákona na predaj, ich ponúkanie na predaj, predaj, dodávanie, prevod, ako aj ich produkcia, skladovanie a preprava na účely predaja a ich dovoz na účely predaja,
d)
výmenou je obchodovanie so živými zvieratami, zárodočnými produktmi, odpadmi živočíšneho pôvodu, produktmi živočíšneho pôvodu a ostatnými produktmi podľa tohto zákona, ako aj ich premiestňovanie a preprava medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.
§ 3
Veterinárne požiadavky
(1)
Veterinárne požiadavky podľa § 1 ods. 1
a)
na živé zvieratá a zárodočné produkty:
1.
kontrola chorôb zvierat,
2.
hlásenie chorôb zvierat,
3.
identifikácia a registrácia zvierat,
4.
zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov,
5.
požiadavky na dovoz živých zvierat a zárodočných produktov, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretích krajín,
6.
ochrana zvierat,
b)
na produkty živočíšneho pôvodu:
1.
dodržiavanie opatrení na ochranu zdravia zvierat pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
2.
v záujme ochrany zdravia ľudí dodržiavanie opatrení pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
3.
požiadavky na dovoz produktov živočíšneho pôvodu, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretích krajín,
c)
na živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu:
1.
zákaz používania určitých látok,
2.
monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu,
3.
nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu a ich spracovanie a prevencia proti patogénom v krmivách živočíšneho pôvodu (ďalej len „prevencia patogénov"),
4.
dodržiavanie požiadaviek na medikované krmivá,
d)
veterinárne kontroly a inšpekcie pri výmenách živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, odpadov živočíšneho pôvodu a prevencie proti patogénom s členskými štátmi,
e)
veterinárne kontroly a inšpekcie pri dovoze a prevoze živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín,
f)
certifikácia živých zvierat a živočíšnych produktov.
(2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví na vykonanie článkov 69 a 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane podrobnejšiu úpravu veterinárnych požiadaviek uvedených v odseku 1, ako aj úpravu rozsahu a spôsobu poskytovania informácií vo veterinárnej oblasti orgánom členských štátov príslušným vykonávať veterinárne kontroly a Európskej komisii.
DRUHÁ ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI A VÝKON ODBORNÝCH VETERINÁRNYCH ČINNOSTÍ
§ 4
Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)
Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú:
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa"),
c)
krajské veterinárne a potravinové správy,
d)
regionálne veterinárne a potravinové správy.
(2)
Orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov je Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv"), ktorý vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. b) až d) (ďalej len „orgány veterinárnej správy") vykonávajú veterinárne kontroly, veterinárne inšpekcie a veterinárny dozor podľa tohto zákona a opatrenia na základe ich výsledkov.
(4)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú činnosti uvedené v odseku 3 na celom území Slovenskej republiky vrátane colných skladov, slobodných colných pásiem, slobodných colných skladov,3) miest, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a pri haváriách a mimoriadnych situáciách.4)
§ 5
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti a sleduje ich vykonávanie,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veterinárnej oblasti,
c)
rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)
potvrdzuje núdzové opatrenia, ktoré nariaďuje v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný veterinárny lekár"),
e)
zrušuje núdzové opatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
f)
schvaľuje národný program eradikácie chorôb zvierat a rozhoduje na návrh hlavného veterinárneho lekára o úhrade nákladov a škôd v súvislosti s chorobami uvedenými v prílohách č. 1, 4 a 5,
g)
schvaľuje na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára podľa príslušných požiadaviek Európskych spoločenstiev a Európskej únie rozpočet na financovanie štátnej správy vo veterinárnej oblasti,
h)
schvaľuje účasť hlavného veterinárneho lekára na reprezentácii Slovenskej republiky vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,
i)
zriaďuje štátne veterinárne laboratóriá,
j)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register zvierat a zabezpečuje jej prevádzku (§ 18),
k)
schvaľuje prvky systému identifikácie a registrácie zvierat a môže poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu zabezpečením ich distribúcie,
l)
zverejňuje oznamy, pokyny, zoznamy, programy a iné opatrenia hlavného veterinárneho lekára vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník").
§ 6
Štátna veterinárna a potravinová správa
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,5) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister") podľa osobitného predpisu.6) Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny lekár zodpovedný priamo ministrovi.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú krajské veterinárne a potravinové správy, regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje štátne veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje krajská veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv,
d)
vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych inšpektorov,
e)
navrhuje národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat,
f)
vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,
g)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, pokuty a prejednáva priestupky na základe skutočností zistených pri výkone svojich pôsobností,
h)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov kontroly a inšpekcie prevádzkarní, chovov rýb a zón rýb, miest oddychu zvierat pri preprave, trhov so zvieratami, zberných stredísk zvierat a všetkých podľa veterinárnych požiadaviek schválených, povolených alebo evidovaných zariadení
1.
pri vývoze do členských štátov,
2.
pri výmenách s členskými štátmi,
3.
pri vývoze do tretích krajín,
i)
schvaľuje
1.
hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.
prepravcov zvierat,
3.
pokusné zariadenia, chovné zariadenia a dodávateľské zariadenia pokusných zvierat,
4.
prevádzkarne na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu a nakladanie s nimi pri ich uvádzaní na trh a pri výmenách s členskými štátmi okrem prevádzkarní uvedených v § 8 ods. 3 písm. k) v prvom bode,
j)
schvaľuje pri vývoze do členských štátov alebo pri výmenách s členskými štátmi, alebo pri vývoze do tretích krajín
1.
prevádzkarne produkujúce alebo manipulujúce s produktmi živočíšneho pôvodu okrem mliekarní a stredísk uvedených v § 8 ods. 3 písm. i) v prvom bode,
2.
chovy rýb a zóny rýb,
3.
prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňových kurčiat, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny,
4.
miesta oddychu zvierat pri preprave,
5.
inseminačné stanice,
6.
tímy na odber a prenos embryí,
k)
vydáva záväzné posudky podľa § 39 ods. 2,
l)
vyjadruje sa k osvedčeniam k registrácii krmív podľa osobitného predpisu,7)
m)
vedie zoznamy schválených alebo povolených prevádzkarní alebo zariadení, chovov rýb, miest oddychu zvierat pri preprave, trhov so zvieratami, zberných stredísk, stredísk a organizácií, ďalších podľa veterinárnych požiadaviek schválených, povolených alebo evidovaných zariadení alebo činností a zoznamy chovov, regiónov alebo oblastí klasifikovaných z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,
n)
autorizuje referenčné štátne veterinárne laboratóriá podľa § 14 a iné akreditované referenčné laboratóriá,
o)
schvaľuje laboratóriá na vykonanie laboratórnych analýz a vyšetrení v rámci vlastných kontrol vykonávaných prevádzkovateľmi pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh a pri spracúvaní odpadov živočíšneho pôvodu,
p)
uzatvára zmluvy s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskych spoločenstiev a s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov podľa § 14 ods. 2 písm. e) a f,
r)
vydáva certifikát po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] do miest určenia,
s)
kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie zvierat a osobitného označovania hovädzieho mäsa a produktov z neho (§ 18 ods. 6),
t)
vypracúva v spolupráci s krajskými veterinárnymi a potravinovými správami
1.
koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov a iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy a štátnych veterinárnych laboratórií,
2.
programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov orgánov veterinárnej správy a štátnych veterinárnych laboratórií,
u)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Hlavný veterinárny lekár
a)
je oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 32 ods. 1 a § 33 ods. 9
1.
priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky,
2.
nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu osôb a ich styku a zhromažďovania,
3.
riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na kontrolu alebo eradikáciu choroby zvierat, zoonózy, alebo elimináciu inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách, ako sú
1.
pracovné skupiny a výbory Európskej komisie,
2.
pracovné skupiny Rady Európskych spoločenstiev,
3.
Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (OIE),
4.
Codex Alimentarius,
5.
Sanitárna a fytosanitárna dohoda v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO),
6.
iné medzinárodné organizácie po schválení ministrom,
c)
podáva ministrovi informácie o nových vedeckých dôkazoch alebo skutočnostiach, ktoré sa týkajú štátnych veterinárnych činností,
d)
navrhuje ministrovi rozpočet na veterinárnu správu a výkon štátnych veterinárnych činností,
e)
predkladá ministrovi návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie tohto zákona,
f)
schvaľuje a zverejňuje národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zverejňuje zoznamy podľa odseku 2 písm. m).
§ 7
Krajská veterinárna a potravinová správa
(1)
Krajská veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,5) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Sídla a územné obvody krajských veterinárnych a potravinových správ sú totožné so sídlami a územnými obvodmi vyšších územných celkov ustanovených podľa osobitných predpisov.9) Na čele krajskej veterinárnej a potravinovej správy je riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.6) Riaditeľ plní funkciu krajského veterinárneho lekára. Za výkon funkcie je zodpovedný hlavnému veterinárnemu lekárovi.
(2)
Krajská veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a usmerňuje výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú regionálne veterinárne správy,
b)
pripravuje a pravidelne aktualizuje krajské pohotovostné plány za okresy v územnej pôsobnosti krajskej veterinárnej a potravinovej správy,
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú regionálne veterinárne a potravinové správy,
d)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, pokuty a prejednáva priestupky na základe skutočností zistených pri výkone svojich pôsobností,
e)
vykonáva a zabezpečuje zber, prenos a spracovanie informácií a údajov určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou a predkladá ich vyhodnotenie za územný obvod kraja štátnej veterinárnej a potravinovej správe,
f)
schvaľuje
1.
zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov živočíšneho pôvodu, ak nie sú súčasťou schválenej alebo povolenej prevádzkarne,
2.
trhy so zvieratami a zberné strediská zvierat pri výmenách,
3.
vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a fyzickými osobami pri výmenách,
4.
organizácie a zariadenia, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti, zaoberajú sa základným výskumom alebo aplikovaným výskumom, alebo chovajú zvieratá na účely takého výskumu,
5.
etikety na osobitné označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho, ak ide o nepovinné údaje, iné, ako sú údaje podľa § 18 ods. 6,
g)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov kontroly a inšpekcie prevádzkarní a zariadení podľa písmena f),
h)
zúčastňuje sa na príprave a tvorbe učebných osnov postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov a vykonáva školenia zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ a úradných veterinárnych lekárov v územnom obvode kraja,
i)
plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa osobitného predpisu,2)
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.10)
§ 8
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,5) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ s územnou príslušnosťou pre ustanovené okresy sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Na čele regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.6) Riaditeľ plní funkciu regionálneho veterinárneho lekára podľa tohto zákona. Za výkon tejto funkcie je zodpovedný hlavnému veterinárnemu lekárovi.
(3)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva štátnu správu v okresoch v územnom obvode regiónu uvedených v prílohe č. 2,
b)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov a iných úradných veterinárnych lekárov veterinárne prehliadky, inšpekcie, veterinárne kontroly a veterinárny dozor nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek podľa § 3 na všetkých stupňoch uvádzania živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu, produktov živočíšneho pôvodu, medikovaných krmív a ostatných produktov podľa tohto zákona na trh, pri ich premiestňovaní a preprave a pri vývoze do členských štátov, výmenách s členskými štátmi a vývoze do tretích krajín,
c)
vydáva záväzné posudky (§ 39 ods. 1),
d)
pripravuje a pravidelne aktualizuje okresné pohotovostné plány za okresy v územnej pôsobnosti regiónu,
e)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, pokuty a prejednáva priestupky na základe skutočností zistených pri výkone svojich pôsobností,
f)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na kontrolu chorôb zvierat uvedených v § 16 a 19 alebo pri zistení, alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu alebo odpadmi živočíšneho pôvodu, ak sa týkajú individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb v okresoch v jej územnej pôsobnosti v prípadoch podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b),
g)
uzatvára zmluvy podľa § 12 ods. 2 písm. a) po dohode s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky,
h)
vydáva úradným veterinárnym lekárom a držiteľom živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] výsledky vyšetrení, laboratórne diagnózy a výsledky analýz a testov,
i)
schvaľuje
1.
mliekarne na ošetrenie mlieka a mliekarne na spracovanie mlieka, ktoré spracujú menej ako 2 milióny litrov mlieka ročne, a štandardizačné strediská a zberné strediská surového mlieka pri uvádzaní na trh, vývoze do členských štátov a pri výmenách s členskými štátmi,
2.
inseminačné stanice a tímy na odber a prenos embryí výlučne na domáci trh,
j)
povoľuje činnosti, prevádzkarne a zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) v prvom, druhom a treťom bode a v § 7 ods. 2 písm. f) v druhom a štvrtom bode, ak
1.
nejde o výmenu s členskými štátmi, vývoz do členských štátov alebo do tretích krajín,
2.
ide o uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu, živých zvierat a zárodočných produktov výlučne na domáci trh,
k)
povoľuje
1.
výrobu krmív pre spoločenské zvieratá, farmaceutických a technických produktov z nízkorizikových odpadov živočíšneho pôvodu,
2.
priamy predaj surového mlieka a mliečnych výrobkov ich výrobcami v produkčných hospodárstvach,
l)
kontroluje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie zvierat a osobitného označovania hovädzieho mäsa (§ 18 ods. 6),
m)
vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
n)
plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa osobitného predpisu,2)
o)
vykonáva kontrolu nakladania s veterinárnymi liekmi podľa § 11 ods. 2 písm. e),
p)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.10)
§ 9
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
(1)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv je rozpočtová organizácia,5) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Ústav kontroly veterinárnych liekov riadi riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
a)
povoľuje prípravu medikovaných krmív,
b)
schvaľuje prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív,
c)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív,
d)
ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných krmív.
