Predpis bol zrušený predpisom 540/2007 Z. z.

466/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 26. júna 2002
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností a asistentov audítora, podmienky, za ktorých môžu byť poskytované audítorské služby, a pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora").
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Audítorskými službami je
a)
audit (overovanie) všetkých druhov účtovných závierok,1) audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami,
b)
audit účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) alebo podľa iných uznávaných účtovných zásad, audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami,
c)
audit ďalších skutočností podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Služby poskytované audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, najmä v oblastiach vedenia účtovníctva, analýzy účtovného systému, ekonomického alebo finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracúvania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky objednávateľa, sa na účely tohto zákona považujú tiež za audítorské služby.
(3)
Audítorské služby podľa tohto zákona je oprávnený poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť.
(4)
Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie komora, a má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb (ďalej len "licencia").
(5)
Audítorská spoločnosť je právnická osoba zriadená ako verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo komanditná spoločnosť,3) ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie komora, a má licenciu. V mene audítorskej spoločnosti môžu audítorské služby poskytovať len audítori.
DRUHÁ ČASŤ
§ 3
Predpoklady poskytovania audítorských služieb
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb (ďalej len „certifikát") vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve po splnení podmienky podľa písmena c), z toho aspoň tri roky praxe asistenta audítora,
e)
zložila audítorskú skúšku podľa § 9.
(2)
Certifikát vydá komora aj fyzickej osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky a spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), ak
a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným mimo územia Slovenskej republiky,
b)
zložila audítorskú skúšku z oblastí vymedzených v § 9 ods. 2 písm. b) a c).
(3)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až d) a podľa odseku 2 písm. a) musia byť splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúšku.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Doklady o potvrdení bezúhonnosti nesmú byť staršie ako tri mesiace. Cudzojazyčné doklady sa predkladajú v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.
(5)
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá do rúk prezidenta komory sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom audítorských služieb, a budem sa riadiť etickým kódexom audítora."
§ 4
Podmienky zápisu audítora do zoznamu audítorov
(1)
Komora zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)
má certifikát podľa § 3 ods. 1 alebo podľa § 3 ods. 2,
b)
zložil sľub,
c)
nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynula lehota ustanovená v § 22 ods. 2,
d)
zaplatil komore zápisné za zapísanie do zoznamu audítorov.
(2)
Komora nezapíše do zoznamu audítorov audítora, a to ani po uplynutí lehoty podľa § 22 ods. 2, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu audítorov z dôvodu podľa § 12 ods. 3 písm. g).
§ 5
Podmienky zapísania audítorskej spoločnosti do zoznamu audítorských spoločností
(1)
Komora zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti právnickú osobu,
a)
v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom, ktorí sú zapísaní do zoznamu audítorov, ktorý vedie komora, alebo do obdobného zoznamu, ktorý je vedený v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
b)
v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu,4) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti5) alebo komplementárov6) sú audítormi zapísanými v zozname audítorov, ktorý vedie komora,
c)
ktorá zaplatila komore zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností.
(2)
Právnická osoba predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, stanovy, ak ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra, ak ku dňu predloženia žiadosti je do obchodného registra zapísaná, alebo žiadosť o zápis do obchodného registra; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
(3)
Komora nezapíše do zoznamu audítorských spoločností obchodnú spoločnosť, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 22 ods. 2, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa 12 ods. 3 písm. g).
(4)
Komora nezapíše do zoznamu audítorských spoločností právnickú osobu, v ktorej tvoria väčšinu členov štatutárneho orgánu,4) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti5) alebo komplementárov6) audítori, ktorí pôsobia v inej právnickej osobe zapísanej v zozname audítorov.
§ 6
Licencia
(1)
Komora vydá audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonala zápis do zoznamu audítorov.
(2)
Komora vydá spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonala zápis do zoznamu audítorských spoločností.
§ 7
Zoznam audítorov
(1)
Zoznam audítorov, ktorý vedie komora, obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a miesto pobytu audítora,
b)
miesto podnikania, ak audítor poskytuje audítorské služby vo svojom mene a na vlastný účet,
c)
dátum zloženia audítorskej skúšky a dátum vydania certifikátu,
d)
dátum zápisu do zoznamu audítorov a číslo licencie,
e)
spôsob poskytovania audítorských služieb (§ 14),
f)
pozastavenie licencie, zánik licencie a uloženie disciplinárneho opatrenia.
