472/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
z 19. júna 2002
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní1)
a)
na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a)
medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní je vzájomná pomoc a vzájomná výmena informácií medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným úradom zmluvného štátu,
b)
informácia je akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,2) ktorý možno zistiť pri správe daní, v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním a ktorý zabezpečí správne vyrubenie a platenie daní,
c)
príslušný orgán Slovenskej republiky je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") alebo ním poverený daňový orgán,3) alebo ním poverený colný orgán,4)
d)
zmluvný štát je každý štát, ktorý sa zúčastňuje na medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní podľa § 1,
e)
príslušný úrad zmluvného štátu je úrad, ktorý požiada alebo je požiadaný príslušným orgánom Slovenskej republiky o medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní podľa § 1.
§ 3
Rozsah úpravy
(1)
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní podľa tohto zákona sa vzťahuje na
a)
daň z príjmov,
b)
daň z dedičstva, daň z darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností,
c)
daň z pridanej hodnoty,
d)
spotrebnú daň z liehu, spotrebnú daň z vína, spo-trebnú daň z piva, spotrebnú daň z tabaku a tabakových výrobkov, spotrebnú daň z minerálnych olejov,
e)
daň z nehnuteľností,
f)
rovnaké dane alebo podobné dane iných štátov, ktoré majú charakter daní uvedených v písmenách a) až e).
(2)
Ministerstvo na účely tohto zákona je oprávnené požadovať od správcu dane, ktorým je obec, informáciu týkajúcu sa dane, ktorú ako správca dane spravuje; obec je povinná bez zbytočného odkladu informáciu v požadovanom rozsahu ministerstvu poskytnúť.
§ 4
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní postupuje podľa tohto zákona; poverený daňový orgán alebo poverený colný orgán postupuje podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(2)
Ministerstvo nemôže poveriť daňový orgán a colný orgán vykonaním úkonov podľa § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12.
§ 5
Rozsah poskytnutej informácie
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému úradu zmluvného štátu poskytnúť informáciu v rozsahu, v akom ju možno zisťovať, zhromažďovať alebo používať na účely správy daní podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Poskytnutie informácie na požiadanie
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu na požiadanie príslušného úradu zmluvného štátu len v prípade, ak príslušný úrad zmluvného štátu v žiadosti vyhlási, že vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného úradu zmluvného štátu požadovať informáciu len vtedy, ak vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie.
§ 7
Pravidelná výmena informácií
Ministerstvo môže podľa § 13 ods. 1 pre skupiny rovnakých prípadov dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu druh a rozsah informácie, ktorú bude pravidelne bez predchádzajúceho požiadania poskytovať alebo prijímať vrátane spôsobu a lehôt poskytnutia alebo prijatia takej informácie.
§ 8
Poskytnutie informácie z vlastného podnetu
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu, ktorá mu je známa, bez predchádzajúceho požiadania príslušného úradu zmluvného štátu, ak
a)
možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto zmluvnom štáte,
b)
je daňový subjekt oslobodený od dane alebo mu bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej republike a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani viedla alebo by mohla viesť ku vzniku daňovej povinnosti alebo k jej zvýšeniu v tomto zmluvnom štáte,
c)
finančné operácie medzi daňovým subjektom zdaňovaným v Slovenskej republike a daňovým subjektom zdaňovaným v tomto zmluvnom štáte prebiehajú takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu daňovej povinnosti v Slovenskej republike alebo v tomto zmluvnom štáte bez ohľadu na skutočnosť, či ide o daňový záujem Slovenskej republiky,
d)
by poskytnutá informácia umožnila získať údaj, ktorý by viedol k vzniku daňovej povinnosti alebo k zvýšeniu daňovej povinnosti, alebo by mohla na takúto skutočnosť upozorniť pri poskytnutí, požadovaní alebo prijímaní informácie,
e)
možno predpokladať, že k úľave na dani dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov.
