465/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
ZÁKON
z 20. júna 2002
o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje skupiny dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž"), na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa osobitného predpisu.1)
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž vertikálneho charakteru
§ 2
(1)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi dvoma podnikateľmi alebo viacerými podnikateľmi, z ktorých každý na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podniká na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorá sa týka podmienok, za ktorých títo podnikatelia môžu nakupovať, predávať alebo opätovne predávať výrobky alebo služby (ďalej len „vertikálna dohoda").
(2)
Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, na ktoré sa vzťahujú § 10 až 15 a § 16 až 23.
§ 3
Vymedzenie pojmov na účely vertikálnej dohody
(1)
Záväzok nekonkurovania je priamy záväzok alebo nepriamy záväzok, ktorý
a)
odberateľa zaväzuje nevyrábať, nekupovať, nepredávať alebo opätovne nepredávať výrobky alebo služby, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s výrobkami alebo službami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, alebo
b)
odberateľa zaväzuje odoberať od dodávateľa alebo iného podnikateľa určeného dodávateľom viac ako 80 % celkového nákupu výrobkov alebo služieb odberateľa, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, a výrobkov alebo služieb, ktoré sú s nimi zhodné alebo vzájomne zastupiteľné; pre výpočet tohto podielu je rozhodujúci celkový nákup odberateľa za predchádzajúci kalendárny rok, ak nie sú dostupné údaje za takýto kalendárny rok, použije sa odberateľov odhad jeho požiadaviek na celkový nákup za jeden kalendárny rok.
(2)
Záväzok výhradnej dodávky je priamy záväzok alebo nepriamy záväzok, ktorý zaväzuje dodávateľa predávať výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, iba jednému odberateľovi na určenom území na účely ich konkrétneho využitia alebo opätovného predaja.
(3)
Selektívny distribučný systém je distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predávať výrobky alebo služby priamo alebo nepriamo iba distribútorom, ktorí boli určení dodávateľom na základe ním vopred určených kritérií, a v ktorom sa títo distribútori zaväzujú nepredávať takéto výrobky alebo služby iným distribútorom, ktorí neboli určení dodávateľom.
(4)
Know-how je súbor poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa, nie sú upravené v osobitnom predpise2) a sú
a)
utajované; takými sú poznatky a informácie, ktoré ako celok alebo v ich určitom presnom zoskupení nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné,
b)
podstatné; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre odberateľa na používanie, predaj alebo opätovný predaj výrobkov alebo služieb, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody,
c)
dostatočne určené; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom, aby bolo možné overiť, či spĺňajú podmienku utajenosti a podstatnosti.
(5)
Odberateľ výrobkov alebo služieb je podnikateľ, ktorý vo vlastnom mene a na vlastný účet kupuje výrobky alebo služby od ich výrobcu, dovozcu alebo iného podnikateľa a opätovne ich predáva iným podnikateľom alebo spotrebiteľom;3) odberateľ je aj podnikateľ, ktorý opätovne predáva výrobky alebo služby v mene iného podnikateľa a sám nesie v súvislosti s výkonom tejto činnosti určité finančné riziko alebo obchodné riziko.
(6)
Aktívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v aktívnom
a)
vyhľadávaní a oslovovaní jednotlivých zákazníkov na výhradnom území iného odberateľa alebo v rámci skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo
b)
oslovovaní určitej špecifickej skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo v aktívnom oslovovaní zákazníkov na špecifickom území v rámci výhradného územia iného odberateľa, najmä prostredníctvom rôznych foriem propagácie zameranej na takúto špecifickú skupinu zákazníkov alebo na zákazníkov na špecifickom území alebo zriadením skladu alebo distribučného miesta na výhradnom území iného odberateľa.
(7)
Pasívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v prijímaní nevyhľadávaných objednávok od jednotlivých zákazníkov vrátane doručenia výrobkov alebo služieb takýmto zákazníkom alebo je ňou reklama alebo iná forma propagácie najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo internetu, ktoré sú určené pre zákazníkov na výhradnom území takéhoto odberateľa alebo pre skupinu zákazníkov výhradne pridelených tomuto odberateľovi, ale súčasne sú prístupné a môžu ovplyvniť aj zákazníkov z výhradného územia iného odberateľa alebo skupinu zákazníkov výhradne pridelených inému odberateľovi.
(8)
Nerecipročná vertikálna dohoda konkurujúcich si podnikateľov je dohoda podnikateľov, na základe ktorej sa jeden účastník dohody stáva odberateľom výrobkov alebo služieb vyrábaných alebo distribuovaných druhým účastníkom dohody, avšak druhý účastník sa na základe takejto dohody nestáva odberateľom výrobkov alebo služieb vyrábaných alebo distribuovaných prvým účastníkom dohody.
(9)
Celkový ročný obrat je súčet obratov účastníka vertikálnej dohody a s ním spojeného podnikateľa, ktoré títo dosiahli za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie; do celkového ročného obratu sa nezapočítava obrat dosiahnutý predajom výrobkov alebo služieb medzi účastníkom vertikálnej dohody a s ním spojeným podnikateľom alebo medzi takýmito spojenými podnikateľmi navzájom.
(10)
Dodávateľom a odberateľom sa rozumie aj s ním spojený podnikateľ.
(11)
Výrobou sa rozumie aj poskytovanie služieb.
(12)
Výrobcom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý poskytuje služby.
(13)
Konkurujúci podnikateľ je dodávateľ alebo možný dodávateľ tovarov na ten istý tovarový relevantný trh, ktoré sú z hľadiska užívateľa považované za zhodné alebo vzájomne zastupiteľné, bez ohľadu na to, či ide o ten istý priestorový relevantný trh.
(14)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
§ 4
Výnimka podľa § 2 sa vzťahuje aj na vertikálnu dohodu
a)
uzatvorenú medzi združením podnikateľov a jeho členmi alebo medzi združením podnikateľov a jeho dodávateľmi, ak všetci členovia združenia pôsobia na úrovni maloobchodného predaja výrobkov a žiaden člen združenia nemá samostatne celkový ročný obrat prevyšujúci 50 000 000 Sk a aj v prípade, keď táto hranica celkového ročného obratu nebola počas ktorýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období prekročená o viac ako 10 %; tým nie je dotknuté použitie osobitného predpisu1) na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi členmi združenia podnikateľov alebo na rozhodnutie združenia podnikateľov, alebo
b)
ktorá obsahuje dojednanie, ktoré sa týka práva duševného vlastníctva, ak toto
1.
nepredstavuje základný cieľ vertikálnej dohody, ale je súčasťou jej podmienok, za ktorých môžu účastníci vertikálnej dohody nakupovať, predávať alebo opätovne predávať výrobky alebo služby,
2.
priamo súvisí s využitím, predajom alebo opätovným predajom výrobkov alebo služieb odberateľom alebo jeho zákazníkmi a
3.
nemá za cieľ a ani nemôže mať za následok také obmedzenie súťaže, na ktoré sa výnimka podľa tohto zákona nevzťahuje.
§ 5
(1)
Výnimka podľa § 2 sa nevzťahuje na vertikálnu dohodu uzatvorenú medzi navzájom si konkurujúcimi podnikateľmi okrem nerecipročnej vertikálnej dohody medzi navzájom si konkurujúcimi podnikateľmi, ak
a)
celkový ročný obrat odberateľa nie je vyšší ako 100 000 000 Sk a aj v prípade, ak táto hranica celkového ročného obratu nebola počas ktorýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období prekročená o viac ako 10 %,
b)
dodávateľ pôsobí na relevantnom trhu výroby výrobkov aj na relevantnom trhu distribúcie výrobkov, zatiaľ čo odberateľ pôsobí len na relevantnom trhu distribúcie výrobkov a nepôsobí na relevantnom trhu výroby výrobkov, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s výrobkami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, alebo
c)
dodávateľ poskytuje služby na viacerých úrovniach obchodu, zatiaľ čo odberateľ neposkytuje na tej istej úrovni, na ktorej služby nakupuje, služby, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné so službami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody.
(2)
Odberateľ podľa odseku 1 písm. b) sa nepovažuje za výrobcu výrobku vlastnej značky, ak dodávateľovi, ktorý je výrobcom, poskytuje iba návod a popis, aby dodávateľ vyrábal výrobok pod značkou odberateľa.
§ 6
(1)
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ak podiel dodávateľa na relevantnom trhu, na ktorom predáva výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, nie je vyšší ako 30 %.
(2)
Výnimka podľa § 2 ,4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ktorá obsahuje záväzok výhradnej dodávky, ak podiel odberateľa na relevantnom trhu, na ktorom odoberá výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, nie je vyšší ako 30 %.
(3)
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ktorej účastníkmi sú viacerí podnikatelia pôsobiaci na rôznych úrovniach výrobného reťazca alebo distribučného systému, ak ich podiel na relevantnom trhu nie je vyšší ako 30 % na všetkých takýchto úrovniach.
(4)
Podiel na relevantnom trhu podľa odsekov 1 až 3 sa vypočíta na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak nie sú dostupné údaje za takýto kalendárny rok, použijú sa údaje za jemu predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ak sa podiel podľa odseku 1 alebo 2 následne zvýši, pričom súčasne neprekročí 35 %, aj počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu podielu 30 % na relevantnom trhu.
(6)
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ak sa podiel podľa odseku 1 alebo 2 následne zvýši nad 35 %, aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu podielu 35 % na relevantnom trhu.
(7)
Výhody vyplývajúce z odsekov 5 a 6 nemôžu podnikatelia kombinovať tak, aby presiahli obdobie dvoch kalendárnych rokov.
(8)
Podiel na relevantnom trhu podľa odsekov 1 až 3 a 5 a 6 sa vypočíta na základe hodnoty predaja alebo hodnoty nákupov výrobkov alebo služieb, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, a ďalších výrobkov alebo služieb predávaných dodávateľom, ktoré sú z hľadiska odberateľa považované za zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s výrobkami alebo službami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody. Ak nie sú uvedené údaje dostupné, možno na účely výpočtu podielu použiť iné údaje, najmä objemy predaja alebo nákupov výrobkov alebo služieb.