(2)
Do zoznamu audítorov komora bez zbytočného odkladu zapisuje zmenu alebo zánik údajov. Audítor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť komore zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
(3)
Údaje uvedené v zozname audítorov sú verejne prístupné a do zoznamu možno nazrieť v sídle komory alebo na internetovej stránke komory.
§ 8
Zoznam audítorských spoločností
(1)
Zoznam audítorských spoločností, ktorý vedie komora, obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo spoločnosti a jej identifikačné číslo,
b)
dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností a číslo licencie,
c)
mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí sú jej spoločníkmi, a rozsah ich hlasovacích práv,
d)
mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí sú štatutárnym orgánom,4) spoločníkmi poverenými obchodným vedením spoločnosti5) alebo komplementármi6) zapísanými v zozname audítorov, ktorý vedie komora,
e)
mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí poskytujú audítorské služby v mene audítorskej spoločnosti,
f)
pozastavenie licencie, zánik licencie a uloženie disciplinárneho opatrenia.
(2)
Do zoznamu audítorských spoločností komora bez zbytočného odkladu zapisuje zmenu alebo zánik údajov. Audítorská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť komore zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
(3)
Údaje uvedené v zozname audítorských spoločností sú verejne prístupné a do zoznamu možno nazrieť v sídle komory alebo na internetovej stránke komory.
§ 9
Audítorská skúška
(1)
Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilosť na poskytovanie audítorských služieb, overuje sa odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia na využitie v praxi. Audítorská skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou.
(2)
Audítorská skúška je zameraná na
a)
ekonómiu a finančné riadenie,
b)
účtovníctvo,
c)
príslušné časti občianskeho práva, obchodného práva, finančného práva, pracovného práva a iných právnych odvetví ustanovených v skúšobnom poriadku,
d)
informačné systémy riadenia a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri poskytovaní audítorských služieb,
e)
audítorské postupy, metódy a techniky vrátane audítorských štandardov.
(3)
Audítorská skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Ústnu časť skúšky môže uchádzač vykonať na základe výsledkov písomnej časti skúšky.
(4)
Písomná časť skúšky môže pozostávať z viacerých čiastkových písomných skúšok.
(5)
Uchádzač, ktorý pri písomnej alebo ústnej časti skúšky neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku opakovať. Skúšku opakuje v plnom rozsahu.
(6)
Za audítorskú skúšku sa platí komore poplatok v sume určenej v skúšobnom poriadku.
§ 10
Skúšobný poriadok
Rozsah a obsah audítorskej skúšky, podrobnosti o podávaní žiadosti na audítorskú skúšku, výšku poplatkov, priebeh a spôsob hodnotenia audítorskej skúšky a postup pri neúčasti na audítorskej skúške ustanovuje skúšobný poriadok, ktorý vydáva komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 11
Skúšobná komisia
Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Skúšobnú komisiu tvoria audítori navrhnutí komorou, zamestnanci ministerstva a ďalší odborníci ekonomickej teórie a praxe. Predseda skúšobnej komisie je vždy zamestnancom ministerstva. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
§ 12
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)
Licencia zaniká dňom, ku ktorému boli audítor alebo audítorská spoločnosť vyčiarknutí zo zoznamu audítorov alebo zoznamu audítorských spoločností (ďalej len „príslušný zoznam").
(2)
Komora vyčiarkne z príslušného zoznamu toho,
a)
kto zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
kto bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d)
komu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutím z príslušného zoznamu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho opatrenia,
e)
na majetok koho bol vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie pre nedostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o povolení vyrovnania alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,
f)
kto podal komore písomnú žiadosť o vyčiarknutie z príslušného zoznamu s úradne osvedčeným podpisom, uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vyčiarknutie z príslušného zoznamu doručená komore,
g)
kto je v likvidácii, ku dňu vstupu do likvidácie.