§ 10
Odborné veterinárne činnosti
(1)
Odbornými veterinárnymi činnosťami sú
a)
odborné veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti (ďalej len „štátne veterinárne činnosti"),
b)
súkromné odborné veterinárne činnosti a služby (ďalej len „súkromné veterinárne činnosti"), na ktorých poskytovanie sa vzťahuje osobitný predpis.11)
(2)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je doktorom veterinárnej medicíny, absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike alebo absolventom zahraničnej veterinárnej univerzity alebo veterinárnej fakulty, ak splnil podmienky ustanovené osobitným predpisom.12)
(3)
Štátne veterinárne činnosti môže vykonávať len úradný veterinárny lekár, ktorého na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára vymenuje minister.
(4)
Súkromný veterinárny lekár môže vykonávať štátne veterinárne činnosti,
a)
ak spĺňa podmienky podľa odseku 2,
b)
po uzatvorení zmluvy podľa § 12 ods. 2 písm. a),
c)
ak je na ich výkon vymenovaný ministrom na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára.
(5)
Rozsah štátnych veterinárnych činností je určený zmluvou, ktorú uzavrel súkromný veterinárny lekár a regionálna veterinárna a potravinová správa. Súkromný veterinárny lekár nemôže vykonávať štátne veterinárne činnosti, ak
a)
je vlastníkom, spoluvlastníkom, sprostredkovateľom nákupu alebo predaja, predajcom, dovozcom, vývozcom, príjemcom, prepravcom alebo držiteľom živých zvierat, zárodočných produktov, krmív alebo medikovaných krmív určených na uvádzanie na trh, na výmeny alebo vývoz, alebo produktov živočíšneho pôvodu určených na uvádzanie na trh vrátane maloobchodného predaja produktov živočíšneho pôvodu, na výmeny alebo vývoz, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu zmluvy uzavretej podľa § 12 ods. 2 písm. a),
b)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom chovu zvierat, prevádzkarne, zariadenia, strediska alebo organizácie, z ktorej pochádzajú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu alebo produkty živočíšneho pôvodu určené na uvádzanie na trh, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu zmluvy uzavretej podľa § 12 ods. 2 písm. a) a z ktorých mu vyplýva ekonomický prospech,
c)
je konateľom, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom predstavenstva alebo dozornej rady právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v predmete podnikania podľa písmen a), b) a d),
d)
vykonáva zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť v súvislosti s veľkodistribúciou veterinárnych liekov alebo s prípravou medikovaných krmív a ich uvádzaním na trh.
(6)
Ustanovenia odseku 5 sa nevzťahujú na náhradu za výkon súkromných veterinárnych činností podľa osobitného predpisu.11)
(7)
Ak veterinárny lekár prestane plniť povinnosti alebo spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, môže hlavný veterinárny lekár pozastaviť alebo zrušiť jeho poverenie na vykonávanie štátnych veterinárnych činností.
(8)
Odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, môžu vykonávať vo vlastných zariadeniach, ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na ich služobné účely, špeciálne veterinárne zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(9)
Úradnému veterinárnemu lekárovi môžu pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností asistovať odborne spôsobilé osoby. Požiadavkami na odbornú spôsobilosť sú:
a)
skončenie štúdia na strednej odbornej škole veterinárneho zamerania alebo
b)
absolvovanie odborného vzdelávacieho kurzu a praktického výcviku pod dozorom úradného veterinárneho lekára a zloženie odbornej skúšky, ktorej obsahom je preukázanie teoretických a praktických znalostí vo veterinárnej oblasti.
§ 11
Povinnosti a oprávnenia úradných veterinárnych lekárov
(1)
Úradný veterinárny lekár je v rozsahu svojho poverenia pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností povinný
a)
bezodkladne oznámiť hlavnému veterinárnemu lekárovi určeným spôsobom každé podozrenie na výskyt choroby podliehajúcej hláseniu, ako aj iné skutočnosti závažné v záujme ochrany zvierat, ochrany zdravia zvierat a ochrany zdravia ľudí, ktoré zistí pri plnení svojich úloh,
b)
viesť úradné záznamy o svojich zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch,
c)
poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré sa zistenia, opatrenia a pokyny vzťahujú, kópiu úradného záznamu podľa písmena b),
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní štátnej veterinárnej činnosti, ak sú chránené autorským právom, obchodným tajomstvom alebo ak ich používanie podlieha licencii, a ktoré sú v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
e)
preukazovať sa pri výkone štátnych veterinárnych činností služobným preukazom alebo poverením na vykonávanie tejto činnosti okrem prípadov, ktoré si vyžadujú bezodkladný zákrok v záujme zamedzenia bolesti alebo utrpenia zvieraťa, alebo šíreniu nákazlivej choroby zvierat,
f)
zúčastňovať sa postgraduálneho vzdelávania, odborných školení a preškoľovaní určených hlavným veterinárnym lekárom.
(2)
Úradný veterinárny lekár je oprávnený
a)
vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, odpady živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty, vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky, ktoré sú určené na uvedenie na trh, alebo pri výmenách,
b)
ak to okolnosti prípadu odôvodňujú, najmä pri plnení úloh podľa § 13, vstupovať počas dňa do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, odpady živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty, vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
c)
vyžadovať od osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom, všetky potrebné doklady, údaje, ústne alebo písomné vysvetlenia alebo informácie a vyhotovovať z nich kópie, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považuje za potrebné,
d)
vyžadovať od osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom, súčinnosť,
e)
vykonávať veterinárne preventívne opatrenia a ošetrenie zvierat; na tento účel je oprávnený držať vlastnú zásobu veterinárnych liekov na pohotovostné použitie,
f)
potvrdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo zabíjania živých zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] a krmív,
g)
vykonávať bezodkladne aj bez súhlasu držiteľa zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu nutné opatrenia, ak sú potrebné na prevenciu, zabránenie šíreniu a na kontrolu chorôb zvierat alebo ak sú v záujme zdravotnej neškodnosti a hygieny živočíšnych produktov,
h)
odoberať v potrebnom množstve a rozsahu vzorky; za vzorky odobraté v rámci výkonu štátnej veterinárnej činnosti, ktoré sú úradnými vzorkami, sa neposkytuje náhrada.
(3)
Úradný veterinárny lekár je v súlade so svojím poverením pri vystavovaní a potvrdzovaní predpísaných tlačív, dokumentov a certifikátov oprávnený používať úradnú pečiatku s označením „úradný veterinárny lekár Slovenskej republiky" so sídlom príslušného orgánu veterinárnej správy a so svojím identifikačným číslom.
§ 12
Povinnosti a oprávnenia súkromných veterinárnych lekárov
(1)
Súkromný veterinárny lekár je povinný
a)
oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy začatie a skončenie súkromnej veterinárnej činnosti, svoje sídlo a miesto vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti, ak nie je miesto totožné so sídlom,
b)
bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na výskyt chorôb zvierat podliehajúcich hláseniu podľa § 17 a 19, ako aj iné dôležité skutočnosti, ktoré súvisia s ochranou zdravia zvierat, ochranou zvierat alebo ochranou zdravia ľudí,
c)
dbať na dodržiavanie ochranných lehôt a ostatných požiadaviek ustanovených týmto zákonom, ako aj osobitnými predpismi13) na vylúčenie nežiaducich rezíduí v živočíšnych produktoch alebo nežiaducich kombinácií rezíduí veterinárnych liekov s kŕmnymi doplnkami prítomnými v krmivách,
d)
viesť záznamy o preventívnych činnostiach a vykonaných zákrokoch, ako aj o predpisovaní a používaní a výdaji veterinárnych liekov a uchovávať tieto záznamy najmenej tri roky alebo aj dlhšie, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona, a tak, aby boli na požiadanie k dispozícií príslušným orgánom veterinárnej správy,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom odbornej veterinárnej činnosti.
(2)
Súkromný veterinárny lekár je oprávnený
a)
uzatvoriť zmluvu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na vykonávanie určitých štátnych veterinárnych činností,
b)
odmietnuť vykonať odborný veterinárny zákrok, ak ho nie je povinný vykonať podľa osobitného predpisu11) alebo na základe zmluvy; poskytnutie prvej pomoci však možno odmietnuť len z dôvodu rizika ohrozenia zdravia veterinárneho lekára, ktorému nemôže účinne predísť alebo sa pred ním chrániť,
c)
vykonať urgentný zákrok bez súhlasu držiteľa zvieraťa, ak je to potrebné z dôvodu prevencie, diagnostiky, zabránenia šíreniu alebo kontroly chorôb podliehajúcich hláseniu alebo v záujme zdravotnej neškodnosti a hygieny produktov živočíšneho pôvodu.
(3)
Veterinárny lekár môže vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť, ak spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom11) a ak získa povolenie podľa odseku 4.
(4)
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom vydáva povolenie na vykonávanie súkromných veterinárnych činností na základe žiadosti veterinárneho lekára. Žiadosť musí obsahovať druh a rozsah poskytovaných služieb, miesto výkonu a deň začatia činnosti.
(5)
Povolenie Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zmení alebo odníme, ak sa zmenili alebo zanikli určené podmienky, na základe ktorých bolo vydané, alebo platnosť povolenia až na čas jedného roka pozastaví, ak súkromný veterinárny lekár neplní povinnosti podľa odseku 1.
(6)
Výšku úhrady za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 13
Veterinárny inšpektor
(1)
Veterinárny inšpektor je úradný veterinárny lekár, ktorý vykonáva
a)
veterinárne kontroly, veterinárne vyšetrenia a testy živých zvierat, zárodočných produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy podľa veterinárnych požiadaviek,
b)
kontroly identifikácie zvierat,
c)
kontroly dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat a veterinárne vyšetrenia a testy zvierat vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy,
d)
veterinárne inšpekcie a kontroly produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov pri ich uvádzaní na trh, dovoze, vývoze alebo výmenách a iné veterinárne kontroly pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh vrátane prehliadok a vyšetrení, odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy,
e)
kontroly a dozor nad osobitným označovaním produktov živočíšneho pôvodu zdravotnými značkami, ak sám toto označovanie nevykonáva,
f)
kontroly, vyšetrenia a inšpekcie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, napájacej vody a krmív v každom zariadení a iné veterinárne kontroly vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy v súvislosti s kontrolou dodržiavania zákazu používania látok podľa § 25 a monitorovaním látok a rezíduí podľa § 26,
g)
kontroly, inšpekcie a vyšetrenia pri nakladaní s odpadmi živočíšneho pôvodu a vedľajšími živočíšnymi produktmi, pri ich spracovaní a uvádzaní na trh vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy,
h)
kontroly, vyšetrenia a inšpekcie krmív vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy podľa požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,14)
i)
kontroly, vyšetrenia a inšpekcie medikovaných krmív a veterinárnych liekov podľa osobitného predpisu,2)
j)
kontroly a inšpekcie živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] pri dovoze z tretích krajín,
k)
štátne veterinárne činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, najmä ak je možnosť vzniku rizika ohrozujúceho zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo z hľadiska ochrany zvierat, alebo ak je podozrenie, alebo ak sa zistilo porušovanie povinností alebo nedodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, veterinárny inšpektor bezodkladne nariadi vhodné opatrenia na ochranu zdravia zvierat, zdravia ľudí alebo ochranu zvierat, ako sú:
a)
obmedzenie alebo zákaz premiestňovania, prepravy, uvádzania na trh alebo používania živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov, odpadov živočíšneho pôvodu, krmív alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)]; zákaz uvádzania na trh, distribúcie alebo používania medikovaných krmív,
b)
zhabanie, zmárnenie alebo zabitie živých zvierat,
c)
zhabanie, zničenie alebo nariadenie osobitnej úpravy alebo spracovania zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], živočíšnych odpadov a krmív.
§ 14
Štátne veterinárne laboratóriá
(1)
Štátne veterinárne laboratóriá sú príspevkové organizácie zriadené ministerstvom podľa osobitného predpisu.5) Riaditeľov štátnych veterinárnych laboratórií vymenúva z úradných veterinárnych lekárov ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Štátne veterinárne laboratóriá
a)
vykonávajú laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek,
b)
vykonávajú skúšanie úradných vzoriek odobratých pri výkone potravinového dozoru15) a určené analýzy úradných vzoriek krmív podľa úradných metód ustanovených osobitným predpisom,
c)
predkladajú výsledky vyšetrení, mikrobiologických analýz, laboratórnych diagnóz a analýz a vyšetrení a testov na rezíduá hlavnému veterinárnemu lekárovi a príslušným regionálnym veterinárnym lekárom,
d)
môžu poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek iných ako úradných vzoriek,
e)
plnia zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskych spoločenstiev najmä na zabezpečenie
1.
školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať potrebné odborné znalosti a aktualizovať ich,
2.
účasti na pravidelných porovnávacích testoch na úrovni Európskych spoločenstiev,
3.
zásobovania štandardnými sérami, referenčnými činidlami a materiálmi, bunkovými kultúrami a iným diagnostickým alebo analytickým materiálom,
f)
plnia zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov, ak ide o vyšetrenia v rámci prehliadok, mikrobiologické analýzy, laboratórne analýzy a diagnostiku a stanovovanie rezíduí, ktoré nie sú v Slovenskej republike zavedené a nie sú uvedené v zozname vydanom podľa odseku 3; v tomto prípade zabezpečujú balenie vzoriek a ich rýchlu prepravu do príslušného národného referenčného laboratória členského štátu,
g)
vykonávajú analýzy vzoriek krmív na zistenie prítomnosti mikroorganizmov, nežiaducich látok, rádioaktívnej kontaminácie, látok a produktov v krmivách podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,16)
h)
dbajú na to, aby prioritou ich činností bolo plnenie úloh podľa písmen a) až c) a g).
(3)
Zoznam úradných metód alebo úradné metódy mikrobiologických analýz, laboratórnej diagnostiky chorôb zvierat a analýz a testovania rezíduí, analýz a testovania produktov živočíšneho pôvodu, zoznam metód a postupy odberu úradných vzoriek a zoznam štátnych veterinárnych laboratórií vydá a zverejní vo vestníku hlavný veterinárny lekár.
(4)
Štátne veterinárne laboratórium na zabezpečenie činností uvedených v odseku 2
a)
musí mať technické, priestorové a personálne vybavenie dostatočné na rýchlu diagnostiku alebo na vyšetrenia, analýzy, alebo testovanie podľa metód alebo postupov ustanovených a uznávaných v členských štátoch,
b)
musí byť akreditované podľa medzinárodne uznávaného postupu, ak ide o laboratórium, ktoré vykonáva mikrobiologické analýzy, analýzy a testovanie rezíduí, vzoriek produktov živočíšneho pôvodu a analýzy vzoriek krmív.
§ 15
Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)
Príslušníci Policajného zboru sú povinní poskytnúť súčinnosť pri opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodovania so zvieratami a produktmi z nich, pri zákaze premiestňovania zvierat a osôb v oblasti kontaminovanej pôvodcom nákazlivej choroby alebo iným faktorom, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí, a pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada.
(2)
V prípade výskytu nákazlivej choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3 Policajný zbor, jednotky civilnej ochrany4) a príslušníci ozbrojených síl sú povinní spolupracovať pri zabránení šíreniu choroby a eradikácii choroby.
(3)
Ak sa zamestnancom orgánov veterinárnej správy alebo úradným veterinárnym lekárom pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru, veterinárnych kontrol alebo inšpekcií a iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov veterinárnej správy, veterinárni inšpektori alebo úradní veterinárni lekári požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.
(4)
Podrobnosti o spolupráci môže ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára upraviť dohodou s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
(5)
Ak hrozí vážne nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí, orgány veterinárnej správy informujú príslušné orgány na ochranu zdravia a postupujú v súčinnosti s nimi. Podrobnosti o spolupráci môže ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára upraviť dohodou s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Orgány veterinárnej správy spolupracujú s orgánmi členských štátov príslušnými vykonávať veterinárne kontroly a s Európskou komisiou s cieľom zabezpečovať aplikáciu právnych predpisov vo veterinárnej oblasti, predchádzať ich porušovaniu, zisťovať a došetriť prípady porušovania týchto predpisov.
(7)
Orgány verejnej správy sú povinné poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom veterinárnej správy pri opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh, pri premiestňovaní zvierat, pri zabránení šíreniu nákazlivých chorôb zvierat alebo iného faktora, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí, a pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada. Orgány veterinárnej správy informujú orgány verejnej správy o zdraví zvierat, o situácii v stave nákazlivých chorôb zvierat a o údajoch, ktoré sa týkajú ochrany zdravia ľudí a zvierat v súvislosti so živými zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu.
TRETIA ČASŤ
VETERINÁRNE POŽIADAVKY NA ŽIVÉ ZVIERATÁ, ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
§ 16
Kontrola niektorých chorôb
(1)
Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby:
a)
slintačka a krívačka (Aphtae epizooticae),
b)
klasický mor ošípaných( Pestis suum),
c)
zhubná katarálna horúčka oviec (Febris catarrhalis ovium, Blue tongue),
d)
africký mor koní (Pestis equorum),
e)
mor hydiny (Influensa avium),
f)
pseudomor hydiny (Morbus Newcastle),
g)
choroby rýb a mäkkýšov,
h)
špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách a v živočíšnych produktoch, ako aj opatrenia proti nim s cieľom predchádzať výskytom ochorení z potravín a intoxikáciám z potravín.
(2)
Ďalšie choroby, ktoré podliehajú veterinárnej kontrole, prevencii a diagnostike, môže ustanoviť nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt choroby uvedenej v odsekoch 1 a 2.
(4)
Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby uvedenej v odsekoch 1 a 2 opatrenia na zabránenie šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej inseminácie a plemenitby.
(5)
Na zabezpečenie vykonania opatrení podľa odseku 4 sa vypracúvajú a schvaľujú pohotovostné plány, a to národné pohotovostné plány, krajské pohotovostné plány a okresné pohotovostné plány.
(6)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri vnímavých mäsožravých zvieratách zabezpečiť vakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.
§ 17
Hlásenie chorôb zvierat
(1)
Hlavný veterinárny lekár hlási do 24 hodín priamo Komisii Európskej únie a členským štátom
a)
každé primárne ohnisko choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3, ktoré sa potvrdí na území Slovenskej republiky,
b)
zrušenie obmedzujúcich opatrení na území Slovenskej republiky, ktoré boli nariadené z dôvodov výskytu ohniska niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 3, po eradikácii tejto choroby.
(2)
Okrem ustanovení podľa odseku 1 hlavný veterinárny lekár v prvom pracovnom dni každého týždňa priamo hlási Komisii Európskej únie a členským štátom všetky sekundárne ohniská niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 3, ktoré sa potvrdili na území Slovenskej republiky. Toto hlásenie sa vzťahuje na predchádzajúci týždeň, ktorý sa končí v nedeľu o polnoci predchádzajúceho týždňa.
(3)
Hlásenia podľa odsekov 1 a 2 sa musia oznamovať poslednou verziou informačného systému Európskych spoločenstiev a Európskej únie Animal Disease Notification System (ADNS).
§ 18
Identifikácia a registrácia zvierat
(1)
Zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat. Druhy zvierat, ktoré podliehajú identifikácii, a systém ich identifikácie a registrácie ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17) Počítačovú databázu pre centrálny register zvierat prevádzkuje právnická osoba alebo fyzická osoba poverená ministerstvom.
(2)
Systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka musí obsahovať
a)
ušné značky na individuálnu identifikáciu zvierat,
b)
počítačové databázy pre centrálny register zvierat,
c)
pasy zvierat,
d)
individuálne registre vedené v každom chove.
(3)
Ku všetkým údajom systému podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.
(4)
Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré preukážu odôvodnený záujem, ako aj organizáciám na ochranu spotrebiteľa a iným organizáciám18) sa umožní prístup k údajom systému podľa odsekov 1 a 2, ktoré nepodliehajú utajenosti a ochrane údajov podľa osobitných predpisov.19)
(5)
Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, musí byť umožnený prístup Európskej komisii.
(6)
Hovädzie mäso a produkty z neho sa musia osobitne označovať etiketami a údajmi, ktorými sa zabezpečí súvislosť medzi identifikáciou tiel zvierat, štvrtí, dielov alebo kusov mäsa a
a)
identifikáciou jednotlivých zvierat, z ktorých hovädzie mäso pochádza,
b)
identifikáciou skupiny zvierat, ak je to z hľadiska presnosti údajov a ich kontroly dostatočné.
§ 19
Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov
(1)
Živé zvieratá a zárodočné produkty možno premiestňovať, ak spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) a ak
a)
pochádzajú z organizácie alebo zariadenia uvedeného v § 7 ods. 2 písm. f) v štvrtom bode, pochádzajú z chovu a regiónu, ktoré sú na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohe č. 4 klasifikované podľa zdravotnej situácie vo vzťahu k týmto chorobám,
b)
sa prepravujú dopravnými prostriedkami, ktoré boli vopred vyčistené a vydezinfikované v zariadení schválenom na tento účel,
c)
sú ich sprostredkovatelia schválení.
(2)
Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohe č. 5 môžu byť chovy a regióny klasifikované podľa zdravotnej situácie vo vzťahu k týmto chorobám.
(3)
Premiestňovanie živých zvierat a zárodočných produktov podlieha veterinárnym kontrolám.
(4)
Premiestňovanie živých zvierat a zárodočných produktov možno vykonať len v súlade s klasifikáciou podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť podozrenie na ne alebo ich výskyt orgánu veterinárnej správy.
(6)
Embryá možno premiestňovať, len ak je tím na ich odber a prenos schválený.
(7)
Druhy živých zvierat a zárodočných produktov, ktoré podliehajú zdravotným požiadavkám podľa odsekov 1 až 6, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17)
§ 20
Dovoz živých zvierat a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
(1)
Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 33 dovážať živé zvieratá a zárodočné produkty z tretích krajín, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) a ktoré
a)
pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz živých zvierat a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky,
b)
pochádzajú z organizácií a zariadení, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti alebo ktoré sa zaoberajú základným výskumom alebo aplikovaným výskumom, alebo chovajú zvieratá na účely takého výskumu, ako aj zo stredísk na zhromažďovanie zvierat v tretích krajinách schválených na dovoz živých zvierat alebo zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky,
c)
sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom krajiny pôvodu.
(2)
Hlavný veterinárny lekár vydáva a zverejňuje vo vestníku
a)
zoznamy tretích krajín schválených na dovoz živých zvierat a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky,
b)
zoznamy organizácií a zariadení, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti alebo ktoré sa zaoberajú základným alebo aplikovaným výskumom, alebo chovajú zvieratá na účely takého výskumu, ako aj stredísk na zhromažďovanie zvierat v tretích krajinách schválených na dovoz živých zvierat alebo zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky,
c)
vzory certifikátov na rôzne druhy živých zvierat a zárodočných produktov, ktoré sa musia pri dovoze používať.
§ 21
Ochrana zvierat
(1)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa, a to dodržiavaním požiadaviek na
a)
kontrolu zvierat,
b)
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)
kŕmenie, napájanie a podávanie iných látok,
d)
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)
vedenie záznamov,
f)
prepravu zvierat,
g)
vykonávanie pokusov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie pokusov na nich,
h)
ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)
ochranu divých zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)
ochranu spoločenských zvierat.
(2)
Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa
a)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov,
c)
spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
d)
prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
e)
obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,
f)
spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g)
spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
(3)
Ďalej sa zakazuje
a)
dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných dôvodov,
b)
používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
c)
zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
d)
štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem poľovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat a používať živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov,
e)
použiť živé zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach,
f)
použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy a bez povolenia na také použitie,
g)
propagovať týranie zvierat,
h)
opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia,
i)
usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
(4)
Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a)
prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)
usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
c)
usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,
d)
bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e)
usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,
f)
usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť,
g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.
(5)
Zákazy podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú len na stavovce.
(6)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
(7)
Štát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá.
§ 22
Uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu na trh
(1)
Na trh možno uvádzať produkty živočíšneho pôvodu, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) a ktoré
a)
sú zdravotne neškodné,
b)
boli vyrobené, spracované, balené, skladované a manipulovalo sa s nimi v prevádzkarniach a zariadeniach, ktoré sú schválené alebo povolené príslušným orgánom veterinárnej správy a sú pod veterinárnym dozorom.
(2)
Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení uvedených v odseku 1 musia zabezpečovať vykonávanie vlastných kontrol a školení zamestnancov o hygiene výroby a manipulácie s produktmi živočíšneho pôvodu.
(3)
Produkty živočíšneho pôvodu podľa odseku 1 určené na uvádzanie na trh možno získavať, spracúvať a vyrábať len vtedy, ak pochádzajú zo zvierat alebo surovín živočíšneho pôvodu, ktoré spĺňajú zdravotné a hygienické požiadavky a sú veterinárne kontrolované.
(4)
Produkty živočíšneho pôvodu určené na uvádzanie na trh sa musia osobitne označovať zdravotnými značkami na identifikáciu ich pôvodu, hygienického stavu a výsledkov veterinárnej prehliadky, inšpekcie alebo inej veterinárnej kontroly.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu o schválených prevádzkarniach a o pozastavení alebo zrušení platnosti ich schválenia.
(6)
Druhy produktov živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú požiadavkám na uvádzanie na trh podľa odsekov 1 až 5, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17)
§ 23
Ochrana zdravia zvierat pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh
Na trh možno uvádzať a obchodovať len s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú veterinárnym kontrolám a ktoré sú v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) získané zo zvierat, na ktoré sa
a)
nevzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo
b)
vzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 a ktoré sú
1.
označené osobitnou značkou,
2.
ošetrené a spracované spôsobom, ktorým sa zaručí zničenie pôvodcu choroby.