§ 7
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa nevzťahuje na vertikálnu dohodu ako celok, ak táto priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v spojení s ďalšími skutočnosťami, pod kontrolou účastníkov vertikálnej dohody má za cieľ
a)
obmedzenie odberateľa určiť svoju predajnú cenu výrobkov alebo služieb, bez dotknutia možnosti dodávateľa odberateľovi odporučiť predajnú cenu výrobkov alebo služieb, ak uplatňovanie odporúčanej ceny nebude mať rovnaké účinky na súťaž, ako má priame alebo nepriame určenie cien,
b)
vymedzenie územia alebo okruhu zákazníkov, na ktorom alebo ktorým môže odberateľ opätovne predávať výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, okrem obmedzenia
1.
aktívneho predaja odberateľa na území alebo skupine zákazníkov, ktoré si dodávateľ vyhradil pre seba alebo ich vyhradil pre iného odberateľa, ak takéto obmedzenie nie je obmedzením predaja pre zákazníkov odberateľa,
2.
odberateľa, ktorý pôsobí na úrovni veľkoobchodného predaja, predávať výrobky alebo služby priamo spotrebiteľom,
3.
členov selektívneho distribučného systému predávať výrobky alebo služby odberateľom, ktorí nie sú členmi takéhoto selektívneho distribučného systému,
4.
odberateľa predávať súčasti dodávané na účely ďalšieho spracovania takým zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu takého istého výrobku, ako je výrobok, ktorý vyrába dodávateľ,
c)
obmedzenie členov selektívneho distribučného systému, ktorí pôsobia na úrovni maloobchodného predaja, v aktívnom predaji alebo v pasívnom predaji spotrebiteľom, bez dotknutia možnosti dodávateľa zakázať členovi selektívneho distribučného systému predávať na inom mieste ako ním odsúhlasenom,
d)
obmedzenie vzájomných dodávok medzi členmi selektívneho distribučného systému vrátane odberateľov, ktorí pôsobia na odlišných úrovniach distribučného systému, alebo
e)
obmedzenie dodávateľa súčastí na základe jeho dohody s odberateľom, ktorý tieto súčasti spája do konečného výrobku, predávať tieto súčasti ako náhradné dielce spotrebiteľom, opravovniam alebo iným podnikateľom poskytujúcim služby údržby alebo opravy, ktorých odberateľ neurčil na uskutočňovanie údržby alebo opráv svojich výrobkov.
§ 8
Výnimka podľa § 2 , 4 a 5 sa nevzťahuje na žiaden z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých vo vertikálnej dohode:
a)
záväzok nekonkurovania, ktorý je dojednaný na dobu dlhšiu ako päť rokov alebo na dobu neurčitú; záväzok nekonkurovania, ktorý účastníci dohody môžu po uplynutí piatich rokov obnoviť bez ďalšieho výslovného prejavu vôle, sa považuje za dojednaný na dobu neurčitú; obmedzenie na obdobie piatich rokov neplatí, ak odberateľ predáva výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody, v budovách a na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve dodávateľa alebo ich má dodávateľ v nájme od tretích strán, ktoré nie sú spojené s odberateľom, ak záväzok nekonkurovania nie je dojednaný na dobu dlhšiu, ako je doba využívania takýchto budov a pozemkov odberateľom,
b)
priamy záväzok alebo nepriamy záväzok, ktorý zakazuje odberateľovi po účinnosti vertikálnej dohody vyrábať, nakupovať, predávať alebo opätovne predávať výrobky alebo služby, okrem prípadov, keď takýto záväzok
1.
sa vzťahuje na výrobky alebo služby, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s výrobkami alebo službami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody,
2.
sa vzťahuje iba na predaj výrobkov alebo služieb podľa bodu 1 v budovách a na pozemkoch, v ktorých alebo na ktorých odberateľ vykonával činnosť počas doby účinnosti vertikálnej dohody,
3.
je nevyhnutný na ochranu know-how, ktoré dodávateľ previedol na odberateľa,
ak doba trvania takéhoto záväzku nekonkurovania nepresahuje dobu jedného roka od skončenia účinnosti vertikálnej dohody, tým nie je dotknutá možnosť dojednať časovo neobmedzené obmedzenia na používanie a sprístupnenie know-how, ktoré ešte nebolo zverejnené tretím stranám, alebo
c)
priamy záväzok alebo nepriamy záväzok, ktorý zakazuje členom selektívneho distribučného systému predávať výrobky alebo služby iných určených dodávateľov, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s výrobkami alebo službami, ktoré sú predmetom vertikálnej dohody.
§ 9
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky4) (ďalej len „úrad") rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 2 , 4 alebo 5 sa nevzťahuje na vertikálnu dohodu, ak
a)
zistí, že určitá vertikálna dohoda, ktorá spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) alebo
b)
sú v dôsledku kumulatívneho účinku viacerých vertikálnych dohôd konkurujúcich si podnikateľov, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení a ktoré vedú k obdobným účinkom na relevantnom trhu, prístup na relevantný trh alebo súťaž na ňom podstatne obmedzené.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti distribúcie a údržby motorových vozidiel
§ 10
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe motorových vozidiel (ďalej len „dohoda o distribúcii a údržbe") medzi dvoma podnikateľmi, ktorá obsahuje záväzok jedného účastníka dohody dodávať na určenom území nové motorové vozidlá určené na využívanie na verejných komunikáciách, ktoré majú tri alebo viac kolies, spolu s príslušnými náhradnými dielcami (ďalej len „zmluvný tovar") na účely ich opätovného predaja iba druhému účastníkovi dohody alebo iba druhému účastníkovi dohody a určenému počtu odberateľov v rámci distribučného systému.
§ 11
Vymedzenie pojmov na účely dohody o distribúcii a údržbe
(1)
Dohoda o distribúcii a údržbe je dohoda medzi dvoma podnikateľmi, na základe ktorej účastník dohody dodávajúci zmluvný tovar poverí druhého účastníka dohody distribúciou a údržbou tohto zmluvného tovaru.
(2)
Dodávateľ je podnikateľ, ktorý dodáva zmluvný tovar, a distribútor je podnikateľ, ktorý je poverený dodávateľom distribúciou a údržbou zmluvného tovaru.
(3)
Zmluvné územie je územie v Slovenskej republike, na ktorom sa uplatňuje záväzok výhradnej dodávky podľa § 10.
(4)
Náhradné dielce sú časti, ktoré sa inštalujú do motorového vozidla alebo na motorové vozidlo na účely náhrady súčastí tohto vozidla; náhradnými dielcami nie sú vzhľadom na ich obchodné použitie príslušenstvo a ostatné časti alebo vybavenie motorového vozidla.
(5)
Výrobca je podnikateľ, ktorý vyrába motorové vozidlá alebo prostredníctvom iného podnikateľa zabezpečuje výrobu motorových vozidiel v zmluvnom rozsahu alebo ktorý je spojený s podnikateľom, ktorý vyrába motorové vozidlá, alebo s podnikateľom, ktorý zabezpečuje výrobu motorových vozidiel v zmluvnom rozsahu.
(6)
Podnikatelia v rámci distribučného systému sú účastníci dohody, výrobca a podnikatelia, ktorí sú určení výrobcom alebo so súhlasom výrobcu na distribúciu a údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru.
(7)
Osobné motorové vozidlo, ktoré zodpovedá modelu v rámci zmluvného rozsahu, je osobné motorové vozidlo, ktoré vyrobil alebo jeho montáž v plnom rozsahu vykonal výrobca a ktoré je svojou karosériou, poháňacou sústavou, šasi a typom motora zhodné s osobným motorovým vozidlom v rámci zmluvného rozsahu.
(8)
Zodpovedajúci tovar, zodpovedajúce motorové vozidlá a zodpovedajúce náhradné dielce sú tovar, motorové vozidlá a náhradné dielce, ktoré distribuuje výrobca alebo sú distribuované so súhlasom výrobcu, sú podobnej kategórie ako tie, ktoré sú vymedzené zmluvným rozsahom a sú predmetom dohody o distribúcii a údržbe s podnikateľom v rámci distribučného systému.
(9)
Opätovný predaj sú všetky obchody, prostredníctvom ktorých predajca uskutočňuje predaj nového motorového vozidla, ktoré predtým nadobudol vo vlastnom mene a na vlastný účet; opätovným predajom je aj predaj na základe dohôd obsahujúcich dojednania o lízingu nového motorového vozidla, na základe ktorých sa uskutoční prevod vlastníctva motorového vozidla alebo sa zabezpečí prednostné právo na jeho kúpu.
(10)
Zmluvný rozsah je súhrn zmluvných tovarov, ktoré sú predmetom dohody o distribúcii a údržbe.
(11)
Aktívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v aktívnom
a)
vyhľadávaní a oslovovaní jednotlivých zákazníkov na výhradnom území iného odberateľa alebo v rámci skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo
b)
oslovovaní určitej špecifickej skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo v aktívnom oslovovaní zákazníkov na špecifickom území v rámci výhradného územia iného odberateľa, najmä prostredníctvom rôznych foriem propagácie zameranej na takúto špecifickú skupinu zákazníkov alebo na zákazníkov na špecifickom území alebo zriadením skladu alebo distribučného miesta na výhradnom území iného odberateľa.
(12)
Zvolávacia akcia je výrobcom, dovozcom alebo distribútorom motorových vozidiel písomne alebo inou vhodnou formou podaná informácia vlastníkom alebo držiteľom motorových vozidiel o potrebe vykonania určitých opatrení, ak je predpoklad systémovej poruchy pri určitom type motorových vozidiel, v dôsledku ktorej môže byť ohrozená bezpečnosť ich prevádzky alebo bezpečnosť cestnej premávky.
(13)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
§ 12
(1)
Výnimka podľa § 10 sa vzťahuje aj na dohodu o distribúcii a údržbe, ak sa dodávateľ spolu so záväzkom podľa § 10 zaviaže nepredávať zmluvný tovar spotrebiteľom a súčasne im neposkytovať na zmluvný tovar údržbu na zmluvnom území.