(3)
Komora ďalej vyčiarkne z príslušného zoznamu
a)
audítorskú spoločnosť, ktorá bola zrušená bez likvidácie podľa osobitného predpisu;7) to neplatí v prípade zmeny právnej formy audítorskej spoločnosti,
b)
audítorskú spoločnosť, ktorá prestala spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 1,
c)
audítora, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa § 19 ods. 1,
d)
audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb, ku dňu právoplatnosti rozsudku,
e)
audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin, ako je uvedený v písmene d), alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ku dňu právoplatnosti rozsudku,
f)
audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí sú v omeškaní so zaplatením príspevkov a iných povinných peňažných úhrad komore dlhšie ako jeden rok a nezaplatili ich ani do jedného mesiaca po vyzvaní komory s poučením o následkoch nezaplatenia,
g)
toho, kto preukázateľne zneužil informácie získané v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb,
h)
audítora, ktorý neposkytuje audítorské služby po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov alebo ak mu bola pozastavená licencia a nezložil skúšku, ktorej rozsah, obsah a termín určí komora.
(4)
Vyčiarknutie z príslušného zoznamu zaznamená komora bez zbytočného odkladu. O zázname komora písomne vyrozumie bez zbytočného odkladu toho, koho sa záznam týka.
(5)
Po vyčiarknutí z príslušného zoznamu sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní odovzdať bez zbytočného odkladu licencie komore.
§ 13
Pozastavenie licencie
(1)
Komora pozastaví licenciu audítorovi,
a)
ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie spočívajúce v pozastavení licencie, ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho opatrenia,
b)
ktorému bol uložený trest zákazu činnosti8) spočívajúci v zákaze poskytovania audítorských služieb, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol tento trest uložený.
(2)
Komora pozastaví licenciu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti aj na základe ich písomnej žiadosti, najdlhšie na tri roky.
(3)
Pozastavenie licencie zaznamená komora v príslušnom zozname bez zbytočného odkladu. O zázname komora písomne vyrozumie toho, koho sa záznam týka.
(4)
V období pozastavenia licencie
a)
audítor ani audítorská spoločnosť nesmú poskytovať audítorské služby,
b)
je pozastavený výkon funkcie audítora v orgánoch komory uvedených v § 29 ods. 1 písm. b) až d),
c)
audítor nemôže byť volený do orgánov komory uvedených v § 29 ods. 1 písm. b) až d),
d)
nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť audítora.
(5)
Po pozastavení licencie sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní uložiť bez zbytočného odkladu licencie v komore.
§ 14
Spôsob poskytovania audítorských služieb
(1)
Audítor môže poskytovať audítorské služby vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene a na jeho účet.
(2)
Audítor môže zamestnávať iného audítora, len ak sám nemá uzavretý pracovnoprávny vzťah, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
(3)
Audítor a audítorská spoločnosť poskytujú audítorské služby za odplatu na základe zmluvy uzavretej s účtovnou jednotkou,9) ktorej budú poskytované audítorské služby, ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak; zmluva sa uzavrie vždy, ak boli audítor alebo audítorská spoločnosť určení žrebom, podľa osobitného predpisu.10) Audítor alebo audítorská spoločnosť majú nárok aj na úhradu výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s poskytovaním audítorských služieb.
(4)
Audítor alebo audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu, na základe ktorej poskytnú audítorské služby, aj s iným objednávateľom, ako je účtovná jednotka, ktorej budú poskytnuté audítorské služby, v prípade, ak s tým účtovná jednotka súhlasí.
Práva a povinnosti audítorov a audítorských spoločností
§ 15
(1)
Audítor je pri poskytovaní audítorských služieb nezávislý; je viazaný Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie. Audítor je povinný dodržiavať audítorské štandardy, predpisy vydané komorou a etický kódex audítora.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní poskytovať audítorské služby s odbornou starostlivosťou, čestne a svedomite.
(3)
Audítorovi, ktorý poskytuje audítorské služby v mene audítorskej spoločnosti, nesmú spoločníci, konatelia spoločnosti, členovia štatutárneho orgánu, členovia dozorného orgánu a vedúci zamestnanci audítorskej spoločnosti zasahovať do poskytovania audítorských služieb spôsobom, ktorý môže obmedziť jeho nezávislosť pri poskytovaní audítorských služieb.
(4)
Audítor a audítorská spoločnosť nie sú oprávnení nariaďovať zmeny a opravy údajov vykazovaných účtovnou jednotkou.
