467/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

467
ZÁKON
z 2. júla 2002
o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzanie na trh, manipuláciu a iné nakladanie s ním.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov1) týkajúce sa výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzania na trh, manipulácie a iného nakladania s ním nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Liehom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou alebo jeho iným následným oddelením,
b)
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových percent,
c)
liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže vyrábať destiláciou, maceráciou alebo zmiešaním,
d)
lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e)
etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby celulózy (sulfitový, hydrolýzny lieh),
f)
etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
mernou jednotkou množstva liehu
1.
objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (oC),
2.
hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b)
koncentráciou liehu
1.
hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100,
2.
objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 oC, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,
c)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu,
2.
výroba rafinovaného liehu,
3.
zušľachťovanie liehu,
3.1.
rafinácia (čistenie),
3.2.
rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3.
dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4.
regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5.
špeciálna úprava sorpčnými metódami,
4.
výroba destilátov,
5.
výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,
6.
výroba syntetického liehu,
d)
spracovaním liehu
1.
stárenie (zrenie),
2.
egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3.
spracovanie liehu na liehoviny alebo na ocot,
4.
denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie (§ 10),
5.
iné spracovanie liehu,
e)
uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena,2)
f)
manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g)
iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú v písmenách c) až f),
h)
normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až g) a pri výrobe vonných a chuťových látok, droždia a octu,
i)
surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou; je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
j)
rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upravený rafinovaný lieh je určený najmä na spracovanie na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
k)
rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; je určený najmä na technické účely, je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
l)
destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov a ďalších surovín,
m)
denaturovaným liehom
1.
všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov,
2.
osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3.
osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n)
denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,
o)
bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou všetkých druhov liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového percenta etylalkoholu,
p)
pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deamináciou z aminokyselín prítomných v surovine; nemožno ju použiť na potravinárske účely,
r)
úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
s)
dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 88 objemových percent etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
t)
súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.2aa)
(3)
Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je
a)
priemyselný liehovar, ktorý spracúva cukorné suroviny, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
b)
poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c)
liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady z výroby vína a zo spracúvania ovocia, ako aj borievky, repu, obilie, med, čakanku, alebo pivo na destiláty a tieto plní do spotrebiteľského balenia; výrobné zariadenie neslúži na výrobu surového liehu alebo rafinovaného liehu,
d)
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby kontrolným liehovým meradlom,
e)
droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f)
výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, napr. azeotropnou destiláciou, molekulovými sitami, pervaporáciou, membránovým delením, čím sa získava bezvodý lieh,
g)
rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch na rafinovaný lieh alebo bezvodý lieh,
h)
denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje,
i)
samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach opatrených úradne overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu na účely jeho ďalšieho spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja; iná osoba ako výrobca a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skladovať lieh v inom ako spotrebiteľskom balení,
j)
egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný lieh,
k)
výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,
l)
plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského balenia,
m)
octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n)
chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),
o)
sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových kvasiniek,
p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi; výrobné zariadenie tohto liehovaru môže byť využité aj na účely podľa § 2 ods. 3 písm. c), ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona,
r)
malý samostatný liehovar, v ktorom možno vyrábať výlučne lieh najviac v množstve 1 000 l a. za kalendárny rok a lieh vyrobený v tomto malom samostatnom liehovare možno súčasne spracúvať, manipulovať s ním a uvádzať na trh;2ab) žiadateľ o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nesmú byť zároveň výrobcom podľa odseku 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa písmena a) až p).
(4)
Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).
(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o) a r),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).
(6)
Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné spracovanie.
§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia
(1)
Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh (ďalej len „povolenie"). Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c)
doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m) a r), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
e)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží
a)
doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11,
b)
doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9 písm. a), c) a d),
c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
d)
zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
e)
doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, a členov štatutárneho orgánu,
g)
rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6)
h)
vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
i)
posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace,
j)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
k)
doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10)
l)
doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1.
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2.
overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)
m)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12) ak žiadateľ bude vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely,
n)
údaje žiadateľa a osôb podľa § 4 ods. 4 potrebné na vyžiadanie výpisu z informačného systému finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
o)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).
(4)
Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(5)
Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,
b)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m) a r), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží
a)
doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
c)
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12,
d)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).
(7)
Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.
(8)
Žiadateľ a osoby uvedené v § 4 ods. 4 musia spĺňať podmienku, že nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.13)
(9)
Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa
a)
má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu,
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje osôb podľa odseku 3 písm. f) a odseku 6 písm. b) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
c)
je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom,
d)
na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. b).
