488/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
ZÁKON
z 19. júna 2002
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
2.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a odsek 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 4.
3.
V § 16 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
4.
V § 24 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane karantény".
5.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
6.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 30 ods. 7 a 8, § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.