(5)
Pri vykonávaní auditu účtovnej závierky a výročnej správy je audítor povinný overiť,
a)
či údaje auditovanej účtovnej závierky verne zobrazujú finančnú situáciu a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky,
b)
či údaje vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou alebo údaje v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou,
c)
ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný predpis.2)
(6)
Výsledkom auditu účtovnej závierky a výročnej správy je audítorom vypracovaná správa, ktorá obsahuje
a)
názov správy, z ktorého vyplýva, že ide o správu audítora,
b)
adresáta správy,
c)
vymedzenie a označenie účtovnej závierky, ktorá podliehala auditu, a vymedzenie zodpovednosti vedenia účtovnej jednotky a zodpovednosti audítora,
d)
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu, ktorý obsahuje štandardy a postupy, podľa ktorých sa audit vykonal, opis práce vykonanej audítorom,
e)
vyjadrenie názoru na účtovnú závierku vo forme a podľa požiadaviek stanovených audítorskými štandardmi,
f)
dátum vypracovania správy,
g)
meno a priezvisko audítora, číslo licencie alebo obchodný názov a sídlo audítorskej spoločnosti a číslo licencie,
h)
mená, priezviská a podpisy zodpovedných audítorov, ktorí vypracovali správu, a čísla ich licencií.
(7)
O audítorských službách audítor alebo audítorská spoločnosť vypracúvajú správy alebo predkladajú výsledky svojich služieb podľa audítorských štandardov.
(8)
O priebehu poskytovania audítorských služieb vedú audítor alebo audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa audítorských štandardov. Súčasťou audítorskej dokumentácie pri audite je aj zmluva, na základe ktorej je poskytovaný audit, plán a program auditu, správa o audite, účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa a ďalšie doklady dokumentujúce priebeh auditu. Audítorská dokumentácia sa uchováva desať rokov odo dňa splnenia zmluvy.
(9)
Právo nazerať do audítorskej dokumentácie majú len osoby oprávnené vykonávať z poverenia komory dohľad nad riadnym výkonom audítorských služieb v rámci kontroly kvality, disciplinárna komisia, súd a tiež orgány činné v trestnom konaní, ak sa trestné konanie týka audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(10)
Audítorská dokumentácia, správy a informácie, ktoré sú jej súčasťou, sú vlastníctvom audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak sa v zmluve s účtovnou jednotkou nedohodlo inak. Zakazuje sa predať alebo previesť na inú osobu audítorskú dokumentáciu alebo informáciu, ktorá je súčasťou audítorskej dokumentácie, bez súhlasu účtovnej jednotky alebo jej nástupcu.
(11)
Pre služby poskytované audítorom podľa § 2 ods. 2 sa odsek 8 použije primerane.
§ 16
(1)
Audítor je povinný, ak tento zákon neustanovuje inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb; táto povinnosť trvá aj po skončení poskytovania audítorských služieb.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky osoby zapísané v príslušnom zozname a v zozname asistentov audítora, ktoré vedie komora, na všetkých spoločníkov audítorskej spoločnosti, na ich zamestnancov a ostatné osoby, ktoré sa o skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním audítorských služieb dozvedeli.
(3)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 môže audítora alebo audítorskú spoločnosť zbaviť súd alebo účtovná jednotka, ktorej sú audítorské služby poskytované. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa však nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu.
(4)
Audítor je povinný poskytnúť informáciu o účtovnej jednotke v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.11) Poskytnutie takejto informácie sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť; v dôsledku poskytnutia týchto informácií nevzniká audítorovi zodpovednosť voči účtovnej jednotke.
(5)
Audítor má právo, aby mu účtovná jednotka poskytla požadované doklady a iné písomnosti, informácie a vysvetlenia potrebné na riadne poskytovanie audítorských služieb. Povinnosť poskytovať potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o účtovnej jednotke, ktorej sa poskytovanie audítorských služieb týka, majú s jej súhlasom aj obchodní partneri tejto účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora. Audítor je oprávnený požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o správu12) obsahujúcu informácie vedené o účtovnej jednotke v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky. Účtovná jednotka je povinná požiadavkám audítora vyhovieť.
(6)
Audítor je povinný postupovať bez zbytočných prieťahov tak, aby si zaobstaral všetky doklady a iné podklady, ktoré sú potrebné na zistenie skutočného stavu toho, čo je predmetom audítorských služieb. Audítor je povinný pri vyhotovení správy o priebehu a výsledkoch audítorských služieb vychádzať zo všetkých skutočností, ktoré zistil, pričom každú zistenú skutočnosť hodnotí jednotlivo a zároveň v ich vzájomnej súvislosti; audítor nesmie zamlčať žiadnu zistenú skutočnosť, ktorá môže mať podstatný vplyv na závery správy o priebehu a výsledkoch audítorských služieb.