(2)
Výnimka podľa § 10 sa vzťahuje aj na dohodu o distribúcii a údržbe, ak sa distribútor pri záväzku dodávateľa podľa § 10 zaviaže
a)
bez súhlasu dodávateľa nemeniť zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar okrem prípadu, ak by taká zmena bola objednaná spotrebiteľom a vzťahovala sa na konkrétne motorové vozidlo ním zakúpené,
b)
nevyrábať tovar, ktorý konkuruje zmluvnému tovaru,
c)
nepredávať nové motorové vozidlá ponúkané inými osobami, ako je výrobca, na iných ako na samostatných predajných miestach, prostredníctvom iného podnikateľa so samostatným ekonomickým riadením a predávať spôsobom, ktorý zabráni zámene medzi obchodnými značkami,
d)
neumožniť tretej strane získať prostredníctvom akýchkoľvek služieb vykonávaných v spoločnej dielni neprimeraný prospech z investícií vynaložených dodávateľom, najmä z vybavenia dielne alebo školenia personálu,
e)
nepredávať náhradné dielce, ktoré konkurujú zmluvným náhradným dielcom, a nepoužívať ich na opravu alebo údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru, ak tieto nezodpovedajú kvalite zmluvných náhradných dielcov,
f)
bez súhlasu dodávateľa neuzatvárať s inými podnikateľmi, ktorí pôsobia na zmluvnom území, dohody o distribúcii a údržbe pre zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar a nemeniť ani neukončiť bez súhlasu dodávateľa takéto dohody o distribúcii a údržbe,
g)
dojednať s podnikateľmi, s ktorými distribútor uzatvoril dohody o distribúcii a údržbe podľa písmena f), záväzky porovnateľné s tými, na ktoré sa distribútor zaviazal vo vzťahu k dodávateľovi podľa § 10 a odsekov 1 až 3 a ktoré sú v súlade s § 13 a 14,
h)
mimo zmluvného územia
1.
nezriaďovať a neprevádzkovať sklady alebo distribučné miesta pre distribúciu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru,
2.
neuskutočňovať aktívny predaj vo vzťahu k zákazníkom zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru,
i)
neuzavrieť dohody o distribúcii a údržbe zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru s tretími stranami mimo zmluvného územia,
j)
nedodávať opätovnému predajcovi
1.
zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar, ak opätovný predajca nie je podnikateľom v rámci distribučného systému, alebo
2.
náhradné dielce v rámci zmluvného rozsahu, ak ich opätovný predajca nepoužíva na opravu alebo údržbu motorových vozidiel, alebo
k)
nepredávať motorové vozidlá v rámci zmluvného rozsahu alebo zodpovedajúce motorové vozidlá spotrebiteľom, ktorí využívajú služby sprostredkovateľa, ak takýto sprostredkovateľ nemá vopred udelené písomné plnomocenstvo od takýchto spotrebiteľov na kúpu presne určeného motorového vozidla.
(3)
Výnimka podľa § 10 sa vzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe aj v prípade, ak sa distribútor zaviaže
a)
dodržiavať pri distribúcii, predaji a údržbe určité minimálne požiadavky týkajúce sa najmä
1.
vybavenia predajných miest a technického zariadenia pre údržbu,
2.
špecializovaného, technického vyškolenia personálu,
3.
propagácie,
4.
odoberania, skladovania a dodávky zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru,
5.
opráv a údržby zmluvného tovaru a zodpovedajúceho tovaru, najmä ak ide o bezpečnú a spoľahlivú prevádzku motorových vozidiel,
b)
objednávať zmluvný tovar od dodávateľa len v určitom čase alebo v určitom období, ak časový rozdiel medzi jednotlivými objednávkami nepresiahne tri mesiace,
c)
vynakladať úsilie predať na zmluvnom území a počas určeného obdobia minimálne množstvo zmluvného tovaru určené dohodou medzi účastníkmi dohody o distribúcii a údržbe alebo, ak sa títo účastníci medzi sebou nedohodnú, minimálne množstvo určené treťou stranou, ktorá bola určená dohodou obidvoch účastníkov dohody o distribúcii a údržbe, na základe predtým dosiahnutého predaja na zmluvnom území a na základe prognóz predaja na zmluvnom území,
d)
mať v zásobe určité množstvo zmluvného tovaru, ktoré môže byť určené na základe postupu podľa písmena c),
e)
mať predvádzacie zmluvné motorové vozidlá alebo určité množstvo takýchto motorových vozidiel, ktoré môže byť určené na základe postupu podľa písmena c),
f)
vykonávať na zmluvnom tovare a zodpovedajúcom tovare práce počas záruky, bezplatnú údržbu a uskutočniť zvolávaciu akciu,
g)
používať na prácu počas záruky, bezplatnú údržbu a na prácu v rámci zvolávacej akcie na zmluvnom tovare alebo zodpovedajúcom tovare výlučne náhradné dielce v rámci zmluvného rozsahu alebo zodpovedajúce náhradné dielce,
h)
informovať zákazníkov vhodným spôsobom o možnom rozsahu použitia náhradných dielcov od iných dodávateľov alebo od iných výrobcov na opravu a údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru alebo
i)
informovať zákazníkov o tom, že boli použité náhradné dielce od iných dodávateľov alebo od iných výrobcov na opravu a údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru.
§ 13
(1)
Výnimka podľa § 10 sa vzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe, ak
a)
sa distribútor zaviaže
1.
vykonávať prácu počas záruky, bezplatnú údržbu, uskutočniť zvolávaciu akciu a vykonávať opravu a údržbu v súlade s § 12 ods. 3 písm. a) bodom 5 vo vzťahu k zmluvným motorovým vozidlám, ako aj vo vzťahu k zodpovedajúcim motorovým vozidlám, ktoré boli dodané na trh iným podnikateľom v rámci distribučného systému,
2.
dojednať s podnikateľmi, ktorí pôsobia na zmluvnom území a s ktorými distribútor uzavrel dohody o distribúcii a údržbe podľa § 12 ods. 2 písm. f), záväzok o vykonávaní práce počas záruky, bezplatnej údržbe a o uskutočnení zvolávacej akcie najmenej v rozsahu, v ktorom je distribútor sám voči dodávateľovi zaviazaný,
b)
dodávateľ
1.
bez objektívneho dôvodu neodoprie súhlas na uzavretie, zmenu alebo ukončenie dohody o distribúcii a údržbe podľa § 12 ods. 2 písm. f),
2.
neuplatňuje bez objektívnych dôvodov voči distribútorovi požiadavky vo vzťahu k jeho záväzkom podľa § 12 ods. 3, na základe ktorých by bol distribútor diskriminovaný alebo by sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo,
3.
na účely výpočtu zľavy z ceny zmluvného tovaru odobratého distribútorom od dodávateľa a od podnikateľov spojených s dodávateľom za určené obdobie rozlišuje na základe jeho objemu a hodnoty medzi dodávkami zmluvných motorových vozidiel, dodávkami zmluvných náhradných dielcov, pri dodávkach ktorých je distribútor závislý od podnikateľov v rámci distribučného systému, a medzi dodávkami iných náhradných dielcov, ktoré sa používajú na bežnú údržbu a sú dostupné aj u podnikateľov mimo distribučného systému,
4.
dodá distribútorovi na účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej medzi distribútorom a spotrebiteľom akékoľvek osobné motorové vozidlo, ktoré zodpovedá modelu v rámci zmluvného rozsahu, s ktorým obchoduje výrobca alebo s ktorým sa už obchoduje s výrobcovým súhlasom na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa distribútor v súlade s§ 12 ods. 3 zaviazal na zlepšenie distribúcie a údržby, výnimka podľa § 10 sa vzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe, ak
a)
dodávateľ oslobodí distribútora od záväzku podľa § 12 ods. 2 písm. c), ak distribútor preukáže, že sú na to objektívne dôvody,
b)
doba účinnosti dohody o distribúcii a údržbe je dojednaná na dobu najmenej päť rokov alebo je dojednaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota na ukončenie dohody o distribúcii a údržbe jedným účastníkom dohody je najmenej dva roky; táto lehota sa skracuje najmenej na jeden rok, ak je dodávateľ povinný poskytnúť plnenie na základe dojednaného odstupného, zabezpečovacieho právneho prostriedku alebo z iného dôvodu v dôsledku ukončenia dohody o distribúcii a údržbe alebo ak distribútor je novým podnikateľom v rámci distribučného systému a doba účinnosti dohody o distribúcii a údržbe je odsúhlasená týmto distribútorom vopred, a
c)
dohoda o distribúcii a údržbe určuje povinnosť jednému účastníkovi dohody oznámiť druhému účastníkovi dohody úmysel nepredĺžiť účinnosť dohody o distribúcii a údržbe uzatvorenej na dobu určitú aspoň šesť mesiacov pred ukončením jej účinnosti.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknuté právo dodávateľa ukončiť účinnosť dohody o distribúcii a údržbe výpoveďou s jednoročnou výpovednou lehotou z dôvodu celkovej zmeny distribučného systému alebo zmeny jeho podstatnej časti a právo jedného účastníka dohody ukončiť účinnosť dohody o distribúcii a údržbe z dôvodu jej podstatného porušenia druhým účastníkom dohody.