§ 9
Priama medzinárodná pomoc a spolupráca daňových správ
(1)
Na účely poskytnutia informácie podľa § 6 až 8 môže príslušný orgán Slovenskej republiky v dohodnutom rozsahu (§ 13 ods. 1 a 2) povoliť prítomnosť zamestnanca príslušného úradu zmluvného štátu u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.
(2)
Zamestnanec príslušného úradu zmluvného štátu, ktorému bola povolená prítomnosť u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, má v rozsahu určenom podľa odseku 1 postavenie zamestnanca príslušného správcu dane v Slovenskej republike.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný úrad zmluvného štátu o povolenie súčinnosti zamestnancov príslušného úradu zmluvného štátu.
§ 10
Zaobchádzanie s informáciami
(1)
Informácia prijatá od príslušného úradu zmluvného štátu môže byť sprístupnená len zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky, orgánom činným v trestnom konaní6) a orgánom preskúmavajúcim zákonnosť rozhodnutí v daňovom konaní.1) Ak sa informácia poskytuje zamestnancom správcu dane, môže byť sprístupnená len tým zamestnancom správcu dane, ktorí sa priamo zúčastňujú správy dane, ktorej sa poskytnutá informácia týka.
(2)
Informácia poskytnutá príslušným úradom zmluvného štátu je chránená podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky považuje informáciu prijatú od príslušného úradu zmluvného štátu za užitočnú aj pre príslušný úrad ďalšieho zmluvného štátu, môže informáciu odovzdať príslušnému úradu ďalšieho zmluvného štátu iba so súhlasom príslušného úradu toho zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže povoliť použitie poskytnutej informácie v zmluvnom štáte, ktorého príslušný úrad informáciu požadoval iba v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise.7)
§ 11
Lehoty na poskytnutie informácie
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému úradu zmluvného štátu bez zbytočného odkladu.
(2)
Ak sa vyskytnú prekážky brániace informáciu poskytnúť alebo jej poskytnutie príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne, informuje o tom príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia informácie.
§ 12
Odmietnutie poskytnutia informácie
Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnutie informácie príslušnému úradu zmluvného štátu, ak
a)
tento zákon alebo osobitný predpis1) ustanovujú prísnejšie podmienky na splnenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo, ako sú ustanovené v zmluvnom štáte,
b)
tento úrad nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie,
c)
by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,8) k porušeniu daňového tajomstva,7) alebo ak by jej vyzradenie bolo v rozpore so záujmami Slovenskej republiky,9)
d)
pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného úradu zmluvného štátu nie je zabezpečená vzájomnosť.
§ 13
Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce
(1)
Ministerstvo je oprávnené prerokovať a dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu podrobné podmienky a postupy pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
(2)
Ministerstvo môže dohodnúť podľa odseku 1 priamu medzinárodnú pomoc a spoluprácu príslušného orgánu Slovenskej republiky s príslušným úradom zmluvného štátu, a to pre jednotlivé prípady alebo pre skupinu rovnakých prípadov.
Čl. II
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z. , zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č . 565/2001 Z. z. a zákona č. 247/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
2.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
3.
V § 35 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
je jeho poskytnutie v súlade s osobitným predpisom.123a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:
„123a)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.“.
4.
V § 35a odsek 11 znie:
„(11)
Pri uplatňovaní daňového úveru podľa odsekov 1 až 9 musia byť splnené aj ustanovenia osobitného predpisu.123a)“.
5.
V § 58b ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
6.
Za § 58c sa vkladá § 58d, ktorý znie:
㤠58d
Ustanovenia § 35 ods. 4 písm. c) a § 35a ods. 11 sa vzťahujú na daňovníka, ktorý si po prvýkrát uplatní daňový úver najskôr za zdaňovacie obdobie roku 2002.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem čl. I § 1 písm. b) a § 13 ods. 3 a 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3)
§ 2 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
4)
§ 2 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
5)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.