473/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

473
ZÁKON
z 10. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 247/2002 Z. z., zákona č. 437/2002 Z. z. a zákona č. 472/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 7 sa v štvrtej vete za slová „§ 7 ods. 1 písm. a) a b)" vkladajú slová „a ods. 2 písm. a)".
2.
V § 24 ods. 2 písm. a) v prvom bode sa suma „450 000 Sk" nahrádza sumou „800 000 Sk".
3.
V § 24 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody;“.
4.
V § 24 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „vrátane nájomného".
5.
V § 24 ods. 3 písm. f) v prvom bode sa suma „550 000 Sk" nahrádza sumou „950 000 Sk".
6.
V § 24 ods. 4 písm. c) sa za slová „ak k skončeniu nájomnej zmluvy došlo bez" vkladá slovo „úmyselného".
7.
Za § 58d sa vkladá § 58e, ktorý znie:
㤠58e
V roku 2002 sa lehota na podanie priznania k paušálnej dani ustanovená v § 15 ods. 7 predlžuje do 30. septembra 2002 daňovníkovi s príjmami podľa § 7 ods. 2 písm. a), ktorý v roku 2001 nemal takéto príjmy a nemohol podať priznanie k paušálnej dani podľa znenia § 15 ods. 7 platného do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.