(10)
Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje
a)
na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b)
na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c)
na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu14) na trh,
d)
na denaturáciu liehu v colnom sklade,
e)
na súkromnú výrobu destilátu.
(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i), m) a r), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i), m) a r), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 2 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku základného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
§ 4
Vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo vydá povolenie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia priložil všetky doklady a splnil všetky povinnosti a podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 9, a oznamuje to Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo").
(2)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia nepriložil všetky doklady alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 3 ods. 1 až 9, vyzve žiadateľa v lehote podľa odseku 1, aby chýbajúce doklady priložil alebo odstránil nedostatky. Vo výzve určí primeranú lehotu, najmenej však 15 dní. Ak v tejto lehote žiadateľ chýbajúce doklady priloží, postupuje sa podľa odseku 1.
(3)
Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia v určenej lehote nepriložil chýbajúce doklady, ministerstvo povolenie nevydá, konanie zastaví alebo žiadosť zamietne.
(4)
Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, v ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, alebo právnická osoba, ktorej vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nesplnia podmienky podľa § 3 ods. 8.
(5)
Ak žiadateľ nadobudol liehovarnícky závod postupom podľa osobitného predpisu,15) je povinný požiadať o vydanie povolenia podľa § 3 najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v tomto osobitnom predpise.16)
(6)
Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register vydaných povolení,
b)
register povolení, ktoré zanikli,
c)
register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.
(7)
Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3, sídlo liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,
b)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej povolenie zaniklo, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod zániku povolenia,
c)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie odňaté, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod odňatia povolenia.
(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje podľa odseku 7.
§ 5
Oznamovacia povinnosť výrobcu
(1)
Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov uvedených v žiadosti v lehote 15 dní odo dňa, keď k zmene údajov došlo, a doložiť doklady osvedčujúce zmenu. Ministerstvo zmenu údajov vyznačí v registri vydaných povolení (§ 4 ods. 6).
(2)
Výrobca je povinný zmenu údajov uvedených v § 3 ods. 3 písm. d) a e) oznámiť ministerstvu do 15 dní odo dňa, keď k zmene údajov došlo, a doložiť doklady osvedčujúce zmenu.
(3)
Ak sa výrobca rozhodne zrušiť alebo predať liehovarnícky závod, je povinný túto skutočnosť pred skončením činnosti oznámiť ministerstvu 15 dní vopred.
(4)
Ak je na majetok výrobcu vyhlásený konkurz,17) výrobca oznámi túto skutočnosť ministerstvu najneskôr do 10 dní od vyhlásenia konkurzu.
(5)
Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo liehu vyrobeného za predchádzajúci kalendárny mesiac.
§ 6
Zánik povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby,18)
b)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
c)
uplynutím jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia, ak výrobca nezačal vykonávať činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané,
d)
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorej predmetom je prevod liehovarníckeho závodu z vlastníctva výrobcu do vlastníctva inej osoby,
e)
neodvedením splatnej spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu,19) a to desiatym dňom odo dňa splatnosti spotrebnej dane.
(2)
Povolenie vydané výrobcami na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na základe nájomnej zmluvy uzavretej s vlastníkom liehovarníckeho závodu nezaniká, ak výrobca (nájomca) nadobudne k nemu vlastnícke právo od jeho doterajšieho vlastníka. Ustanovenie § 5 tým nie je dotknuté.
(3)
Ministerstvo o zániku povolenia informuje colné riaditeľstvo.
§ 7
Odňatie povolenia
(1)
Ministerstvo výrobcovi povolenie odníme, ak
a)
oznámi písomne ministerstvu skončenie výroby liehu v liehovarníckom závode, pre ktorý bolo povolenie vydané,
b)
nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
c)
základné imanie výrobcu, ktorým je právnická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. 3 písm. a),
d)
vlastné imanie výrobcu, ktorý je fyzická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. 6 písm. c),
e)
prevádzkuje liehovarnícky závod iný výrobca než ten, ktorému bolo povolenie vydané,
f)
došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových meradiel a ich zabezpečenia alebo k inému porušeniu povinností podľa § 9,
g)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
h)
porušil pri vyskladnení spotrebiteľského balenia liehu osobitný predpis,13)
i)
porušil oznamovaciu povinnosť podľa § 5 napriek písomnej výzve ministerstva,
j)
uviedol nepravdivé údaje v žiadosti o vydanie povolenia,
k)
neplní opatrenia uložené orgánom potravinového dozoru,20) orgánom štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení,9)
l)
o to požiada colné riaditeľstvo z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov výrobcom v oblasti kontroly výroby a obehu liehu a zdaňovania liehu13) alebo v oblasti správy daní21) výrobcom.