(7)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu informovať orgán, ktorý je pre účtovnú jednotku podľa osobitných predpisov13) orgánom štátneho alebo bankového dohľadu, ak v účtovnej jednotke
a)
došlo k porušeniu predpisov upravujúcich podmienky jej činnosti,
b)
existujú skutočnosti majúce zásadne negatívny vplyv na jej hospodárenie,
c)
je ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti,
d)
existujú skutočnosti, na základe ktorých môže odmietnuť vyjadriť názor alebo vyjadriť záporný názor na účtovnú závierku.
(8)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť skutočnosti podľa odseku 7 tomu, kto s touto účtovnou jednotkou má úzke väzby.14)
(9)
Ak zistia audítor alebo audítorská spoločnosť pri poskytovaní audítorských služieb v účtovnej jednotke skutočnosti uvedené v odseku 7 alebo skutočnosti, o ktorých sa predpokladá, že môžu naplniť skutkovú podstatu hospodárskeho trestného činu, trestného činu úplatkárstva alebo trestného činu proti majetku, sú povinní bez zbytočného odkladu písomne informovať štatutárny orgán a dozorný orgán účtovnej jednotky alebo zastupiteľstvo územného samosprávneho celku v prípade, keď účtovnou jednotkou je samosprávny celok.
§ 17
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní odvádzať komore členské príspevky a iné peňažné úhrady ustanovené predpismi komory. Pravidlá ich platenia schvaľuje valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie") na návrh prezídia komory.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne do 15 dní oznámiť komore vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu audítora alebo asistenta audítora, ktorých zamestnávajú.
§ 18
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu15) spôsobenú pri poskytovaní audítorských služieb.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb.
(3)
Audítor nie je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak vykonáva audítorské služby v mene audítorskej spoločnosti.
§ 19
(1)
Audítor alebo audítorská spoločnosť nesmú poskytovať audítorské služby účtovnej jednotke, ak nie sú od nej nezávislí; prekážkou poskytovania audítorských služieb je
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vzťah k účtovnej jednotke s výnimkou uvedenou v odseku 2,
b)
pracovnoprávny vzťah audítora k účtovnej jednotke,
c)
členstvo v orgánoch účtovnej jednotky,
d)
ak audítor je blízkou osobou16) osobám, ktoré majú k účtovnej jednotke vzťah uvedený v písmenách a) až c),
e)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský alebo pracovnoprávny vzťah audítora k účtovnej jednotke v predchádzajúcom účtovnom období,
f)
výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo núteného správcu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu,17)
g)
poskytovanie znaleckých služieb účtovnej jednotke podľa osobitných predpisov,18)
h)
vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke alebo zostavenie jej účtovnej závierky,
i)
ak účtovná jednotka nezaplatila za poskytnuté audítorské služby dlhšie ako jeden rok,
j)
prijatie pôžičky od účtovnej jednotky, úveru od účtovnej jednotky a záruky od účtovnej jednotky.
(2)
Prekážkou poskytovania audítorských služieb nie je audit účtovnej závierky komory poskytnutej audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorí sú jej členmi.
(3)
Audítorské služby v účtovnej jednotke sa nesmú poskytovať počas piatich rokov po skončení dôvodov podľa odseku 1.
§ 20
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní vypracovať asistentovi audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti na auditoch s uvedením počtu hodín a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával.
TRETIA ČASŤ
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ
§ 21
Disciplinárne opatrenia
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, audítorskými štandardmi alebo predpismi komory (ďalej len „porušenie disciplíny") môže komora audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
a)
uložiť písomné napomenutie,
b)
uložiť pokutu
1.
až do 500 000 Sk, ak ide o audítora,
2.
až do 1 000 000 Sk, ak ide o audítorskú spoločnosť,
c)
pozastaviť licenciu až na tri roky; počas pozastavenia licencie audítor alebo audítorská spoločnosť neplatia komore členský príspevok,
d)
vyčiarknuť z príslušného zoznamu.