§ 14
(1)
Výnimka podľa § 10 sa nevzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe, ak
a)
obidvaja účastníci dohody o distribúcii a údržbe alebo s nimi spojený podnikateľ sú výrobcami motorových vozidiel,
b)
dohoda o distribúcii a údržbe obsahuje aj dojednania týkajúce sa tovaru iného, ako je ten, na ktorý sa vzťahuje výnimka podľa § 10 , alebo účastníci dohody uplatňujú dohodu o distribúcii a údržbe aj na tovar, na ktorý sa výnimka podľa § 10 nevzťahuje,
c)
dohoda o distribúcii a údržbe obsahuje dojednania, ktoré majú za následok obmedzenie súťaže, na ktoré sa výnimka podľa § 10 nevzťahuje,
d)
si dodávateľ vyhradzuje právo uzatvárať dohody o distribúcii a údržbe zmluvného tovaru s ďalšími určitými podnikateľmi, ktorí pôsobia na zmluvnom území, alebo si dodávateľ vymedzuje právo meniť zmluvné územie,
e)
výrobca, dodávateľ alebo iný podnikateľ v rámci distribučného systému priamo alebo nepriamo obmedzuje slobodu distribútora určovať ceny alebo zľavy na opätovný predaj zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru,
f)
výrobca, dodávateľ alebo iný podnikateľ v rámci distribučného systému priamo alebo nepriamo obmedzuje slobodu spotrebiteľov, sprostredkovateľov podľa§ 12 ods. 2 písm. k) alebo distribútorov odoberať zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar od ktoréhokoľvek podnikateľa v rámci distribučného systému podľa ich výberu alebo zabezpečiť si údržbu na takýto tovar u ktoréhokoľvek podnikateľa v rámci distribučného systému alebo obmedzuje spotrebiteľov opätovne predať zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar, ak predaj nie je uskutočňovaný ako podnikanie na účely dosahovania zisku,6)
g)
dodávateľ bez objektívneho dôvodu poskytuje distribútorom odmeny v závislosti od miesta dodania opätovne predaných motorových vozidiel alebo v závislosti od sídla kupujúceho,
h)
dodávateľ priamo alebo nepriamo obmedzuje slobodu distribútora získavať náhradné dielce, ktoré konkurujú zmluvným náhradným dielcom a ktoré zodpovedajú ich kvalite podľa svojho výberu, od podnikateľa mimo distribučného systému,
i)
výrobca priamo alebo nepriamo obmedzuje slobodu dodávateľov náhradných dielcov na ich dodávanie opätovným predajcom podľa ich výberu vrátane podnikateľov v rámci distribučného systému, ak takéto náhradné dielce zodpovedajú kvalite zmluvných náhradných dielcov,
j)
výrobca priamo alebo nepriamo obmedzuje slobodu výrobcov náhradných dielcov na účelné a viditeľné umiestnenie ich obchodnej značky alebo loga na náhradných dielcoch dodávaných na prvotnú montáž alebo na opravu alebo údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru alebo
k)
výrobca odmietne sprístupniť subjektom vykonávajúcim opravy alebo údržbu, ktorí nie sú podnikateľmi v rámci distribučného systému, za primeranú odplatu technické informácie nevyhnutné na opravu alebo údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru alebo na zavádzanie opatrení ochrany životného prostredia za podmienky, že informácie nie sú chránené na základe osobitného predpisu2) a nie sú ani predmetom know-how.
(2)
Výnimka podľa § 10 sa nevzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe ako celok v prípadoch podľa odseku 1 písm. a) až d).
(3)
Ak dohoda o distribúcii a údržbe obsahuje dojednania podľa odseku 1 písm. e) až k), výnimka podľa § 10 sa nevzťahuje len na tieto dojednania v dohode, ktoré obmedzujú súťaž a ktoré sú dojednané v prospech výrobcu, dodávateľa alebo iného podnikateľa v rámci distribučného systému.
§ 15
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 10 sa nevzťahuje na dohodu o distribúcii a údržbe, ak zistí, že určitá dohoda o distribúcii a údržbe, ktorá spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak
a)
zmluvný tovar alebo zodpovedajúci tovar nie je na relevantnom trhu alebo jeho podstatnej časti vystavený efektívnej súťaži alebo
b)
výrobca alebo podnikateľ v rámci distribučného systému pri dodávaní zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru uplatňuje voči distribútorom bez objektívneho dôvodu diskriminačné ceny alebo iné diskriminačné obchodné podmienky.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poskytovania technológie
§ 16
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi dvoma podnikateľmi, na základe ktorej poskytovateľ licencie poskytuje nadobúdateľovi licencie súhlas na využitie patentu alebo know-how, na účely výroby, využitia alebo uvedenia licencovaného tovaru na trh, a to aj ak táto dohoda obmedzujúca súťaž obsahuje doplnkové dojednania a obsahuje niektorý z nasledujúcich záväzkov:
a)
záväzok poskytovateľa licencie neposkytnúť licenciu na využívanie licencovanej technológie iným podnikateľom na licenčnom území,
b)
záväzok poskytovateľa licencie nevyužívať licencovanú technológiu na licenčnom území,
c)
záväzok nadobúdateľa licencie nevyužívať licencovanú technológiu na území poskytovateľa licencie,
d)
záväzok nadobúdateľa licencie nevyrábať alebo nevyužívať licencovaný tovar alebo nevyužívať licencovaný postup na výhradných územiach iných nadobúdateľov licencie,
e)
záväzok nadobúdateľa licencie neuskutočňovať aktívny predaj na výhradných územiach iných nadobúdateľov licencie,
f)
záväzok nadobúdateľa licencie neuskutočňovať pasívny predaj na výhradných územiach iných nadobúdateľov licencie,
g)
záväzok nadobúdateľa licencie používať pre licencovaný tovar iba ochrannú známku poskytovateľa licencie alebo úpravu ním požadovanú na účely odlíšenia licencovaného tovaru po dobu účinnosti dohody o poskytnutí technológie, ak nadobúdateľ licencie nie je obmedzovaný v tom, aby sa označoval ako výrobca licencovaného tovaru,
h)
záväzok nadobúdateľa licencie obmedziť výrobu licencovaného tovaru na množstvo, ktoré tento potrebuje na výrobu jeho vlastného tovaru, a predávať licencovaný tovar iba ako neoddeliteľnú súčasť jeho vlastného tovaru alebo ako náhradné dielce k jeho vlastnému tovaru, alebo inak v súvislosti s predajom vlastného tovaru, ak si toto množstvo nadobúdateľ licencie určí sám
(ďalej len „dohoda o poskytnutí technológie").
§ 17
Vymedzenie pojmov na účely dohody o poskytnutí technológie
(1)
Patent je aj patentová prihláška, úžitkový vzor zapísaný do registra, prihláška úžitkového vzoru zapísaná do registra, topografia polovodičových výrobkov zapísaná do registra, prihláška topografie polovodičových výrobkov, dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá, dodatkové ochranné osvedčenie na výrobky na ochranu rastlín a šľachtiteľské osvedčenie.
(2)
Know-how je súbor poznatkov a informácií technického charakteru, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa, nie sú upravené v osobitnom predpise2) a sú
a)
utajované; takými sú poznatky a informácie, ktoré ako celok alebo v ich určitom presnom zoskupení nie sú všeobecné známe alebo bežne dostupné, nepredpokladá sa pritom, že každá súčasť know-how je neznáma alebo ju nie je možné získať inak ako od poskytovateľa licencie,
b)
podstatné; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú využiteľné, teda dá sa oprávnene predpokladať, že po uzatvorení dohody o poskytnutí technológie dokážu prispieť k zlepšeniu konkurenčného postavenia nadobúdateľa licencie,
c)
dostatočne určené; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom, aby bolo možné overiť, či spĺňajú podmienku utajenosti a podstatnosti.
(3)
Nevyhnutný patent je patent, na ktorý je potrebná licencia, bez udelenia ktorej nie je možné využívať licencovanú technológiu alebo jej využitie je možné iba v menšom rozsahu alebo za zložitejších alebo finančne náročnejších podmienok; takýto patent musí byť v záujme nadobúdateľa licencie z technického, právneho alebo ekonomického pohľadu.
(4)
Licencovaná technológia je počiatočné výrobné know-how alebo nevyhnutný patent na tovar alebo postup, alebo oboje, ktoré existujú v čase uzatvorenia prvej dohody o poskytnutí technológie, a následne vykonané zlepšenia know-how alebo predmetu patentu bez ohľadu na to, či a do akej miery ich účastníci dohody alebo ostatní nadobúdatelia licencie využívajú.
(5)
Licencovaný tovar sú výrobky alebo služby, na výrobu alebo poskytovanie ktorých je nevyhnutná licencovaná technológia.
(6)
Využívanie je akékoľvek využitie licencovanej technológie, najmä v oblasti výroby, aktívny predaj alebo pasívny predaj na určitom území, bez ohľadu na to, či licencovaný tovar bol alebo je vyrábaný na danom území; využívanie je aj lízing licencovaného tovaru.
(7)
Licenčné územie je územie, na ktorom je nadobúdateľ licencie oprávnený využívať licencovanú technológiu.
(8)
Územie poskytovateľa licencie je územie, na ktorom poskytovateľ licencie neposkytol licenciu na patent alebo na know-how, ktoré sú predmetom dohody o poskytnutí technológie.
(9)
Doplnkové dojednania sú dojednania, ktoré sa týkajú využívania iných práv duševného vlastníctva ako patentu, ak tieto nepredstavujú základný cieľ dohody o poskytnutí technológie, priamo súvisia s poskytovanou licenciou na patent alebo na know-how a neobsahujú žiadne iné záväzky, ktoré majú za následok obmedzenie súťaže, ako tie, ktoré už sú spojené s know-how alebo s patentom, na ktoré bola poskytnutá licencia a vzťahuje sa na ne výnimka podľa § 16.
(10)
Aktívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v aktívnom
a)
vyhľadávaní a oslovovaní jednotlivých zákazníkov na výhradnom území iného odberateľa alebo v rámci skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo
b)
oslovovaní určitej špecifickej skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo v aktívnom oslovovaní zákazníkov na špecifickom území v rámci výhradného územia iného odberateľa, najmä prostredníctvom rôznych foriem propagácie zameranej na takúto špecifickú skupinu zákazníkov alebo na zákazníkov na špecifickom území alebo zriadením skladu alebo distribučného miesta na výhradnom území iného odberateľa.
(11)
Pasívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v prijímaní nevyhľadávaných objednávok od jednotlivých zákazníkov vrátane doručenia výrobkov alebo služieb takýmto zákazníkom alebo je ňou reklama alebo iná forma propagácie najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo internetu, ktoré sú určené pre zákazníkov na výhradnom území takéhoto odberateľa alebo pre skupinu zákazníkov výhradne pridelených tomuto odberateľovi, ale súčasne sú prístupné a môžu ovplyvniť aj zákazníkov z výhradného územia iného odberateľa alebo skupinu zákazníkov výhradne pridelených inému odberateľovi.