(2)
Výrobca, ktorému bolo povolenie odňaté podľa odseku 1, môže opätovne požiadať o vydanie povolenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho odňatiu.
§ 8
Povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia
(1)
Vyrábať lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. b)], ktorej ministerstvo na základe žiadosti vydalo povolenie. Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu.21a) Ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia chce prevádzkovať výrobné zariadenie ako liehovar na výrobu destilátov [§ 2 ods. 3 písm. c)] je povinný každé začatie a ukončenie prevádzkovania liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a každé začatie a ukončenie výroby liehu v liehovare na výrobu destilátov oznámiť najneskôr 15 dní vopred colnému úradu.
(2)
Ministerstvo pri vydávaní povolenia postupuje podľa § 4 ods. 1 až 5, ak
a)
žiadateľ splnil podmienky uvedené v § 3 s výnimkou odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. a) a n), odseku 5 písm. d), odseku 6 písm. c) a odseku 9 písm. a),
b)
žiadateľ alebo zodpovedný zástupca žiadateľa úspešne vykonal odbornú prípravu,
c)
žiadateľ písomne vyhlási, že nemá osobitný vzťah22) k inému výrobcovi liehovarníckeho závodu.
(3)
Lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
(4)
Pestovateľom je fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovocia.
(5)
Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť o výrobe liehu evidenciu, ktorá musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia pestovateľa, ktorý prevádzkovateľovi dodal surovinu na výrobu liehu,
b)
množstvo a druh pestovateľom dodanej suroviny na výrobu liehu,
c)
množstvo vyrobeného liehu a odovzdaného liehu pestovateľovi.
(6)
Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný uchovávať evidenciu vedenú podľa odseku 5 najmenej desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa príslušná výroba liehu uskutočnila.
(7)
Na zánik povolenia a odňatie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa vzťahujú § 6 a 7 s výnimkou § 7 ods. 1 písm. h).
(8)
Obsah a rozsah odbornej prípravy podľa odseku 2 písm. b) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo.
(9)
Podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Povinnosti výrobcu pri výrobe liehu a spracovaní liehu
(1)
Výrobca pri výrobe liehu a spracovaní liehu je povinný používať len také suroviny a technologické zariadenia, ktoré zodpovedajú zdravotným a kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi.23)
(2)
Výrobca je povinný predložiť na požiadanie správcovi dane opis a podrobný nákres usporiadania technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu s uvedením kapacity vrátane umiestnenia kontrolných liehových meradiel.
(3)
Výrobca je povinný dodržiavať podmienky balenia, označovania, skladovania, prepravy a uvádzania liehu na trh ustanovené osobitným predpisom.24)
(4)
Výrobca a iní spracovatelia liehu sú povinní viesť o výrobe liehu a spracovaní liehu evidenciu.
(5)
Pri výrobe liehu sa zakazuje
a)
zasahovať bez súhlasu správcu dane do predpísaného usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových meradiel vrátane ich zabezpečenia,
b)
miešať etylalkohol so syntetickým liehom, sulfitovým liehom a denaturovaným liehom,
c)
používať syntetický lieh, sulfitový lieh a denaturovaný lieh na výrobu potravín, potravinárskych aromatických a vonných látok; uvedené sa netýka etylalkoholu, ktorý je denaturovaný octom na výrobu kvasného octu.
(6)
Je zakázané uvádzať lieh na trh,
a)
ak sa jeho vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky zmenili tak, že nezodpovedá svojmu označeniu,
b)
neoznačený alebo označený zavádzajúcim spôsobom,
c)
balený do nevhodných obalov alebo do zdravotne škodlivých obalov,
d)
denaturovaný nedovoleným spôsobom.
(7)
Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(8)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže povoliť výnimku z noriem strát liehu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Súkromná výroba destilátu
(1)
Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá
a)
dovŕšila 21 rokov veku,
b)
nebola odsúdená za trestný čin24a) a
c)
ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.
(2)
Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu podľa odseku 1 v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa odseku 1 žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.
(3)
Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“) vo vlastníctve fyzickej osoby podľa odseku 1.
(4)
Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa odseku 1 alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby podľa odseku 1, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.