(2)
Z dôvodov uvedených v odseku 1 môže komora
a)
uložiť asistentovi audítora písomné napomenutie,
b)
uložiť asistentovi audítora pokutu až do 10 000 Sk,
c)
vyčiarknuť asistenta audítora zo zoznamu asistentov audítora.
(3)
Po vyčiarknutí zo zoznamu asistentov audítorov je asistent audítora povinný odovzdať komore bez zbytočného odkladu potvrdenie o zápise do zoznamu asistentov audítorov.
(4)
Vybraté pokuty sú príjmom komory.
§ 22
Vyčiarknutie z príslušného zoznamu a nový zápis do príslušného zoznamu
(1)
Disciplinárna komisia rozhodne o vyčiarknutí audítora alebo audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu tiež vtedy, ak
a)
neodstránili v určenej lehote nedostatky, pre ktoré im bola pozastavená licencia podľa §21 ods. 1,
b)
poskytovali audítorské služby v období pozastavenia licencie,
c)
bola im zrušená alebo pozastavená licencia v cudzine.
(2)
Audítor alebo audítorská spoločnosť môžu byť znova zapísaní do príslušného zoznamu na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia audítora alebo audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu.
§ 23
Disciplinárne konanie
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 21 rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady komory.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podať predseda dozornej rady komory do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Podrobnosti týkajúce sa postupu pri ukladaní disciplinárnych opatrení podľa § 21 upravuje disciplinárny poriadok, ktorý vydáva komora.
(4)
Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.
(5)
Účastníci disciplinárneho konania majú právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú predmetom disciplinárneho konania. Majú právo obhajovať sa a navrhovať dôkazy, ktoré by mali byť v konaní predložené.
§ 24
Odvolanie
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 21 ods. 1 a ods. 2 môže audítor, audítorská spoločnosť, asistent audítora alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 21 ods. 1 písm. b) až d) a § 21 ods. 2 písm. b) a c) má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak prezídium zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom prezídia viazaná.
(3)
Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(4)
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení pokuty, o pozastavení licencie alebo o vyčiarknutí z príslušného zoznamu alebo zo zoznamu asistentov audítorov preskúma na návrh súd.19) Návrh je oprávnený podať len ten, koho sa rozhodnutie týka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ASISTENT AUDÍTORA
§ 25
Zoznam asistentov audítora
(1)
Komora zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov audítora každú fyzickú osobu okrem fyzickej osoby, ktorá bola v minulosti vyčiarknutá zo zoznamu asistentov audítora z dôvodu podľa § 26 písm. e), ak
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
d)
je v pracovnoprávnom vzťahu u audítora alebo v audítorskej spoločnosti,
e)
spĺňa podmienku uplynutia troch rokov od vyčiarknutia zo zoznamu asistentov audítorov z dôvodu disciplinárneho opatrenia.
(2)
Po splnení podmienok podľa odseku 1 komora vykoná zápis do zoznamu asistentov audítora do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti.
(3)
Komora vydá asistentovi audítora potvrdenie o jeho zápise do zoznamu asistentov audítora.
(4)
Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania správy podľa § 15 ods. 6.
(5)
Asistent audítora má právo požiadať o prerušenie vykonávania praxe asistenta audítora až na tri roky. O toto obdobie sa mu predlžuje doba praxe asistenta audítora. O prerušenie a obnovenie výkonu praxe asistenta audítora musí asistent audítora písomne požiadať komoru.
(6)
Asistent audítora je povinný uchádzať sa o vykonávanie praxe asistenta audítora a preukázať skutočné obdobie vykonávania praxe asistenta audítora. Asistent audítora je povinný získať minimálne 900 hodín praxe asistenta audítora. Podrobnosti o podmienkach výkonu praxe asistenta audítora upraví komora.
(7)
Zoznam asistentov audítora obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a miesto pobytu asistenta audítora,
b)
meno, priezvisko a miesto pobytu audítora, ktorý je jeho zamestnávateľom, alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, ktorá je jeho zamestnávateľom.