(12)
Konkurujúci podnikateľ je dodávateľ alebo možný dodávateľ tovarov na ten istý tovarový relevantný trh, ktoré sú z hľadiska užívateľa považované za zhodné alebo vzájomne zastupiteľné, bez ohľadu na to, či ide o ten istý priestorový relevantný trh.
(13)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
§ 18
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje aj na
a)
dohodu obmedzujúcu súťaž, ak poskytovateľ licencie nie je držiteľom know-how alebo majiteľom patentu, ale je splnomocnený držiteľom know-how alebo majiteľom patentu na poskytnutie licencie,
b)
dohodu obmedzujúcu súťaž o prevode know-how, patentu alebo obidvoch, ak riziko spojené s ich využívaním naďalej znáša prevádzajúci, najmä ak odplata za prevod patentu alebo know-how závisí od obratu z predaja tovaru vyrobeného s použitím prevedeného know-how alebo patentu, ktorý dosiahne podnikateľ, na ktorého bolo know-how alebo patent prevedený, alebo od množstva takto vyrobeného tovaru alebo od počtu úkonov a činností vykonaných pri využívaní prevedeného patentu alebo know-how,
c)
dohodu o poskytnutí technológie, na základe ktorej práva alebo povinnosti poskytovateľa licencie alebo nadobúdateľa licencie preberá spojený podnikateľ.
§ 19
(1)
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie, ktorá sa týka patentu, ak rozsah a doba trvania
a)
záväzkov uvedených v § 16 písm. a), b), g) a h) nepresiahne rozsah a dobu ochrany licencovaného tovaru patentom na území nadobúdateľa licencie,
b)
záväzku uvedeného v § 16 písm. c) nepresiahne rozsah a dobu ochrany licencovaného tovaru na území poskytovateľa licencie,
c)
záväzkov uvedených v § 16 písm. d) a e) nepresiahne rozsah a dobu ochrany licencovaného tovaru na výhradných územiach iných nadobúdateľov licencie,
d)
záväzku uvedeného v § 16 písm. f) nepresiahne rozsah a dobu ochrany licencovaného tovaru patentom na územiach nadobúdateľov licencie, najviac však dobu piatich rokov odo dňa, keď bol licencovaný tovar po prvýkrát uvedený na trh niektorým z nadobúdateľov licencie.
(2)
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie, ktorá sa týka know-how, kde účastníci dohody dostatočne určili počiatočné know-how a všetky jeho následné zlepšenia, ktoré dosiahol jeden účastník dohody a poskytol ich druhému účastníkovi dohody na základe podmienok dojednaných v dohode o poskytnutí technológie na účely dosiahnutia jej cieľa a na dobu, po ktorú know-how zostáva utajené, ak doba trvania
a)
záväzkov uvedených v § 16 písm. a) až e) nepresiahne dobu desiatich rokov odo dňa, keď bol licencovaný tovar po prvýkrát uvedený na trh niektorým z nadobúdateľov licencie,
b)
záväzku uvedeného v§ 16 písm. f) nepresiahne dobu piatich rokov odo dňa, keď bol licencovaný tovar po prvýkrát uvedený na trh niektorým z nadobúdateľov licencie,
c)
záväzkov uvedených v § 16 písm. g) a h) nepresiahne dobu účinnosti dohody o poskytnutí technológie, najviac však dobu, po ktorú je know-how utajené a podstatné.
(3)
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie, ktorá sa týka poskytnutia patentu aj know-how najdlhšie po dobu platnosti patentu alebo po dobu, ak je dostatočne určené know-how utajené a podstatné; rozhodujúca je tá doba, ktorá je dlhšia, ak doba trvania
a)
záväzkov uvedených v § 16 písm. a) až e) nepresiahne dobu, po ktorú je licencovaný tovar chránený patentom, alebo dobu desiatich rokov odo dňa, keď bol licencovaný tovar po prvýkrát uvedený na trh niektorým z nadobúdateľov licencie; rozhodujúca je tá doba, ktorá je dlhšia,
b)
záväzku uvedeného v § 16 písm. f) nepresiahne dobu piatich rokov odo dňa, keď bol licencovaný tovar po prvýkrát uvedený na trh niektorým z nadobúdateľov licencie.
§ 20
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje aj na dohodu o poskytnutí technológie, ktorá obsahuje nasledujúce dojednania, ak tieto môžu mať za následok obmedzenie súťaže,
a)
záväzok nadobúdateľa licencie nesprístupniť know-how poskytnuté poskytovateľom licencie, pričom nadobúdateľ licencie môže byť touto povinnosťou viazaný aj po účinnosti dohody o poskytnutí technológie,
b)
záväzok nadobúdateľa licencie následne neposkytnúť licenciu v rovnakom rozsahu (sublicenciu) tretej osobe alebo nepreviesť licenciu,
c)
záväzok nadobúdateľa licencie nevyužívať poskytnuté know-how alebo predmet patentu po účinnosti dohody o poskytnutí technológie v takom rozsahu, v akom je know-how utajené, alebo počas doby, keď je patent v platnosti,
d)
záväzok nadobúdateľa licencie poskytnúť poskytovateľovi licencie licenciu na jeho zlepšenia licencovanej technológie alebo jeho nové spôsoby uplatnenia licencovanej technológie, ak
1.
v prípade zlepšení, ktoré sú oddeliteľné, takáto licencia nie je výlučná a nadobúdateľ licencie má právo používať vlastné zlepšenia alebo ich poskytnúť tretím stranám, ale len do takej miery, aby sa pri tom nesprístupnilo utajené know-how poskytnuté poskytovateľom licencie, a
2.
poskytovateľ licencie sa zaviaže poskytnúť výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu na vlastné zlepšenia nadobúdateľovi licencie,
e)
záväzok nadobúdateľa licencie dodržiavať pri licencovanom tovare minimálne kvalitatívne požiadavky vrátane technických parametrov alebo obstarávať výrobky alebo služby od poskytovateľa licencie alebo od podnikateľa určeného poskytovateľom licencie, ale len do takej miery, do akej sú tieto kvalitatívne požiadavky, výrobky alebo služby nevyhnutné na
1.
technicky správne využívanie licencovanej technológie alebo
2.
zabezpečenie, aby tovar nadobúdateľa licencie zodpovedal minimálnym kvalitatívnym požiadavkám, ktoré platia pre poskytovateľa licencie a ostatných nadobúdateľov licencie; poskytovateľ licencie má právo vykonávať s tým súvisiace kontroly,
f)
záväzok nadobúdateľa licencie
1.
informovať poskytovateľa licencie o neoprávnenom použití know-how alebo o porušení práva k patentu, na ktoré sa poskytla licencia,
2.
vykonať právne úkony alebo pomáhať poskytovateľovi licencie pri vykonaní právnych úkonov proti neoprávnenému použitiu know-how alebo porušeniu práv k patentu, na ktoré sa poskytla licencia,
g)
záväzok nadobúdateľa licencie pokračovať v platení licenčných poplatkov
1.
do ukončenia účinnosti dohody o poskytnutí technológie vo výške, v časových obdobiach a spôsobom dohodnutým účastníkmi dohody, v prípade, ak sa know-how stane verejne známym inak ako pričinením poskytovateľa licencie,
2.
aj po účinnosti dohody o poskytnutí technológie, ak sa na tom účastníci dohody dohodli,
h)
záväzok nadobúdateľa licencie obmedziť využívanie licencovanej technológie na jednu technickú oblasť alebo viacero technických oblastí alebo na relevantný trh jedného druhu tovaru alebo na relevantné trhy viacerých druhov tovaru,
i)
záväzok nadobúdateľa licencie platiť minimálny licenčný poplatok alebo vyrábať minimálne množstvo licencovaného tovaru alebo vykonávať minimálny počet úkonov alebo činností pri využívaní licencovanej technológie,
j)
záväzok poskytovateľa licencie poskytnúť nadobúdateľovi licencie akékoľvek výhodnejšie podmienky, ktoré poskytovateľ licencie následne poskytne inému podnikateľovi,
k)
záväzok nadobúdateľa licencie označovať licencovaný tovar obchodným menom poskytovateľa licencie,
l)
záväzok nadobúdateľa licencie nepoužívať technológiu poskytovateľa licencie na výrobných zariadeniach pre tretie strany; tým nie je dotknuté právo nadobúdateľa licencie zväčšovať kapacitu svojich zariadení alebo vytvárať ďalšie zariadenia na vlastné využitie pri dodržaní obchodných zvyklostí vrátane záväzku platenia vyšších licenčných poplatkov,
m)
záväzok nadobúdateľa licencie dodávať iba obmedzené množstvo licencovaného tovaru určenému odberateľovi, ak k poskytnutiu licencie došlo z dôvodu, aby takýto odberateľ mohol mať na licenčnom území ďalší zdroj dodávok; to platí aj vtedy, ak odberateľ je nadobúdateľom licencie a licencia, ktorá bola poskytnutá na účely vytvorenia druhého zdroja, ustanovuje, že licencovaný tovar má vyrábať samotný odberateľ alebo má zadať výrobu subdodávateľovi,
n)
vyhradenie si práva poskytovateľom licencie odoprieť nadobúdateľovi licencie možnosť využívania licencovanej technológie mimo licenčného územia,
o)
vyhradenie si práva poskytovateľom licencie ukončiť dohodu o poskytnutí technológie, ak nadobúdateľ licencie spochybní utajenosť alebo podstatnosť poskytnutého know-how alebo namietne platnosť prevedeného patentu, ktorý patrí poskytovateľovi licencie alebo s ním spojenému podnikateľovi,
p)
vyhradenie si práva poskytovateľom licencie ukončiť dohodu o poskytnutí technológie týkajúcu sa patentu, ak nadobúdateľ licencie namietne, že takýto patent nie je nevyhnutný, alebo
r)
vyhradenie si práva poskytovateľom licencie odňať výlučné právo udelené nadobúdateľovi licencie a ukončiť poskytovanie licencie na zlepšenie, ak sa nadobúdateľ licencie stane v rámci Slovenskej republiky konkurujúcim podnikateľom poskytovateľovi licencie, s ním spojenému podnikateľovi alebo iným podnikateľom v oblasti výskumu a vývoja, výroby, použitia alebo distribúcie konkurenčného tovaru, a práva požadovať, aby nadobúdateľ licencie preukázal, že sa poskytnuté know-how nepoužíva na výrobu tovaru iného ako licencovaného.