§ 24
Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
(1)
Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 33 dovážať produkty živočíšneho pôvodu z tretích krajín, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) a ktoré
a)
pochádzajú z tretích krajín schválených na dovoz produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky,
b)
pochádzajú z prevádzkarní v tretích krajinách schválených na dovoz produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky,
c)
sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom krajiny pôvodu.
(2)
Hlavný veterinárny lekár vydáva a zverejňuje vo vestníku
a)
zoznamy tretích krajín schválených na dovoz produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky,
b)
zoznamy prevádzkarní v tretích krajinách schválených na dovoz produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky,
c)
vzory certifikátov, ktoré sa vzťahujú na rôzne druhy produktov živočíšneho pôvodu pri dovoze.
§ 25
Zákaz používania určitých látok pri chove hospodárskych zvierat
(1)
Pri chove hospodárskych zvierat sa zakazujú používať a na trh uvádzať s určením na podávanie
a)
zvieratám špecifikované látky s hormonálnym účinkom, ktorých podrobnosti ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu,17) látky s tyreostatickým účinkom a beta-agonistické látky,
b)
dojniciam bovinný somatotropín.
(2)
Výnimky zo zákazu používania látok s hormonálnym účinkom a beta-agonistických látok podľa odseku 1 z liečebných alebo zootechnických dôvodov a podmienky podávania týchto látok z liečebných alebo zo zootechnických dôvodov ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17)
Monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
§ 26
(1)
V záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu sa musí vykonávať monitorovanie látok a ich rezíduí ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu17) v živých zvieratách, z ktorých živočíšne produkty pochádzajú, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj v produktoch živočíšneho pôvodu.
(2)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo zvierat, pri ktorých sa zistilo ošetrenie zakázanými látkami alebo liekmi alebo podanie nepovolených látok alebo liekov (§ 25), ako aj živočíšne produkty, v ktorých sa zistilo prekročenie maximálnych limitov rezíduí, alebo nedodržanie najvyšších prípustných množstiev rezíduí, sú nepožívateľné pre ľudí a musia sa vylúčiť z uvádzania na trh.
(3)
Monitorovanie sa vykonáva podľa plánu zostaveného štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
(4)
Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú prvotné spracovanie produktov živočíšneho pôvodu, musia zabezpečovať vykonávanie vlastných kontrol a sú spoluzodpovední za monitorovanie a zisťovanie látok a ich rezíduí uvedených v odseku 1. Súkromní veterinárni lekári sú povinní dodržiavať, ako aj sledovať dodržiavanie opatrení na monitorovanie týchto látok v chovoch hospodárskych zvierat.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa predkladá Európskej komisii plán uvedený v odseku 3 alebo každoročne jeho aktualizáciu a informuje každoročne Európsku komisiu o údajoch a výsledkoch získaných pri vykonávaní plánu uvedeného v odseku 3, ako aj o výsledkoch všetkých vykonaných kontrol a šetrení v súvislosti s látkami a ich rezíduami podľa odseku 1.
§ 27
(1)
Orgány veterinárnej správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv vykonávajú kontroly a na základe ich výsledkov ukladajú opatrenia potrebné na zabránenie ohrozovaniu zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu, ak
a)
sa zistí držanie zakázaných alebo nepovolených látok, alebo liekov v rozpore s týmto zákonom alebo držanie povolených látok alebo veterinárnych liekov osobami, ktoré na to nie sú oprávnené podľa osobitného predpisu,2)
b)
je podozrenie alebo ak sa zistí, že zvieratá, z ktorých sa získavajú produkty živočíšneho pôvodu, boli ošetrené látkami alebo liekmi v rozpore so zákazmi uvedenými v § 25, alebo sa im podali nepovolené látky alebo lieky,
c)
je podozrenie alebo sa zistí, že po ošetrení povolenými veterinárnymi liekmi sa nedodržala ochranná lehota,
d)
sa zistí držanie, používanie alebo výroba zakázaných látok alebo nepovolených látok, alebo liekov vo výrobnej prevádzkarni, pri príprave medikovaných krmív alebo pri chove zvierat.
(2)
Orgány veterinárnej správy, ústav kontroly veterinárnych liečiv a iné príslušné orgány vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti kontroly a opatrenia potrebné na odvrátenie ďalšieho rizika ohrozovania zdravia zvierat, v záujme ochrany zdravia ľudí pred ohrozením alebo poškodením produktmi živočíšneho pôvodu voči každej osobe, ak sa zistí
a)
poskytnutie zakázaných látok alebo liekov s cieľom ich podania zvieratám,
b)
podanie zakázaných látok alebo liekov zvieratám alebo podanie povolených látok alebo liekov na účely iné, ako sú ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu.17)
§ 28
Nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu a prevencia patogénov v krmivách živočíšneho pôvodu
(1)
Pri nakladaní s odpadmi živočíšneho pôvodu, ich spracovaní a uvádzaní na trh sa musí postupovať tak, aby sa predchádzalo výskytu patogénov v krmivách živočíšneho pôvodu vrátane krmív z rýb a aby sa zabránilo inému ohrozeniu zdravia zvierat alebo ľudí alebo poškodeniu životného prostredia.
(2)
Kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek na odstraňovanie a spracúvanie odpadov živočíšneho pôvodu a na ich uvádzanie na trh, ako aj inšpekcie odpadov živočíšneho pôvodu na každom stupni nakladania s nimi, ich spracovania a uvádzania na trh vykonávajú orgány veterinárnej správy.
(3)
Odpady živočíšneho pôvodu určené na zneškodnenie alebo na uvádzanie na trh možno spracúvať len v prevádzkarniach, ktoré sú schválené alebo povolené príslušným orgánom veterinárnej správy a ktoré sú pod veterinárnym dozorom.
(4)
Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení uvedených v odseku 3 musia zabezpečovať vykonávanie vlastných kontrol.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu o schválených alebo povolených prevádzkarniach na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu a o pozastavení platnosti ich schválenia.
§ 29
Príprava, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
(1)
Pri príprave medikovaných krmív, uvádzaní medikovaných krmív na trh, predpisovaní medikovaných krmív veterinárnymi lekármi a pri ich používaní výlučne z liečebných alebo liečebno-ochranných dôvodov, alebo ak sa vyžaduje ich hromadná aplikácia, sa musí postupovať tak, aby sa predchádzalo ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia zvierat a zabezpečila sa zdravotná neškodnosť produktov živočíšneho pôvodu získavaných zo zvierat, ktorým sa medikované krmivá podali.
(2)
Medikované krmivá môžu pripravovať len výrobcovia, ktorí majú na túto činnosť ústavom kontroly veterinárnych liečiv schválené priestory a podmienky a ktoré podliehajú veterinárnemu dozoru.
(3)
Kontroly prípravy medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri ich príprave vykonáva ústav kontroly veterinárnych liečiv v súčinnosti s územne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(4)
Kontroly pri držaní, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri týchto činnostiach vykonávajú orgány veterinárnej správy.
(5)
Ak sa kontrolami zistí alebo ak na ich základe vznikne podozrenie z nedodržiavania podmienok pri príprave medikovaných krmív, ústav kontroly veterinárnych liečiv vykoná všetky potrebné kontroly a opatrenia u výrobcu medikovaných krmív, ak tak nevykonala územne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.
§ 30
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri výmenách živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a prevencie patogénov s členskými štátmi
(1)
Živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a patogény uvedené v § 19 a 28, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, podliehajú veterinárnej kontrole a inšpekcii.
(2)
Pri veterinárnych kontrolách a inšpekciách živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, sú orgány veterinárnej správy a osoby poverené ich vykonávaním oprávnené
a)
kontrolovať a vykonávať inšpekcie chovov živých zvierat, zariadení, prevádzkarní odpadov živočíšneho pôvodu, patogénov, zárodočných produktov, dopravných prostriedkov na prepravu živých zvierat, postupov a prostriedkov, ktoré sa používajú na označovanie a identifikáciu zvierat,
b)
kontrolovať, či vlastníci alebo držitelia živých zvierat, prevádzkarne a zamestnanci prevádzkarní a zariadení dodržiavajú zdravotné podmienky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov a veterinárne požiadavky pri nakladaní a spracovaní odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov,
c)
odoberať vzorky zo zvierat, ktoré sú držané na účely predaja, uvedenia na trh alebo prepravy,
d)
odoberať vzorky z produktov držaných na účely skladovania, predaja, uvedenia na trh alebo prepravy,
e)
preskúmavať doklady alebo iné významné údaje pre ďalšie kontroly, ktoré sa musia vykonať na základe ustanovení tohto zákona.
(3)
Sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a prevádzkovatelia bitúnkov v miestach určenia zásielok živých zvierat alebo iní príjemcovia zásielok živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, musia
a)
byť schválení podľa § 37 ods. 1 a musia ohlásiť činnosť podľa § 37 ods. 12,
b)
oznamovať príjem zásielok vopred orgánom veterinárnej správy,
c)
uchovávať certifikáty alebo doklady, ktoré musia na požiadanie predložiť orgánu veterinárnej správy.
(4)
V mieste pôvodu živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, orgány veterinárnej správy vykonávajú kontrolu
a)
dodržiavania požiadaviek uvedených v § 19 a 28,
b)
chovov, stredísk alebo organizácií, ktoré skladujú, spracúvajú, produkujú alebo zaobchádzajú so živými zvieratami alebo so zárodočnými produktmi, sprostredkovateľov obchodu so zvieratami, zariadení na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, trhov so zvieratami, inseminačných staníc, tímov na odber a prenos embryí, zberných stredísk, stredísk na zhromažďovanie zvierat a prevádzkarní na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu,
c)
plnenia povinností vlastníkmi alebo držiteľmi živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov na všetkých stupňoch produkcie a uvádzania na trh,
d)
dodržiavania hygienických požiadaviek na dopravné prostriedky na prepravu živých zvierat.
(5)
Ak orgán veterinárnej správy má pri kontrole podozrenie alebo ak zistí, že sa neplnia veterinárne požiadavky v mieste pôvodu živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, môže nariadiť opatrenia, najmä vyšetrenie alebo obmedzenie ich premiestňovania a prepravy, alebo vykonať iné opatrenia.
(6)
Orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu, ktorý potvrdil certifikát alebo doklad, ktorý musí pri výmenách sprevádzať zásielky živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, oznamuje potrebné údaje o týchto zásielkach členským štátom prostredníctvom počítačového systému Európskej komisie.
(9)
Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o umiestnení živých zvierat do karantény a určiť jej miesto.
§ 31
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
(1)
Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 22, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, podliehajú veterinárnej kontrole a inšpekcii.
(2)
Orgány veterinárnej správy a osoby poverené vykonávaním veterinárnych kontrol a inšpekcií sú oprávnené pri veterinárnych kontrolách pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
a)
vykonávať inšpekciu priestorov, kancelárií, laboratórií, zariadení, dopravných prostriedkov určených na prepravu produktov živočíšneho pôvodu, dielní a vybavenia, čistenia a údržby prevádzkarní, produktov, postupov, ktoré sa používajú na výrobu a spracovanie produktov, označovania značkami a označovania etiketami a prezentácie týchto produktov,
b)
kontrolovať, či zamestnanci prevádzkarní spĺňajú požiadavky na ochranu zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
c)
odoberať vzorky z produktov držaných v prevádzkarniach na účely skladovania, predaja, uvedenia na trh alebo prepravy,
d)
preskúmavať doklady alebo údaje v počítačovej forme významné pre ďalšie kontroly produktov živočíšneho pôvodu.
(3)
Prevádzkovatelia schválených alebo povolených prevádzkarní v miestach určenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu z členských štátov alebo iní príjemcovia zásielok týchto produktov z členských štátov musia
a)
byť schválení podľa § 37 ods. 1 a musia ohlásiť svoju činnosť podľa § 37 ods. 12,
b)
oznamovať príjem zásielok vopred orgánom veterinárnej správy,
c)
uchovávať certifikáty alebo doklady, ktoré musia na požiadanie predložiť orgánom veterinárnej správy.
(4)
V mieste pôvodu produktov živočíšneho pôvodu orgány veterinárnej správy vykonávajú kontrolu
a)
dodržiavania požiadaviek v záujme ochrany zdravia zvierat a ochrany zdravia ľudí v prevádzkarniach,
b)
plnenia povinností prevádzkovateľmi prevádzkarní pri výrobe, skladovaní, preprave a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh na všetkých stupňoch uvádzania na trh.
(5)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom výmeny s členskými štátmi, orgány veterinárnej správy kontrolujú rovnakým spôsobom ako produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na domáci trh. Ak ich nemožno z veterinárnych dôvodov uvádzať na trh na území Slovenskej republiky, nesmú sa zasielať na územie členských štátov.
§ 32
Mimoriadne núdzové opatrenia pri výmenách
(1)
Hlavný veterinárny lekár je oprávnený pri výmenách živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia, ak
a)
orgán veterinárnej správy pri vykonávaní kontrol v mieste určenia alebo počas prepravy zistí
1.
prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektoré z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu, inú chorobu alebo inú príčinu, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, alebo ak sa zistí, že produkty pochádzajú z regiónu kontaminovaného pôvodcom epizootickej choroby,
2.
že živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu, patogény alebo produkty živočíšneho pôvodu nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona,
b)
orgány veterinárnej správy zistia na území Slovenskej republiky prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektoré z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu alebo inú chorobu, alebo inú príčinu, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí,
c)
boli orgány veterinárnej správy v prípade všeobecných núdzových opatrení na úrovni Európskych spoločenstiev a Európskej únie informované o prítomnosti pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektorú z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu alebo inú chorobu, či o inej príčine, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí na území členského štátu.
(2)
Ak ide o mimoriadne núdzové opatrenia nariadené podľa odseku 1 v záujme ochrany zdravia ľudí, hlavný veterinárny lekár informuje o nich Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Ak nastane situácia podľa odseku 1, je hlavný veterinárny lekár oprávnený
a)
bezodkladne poskytovať informácie súvisiace s núdzovou situáciou priamo príslušným osobám, organizáciám alebo orgánom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí,
b)
vyžadovať zabezpečenie plnenia opatrení tak, aby bolo odvrátené vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.
(4)
Ak sú nariadené mimoriadne núdzové opatrenia podľa odseku 1 písm. a), sú
a)
odosielatelia zásielok alebo ich zástupcovia, alebo iné osoby zodpovedné za produkty alebo zvieratá povinné znášať náklady za karanténu zvierat, zabitie a zničenie zvierat alebo zásielok produktov živočíšneho pôvodu,
b)
príjemcovia zásielok povinní znášať náklady za vrátenie zásielok, skladovanie tovaru, za jeho použitie na iné účely alebo za jeho zničenie.
§ 33
Veterinárne kontroly pri dovoze a prevoze živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín
(1)
Živé zvieratá a zárodočné produkty uvedené v § 20 a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 24, ktoré sú predmetom dovozu, podliehajú veterinárnej kontrole, ktorá sa vykonáva na hraničných inšpekčných staniciach. Tejto kontrole podliehajú aj živé zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z tretej krajiny pri prevoze do ďalšej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky.
(2)
Hraničnou inšpekčnou stanicou je každé inšpekčné miesto na hranici územia Slovenskej republiky alebo na hranici územia členského štátu určené a schválené Európskou komisiou na vykonávanie veterinárnej kontroly živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], ktoré prichádzajú z tretích krajín. Schválenie a pozastavenie schválenia hraničných inšpekčných staníc zverejňuje hlavný veterinárny lekár vo vestníku.
(3)
Živé zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] pochádzajúce z tretích krajín možno dovážať alebo prevážať len cez hraničné priechody, na ktorých je hraničná inšpekčná stanica, a ak
a)
nie je zakázané ich dovážať,
b)
spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v § 20 a 24,
c)
bola vykonaná veterinárna kontrola podľa odseku 1.
(4)
Pohraničný colný úrad neprepustí živé zvieratá, zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] do colného režimu voľný obeh, kým deklarant nepreukáže, že boli splnené požiadavky na zdravie zvierat podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Pri veterinárnej kontrole živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu podľa odseku 1
a)
sú dovozcovia, dopravcovia, osoby zodpovedné za náklad, príjemcovia a ďalší prevádzkovatelia povinní
1.
podávať informácie orgánu veterinárnej správy o zásielke,
2.
prepraviť dovezené zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu na miesto veterinárnej kontroly a umiestniť ich tu počas vykonávania veterinárnych kontrol,
b)
vykonávajú orgány veterinárnej správy inšpekcie a vyšetrenia vrátane prípadného laboratórneho vyšetrenia, ktorými overujú
1.
splnenie požiadaviek ustanovených podľa § 20, 21 a 24,
2.
či živé zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu zodpovedajú údajom poskytnutým orgánu veterinárnej správy a či sú živé zvieratá zdravé a živočíšne produkty zdravotne neškodné,
c)
orgány veterinárnej správy vystavujú, poskytujú a uchovávajú doklady, oznámenia alebo potrebné údaje o zásielke,
d)
orgány veterinárnej správy používajú počítačové systémy Európskych spoločenstiev a Európskej únie a navzájom sa s členskými štátmi informujú o dovážaných zásielkach, ktoré sú určené na výmeny s členskými štátmi.
(6)
Orgán veterinárnej správy pri kontrole podľa odseku 1 môže nariadiť,
a)
ak ide o živé zvieratá a zárodočné produkty,
1.
umiestnenie zásielky do karantény a určiť jej miesto,
2.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky,
3.
zhabanie, usmrtenie alebo odstránenie zvierat alebo zárodočných produktov, ak vrátenie zásielky do tretej krajiny nie je možné,
b)
ak ide o produkty živočíšneho pôvodu,
1.
spätný dovoz zásielky produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcej z členského štátu, ktorá bola zamietnutá treťou krajinou, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou,
2.
pozastavenie zásielky, ktorá bola prepustená do colného režimu voľný obeh na územie Slovenskej republiky bez toho, aby bola predložená na hraničnú veterinárnu kontrolu, a následne jej vrátenie do krajiny pôvodu alebo zničenie,
3.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou, ak vrátenie zásielky do tretej krajiny nie je možné,
c)
ďalšie opatrenia, ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, ktoré
1.
tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu,
2.
sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám,
3.
sú určené na stravovanie posádky a cestujúcich a sú na palube dopravných prostriedkov, ktoré zabezpečujú medzinárodnú prepravu,
4.
sa zasielajú ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy, osobitné výskumné účely alebo analýzy,
d)
ak ide o produkty rastlinného pôvodu, opatrenia na zabránenie rozšíreniu infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat.
(7)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na dovoz alebo prevoz cez územie Slovenskej republiky, musia pochádzať z tretích krajín, z ktorých ich vstup nie je zakázaný, a musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi na jeho vykonanie, ak sú určené pre
a)
ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu v členskom štáte,
b)
slobodné pásma, slobodné colné sklady alebo colné sklady,
c)
prevádzkovateľov, ktorí priamo zásobujú cezhraničné prostriedky námornej prepravy.
(8)
Náklady na vykonanie opatrení uvedených v odseku 6 písm. a) a b) v druhom a treťom bode znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
(9)
Ak sa na území tretej krajiny zistí alebo šíri choroba uvedená v prílohe č. 3, zoonóza alebo iná choroba zvierat, alebo sa vyskytuje iný jav alebo okolnosť, ktorá môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo ak na to oprávňuje iný vážny dôvod týkajúci sa zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, najmä podľa zistení veterinárnych expertov Európskej komisie alebo podľa zistení pri kontrolách, ktoré sa vykonávajú na hraničnej inšpekčnej stanici členského štátu, alebo ak sa niektorou z kontrol pri dovoze alebo prevoze preukáže, že zásielky živých zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, hlavný veterinárny lekár môže bezodkladne nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia a môže priamo zabezpečiť potrebný styk s dotknutými osobami, organizáciami alebo orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v Slovenskej republike alebo v zahraničí a informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 34
Certifikácia živých zvierat a živočíšnych produktov
(1)
Certifikáty alebo iné doklady požadované na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa § 3 pri premiestňovaní, preprave, výmenách, vývoze, dovoze, prevoze alebo uvádzaní živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, prípadne vedľajších živočíšnych produktov alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] na trh môžu podpisovať
a)
úradní veterinárni lekári, ak ich tým poveril hlavný veterinárny lekár, alebo
b)
iné osoby, ak ich tým poveril príslušný orgán krajiny pôvodu živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, prípadne vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)].
(2)
Osobu uvedenú v odseku 1 možno poveriť podpisovaním certifikátov, ak
a)
má na certifikáciu veterinárnych požiadaviek podľa § 3 dostatočné znalosti príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vo veterinárnej oblasti, ktoré sa vzťahujú na zvieratá alebo na produkty, ktoré osvedčuje,
b)
bola poučená o zásadách, ktoré sa musia dodržať pri vystavovaní a potvrdzovaní certifikátov,
c)
je nestranná,
d)
predložila čestné vyhlásenie, že nemá žiadne príjmy zo zvierat alebo z produktov, ktoré certifikuje, alebo z chovov, alebo prevádzkarní, z ktorých tieto zvieratá alebo produkty pochádzajú, a že nemá vedomosť o takýchto príjmoch osôb žijúcich s ňou v domácnosti;20) za príjmy zo zvierat alebo z produktov, ktoré z nich pochádzajú, sa nepovažuje náhrada za vykonanie súkromnej veterinárnej činnosti v súlade s osobitným predpisom,11)
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin v súvislosti s vykonávaním veterinárnej činnosti; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Osoby poverené podpisovať certifikáty nesmú osvedčiť údaje, o ktorých nemajú osobnú znalosť alebo ktoré si nemôžu úradne overiť.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontroly a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti certifikácie. Hlavný veterinárny lekár určí zásady posudzovania nestrannosti a spoľahlivosti osôb, ktoré sa poverujú podpisovaním certifikátov.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
vedie evidenciu osôb poverených podpisovať certifikáty spôsobom, ktorým sa zabezpečí súvislosť medzi osobou poverenou osvedčovaním a ňou podpísaným certifikátom,
b)
zabezpečuje uchovávanie kópií všetkých vydaných a potvrdených certifikátov počas lehoty určenej hlavným veterinárnym lekárom.
(6)
Text certifikátu, ktorý je určený na osvedčovanie veterinárnych požiadaviek, musí byť v jazyku, ktorému rozumie osoba poverená v krajine pôvodu jeho podpísaním; ak ide o certifikát podpisovaný v Slovenskej republike, musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať rovnoznačné znenie najmenej v jednom z úradných jazykov krajiny určenia.
(7)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly a zabezpečujú opatrenia na
a)
predchádzanie potvrdzovaniu falšovaných alebo zavádzajúcich certifikátov, výrobe falšovaných certifikátov a ich používaniu na osvedčovanie veterinárnych požiadaviek,
b)
zabránenie opakovaniu nedostatkov alebo priestupkov, ak osoba poverená podpisovaním certifikátov vedome potvrdila falšovaný certifikát,
c)
zabránenie opakovaniu priestupku alebo iného správneho deliktu, ak fyzická osoba alebo právnická osoba vyrobila alebo podvodne použila falšovaný certifikát, alebo pozmenila vystavený a podpísaný certifikát.
(8)
Orgány veterinárnej správy môžu zamietnuť potvrdenie certifikátu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila konania podľa odseku 7 písm. a) a c).
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB VO VETERINÁRNEJ OBLASTI
§ 35
Povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú oprávnené disponovať živými zvieratami alebo živočíšnymi produktmi
(1)
Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci alebo osoby oprávnené disponovať živými zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, odpadmi živočíšneho pôvodu a patogénmi, vedľajšími živočíšnymi produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], medikovanými krmivami sú povinní
a)
ohlásiť začatie, ako aj skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy,
b)
poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä
1.
umožniť vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív a medikovaných krmív a liekov,
2.
predvádzať, prepravovať, manipulovať so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb,
3.
umožniť orgánom veterinárnej správy nepretržite v každom čase vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a produkty živočíšneho pôvodu určené na uvedenie na trh, krmivá, medikované krmivá a veterinárne lieky,
4.
umožniť orgánom veterinárnej správy počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
5.
poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov považujú za potrebnú.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sú ďalej povinné
a)
pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb
1.
bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 16 a 17 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5 a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie,
2.
dodržiavať povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt chorôb uvedených v odseku 1 písm. b) v prvom bode,
b)
pri identifikácii a registrácii zvierat
1.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, ohlásiť to prevádzkovateľovi registra zvierat a hlásiť premiestňovanie zvierat, viesť individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
2.
ak ide o osobitné označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho etiketami, identifikovať na svoje náklady hovädzie mäso a výrobky z neho (§ 18 ods. 6),
c)
pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov
1.
predložiť na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v prílohe č. 4, a ak ide o chorobu uvedenú v prílohe č. 5, ktorá podlieha národnému programu eradikácie, plniť si túto povinnosť primerane,
2.
dodržiavať povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 4 alebo pri podozrení na ňu, ak ide o chorobu, ktorá podlieha národnému programu eradikácie, plniť si túto povinnosť primerane,
d)
pri dovoze živých zvierat a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny predložiť zahraničnému prevádzkovateľovi vzory certifikátov na daný druh živých zvierat alebo zárodočných produktov,
e)
pri ochrane zvierat
1.
preukázateľne poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa vyvarovali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zdravia zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
2.
strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
f)
pri uvádzaní na trh produktov živočíšneho pôvodu
1.