(8)
Do zoznamu asistentov audítora komora zapisuje bez zbytočného odkladu každú zmenu alebo zánik zapisovaných skutočností. Asistent audítora je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť komore zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
§ 26
Vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítora toho, kto
a)
zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu,
e)
preukázateľne zneužil informácie súvisiace s audítorskými službami, získané pri vykonávaní asistentskej praxe,
f)
má uložené disciplinárne opatrenie podľa § 21 ods. 2 písm. d), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho opatrenia,
g)
neplatí príspevky alebo iné peňažné úhrady určené komorou viac ako rok,
h)
nevykonáva prax asistenta audítora viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
i)
písomne požiada komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
j)
bol zapísaný do zoznamu audítorov.
PIATA ČASŤ
KOMORA A JEJ ORGÁNY
§ 27
(1)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorá združuje audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v príslušnom zozname. Audítori a audítorské spoločnosti sa stávajú členmi komory dňom zápisu do príslušného zoznamu.
(2)
Komora je právnickou osobou.
(3)
Komora môže na účely vzdelávania vytvoriť územné sekcie.
§ 28
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy audítorov v Slovenskej republike,
b)
vydáva certifikát o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb, licencie,
c)
vedie príslušné zoznamy a zoznam asistentov audítorov,
d)
dbá na riadny výkon audítorských služieb a vysokú profesionálnu úroveň audítorov,
e)
vydáva národné audítorské štandardy v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi,
f)
usmerňuje audítorov, audítorské spoločnosti a asistentov audítorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
kontroluje kvalitu poskytovania audítorských služieb,
h)
zabezpečuje predpoklady na zvýšenie vzdelávania a profesionálnej úrovne audítorov a asistentov audítorov,
i)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť audítorov,
j)
spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a auditu,
k)
vydáva štatút komory, disciplinárny poriadok, volebný poriadok, skúšobný poriadok, rokovací poriadok, zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti a zásady ďalšieho vzdelávania audítorov a asistentov audítorov po schválení zhromaždením komory,
l)
vydáva etický kódex, ktorý je v súlade s etickým kódexom vydávaným Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) so sídlom v New Yorku,
m)
navrhuje zhromaždeniu výšku členských príspevkov, poplatkov a peňažných úhrad za vykonanie zápisu do zoznamu audítorov,
n)
zverejňuje aspoň raz ročne vo Finančnom spravodajcovi ministerstva financií aktualizovaný zoznam audítorov a aktualizovaný zoznam audítorských spoločností,
o)
určuje žrebom audítora na audit účtovnej závierky podľa osobitného predpisu,10) ak u určeného audítora existuje prekážka poskytovania audítorských služieb (§ 19), žrebovanie sa zopakuje,
p)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis.20)
§ 29
(1)
Orgánmi komory sú
a)
zhromaždenie,
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory.
(3)
Prezídium tvorí prezident a členovia prezídia, ktorí sú výkonným orgánom komory v období medzi dvoma zhromaždeniami a sú viazaní uzneseniami zhromaždenia.
(4)
Prezident zastupuje komoru navonok, koná v jej mene vo všetkých veciach a riadi zamestnancov komory.
(5)
Funkčné obdobie prezidenta a prezídia je trojročné a plynie odo dňa schválenia do funkcie zhromaždením.
(6)
Zhromaždenie na návrh prezídia volí prezidenta, členov orgánov komory, členstvo v ktorých je navzájom nezlučiteľné. Zhromaždenie schvaľuje štatút, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, rokovací poriadok, zásady kontroly kvality poskytovania audítorských služieb, zásady vzdelávania audítorov, zásady hospodárenia, výšku príspevkov, poplatkov, zápisného a peňažných úhrad, rozpočet a účtovnú závierku komory.
(7)
Komora môže zriaďovať ďalšie pomocné orgány poverené zabezpečovaním jednotlivých úsekov činnosti.
(8)
Komora zriaďuje výkonné útvary a určuje pravidlá ich činnosti.
(9)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upravuje volebný poriadok.
(10)
Podrobnosti o uskutočňovaní kontroly kvality poskytovania audítorských služieb upravujú zásady kontroly kvality poskytovania audítorských služieb.
(11)
Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov komory majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.
(12)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a disciplinárnej komisie upravuje štatút komory.