§ 21
Výnimka podľa § 16 sa nevzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie, ak
a)
jeden z účastníkov dohody je obmedzovaný pri určovaní ceny, jednotlivých zložiek ceny alebo zliav za licencovaný tovar,
b)
jeden z účastníkov dohody je obmedzovaný v možnosti konkurovať druhému účastníkovi dohody, podnikateľovi spojenému s druhým účastníkom dohody alebo ostatným podnikateľom v oblasti výskumu a vývoja, výroby, použitia a distribúcie konkurenčného tovaru, okrem prípadov podľa § 20 písm. a) a r),
c)
jeden účastník dohody alebo obidvaja účastníci dohody bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu uzatvoria dohodu obmedzujúcu súťaž s cieľom
1.
odmietať na ich výhradných územiach uspokojenie objednávok od odberateľov, ktorí by predávali tento tovar na iných územiach,
2.
sťažovať odberateľom získavanie tovaru od iných odberateľov, a najmä vykonávať právo duševného vlastníctva alebo prijímať opatrenia takým spôsobom, aby zabránili odberateľom získavať tovar mimo licenčného územia alebo uvádzať tovar na trh v rámci licenčného územia, ktorý už bol uvedený na trh poskytovateľom licencie alebo s jeho súhlasom,
d)
účastníci dohody boli konkurujúcimi si výrobcami už pred poskytnutím licencie a jeden z nich je obmedzovaný dodávať tovary určitej skupine odberateľov v rámci rovnakej technickej oblasti použitia alebo na rovnakom relevantnom trhu, najmä formou zákazu dodávať niektorým skupinám odberateľov, využívať určité typy distribúcie alebo, s cieľom rozdeliť si odberateľov používať určité typy balenia, okrem prípadov podľa § 16 písm. g) a § 20 písm. m),
e)
množstvo licencovaného tovaru, ktorý môže jeden účastník dohody vyrobiť alebo predať, alebo počet úkonov a činností, ktoré môže vykonať pri využívaní licencovanej technológie, sú obmedzené, okrem prípadov podľa § 16 písm. g) a § 20 písm. m),
f)
nadobúdateľ licencie je povinný celkom alebo čiastočne previesť na poskytovateľa licencie právo na zlepšenie licencovanej technológie alebo nové uplatnenie licencovanej technológie alebo
g)
poskytovateľ licencie sa zaviaže neposkytovať iným podnikateľom licenciu na využívanie licencovanej technológie na licenčnom území aj po uplynutí doby podľa § 19 ods. 1 a 2 alebo sa jeden účastník dohody zaviaže nevyužívať licencovanú technológiu na území druhého účastníka dohody alebo iných nadobúdateľov licencie aj po uplynutí doby podľa § 19 ods. 1 až 3.
§ 22
(1)
Výnimka podľa § 16 sa nevzťahuje na
a)
dohodu obmedzujúcu súťaž medzi členmi patentového združenia alebo na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi členmi združenia know-how okrem dohody obmedzujúcej súťaž, na základe ktorej účastníci dohody nepodliehajú žiadnemu územnému obmedzeniu, ak ide o výrobu, použitie alebo uvedenie licencovaného tovaru na trh alebo použitie licencovanej technológie,
b)
dohodu o poskytnutí technológie medzi konkurujúcimi si podnikateľmi, ktorí majú obchodné podiely v spoločnom podniku, alebo medzi jedným z týchto podnikateľov a spoločným podnikom, ak sa dohoda týka činností spoločného podniku okrem dohody, na základe ktorej podnikateľ, ktorý kontroluje spoločný podnik, poskytuje spoločnému podniku licenciu na patent alebo na know-how a spoločný podiel7) spoločného podniku a podnikateľov, ktorí kontrolujú spoločný podnik na relevantnom trhu licencovaného tovaru a ostatného tovaru, ktorý je s ním zhodný alebo vzájomne zastupiteľný,
1.
nie je vyšší ako 20 % v prípade licencií týkajúcich sa iba výroby,
2.
nie je vyšší ako 10 % v prípade licencií týkajúcich sa výroby a distribúcie,
c)
dohodu obmedzujúcu súťaž, na základe ktorej jeden účastník dohody poskytuje druhému účastníkovi dohody licenciu na patent alebo na know-how a druhý účastník dohody na základe inej dohody obmedzujúcej súťaž alebo prostredníctvom s ním spojeného podnikateľa poskytuje prvému účastníkovi dohody licenciu na patent alebo na ochrannú známku, alebo na know-how alebo na neho prevedie výlučné práva na predaj tovaru, ak účastníci dohody obmedzujúcej súťaž sú konkurujúcimi podnikateľmi vo vzťahu k tovaru, ktorý je predmetom takejto dohody obmedzujúcej súťaž, okrem dohody obmedzujúcej súťaž, na základe ktorej účastníci dohody nepodliehajú žiadnemu územnému obmedzeniu, ak ide o výrobu, použitie alebo uvedenie licencovaného tovaru na trh alebo použitie licencovanej technológie,
d)
dohodu o poskytnutí technológie, ktorá obsahuje dojednania týkajúce sa iných práv duševného vlastníctva ako patentu, ktoré nemajú charakter doplnkových dojednaní,
e)
dohodu obmedzujúcu súťaž uzavretú výlučne na účely predaja.
(2)
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie podľa odseku 1 písm. b) aj počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, počas ktorých nedôjde k prekročeniu podielov podľa písmena b) viac ako o 10 %.
(3)
Výnimka podľa § 16 sa vzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie podľa odseku 1 písm. b) aj počas obdobia ďalších šiestich mesiacov nasledujúcich od konca kalendárneho roka, v ktorom bol podiel podľa odseku 2 prekročený.
§ 23
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 16 sa nevzťahuje na dohodu o poskytnutí technológie, ak zistí, že určitá dohoda o poskytnutí technológie, ktorá spĺňa podmienky na skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä
a)
ak dohoda o poskytnutí technológie má za následok, že licencovaný tovar nie je na licenčnom území vystavený efektívnej súťaži, k čomu môže dôjsť, najmä ak podiel nadobúdateľa licencie na relevantnom trhu je vyšší ako 40 %; podielom nadobúdateľa licencie na relevantnom trhu je podiel licencovaného tovaru a ostatného tovaru poskytovaného nadobúdateľom licencie, ktorý je zhodný alebo vzájomne zastupiteľný s licencovaným tovarom,
b)
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 16 písm. f), nadobúdateľ licencie bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu odmieta uskutočňovať pasívny predaj vo vzťahu k odberateľom na výhradných územiach iných nadobúdateľov licencie,
c)
ak účastníci dohody o poskytnutí technológie
1.
bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu odmietnu na ich výhradných územiach uspokojiť objednávky od odberateľov, ktorí by predávali tento tovar na iných územiach,
2.
sťažujú odberateľom získavanie tovaru od iných odberateľov, a najmä vykonávajú právo duševného vlastníctva alebo prijímajú opatrenia takým spôsobom, aby zabránili odberateľom získavať tovar mimo licenčného územia alebo uvádzať tovar na trh v rámci licenčného územia, ktorý už bol uvedený na trh poskytovateľom licencie alebo s jeho súhlasom,
d)
ak účastníci dohody boli v deň poskytnutia licencie konkurujúcimi výrobcami a záväzok nadobúdateľa licencie podľa § 20 písm. b) a i) má za následok, že nadobúdateľ licencie nemôže používať konkurenčné technológie.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti špecializácie
§ 24
(1)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi dvoma podnikateľmi alebo viacerými podnikateľmi, ktorá sa týka podmienok, za ktorých sa títo podnikatelia špecializujú na výrobu výrobkov alebo služieb (ďalej len „dohoda o špecializácii"), ktorou je
a)
jednostranná dohoda o špecializácii, na základe ktorej sa jeden účastník dohody zaviaže zastaviť výrobu určitých výrobkov alebo určitých služieb alebo nezačať vyrábať určité výrobky alebo určité služby a nakupovať ich od konkurujúceho podnikateľa, ktorý sa zaviaže ich vyrábať a dodávať,
b)
recipročná dohoda o špecializácii, na základe ktorej sa dvaja účastníci dohody alebo viac účastníkov dohody zaviaže na recipročnom základe zastaviť výrobu alebo nevyrábať určité, avšak navzájom rozdielne výrobky alebo služby a nakupovať ich od ostatných účastníkov dohody, ktorí sa zaviažu im tieto výrobky alebo služby dodávať, alebo
c)
dohoda o spoločnej výrobe, na základe ktorej sa dvaja účastníci dohody alebo viac účastníkov dohody dohodne na spoločnej výrobe určitých výrobkov alebo určitých služieb.
(2)
Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dojednanie v dohode o špecializácii, ktoré sa týka prevodu práva duševného vlastníctva alebo využívania práva duševného vlastníctva, ak takéto dojednanie nemá taký istý cieľ ako obmedzenia súťaže podľa § 28 ods. 1 a ak
a)
nepredstavuje základný cieľ dohody o špecializácii,
b)
priamo súvisí a je nevyhnutné na plnenie dohody o špecializácii.
§ 25
Vymedzenie pojmov na účely dohody o špecializácii
(1)
Výroba je aj výroba prostredníctvom poddodávok; výrobou sa rozumie aj poskytovanie služieb.
(2)
Záväzok výhradnej dodávky je záväzok nedodávať výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom dohody o špecializácii, inému konkurujúcemu podnikateľovi ako účastníkovi dohody.
(3)
Záväzok výhradnej kúpy je záväzok nakupovať výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom dohody o špecializácii, iba od účastníka dohody o špecializácii.
(4)
Zúčastnení podnikatelia sú účastníci dohody o špecializácii a s nimi spojený podnikateľ.
(5)
Pojem služby nezahŕňa nájom a distribúciu.
(6)
Konkurujúci podnikateľ je dodávateľ alebo možný dodávateľ tovarov na ten istý tovarový relevantný trh, ktoré sú z hľadiska užívateľa považované za zhodné alebo vzájomne zastupiteľné, bez ohľadu na to, či ide o ten istý priestorový relevantný trh.