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady, oznamovať mu každé podozrenie zo zoonózy alebo z inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí,
2.
dodržiavať opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, najmä obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodovania s produktmi posúdenými ako nepožívateľné alebo nevhodné na výživu ľudí, alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
g)
pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny predložiť zahraničnému prevádzkovateľovi vhodný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,
h)
na zamedzenie používania určitých zakázaných látok
1.
uvádzať na trh len také zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí; ak boli zvieratá ošetrené veterinárnymi liekmi, musí sa u nich dodržať ustanovená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získavanie produktov živočíšneho pôvodu na účely výživy ľudí,
2.
dodržiavať opatrenia na zamedzenie obchodovania so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi,
3.
dodržiavať pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti povolení vydaných v dôsledku použitia alebo výroby zakázaných alebo nepovolených látok alebo liekov,
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z ich držania,
i)
pri monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu (§ 26)
1.
uvádzať na trh len zvieratá a živočíšne produkty pochádzajúce zo zvierat, ktorým sa nepodali žiadne zakázané látky alebo lieky alebo ktoré neboli ošetrené v rozpore s § 25,
2.
neuvádzať na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,2) alebo ak nebola dodržaná určená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získanie produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi,
3.
neprijať v prevádzkarni alebo zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo suroviny živočíšneho pôvodu, pri ktorých ich producent nie je schopný zaručiť, že bola dodržaná ochranná lehota,
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov a podozrenie z neho,
j)
pri odpadoch živočíšneho pôvodu a patogénoch
1.
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
2.
dodržiavať opatrenia na obmedzenie obchodovania s produktmi posúdenými ako nepožívateľné pre ľudí alebo nevhodné na kŕmenie zvierat alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
k)
pri medikovaných krmivách,
1.
ak je to potrebné z hľadiska zdravia zvierat, podávať zvieratám len také medikované krmivá, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným predpisom,2)
2.
uvádzať na trh len medikované krmivá, ktoré boli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 29 a podľa osobitného predpisu,2)
3.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do vykonania vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie ich držania.
(3)
Pri výmenách živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné
a)
uvádzať na trh len zvieratá riadne identifikované, ktorým nenariadil orgán veterinárnej správy žiadne obmedzenie premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
b)
neumiestniť v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá, za ktoré nemožno poskytnúť záruky, že spĺňajú požiadavky, ktoré môže vyžadovať kupujúci,
c)
neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ich producent nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
d)
neprijať do chovu, strediska alebo organizácie, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo organizácia, alebo trh bez niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 4 alebo 5, také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
e)
zabezpečiť na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, že na obchodovanie alebo na zabitie sú určené len zvieratá, ktoré zodpovedajú požiadavkám písmen a) až d),
f)
pred uvedením na trh skontrolovať predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady a oznámiť orgánu veterinárnej správy všetky nezrovnalosti alebo odchýlky; ak ide o zmeny zdravotného stavu zvierat, izolovať podozrivé zvieratá, kým o ich uvedení na trh nerozhodne orgán veterinárnej správy,
g)
vopred oznámiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat alebo zárodočných produktov, alebo odpadov živočíšneho pôvodu z členského štátu a ich druh,
h)
uchovávať po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a predložiť ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
i)
zabezpečiť, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie získané, skontrolované, osobitne označené a označené etiketami a aby k nim boli až po konečného príjemcu priložené certifikáty alebo iné predpísané doklady,
j)
zabezpečiť nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie zodpovedali ustanoveniam tohto zákona,
k)
zabezpečiť, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa tohto zákona na všetkých stupňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov živočíšneho pôvodu,
l)
zabezpečiť rovnakú veterinárnu kontrolu produktov živočíšneho pôvodu určených na výmenu pre členský štát alebo domáci trh,
m)
strpieť umiestnenie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým nevykoná príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
(4)
Pri dovoze alebo prevoze živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] z tretích krajín sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné
a)
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
b)
oznámiť hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorú sa majú zvieratá predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat; to neplatí pri prevoze zvierat,
c)
predviesť zvieratá pod úradným dozorom priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak o to veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice požiada,
d)
vopred predložiť informácie o prepravovaných produktoch podľa ich druhu, ako aj ich podrobný písomný opis alebo opis v počítačovej forme,
e)
strpieť umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom.
(5)
Ak ide o veterinárne lieky, sú osoby uvedené v odseku 1 povinné
a)
dodržiavať pozastavenie alebo zrušenie povolení alebo schválení,
b)
strpieť umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie veterinárnych liekov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona a osobitného predpisu.2)
§ 36
Ustanovenia o povinnostiach podľa § 35 sa vzťahujú aj na štátne organizácie, orgány štátnej správy a územnej samosprávy a ich zamestnancov a zástupcov, ktorí sú oprávnení disponovať v rámci svojich činností so živými zvieratami, zárodočnými produktmi, odpadmi a patogénmi, produktmi živočíšneho pôvodu, vedľajšími živočíšnymi produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivami, veterinárnymi liekmi, a na iné osoby poverené výkonom štátnej správy alebo na ich činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy, ktoré podliehajú požiadavkám podľa tohto zákona.
§ 37
Schvaľovanie prevádzkarní a zariadení, povoľovanie činností a ohlasovanie činností
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vyrábajú, produkujú, balia, skladujú alebo inak manipulujú s produktmi živočíšneho pôvodu určenými na uvádzanie na trh alebo na výmeny, nakladajú s odpadmi živočíšneho pôvodu alebo ich spracúvajú a uvádzajú na trh, pripravujú, distribuujú a uvádzajú na trh medikované krmivá, vykonávajú vyšetrenie na trichinely alebo ošetrenie mäsa zmrazením, sú povinné pred začatím činnosti požiadať o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie činnosti orgán veterinárnej správy.
(2)
Orgán veterinárnej správy schváli alebo povolí prevádzkareň, zariadenie alebo činnosť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1, ak spĺňa priestorové, technické, materiálne, personálne a iné hygienické podmienky na požadovaný druh a rozsah činností ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a sídlo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré sa žiada schválenie alebo povolenie,
c)
druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)
meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti podľa odseku 1,
e)
ďalšiu dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie podmienok uvedených v odseku 2.
(4)
Ak orgán veterinárnej správy alebo ústav kontroly veterinárnych liečiv zistí, že prevádzkareň alebo zariadenie spĺňa podmienky uvedené v odseku 2, vydá rozhodnutie, ktorým schváli prevádzkareň, zariadenie alebo povolí činnosť. Účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia rozhodnutia o schválení alebo povolení.
(5)
Ak orgány uvedené v odseku 4 zistia, že podmienky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, rozhodnú o zamietnutí žiadosti o schválenie alebo žiadosti o povolenie.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na schvaľovanie hraničných inšpekčných staníc, schvaľovanie alebo povoľovanie miest oddychu zvierat pri preprave, trhov so zvieratami, zberných stredísk zvierat, inseminačných staníc, tímov na odber a prenos embryí, miest alebo zariadení na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov určených na prepravu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, sprostredkovania nákupu a predaja zvierat, prevádzkarní na získavanie násadových vajec, jednodňových kurčiat, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny, chovov rýb a zón rýb, prepravcov zvierat, pokusných zariadení, chovných zariadení pokusných zvierat a dodávateľských zariadení pokusných zvierat a organizácií a zariadení uvedených v § 7 ods. 2 písm. f) vo štvrtom bode.
(7)
Schválenie alebo povolenie sa nevyžaduje
a)
pre maloobchodné predajne alebo priestory priľahlé k predajným miestam, kde sa spracovanie produktov živočíšneho pôvodu, manipulácia s nimi a ich skladovanie vykonávajú výlučne na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na mieste alebo na účely poskytovania stravovacích služieb spotrebiteľovi na mieste, okrem špecializovaných predajní potravín, obchodných domov, samoobslužných veľkopredajní potravín, ktoré vyrábajú a skladujú mäso, hydinové mäso, mleté mäso, mäsové prípravky alebo mäsové výrobky priemyselným alebo veľkovýrobným spôsobom,
b)
na priamy predaj alebo dodávanie malého množstva králičieho mäsa, hydinového mäsa alebo zveriny z voľne žijúcej zveri drobnochovateľmi alebo poľovníkmi fyzickým osobám na ich vlastnú spotrebu, konečným spotrebiteľom priamo v chove, na miestnom trhovisku alebo v maloobchodnej predajni,
c)
na triedenie alebo zber vajec a na predaj vajec drobnochovateľmi na miestnych trhoviskách,
d)
pre produkčné hospodárstva na získavanie surového mlieka,
e)
pre zberné strediská zveriny z voľne žijúcej zveri.
(8)
Ak po vydaní schválenia alebo povolenia dôjde k zmene vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne, zariadenia alebo osôb, ktoré prevádzkujú činnosti podľa odseku 6, je nový vlastník, užívateľ alebo osoba, ktorá prevádzkuje činnosti, povinná oznámiť túto skutočnosť orgánu veterinárnej správy, ktorý rozhodol o schválení alebo povolení prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti podľa odsekov 1 a 6.
(9)
Ak po vydaní rozhodnutia o schválení alebo povolení dôjde k podstatným zmenám podmienok prevádzkarne alebo zariadenia, na ktorých základe bolo rozhodnutie vydané, alebo k zmene rozsahu alebo druhu vykonávanej činnosti, je vlastník, užívateľ alebo osoba, ktorá prevádzkuje činnosti podľa odseku 6, povinná podať žiadosť podľa odseku 3 a podrobiť sa novému schvaľovaniu alebo povoleniu.
(10)
Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo povolení prevádzkarne, zariadenia alebo činností úradné číslo podľa druhu prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti, ktorým sa tieto jednoznačne identifikujú. Pridelenie úradného čísla a zapísanie do zoznamu uvedeného v odseku 11 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne písomne oznámi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo schválenie alebo povolenie vydané.
(11)
Štátna veterinárna a potravinová správa vedie zoznamy prevádzkarní, zariadení a činností, ktoré boli schválené alebo povolené v členení uvedenom v odsekoch 1, 6 a 7 písm. a).
(12)
Prevádzkarne, zariadenia alebo právnické osoby a fyzické osoby, ktorým bola povolená činnosť, držitelia, príjemcovia zásielok živých zvierat, živočíšnych produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov a produktov živočíšneho pôvodu v miestach určenia pri výmenách, prepravcovia alebo iné osoby oprávnené disponovať živými zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, vedľajšími produktmi živočíšneho pôvodu a vybranými produktmi rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], ktorých činnosti podliehajú veterinárnym kontrolám pri premiestňovaní zvierat a zárodočných produktov, výmenách živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov a produktov živočíšneho pôvodu a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 a odseku 7 písm. a), produkčné hospodárstva surového mlieka, zberné strediská zveriny z voľne žijúcej zveri, triediarne vajec a zberne vajec a producenti a nákupcovia medu, spracovatelia surovín živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú určené na výživu ľudí, sú povinní vopred ohlásiť začatie a skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy. V ohlásení uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až d). Štátna veterinárna a potravinová správa vedie o nich evidenciu a oznamuje údaje uvedené v ohlásení územne príslušným regionálnym veterinárnym a potravinovým správam.
§ 38
Pozastavenie platnosti a zrušenie schválenia a povolenia
(1)
Ak orgán veterinárnej správy zistí, že právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 37 ods. 1 neplní podmienky uvedené v § 37 ods. 2, alebo zistí iné nedostatky v dodržiavaní veterinárnych požiadaviek, a ak ním uložené opatrenia na ich odstránenie neboli vykonané, rozhodnutím pozastaví platnosť schválenia alebo povolenia pre príslušný druh činnosti na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, a zároveň určí lehotu na ich odstránenie.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba v určenej lehote nedostatky neodstráni alebo ak prestane vykonávať činnosť, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo povolení, príslušný orgán veterinárnej správy zruší rozhodnutím platnosť schválenia alebo povolenia.
(3)
Ak ide o prevádzkarne na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu, pozastaví orgán veterinárnej správy rozhodnutím platnosť schválenia alebo povolenia bezodkladne.
(4)
Ak ide o činnosti podľa § 37 ods. 6, producentov vaječných výrobkov a producentov alebo distribútorov medikovaných krmív pozastaví orgán veterinárnej správy alebo ústav kontroly veterinárnych liečiv rozhodnutím platnosť schválenia alebo povolenia po zistení nedostatkov bezodkladne.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu veterinárnej správy alebo ústavu kontroly veterinárnych liečiv o pozastavení platnosti alebo o zrušení schválenia alebo povolenia nemá odkladný účinok.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia alebo povolenia odníme prevádzkovateľovi pridelené úradné číslo a vyčiarkne ho zo zoznamu uvedeného v § 37 ods. 11.
§ 39
Záväzný posudok
(1)
Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať
a)
v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,21) ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na
1.
chov zvierat,
2.
výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie živočíšnych produktov a krmív,
3.
prípravu, výrobu, skladovanie, distribúciu medikovaných krmív,
4.
ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu,
b)
k vnútorným predpisom výrobcov.
(2)
Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať
a)
k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, pri výrobe, spracovaní, ošetrovaní a preprave živočíšnych produktov, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu,
b)
v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,21) ak sa týka stavieb, ktoré sú určené na výkon hraničnej veterinárnej kontroly,
c)
k návrhom na uvedenie na trh nových zariadení, látok a postupov, ktoré sa používajú na zabíjanie alebo usmrcovanie zvierat, pri ich zavedení a uvedení do prevádzky,
d)
na používanie zvierat vo filme, inej umeleckej produkcii a v reklame.