(13)
Prezídium
a)
rozhoduje o vyčiarknutí z príslušného zoznamu podľa § 12 a zo zoznamu asistentov audítora podľa § 26,
b)
rozhoduje o pozastavení licencie podľa § 13,
c)
zvoláva zhromaždenie a pripravuje podklady na jeho rokovanie,
d)
schvaľuje audítorské štandardy,
e)
zodpovedá za publikačnú, dokumentačnú a študijnú činnosť v rámci profesie,
f)
zodpovedá a zabezpečuje vzdelávanie audítorov a asistentov audítorov,
g)
zabezpečuje metodickú činnosť pre audítorov,
h)
zabezpečuje zahraničné aktivity komory v súvislosti s jej členstvom v medzinárodných inštitúciách,
i)
zabezpečuje účasť členov komory na aktivitách, kde sa vyžaduje účasť audítorov,
j)
poskytuje pravidelné informácie o činnosti orgánov komory,
k)
predkladá zhromaždeniu na schválenie dokumenty uvedené v odseku 6.
(14)
Prezídium rokuje najmenej raz za dva mesiace. Zvoláva ho prezident komory.
§ 30
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú členské príspevky, zápisné, peňažné úhrady, poplatky, príjmy za služby, ktoré komora poskytuje, dary, výnosy z pokút a iné príjmy.
(2)
Komora hradí zo svojich príjmov výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja audítorských služieb.
(3)
Komora vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.1) Účtovnú závierku komory overujú aspoň dvaja audítori, ktorí nie sú členmi prezídia alebo dozornej rady komory. Týchto audítorov na návrh komory schvaľuje ministerstvo. Jedno vyhotovenie správy o overení účtovnej závierky komory zasielajú audítori ministerstvu. Náklady auditu hradí komora.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 31
Audítorské štandardy vydávané komorou určujú podrobnosti, postupy, metódy a techniky na poskytovanie audítorských služieb. Pri ich spracúvaní sa vychádza z medzinárodných audítorských štandardov a z tohto zákona; spôsob ich publikovania určí štatút komory.
§ 32
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa nevzťahuje osobitný predpis.21)
§ 33
(1)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sa môžu obrátiť na súd, aby o ich práve rozhodol, ak
a)
neboli v lehotách ustanovených týmto zákonom zapísaní do zoznamu audítorov, zoznamu audítorských spoločností alebo zoznamu asistentov audítora,
b)
im nebol vydaný certifikát alebo licencia,
c)
im nebolo umožnené zložiť sľub,
d)
boli v rozpore s týmto zákonom vyčiarknutí z príslušného zoznamu alebo im bola v rozpore s týmto zákonom pozastavená licencia.
(2)
Po vzniku skutočností uvedených v § 12 alebo v § 13 si objednávateľ zabezpečí audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá dokončí rozpracované audítorské služby.
SIEDMA ČASŤ
§ 34
Prechodné ustanovenia
(1)
Audítori zapísaní v zozname audítorov, ktorý viedla komora podľa doterajšieho zákona, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú audítormi podľa tohto zákona; komora ich zapíše do zoznamu audítorov a vydá im certifikáty a licencie bez žiadosti.
(2)
Komora vydá audítorom certifikáty a licencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, pričom budú audítorom odobraté certifikáty a dekréty vydané podľa doterajšieho zákona.
(3)
Právnická osoba zapísaná v zozname audítorov, ktorý viedla komora podľa doterajšieho zákona, môže poskytovať audítorské služby podľa tohto zákona do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Komora overí a zosúladí doterajší zoznam právnických osôb zapísaných v zozname audítorov s podmienkami ustanovenými pre audítorské spoločnosti týmto zákonom. Komora odoberie licencie vydané podľa doterajšieho zákona audítorom, právnickým osobám a vydá audítorským spoločnostiam licencie podľa tohto zákona bez ich žiadosti.
(4)
Komora podľa doterajšieho zákona je komorou aj podľa tohto zákona. Volebné obdobie orgánov komory zvolených podľa doterajšieho zákona trvá do skončenia volebného obdobia podľa doterajšieho zákona.
(5)
Asistenti audítora podľa doterajšieho zákona sa považujú za asistentov audítora podľa tohto zákona; komora ich zapíše do zoznamu asistentov bez žiadosti. Obdobie ich zapísania v zozname asistentov audítora podľa doterajšieho zákona sa im započíta v plnej výške.
§ 35
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákona č. 228/2000 Z. z., zákona č. 152/2001 Z. z. a zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 36
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 ods. 5 písm. a) a § 9 ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
7)
§ 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
8)
§ 49 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
9)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 40 a § 47 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
12)
13)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
14)
17)
Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
20)
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).