(7)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
§ 26
Výnimka podľa § 24 sa vzťahuje aj na dohodu o špecializácii, ak účastníci dohody
a)
dohodnú záväzok výhradnej kúpy alebo záväzok výhradnej dodávky alebo
b)
nepredávajú výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom dohody o špecializácii, samostatne, ale uskutočňujú distribúciu výrobkov alebo služieb spoločne, alebo sa dohodnú na určení tretej strany ako distribútora na základe dohody o spoločnej výrobe, ak tretia strana nie je konkurujúcim podnikateľom.
§ 27
(1)
Výnimka podľa § 24 sa vzťahuje na dohodu o špecializácii, ak spoločný podiel zúčastnených podnikateľov na relevantnom trhu nie je vyšší ako 20 %.
(2)
Podiel na relevantnom trhu podľa odseku 1 sa vypočíta na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Ak nie sú dostupné údaje za takýto kalendárny rok, použijú sa údaje za jemu predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Výnimka podľa § 24 sa vzťahuje na dohodu o špecializácii, ak sa spoločný podiel zúčastnených podnikateľov podľa odseku 1 následne zvýši, pričom súčasne neprekročí 25 %, aj počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu 20 % podielu na relevantnom trhu.
(4)
Výnimka podľa § 24 sa vzťahuje na dohodu o špecializácii, ak sa spoločný podiel zúčastnených podnikateľov podľa odseku 1 následne zvýši nad 25 %, aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu 25 % podielu na relevantnom trhu.
(5)
Výhody vyplývajúce z odsekov 3 a 4 nemôžu podnikatelia kombinovať tak, aby presiahli obdobie dvoch kalendárnych rokov.
(6)
Podiel na relevantnom trhu podľa odsekov 1, 3 a 4 sa vypočíta na základe hodnoty predaja výrobkov alebo služieb na relevantnom trhu. Ak nie je uvedený údaj dostupný, možno na účely výpočtu podielu použiť iné údaje, najmä objem predaja výrobkov alebo služieb na relevantnom trhu.
§ 28
(1)
Výnimka podľa § 24 sa nevzťahuje na dohodu o špecializácii, ak táto priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v spojení s ďalšími skutočnosťami pod kontrolou účastníkov dohody o špecializácii má za cieľ
a)
priame alebo nepriame určenie cien pri predaji výrobkov alebo služieb tretím stranám,
b)
obmedzenie výroby alebo odbytu alebo
c)
rozdelenie si trhu alebo odberateľov.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dojednanie
a)
o objeme výrobkov alebo služieb v jednostrannej dohode o špecializácii alebo v recipročnej dohode o špecializácii alebo na určenie objemu kapacity alebo výroby pre spoločný výrobný podnik v dohode o spoločnej výrobe,
b)
o určení cieľov predaja a určení cien, ktoré spoločný výrobný podnik účtuje svojim priamym odberateľom v prípade podľa § 26 písm. b).
§ 29
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 24 sa nevzťahuje na dohodu o špecializácii, ak zistí, že určitá dohoda o špecializácii, ktorá spĺňa podmienky na skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak
a)
dôsledkom dohody o špecializácii nie je významné zlepšenie v oblasti racionalizácie výroby výrobkov alebo služieb alebo ak dohoda o špecializácii neprináša primeraný prospech spotrebiteľom, alebo
b)
výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom dohody o špecializácii, nie sú vystavené na relevantnom trhu alebo na jeho podstatnej časti efektívnej súťaži.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti výskumu a vývoja
§ 30
(1)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi dvoma podnikateľmi alebo viacerými podnikateľmi, ktorá sa týka podmienok, za ktorých títo podnikatelia uskutočňujú
a)
spoločný výskum a vývoj výrobkov alebo služieb, alebo postupov a spoločné využívanie výsledkov takéhoto výskumu a vývoja,
b)
spoločné využívanie výsledkov výskumu a vývoja výrobkov alebo služieb, alebo postupov spoločne uskutočňovaného na základe inej dohody o výskume a vývoji medzi tými istými podnikateľmi alebo
c)
spoločný výskum a vývoj výrobkov alebo služieb, alebo postupov bez spoločného využívania výsledkov takéhoto výskumu a vývoja
(ďalej len „dohoda o výskume a vývoji").
(2)
Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na ďalšie dojednanie obsiahnuté v dohode o výskume a vývoji, ak nepredstavuje jej základný cieľ a priamo súvisí a je nevyhnutné na plnenie takejto dohody o výskume a vývoji, najmä na záväzok neuskutočňovať účastníkom dohody počas účinnosti dohody o výskume a vývoji samostatne alebo v spolupráci s treťou stranou výskum a vývoj v oblasti, ktorej sa dohoda o výskume a vývoji týka, alebo v blízko príbuznej oblasti, ak takéto dojednanie nemá taký istý cieľ ako obmedzenia súťaže podľa § 34 ods. 1.
§ 31
Vymedzenie pojmov na účely dohody o výskume a vývoji
(1)
Zúčastnení podnikatelia sú účastníci dohody o výskume a vývoji a s nimi spojený podnikateľ.
(2)
Výskum a vývoj8) sa vzťahuje na výrobky, služby a postupy v rozsahu realizácie teoretických analýz, systematických štúdií, experimentovania, ako aj experimentálneho vývoja vrátane konštrukcie a vývoja prototypov, testovania výrobkov alebo postupov, vytvorenia potrebného zariadenia a nadobudnutia práv na výsledky, ako aj získania know-how.
(3)
Zmluvný proces je technológia alebo postup, ktoré sú výsledkom spoločného výskumu a vývoja.
(4)
Zmluvné výrobky a zmluvné služby sú výrobky a služby, ktoré vznikli na základe výsledkov spoločného výskumu a vývoja alebo praktického uplatňovania zmluvného procesu.
(5)
Využívanie výsledkov výskumu a vývoja (ďalej len „využívanie výsledkov") podľa odsekov 3 a 4 je
a)
výroba zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb,
b)
distribúcia zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb,
c)
praktické uplatňovanie zmluvných procesov alebo
d)
prevod práva alebo poskytnutie licencie naň alebo sprostredkovanie know-how potrebného na výrobu alebo distribúciu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb alebo praktické uplatňovanie zmluvných procesov.
(6)
Know-how je súbor poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa, nie sú upravené v osobitnom predpise2) a sú
a)
utajované; takými sú poznatky a informácie, ktoré ako celok alebo v ich určitom presnom zoskupení nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné, nepredpokladá sa pri tom, že každá súčasť know-how je neznáma alebo ju nie je možné získať inak ako od poskytovateľa know-how,
b)
podstatné; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú nevyhnutné na výrobu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb alebo na praktické uplatňovanie zmluvných procesov,
c)
dostatočne určené; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom, aby bolo možné overiť, či spĺňajú podmienku utajenosti a podstatnosti,
(7)
Výskum a vývoj alebo využívanie výsledkov sú uskutočňované spoločne, ak sú
a)
uskutočňované spoločným tímom ľudí určených účastníkmi dohody o výskume a vývoji, organizáciou vytvorenou účastníkmi dohody o výskume a vývoji alebo ich spoločným podnikom,
b)
účastníkmi dohody o výskume a vývoji spoločne zverené tretej strane alebo
c)
rozdelené medzi účastníkov dohody o výskume a vývoji na základe špecializácie v oblasti výskumu, vývoja, výroby alebo distribúcie.
(8)
Výrobou sa rozumie aj poskytovanie služieb.
(9)
Aktívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v aktívnom
a)
vyhľadávaní a oslovovaní jednotlivých zákazníkov na výhradnom území iného odberateľa alebo v rámci skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo
b)
oslovovaní určitej špecifickej skupiny zákazníkov výhradne pridelenej inému odberateľovi alebo v aktívnom oslovovaní zákazníkov na špecifickom území v rámci výhradného územia iného odberateľa najmä prostredníctvom rôznych foriem propagácie zameranej na takúto špecifickú skupinu zákazníkov alebo na zákazníkov na špecifickom území alebo zriadením skladu alebo distribučného miesta na výhradnom území iného odberateľa.
(10)
Pasívny predaj je činnosť odberateľa spočívajúca v prijímaní nevyhľadávaných objednávok od jednotlivých zákazníkov vrátane doručenia výrobkov alebo služieb takýmto zákazníkom alebo je ňou reklama alebo iná forma propagácie najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo internetu, ktoré sú určené pre zákazníkov na výhradnom území takéhoto odberateľa alebo pre skupinu zákazníkov výhradne pridelených tomuto odberateľovi, ale súčasne sú prístupné a môžu ovplyvniť aj zákazníkov z výhradného územia iného odberateľa alebo skupinu zákazníkov výhradne pridelených inému odberateľovi.
(11)
Konkurujúci podnikateľ je dodávateľ alebo možný dodávateľ tovarov na ten istý tovarový relevantný trh, ktoré sú z hľadiska užívateľa považované za zhodné alebo vzájomne zastupiteľné, bez ohľadu na to, či ide o ten istý priestorový relevantný trh.
(12)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
§ 32
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak
a)
všetci účastníci dohody o výskume a vývoji majú prístup k výsledkom spoločného výskumu a vývoja na účely ďalšieho výskumu a vývoja alebo využívania výsledkov; ak sa na výskume a vývoji zúčastňujú právnické osoby9) alebo fyzické osoby,9) alebo podnikatelia, ktorí výskum a vývoj uskutočňujú ako podnikateľskú činnosť bez toho, aby obvykle využívali výsledky takéhoto výskumu a vývoja, môžu sa dohodnúť na obmedzení využívania výsledkov výlučne na účely ďalšieho výskumu a vývoja,
b)
bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie písmena a), ak sa na základe dohody o výskume a vývoji uskutočňuje iba spoločný výskum a vývoj, každý účastník dohody musí mať možnosť samostatne využívať výsledky spoločného výskumu a vývoja, ako aj akéhokoľvek už existujúceho know-how nevyhnutného na účely takého využívania; právo využívania môže byť obmedzené na využívanie výsledkov iba v jednej oblasti alebo vo viacerých oblastiach, ak účastníci dohody o výskume a vývoji nie sú v čase uzatvorenia dohody o výskume a vývoji konkurujúcimi podnikateľmi,
c)
akékoľvek spoločné využívanie výsledkov sa vzťahuje na výsledky práva duševného vlastníctva alebo na výsledky, ktoré predstavujú know-how, ktoré podstatným spôsobom prispieva k technickému rozvoju alebo hospodárskemu rozvoju, a tieto výsledky sú rozhodujúce pre výrobu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb alebo uplatňovanie zmluvného procesu,
d)
sa od podnikateľov uskutočňujúcich výrobu na základe špecializácie požaduje uspokojenie objednávok na dodávky všetkých účastníkov dohody o výskume a vývoji okrem prípadu, keď sa na základe dohody o výskume a vývoji uskutočňuje aj spoločná distribúcia zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb.
