483/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

483
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) sa 31. júla 2002 stala Svätá Lucia.
So zreteľom na to sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 tohto dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Svätá Lucia
1. „The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"
2. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"
3. „The Permanent Secretary, Ministry of Commerce, International Financial Services and Consumer Affairs"
4. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Commerce, International Financial Services and Consumer Affairs"
5. „The Registrar of Companies and Intellectual Property"
6. „The Registrar of the Supreme Court"
7. „The Solicitor General"