(5)
Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(6)
Fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa odseku 3 ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Prílohou oznámenia podľa prvej vety je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba podľa odseku 1 spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona. Fyzická osoba podľa odseku 1 v oznámení uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b)
druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
c)
dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
d)
adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
(7)
Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,
b)
evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,
c)
druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum, kedy súkromný výrobca nadobudol destilačné zariadenie, a adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,
d)
dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu,
e)
dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu.
(8)
Ak fyzická osoba podľa odseku 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s odsekom 6, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie, pridelí fyzickej osobe podľa odseku 1 evidenčné číslo a vydá tejto osobe písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Osoba podľa prvej vety sa považuje za súkromného výrobcu destilátu podľa tohto zákona.
(9)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa odseku 6.
(10)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol
a)
odsúdený za trestný čin,24a)
b)
uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu.24b)
(11)
Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa odseku 7
a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,24a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b)
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom podľa osobitného predpisu,2aa)
e)
ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(12)
O výmaze podľa odseku 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.
(13)
Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 11, je možné zaradiť tú istú fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu opätovne najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.
§ 13
Kontrola
(1)
Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu, u súkromného výrobcu destilátu a u fyzickej osoby vyrábajúcej destilát. Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú oprávnení
a)
vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 alebo na miesto, na ktorom sa destilačné zariadenia nachádza podľa § 10 ods. 6 písm. d),
b)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie vydané,
c)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že fyzická osoba vyrábajúca destilát, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.
(2)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, súkromného výrobcu destilátu alebo fyzickej osoby, u ktorej sa kontrola vykonáva, doklady a informácie preukazujúce, že výrobca v čase kontroly spĺňa podmienky podľa tohto zákona, na základe ktorých mu bolo vydané povolenie, alebo že fyzická osoba, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.
(3)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní
a)
predložiť pred začiatkom kontroly služobný preukaz a poverenie na výkon kontroly,
b)
umožniť výrobcovi, súkromnému výrobcovi destilátu alebo fyzickej osobe vyrábajúcej destilát, u ktorých sa kontrola vykonáva, byť prítomný pri výkone kontroly.
(4)
Výrobca, súkromný výrobca destilátu a fyzická osoba vyrábajúca destilát pri kontrole je oprávnený
a)
predložiť dôkazy počas výkonu kontroly,
b)
podať písomné námietky proti postupu povereného zamestnanca ministerstva.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že výrobca skladuje, prechováva alebo predáva lieh a nevie preukázať jeho pôvod, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.27)
(6)
Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.
§ 13a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona a nie je výrobcom podľa § 2 ods. 5.
(2)
Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak
a)
vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin,24a)
b)
vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c)
vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,
d)
vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
e)
použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo iný med, než med z vlastnej produkcie,
f)
uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,
g)
neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.
(3)
Ministerstvo uloží za priestupok podľa
a)
odseku 1 pokutu od 500 eur do 3 000 eur,
b)
odseku 2 pokutu od 100 eur do 3 000 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27b)
§ 14
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. a) od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky závod, ktorému povolenie zaniklo alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil povinnosť uvedenú v § 15 ods. 1,
b)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. b) od 100 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, ktorému povolenie zaniklo alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil povinnosť uvedenú v § 15 ods. 1,
c)
výrobcovi uvedenému v písmenách a) a b) do 1 000 000 Sk, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Výrobca, ktorý prevádzkuje liehovarnícky závod na základe povolenia a osvedčenia vydaného pred 1. septembrom 2002, je povinný prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 31. decembra 2002.
(2)
Držiteľ povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002, je povinný preukázať ministerstvu splnenie povinností podľa odseku 1 do 31. marca 2003. Uplynutím uvedenej lehoty platnosť povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002 zaniká.
(3)
Výrobca liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý ho prevádzkuje na základe povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002, preukáže ministerstvu splnenie povinnosti podľa odseku 1 do 31. marca 2003 potvrdením daňového riaditeľstva podľa § 3 ods. 3 písm. o) a písomným vyhlásením podľa § 8 ods. 2 písm. c).
(4)
Nevybavené žiadosti o povolenie a osvedčenie podané pred 1. septembrom 2002 sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.
(5)
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
§ 15a
(1)
Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.
(2)
Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.
§ 15b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 135/2000 Z. z.
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
2aa)
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
2ab)
§ 49b ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 511/2021 Z. z.
3)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
5)
§ 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
8)
§ 20 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 21 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
11)
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
12)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z o reklame v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
15)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
16)
§ 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
17)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18)
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
23)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
27)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
27b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).