(3)
Na vydanie záväzného posudku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)
PIATA ČASŤ
ÚHRADA ŠKÔD A NÁKLADOV PRI VÝSKYTE CHORÔB ZVIERAT A POPLATKY ZA VYKONÁVANIE VETERINÁRNYCH INŠPEKCIÍ A VETERINÁRNYCH KONTROL
§ 40
(1)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, vlastník zvieraťa má nárok na úhradu 100 %
a)
nákladov vynaložených za usmrtenie zvierat, zničenie ich tiel, prípadne ich produktov, za čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovov a zariadení,
b)
škôd spôsobených usmrtením zvierat, prípadne zničením ich produktov a za zničenie krmív a zariadení, ktoré sa nemôžu dezinfikovať.
(2)
Nárok na úhradu nákladov a škôd podľa odseku 1 vznikne, ak vlastník zvierat splnil tieto nariadené núdzové opatrenia:
a)
izoláciu chovu od vzniku podozrenia na chorobu,
b)
usmrtenie vnímavých druhov zvierat, ktoré sú choré alebo kontaminované chorobou alebo ktoré sú podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou, a zničenie ich tiel; ak ide o mor hydiny, tieto opatrenia sa vzťahujú aj na zničenie vajec,
c)
zničenie kontaminovaných krmív a kontaminovaných zariadení, ak tieto zariadenia nemožno dezinfikovať,
d)
čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia chovu a zariadenia chovu,
e)
vymedzenie ochranných pásiem ohniska choroby,
f)
dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu infekcie,
g)
dodržanie lehoty od usmrtenia a odstránenia zvierat z chovu po opätovné naskladnenie chovu.
(3)
Úhradu podľa odseku 1 poskytuje ministerstvo vlastníkovi zvierat podľa osobitného predpisu23) na základe jeho písomnej žiadosti. Prílohou k žiadosti sú doklady o splnení opatrení podľa odseku 2 a vyčíslenie nákladov a škôd potvrdené úradným veterinárnym lekárom.
(4)
Ak ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára rozhodne očkovať zvieratá proti niektorej z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, očkovacia látka a výkon očkovania sa hradia z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(5)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne pseudomor hydiny, úhrada škôd a vynaložených nákladov sa vykonáva podľa odsekov 1 až 3; očkovacia látka a výkon očkovania sa hradia z prostriedkov štátneho rozpočtu, len ak o úhrade nákladov na očkovanie rozhodne ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára.
(6)
Ak sa v Slovenskej republike vyskytla zoonóza, ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára v záujme ochrany zdravia ľudí rozhodne o uplatnení ustanovení odsekov 1 až 3.
(7)
Podrobnejšiu úpravu úhrady nákladov a škôd uvedených v odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu.17)
(8)
V naliehavých prípadoch podľa § 32 ods. 1 a § 33 ods. 9 sa veterinárnym lekárom, ktorí sú priamo riadení podľa § 6 ods. 3 písm. a) prvého bodu, poskytne náhrada za vykonanie odborných veterinárnych činností potrebných na eradikáciu choroby.
§ 41
Národný program eradikácie chorôb zvierat
(1)
Na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 schvaľuje ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára národné programy eradikácie.
(2)
Úhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa odseku 1 a spôsob jej poskytovania ustanoví osobitný zákon.
§ 42
Poplatky za vykonávanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly
(1)
Poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol, o ktorých podrobnosti ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa osobitného predpisu,17) sú povinní platiť
a)
vlastníci a držitelia živých zvierat, zárodočných produktov a odpadov živočíšneho pôvodu za veterinárnu kontrolu v mieste pôvodu pri ich výmenách, vykonávanú podľa § 30 ods. 2 až 6,
b)
vlastníci alebo užívatelia prevádzkarní a zariadení na produkciu, spracovanie a skladovanie produktov živočíšneho pôvodu podľa § 22 za vykonávanie veterinárnych prehliadok, inšpekcií a kontrol produktov živočíšneho pôvodu,
c)
dovozcovia alebo osoby zodpovedné za zásielky živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu podľa § 20 a 24 za vykonávanie veterinárnej kontroly a inšpekcie pri ich dovoze podľa § 33 na hraničnej inšpekčnej stanici,
d)
vlastníci alebo držitelia zvierat produkujúcich potraviny alebo spracovatelia produktov živočíšneho pôvodu za veterinárnu kontrolu živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu pri monitorovaní látok a ich rezíduí podľa § 26.
(2)
Poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol závisia od skutočných nákladov orgánov veterinárnej správy na tieto veterinárne kontroly a veterinárne inšpekcie. Sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol vydáva vláda nariadením.
(3)
Poplatky za vykonávanie veterinárnych kontrol a inšpekcií sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 43
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív a medikovaných krmív a liekov,
b)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä nepredvedie, neprepraví zvieratá, nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb,
c)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä neumožní orgánom veterinárnej správy počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
d)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov považujú za nevyhnutnú,
e)
neohlási bez meškania orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 16 a 17 a choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,
f)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 16 a 17 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5,
g)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
h)
nepredloží pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie,
i)
nedodrží pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby podľa zoznamu v prílohe č. 4 alebo pri podozrení naň, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie,
j)
sa nevyvaruje konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie, a nezaviaže osoby, ktoré konajú na ich zodpovednosť, aby sa vyvarovali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
k)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
l)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi vhodný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,
m)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodovania so zakázanými alebo nepovolenými látkami a produktmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,
n)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie naň,
o)
umiestni pri výmenách živých zvierat v chove alebo na trh so zvieratami živé zvieratá bez záruky splnenia požiadavky na základe klasifikácie chovu vyžadovanej kupujúcim,
p)
prijme pri výmenách živých zvierat z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých producent nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
r)
prijme pri výmenách živých zvierat do chovu, strediska alebo organizácie, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo organizácia, alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo 5, také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
s)
neoznámi na požiadanie orgánu veterinárnej správy pri výmenách živých zvierat vopred predpokladaný dátum príchodu živých zvierat alebo zárodočných produktov, alebo odpadov živočíšneho pôvodu z členského štátu a ich druh,
t)
neuchováva pri výmenách živých zvierat najmenej šesť mesiacov alebo po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
u)
nestrpí pri výmenách umiestnenie živých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým neprijme príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona,
v)
nepredloží na požiadanie orgánom veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady pri dovoze živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] z tretích krajín,
x)
nestrpí pri dovoze zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,
y)
sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy alebo nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenia, alebo nevykoná opatrenie príslušného orgánu veterinárnej správy na odstránenie zistených nedostatkov,
z)
falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy alebo úradní veterinári, a falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky,
aa) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa alebo jeho neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
ab) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodí okrem odôvodnených zdravotných dôvodov a schválených pokusných dôvodov,
ac) použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
ad) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem poľovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat, alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,
ae) nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa pri vnímavých druhoch mäsožravých zvierat vakcináciu proti besnote a bez meškania nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.
(2)
Za priestupok uvedený v odseku 1 sa uloží pokuta do 10 000 Sk.
(3)
Za priestupok uvedený v odseku 1, ak sa týka núdzových opatrení alebo iných mimoriadnych opatrení, sa uloží pokuta do 20 000 Sk.
(4)
Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, uloží sa jej pokuta do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 2 a 3. Za opakovaný sa považuje priestupok, ku ktorému došlo do jedného roka od preukázania predchádzajúceho priestupku.
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva orgán veterinárnej správy.
(6)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 44
Správne delikty
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie25) sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
neohlási začatie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
b)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív a medikovaných krmív a liekov,
c)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že nepredvedie, neprepraví, nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb,
d)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní orgánom veterinárnej správy nepretržite v každom čase vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] určené na uvedenie na trh, krmivá, medikované krmivá a veterinárne lieky,
e)
neposkytne orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že im neumožní počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú živé zvieratá, zárodočné produkty, odpady živočíšneho pôvodu a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
f)
neposkytne potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií živých zvierat, zárodočných produktov, odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov, ktorú orgány veterinárnej správy považujú za nevyhnutnú,
g)
neohlási bez meškania orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 16 a 17 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,
h)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 16 a 17 a chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,
i)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
j)
neidentifikuje na svoje náklady hovädzie mäso a výrobky z neho (§ 18 ods. 6), ak ide o osobitné označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho etiketami,
k)
nepredloží pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, nehlási príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v prílohe č. 4, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie,
l)
nedodrží pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby podľa zoznamu v prílohe č. 4 alebo pri podozrení naň, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie,
m)
nepredloží zahraničnému prevádzkovateľovi vzory certifikátov na daný druh živých zvierat alebo zárodočných produktov pri dovoze živých zvierat a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny,
n)
nevyvaruje sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie a nezaviaže osoby, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa vyvarovali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
o)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
p)
nepredloží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady, neoznámi mu každé podozrenie zo zoonózy alebo z inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí,
r)
nedodrží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, najmä obmedzenie uvádzania produktov na trh alebo obchodovania s produktmi posúdenými ako nepožívateľné alebo nevhodné na výživu ľudí alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí,
s)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi vhodný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,
t)
uvedie na trh zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi a pri ktorých nebola dodržaná ustanovená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získavanie produktov živočíšneho pôvodu na účely výživy ľudí,
u)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodovania so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,
v)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania pri zamedzení používania určitých zakázaných látok podľa § 25,
w)
uvádza na trh zvieratá a živočíšne produkty pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané zakázané látky alebo lieky alebo ktoré boli ošetrené v rozpore s § 25,
x)
uvádza na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami osobitného predpisu2) alebo pri ktorých nebola dodržaná ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získanie produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi,
y)
prijme v prevádzkarni alebo zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo suroviny živočíšneho pôvodu, pri ktorých ich producent nie je schopný zaručiť, že bola dodržaná ochranná lehota,
z)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov a podozrenie z držania pri monitorovaní určitých látok podľa § 26,
aa) nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady, ktoré sa týkajú odpadov živočíšneho pôvodu a patogénov,
ab) nedodrží opatrenia na obmedzenie obchodovania a výmen s produktmi posúdenými ako nepožívateľné pre ľudí alebo nevhodné na kŕmenie zvierat alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí,
ac) podáva zvieratám medikované krmivá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným predpisom,2)
ad) uvádza na trh medikované krmivá, ktoré neboli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 29 a podľa osobitného predpisu,2)
ae) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania pri príprave a používaní medikovaných krmív,
af) uvádza na trh zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a pri ktorých nariadil orgán veterinárnej správy obmedzenie premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
ag) umiestni v chove alebo na trh so zvieratami živé zvieratá bez záruky splnenia požiadavky na základe klasifikácie chovu vyžadovanej kupujúcim,
ah) prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých producent nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
ai) prijme do chovu, strediska alebo organizácie, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo organizácia, alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo č. 5, zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
aj) nezabezpečí na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, aby na obchodovanie alebo na zabitie boli určené zvieratá, ktoré zodpovedajú požiadavkám predchádzajúcich písmen,
ak) neskontroluje pred uvedením na trh predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady a neoznámi orgánu veterinárnej správy všetky nezrovnalosti alebo odchýlky, a ak ide o zmeny zdravotného stavu zvierat, neizoluje podozrivé zvieratá, kým o nich nerozhodne orgán veterinárnej správy,
al) neoznámi vopred na požiadanie orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat alebo zárodočných produktov, alebo odpadov živočíšneho pôvodu z členského štátu a ich druh,
am) neuchováva po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
an) nezabezpečí, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie získané, skontrolované, osobitne označené a označené etiketami podľa tohto zákona a aby k nim boli až po konečného príjemcu priložené certifikáty alebo iné predpísané doklady,
ao) nezabezpečí nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie zodpovedali ustanoveniam tohto zákona,
ap) nezabezpečí, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchodovanie vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa tohto zákona na všetkých stupňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov živočíšneho pôvodu,
ar) nezabezpečí, aby sa produkty získané podľa tohto zákona kontrolovali z veterinárneho hľadiska rovnakým spôsobom, či už sú určené pre členský štát, alebo pre domáci trh,
as) nestrpí umiestnenie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona,
at) nepredloží pri dovoze živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] z tretích krajín na požiadanie orgánom veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
au) neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, kde sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat,
av) nepredvedie zvieratá dovezené z tretích krajín priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak tak požiada veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice,
aw) nepredloží vopred pri dovoze zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] informácie o prepravovaných produktoch a podľa druhu týchto produktov, ako aj podrobný písomný opis alebo opis prepravovaných produktov v počítačovej forme,
ax) nestrpí pri dovoze zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nezodpovedá požiadavkám podľa tohto zákona,
ay) nerešpektuje pozastavenie alebo zrušenie všetkých povolení alebo schválení, ktoré sa týkajú veterinárnych liekov, orgánom, ktorý je príslušný na ich vydanie,
az) nestrpí umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie veterinárnych liekov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
ba) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií, nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenie orgánu veterinárnej správy alebo opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,
bb) falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy alebo úradní veterinárni lekári,
bc) falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky,
bd) použije živé zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži, v umeleckej produkcii alebo v reklame bez povolenia príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy alebo propaguje týranie zvierat,
be) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem poľovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat, alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,
bf) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa alebo jeho neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
bg) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí, okrem povolených zdravotných dôvodov a schválených pokusných dôvodov,
bh) použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa.
§ 45
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloží príslušný orgán veterinárnej správy pokutu do
a)
100 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 44 písm. a), c), f), i), j), m), s), t),aa), aj), al), am), ar), at), au), ao), aw) a ay),
b)
500 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 44 písm. b), d), k), l), n), o), ag), ai), az) a bd),
c)
1 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 44 písm. e), u), x), y), ac), ad), ae), ah), ak), au), ao), ap), as), ax), bb), bc), be), bf), bg) a bh),
d)
5 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 44 písm. g), h), p), r), v), w), z), ab) a af).
(2)
V rozhodnutí o uložení pokuty môže orgán veterinárnej správy určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, orgán veterinárnej správy uloží pokutu až do 5 000 000 Sk.
(3)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, orgán veterinárnej správy môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odseku 1.
(4)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania orgán veterinárnej správy berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo ochranu zvierat, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.
(5)
Pokutu možno uložiť právnickej osobe do jedného roka odo dňa, keď príslušný orgán veterinárnej správy zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 46
(1)
Ak tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie neustanovujú inak, orgány veterinárnej správy v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.22)
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na
a)
vydávanie zoznamov podľa tohto zákona a na jeho základe,
b)
nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo pri ich výskyte,
c)
vyhlasovanie pohotovostných plánov,
d)
informácie v systémoch na identifikáciu a registráciu zvierat,
e)
prideľovanie úradných čísiel podľa tohto zákona a na jeho základe,
f)
osobitné označovanie živočíšnych produktov a rozhodovanie o nich,
g)
odber vzoriek,
h)
mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré sa nariaďujú pri zistení pôvodcov chorôb zvierat, zoonóz alebo pri podozrení na ne, alebo pri zistení iných príčin, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, a na zrušovanie týchto opatrení,
i)
zákaz vstupu živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] na územie Slovenskej republiky, ako aj na nariadenie karantény, opatrenia v prípade vrátenia zásielok pri dovozoch z tretích krajín, alebo ak je podozrenie na neplnenie veterinárnych požiadaviek pri dovoze,
j)
vykonávanie veterinárnej certifikácie podľa tohto zákona, vydávanie úradných potvrdení a dokladov o veterinárnych kontrolách, inšpekciách a iných úradných úkonoch podľa tohto zákona a na jeho základe,
k)
poverovanie úradných veterinárov podľa tohto zákona,
l)
certifikáty a vydávané výsledky vyšetrení, analýz, laboratórnych diagnóz, vyšetrení a testov na rezíduá,
m)
nariadenie opatrení podľa § 12 ods. 2.
§ 47
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
podrobnosti o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností,
b)
podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti, požiadavkách na kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie osôb s odbornou spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a štátnych veterinárnych laboratórií,
c)
podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá,
d)
podrobnosti o ochrane divých zvierat a požiadavky na ustajnenie divých zvierat.
§ 48
(1)
Rozhodnutia orgánov veterinárnej správy vydané prevádzkarniam s priemyselnou kapacitou podľa doterajších predpisov na určitý čas zostávajú v platnosti do 31. decembra 2003.
(2)
Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení s osvedčením o splnení podmienok podľa odseku 1 sú povinní do 30. júna 2003 podať štátnej veterinárnej a potravinovej správe žiadosť o schválenie (§ 37).
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hláseniu podľa § 35 ods. 1 písm. a), sú povinné ohlásiť túto činnosť orgánu veterinárnej správy do 30. júna 2003.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré uvádzajú na trh živé zvieratá, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, medikované krmivá, ktoré zaobchádzajú so živočíšnymi odpadmi alebo ich spracúvajú, sú povinné dať svoje prevádzkovanie, zariadenie a činnosti do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2003, ak nejde o prevádzkarne, zariadenia a činnosti, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa odseku 5.
(5)
Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorí sú užívateľmi podpory rozvojových programov poľnohospodárstva a vidieka a ktorí preukážu významné zlepšenie hygienických podmienok alebo plnia iné reštrukturalizačné opatrenia, musia dať svoju činnosť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2006.
(6)
Od nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám sa pri výmenách medzi členskými štátmi veterinárna kontrola nevykonáva na hraniciach s členskými štátmi; vykonáva sa podľa § 30 a 31 tohto zákona.
(7)
Pri dovoze zásielok živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] z tretích krajín alebo z členských štátov cez hraničné inšpekčné stanice zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 33 ods. 2, sa vykonáva ich veterinárna kontrola v mieste určenia do 31. decembra 2003.
(8)
Dovozca živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)], pri ktorých sa vykonáva veterinárna kontrola v mieste určenia podľa odseku 7, je povinný do 31. decembra 2003 oznámiť orgánu veterinárnej správy príslušnému podľa miesta veterinárnej kontroly v mieste určenia pri dovoze s predstihom jedného pracovného dňa príchod zásielok tovaru s uvedením jeho pôvodu, druhu a množstva.
(9)
Príjemca živých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu [§ 33 ods. 6 písm. d)] podliehajúcich veterinárnej kontrole podľa odseku 7 je do 31. decembra 2003 povinný
a)
bezodkladne po vyrozumení o príchode zásielky do miesta veterinárnej kontroly pri dovoze upovedomiť o tom príslušný orgán veterinárnej správy, predložiť mu doklady o tovare, najmä prvopis certifikátu a sprievodné a prepravné listiny,
b)
poskytnúť príslušnému úradnému veterinárnemu lekárovi potrebnú súčinnosť pri prehliadke tovaru; zvieratá je povinný umiestniť v karanténnom zariadení schválenom na tento účel príslušným orgánom veterinárnej správy, ostatný tovar uskladniť oddelene a pod uzáverou; uskladniť ho vždy v sklade alebo v zariadení schválenom príslušným orgánom veterinárnej správy výhradne na tento účel,
c)
zabezpečiť podmienky na trvalý veterinárny dozor, vykonanie potrebných vyšetrení a odber vzoriek.
§ 49
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z. a zákona č. 23/2002 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
2.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a odsek 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 4.
3.
V § 16 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
4.
V § 24 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane karantény".
5.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
6.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 30 ods. 7 a 8, § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 488/2002 Z. z.
CHOROBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ÚHRADA ŠKÔD A NÁKLADOV
Slintačka a krívačka
Mor hovädzieho dobytka
Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
Zhubná katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
Vezikulárna choroba ošípaných
Klasický mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Nákazlivá obrna ošípaných
Mor hydiny (aviárna influenza)
Africký mor koní
Vezikulárna stomatitída
Mor malých prežúvavcov
Horúčka údolia Rift
Nodulárna dermatitída
Kiahne oviec a kôz
Hemoragická choroba jeleňov
Venezuelská encefalomyelitída koní
Príloha č. 2
k zákonu č. 488/2002 Z. z.
SÍDLA REGIONÁLNYCH VETERINÁRNYCH A POTRAVINOVÝCH SPRÁV
Bratislavský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V
2.
Regionálna veterinárna správa Senec so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, Pezinok a Malacky
Trnavský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany
2.
Regionálna veterinárna správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda
3.
Regionálna veterinárna správa Galanta so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta
4.
Regionálna veterinárna správa Senica so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica
Trenčiansky kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Trenčín so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou
2.
Regionálna veterinárna správa Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom pre územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava
3.
Regionálna veterinárna správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava
4.
Regionálna veterinárna správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske
Nitriansky kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Nitra so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce
2.
Regionálna veterinárna správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany
3.
Regionálna veterinárna správa Nové Zámky so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky
4.
Regionálna veterinárna správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno
5.
Regionálna veterinárna správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice
6.
Regionálna veterinárna správa Šaľa so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaľa
Žilinský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča
2.
Regionálna veterinárna správa Čadca so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
3.
Regionálna veterinárna správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo
4.
Regionálna veterinárna správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice
5.
Regionálna veterinárna správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok
Banskobystrický kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno
2.
Regionálna veterinárna správa Lučenec so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár
3.
Regionálna veterinárna správa Veľký Krtíš so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš
4.
Regionálna veterinárna správa Rimavská Sobota so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca
5.
Regionálna veterinárna správa Zvolen so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina
6.
Regionálna veterinárna správa Žiar nad Hronom so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
Prešovský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča
2.
Regionálna veterinárna správa Prešov so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov
3.
Regionálna veterinárna správa Bardejov so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov
4.
Regionálna veterinárna správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou
5.
Regionálna veterinárna správa Svidník so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov
6.
Regionálna veterinárna správa Humenné so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina
7.
Regionálna veterinárna správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa
Košický kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Košice-mesto so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV
2.
Regionálna veterinárna správa Košice-okolie so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu Košice-okolie
3.
Regionálna veterinárna správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance
4.
Regionálna veterinárna správa Rožňava so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava
5.
Regionálna veterinárna správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
6.
Regionálna veterinárna správa Trebišov so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov
Príloha č. 3
k zákonu č. 488/2002 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU
Slintačka a krívačka
Mor hovädzieho dobytka
Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
Zhubná katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
Vezikulárna choroba ošípaných
Klasický mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Nákazlivá obrna ošípaných
Mor hydiny (aviárna influenza)
Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
Africký mor koní
Vezikulárna stomatitída
Mor malých prežúvavcov
Horúčka údolia Rift
Nodulárna dermatitída
Kiahne oviec a kôz
Infekčná hematopoetická nekróza
Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
Príloha č. 4
k zákonu č. 488/2002 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU, PREVENCII A KONTROLE PRI VÝMENÁCH
a) Choroby hovädzieho dobytka
- Slintačka a krívačka
- Besnota
- Tuberkulóza
- Brucelóza
- Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
- Enzootická bovinná leukóza
- Sneť slezinová
- Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
b) Choroby ošípaných
- Besnota
- Brucelóza
- Klasický mor ošípaných
- Africký mor ošípaných
- Slintačka a krívačka
- Vezikulárna choroba ošípaných
- Sneť slezinová
c) Choroby oviec a kôz
- Slintačka a krívačka
- Brucelóza (B. melitensis)
- Infekčná epididymitída baranov (B. ovis)
- Sneť slezinová
- Besnota
- Klusavka (Scrapie)
d) Choroby koní
- Žrebčia nákaza
- Sopľavka
- Nákazlivá encefalomyelitída (všetkých typov)
- Infekčná anémia
- Besnota
- Sneť slezinová
- Africký mor koní
- Vezikulárna stomatitída
e) Choroby hydiny
- Mor hydiny (aviárna influenza)
- Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
f) Choroby rýb
- Infekčná anémia lososa (ISA)
Losos atlantický (Salmo salar)
- Vírová hemoragická septikémia (VHS)
Lososovité
Lipeň (Thymallus thymallus)
Whitefish (Coregonus spp.)
Šťuka (Esox lucius)
Kambala (Scophthalmus maximus)
- Infekčná hematopoetická nekróza (IHN)
Lososovité
Šťuka (Esox lucius)
g) Choroby mäkkýšov
- Bonamióza (Bonamia ostreae)
Ustrica jedlá (Ostrea edulis)
- Marteilióza (Marteilla refringens)
Ustrica jedlá (Ostrea edulis)
h) Choroby ostatných živočíšnych druhov
- Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
Vtáky
- Mor hydiny (aviárna influenza)
Vtáky
- Psitakóza
Psittacidae
- Mor včelieho plodu
Včely
- Slintačka a krívačka
Prežúvavce
- Brucelóza (Brucella spp.)
Sviňovité
- Tuberkulóza
Sviňovité
- Klasický mor ošípaných
Sviňovité
- Africký mor ošípaných
Sviňovité
- Slintačka a krívačka
Sviňovité
- Besnota
Všetky vnímavé druhy
Príloha č. 5
k zákonu č. 488/2002 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ MÔŽU BYŤ ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE
a) Choroby hovädzieho dobytka
- Infekčná bovinná rinotracheitída
- Paratuberkulóza
b) Choroby ošípaných
- Aujeszkyho choroba
- Brucelóza (B. suis)
- Nákazlivá gastroenteritída ošípaných
c) Choroby oviec a kôz
- Infekčná agalakcia
- Paratuberkulóza
- Kazeózna lymfadenitída
- Pľúcna adenomatóza
- Maedi visna
- Artritída/encefalitída kôz
d) Choroby rýb
- Infekčná nekróza pankreasu (IPN)
- Jarná virémia kaprov (SVC)
- Bakteriálne ochorenie obličiek (BKD) (Renibacterium salmonidarum)
- Furunkulóza lososovitých rýb (Aeromonas salmonicida)
- Sčervenanie papule (ERM) (Yersinia ruckeri)
- Gyrodaktylóza
e) Kôrovce
- Račí mor (Aphanomyces astaci)
f) Choroby ostatných živočíšnych druhov
- Vírusová enteritída
Norok
- Aleutská choroba
Norok
- Hniloba včelieho plodu
Včely
- Klieštikovitosť a akariáza
Včely
- Tuberkulóza
Opice a mačkovité
- Tuberkulóza
Prežúvavce
- Myxomatóza
Zajacovité
- Vírusová hemoragická choroba
Zajacovité
- Tularémia
Zajacovité
1)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 194 /1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z.
12)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 13 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
15)
§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
17)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
18)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 194/1998 Z. z.
19)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 32, 35, 37, 43c, 43d a 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
23)
§ 9 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.