§ 33
(1)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o výskume a vývoji medzi podnikateľmi, ktorí nie sú konkurujúcimi si podnikateľmi počas obdobia trvania výskumu a vývoja. Ak účastníci dohody o výskume a vývoji spoločne využívajú výsledky výskumu a vývoja, výnimka sa bude vzťahovať na dohodu o výskume a vývoji aj počas obdobia ďalších siedmich rokov, odkedy boli zmluvné výrobky alebo zmluvné služby po prvýkrát uvedené alebo poskytované na relevantnom trhu.
(2)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o výskume a vývoji počas obdobia podľa odseku 1 v prípade, ak dvaja zúčastnení podnikatelia alebo viacerí zúčastnení podnikatelia sú konkurujúcimi si podnikateľmi, iba ak v čase, keď bola dohoda o výskume a vývoji uzavretá, spoločný podiel zúčastnených podnikateľov nepresiahol 25 % na relevantnom trhu výrobkov alebo služieb, ktoré môžu byť zlepšené alebo nahradené zmluvnými výrobkami alebo zmluvnými službami.
(3)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa bude vzťahovať na dohodu o výskume a vývoji aj po uplynutí obdobia podľa odseku 1 počas obdobia, za ktoré spoločný podiel zúčastnených podnikateľov neprekročí 25 % na relevantnom trhu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb.
(4)
Podiel na relevantnom trhu podľa odsekov 2 a 3 sa vypočíta na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak nie sú dostupné údaje za takýto kalendárny rok, použijú sa údaje za jemu predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak spoločný podiel zúčastnených podnikateľov podľa odseku 3 sa následne zvýši, pričom súčasne neprekročí 30 %, aj počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu 25 % podielu na relevantnom trhu.
(6)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak spoločný podiel zúčastnených podnikateľov podľa odseku 3 sa následne zvýši nad 30 %, aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu 30 % podielu na relevantnom trhu.
(7)
Výhody vyplývajúce z odsekov 5 a 6 nemôžu podnikatelia kombinovať tak, aby presiahli obdobie dvoch kalendárnych rokov.
(8)
Podiel na relevantnom trhu podľa predchádzajúcich odsekov sa vypočíta na základe hodnoty predaja, ak nie sú uvedené údaje dostupné, možno na účely výpočtu podielu použiť iné údaje, najmä objemy predaja.
§ 34
(1)
Výnimka podľa § 30 ods. 1 sa nevzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak táto priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v spojení s ďalšími skutočnosťami pod kontrolou účastníkov dohody o výskume a vývoji má za cieľ
a)
obmedzenie slobody zúčastnených podnikateľov uskutočňovať samostatne alebo v spolupráci s treťou stranou výskum a vývoj v oblasti, ktorá nesúvisí s oblasťou, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj, ktorý je predmetom dohody o výskume a vývoji, alebo v oblasti, v ktorej sa výskum a vývoj uskutočňoval, alebo v oblasti s ňou súvisiacou po účinnosti dohody o výskume a vývoji,
b)
zákaz pre účastníkov dohody o výskume a vývoji po ukončení výskumu a vývoja namietať platnosť práva duševného vlastníctva, ktorého je účastník dohody nositeľom a ktoré je významné pre výskum a vývoj, alebo po účinnosti dohody o výskume a vývoji namietať platnosť práva duševného vlastníctva, ktorého je účastník dohody nositeľom a ktorého predmetom ochrany sú výsledky výskumu a vývoja, bez dotknutia možnosti ukončiť dohodu o výskume a vývoji, ak jeden z účastníkov dohody namietol platnosť takéhoto práva,
c)
obmedzenie výroby alebo predaja výrobkov alebo služieb,
d)
priame alebo nepriame určenie cien pre predaj zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb tretím stranám,
e)
obmedzenie zúčastnených podnikateľov v tom, ktorým odberateľom môžu po uplynutí obdobia siedmich rokov podľa § 33 ods. 1 dodávať zmluvné výrobky alebo zmluvné služby,
f)
zákaz pasívneho predaja zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb na výhradnom území druhého účastníka dohody,
g)
zákaz umiestniť zmluvné výrobky alebo zmluvné služby na relevantný trh alebo uskutočňovať ich aktívny predaj na výhradnom území druhého účastníka dohody po uplynutí obdobia siedmich rokov podľa § 33 ods. 1 ,
h)
neposkytnúť licenciu tretím stranám na výrobu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb alebo uskutočňovanie zmluvných procesov v oblasti, kde výsledky spoločného výskumu a vývoja nie sú využívané aspoň jedným z účastníkov dohody o výskume a vývoji,
i)
odmietnuť na im vyhradených územiach uspokojiť požiadavku užívateľov alebo opätovných predajcov, ktorí by obchodovali so zmluvnými výrobkami alebo zmluvnými službami na iných územiach alebo
j)
sťažovať užívateľom alebo opätovným predajcom získať zmluvné výrobky alebo zmluvné služby od iných opätovných predajcov a najmä požiadavku uskutočňovať výkon práva duševného vlastníctva alebo iných opatrení na účely zabrániť užívateľom alebo opätovným predajcom získať alebo uviesť na trh výrobky alebo služby, ktoré už boli uvedené na trh niektorým z účastníkov dohody alebo iným podnikateľom s jeho súhlasom.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak má za cieľ dojednanie o
a)
výrobe v prípade, keď sa využívanie výsledkov vzťahuje aj na spoločnú výrobu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb,
b)
predaji a určení cien priamym odberateľom v prípade, keď sa využívanie výsledkov vzťahuje aj na spoločnú distribúciu zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb.
§ 35
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 30 ods. 1 sa nevzťahuje na dohodu o výskume a vývoji, ak zistí, že určitá dohoda o výskume a vývoji, ktorá spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak
a)
dohoda o výskume a vývoji podstatne obmedzuje rozsah, v ktorom môžu tretie strany uskutočňovať výskum a vývoj v danej oblasti z dôvodu obmedzeného výskumno-vývojového potenciálu,
b)
dohoda o výskume a vývoji z dôvodu špecifickej štruktúry na strane ponuky obmedzuje prístup tretích strán na relevantný trh zmluvných výrobkov alebo zmluvných služieb,
c)
účastníci dohody bez objektívnych dôvodov nevyužívajú výsledky spoločného výskumu a vývoja alebo
d)
zmluvné výrobky alebo zmluvné služby nie sú vystavené na relevantnom trhu alebo na jeho podstatnej časti efektívnej súťaži.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poisťovníctva
§ 36
Vymedzenie pojmov na účely dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti poisťovníctva
(1)
Poisťovňa je na účely tohto zákona poisťovňa10) a s ňou spojený podnikateľ, Exportno-importná banka Slovenskej republiky11) a s ňou spojený podnikateľ.
(2)
Zaisťovňa je na účely tohto zákona zaisťovňa10) a s ňou spojený podnikateľ.
(3)
Skupina poistiteľov je skupina založená poisťovňami, ktoré
a)
sa dohodli, že skupina poistiteľov bude v mene všetkých členov tejto skupiny poskytovať poistenie určeného druhu poistného rizika, alebo
b)
poverili poskytovaním poistenia určeného druhu poistného rizika v mene všetkých členov skupiny poistiteľov jednu z poisťovní, spoločného sprostredkovateľa alebo subjekt spoločne založený na tento účel.
(4)
Skupina zaistiteľov je skupina založená poisťovňami alebo zaisťovňami na účely
a)
vzájomného zaistenia všetkých záväzkov alebo časti záväzkov týkajúcich sa určitého druhu poistného rizika alebo
b)
zaistenia toho istého druhu poistného rizika v mene všetkých členov tejto skupiny.
(5)
Sadzba poistného pre bežné riziko je sadzba vypočítaná na základe štatistických údajov týkajúcich sa početnosti a rozsahu škôd v minulosti.
(6)
Poistník je zmluvná strana poistnej zmluvy.
(7)
Spojeným podnikateľom je podnikateľ,
a)
v ktorom má účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv, vymenovať najmenej polovicu členov orgánov podnikateľa alebo riadiť jeho podnik,
b)
ktorý má právo uvedené v písmene a) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž alebo
c)
v podniku ktorého má podnikateľ uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo právo uvedené v písmene a).
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poisťovníctva medzi poisťovňami alebo zaisťovňami vzťahujúce sa na výpočet poistného
§ 37
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktorá sa vzťahuje na výpočet poistného a ktorá obsahuje
a)
výpočet priemerných nákladov na krytie poistného rizika alebo zostavenie a distribúciu úmrtnostných tabuliek, tabuliek vyjadrujúcich početnosť chorôb, úrazov a invalidít, ktoré sa vzťahujú na poistenie, ktoré zahŕňa prvky kapitalizácie, ak takéto tabuľky boli vytvorené na základe údajov zhromaždených za jednotlivé rizikové roky, ktoré predstavujú zvolené pozorované obdobie (ďalej len „pozorované obdobie"); tieto údaje sa týkajú rovnakých poistných rizík alebo porovnateľných poistných rizík v rozsahu nevyhnutnom na vytvorenie základov na štatistické využitie; za takéto údaje sa považuje
1.
počet škôd v priebehu pozorovaného obdobia,
2.
počet jednotlivých poistných rizík poistených v každom rizikovom roku počas pozorovaného obdobia,
3.
celková hodnota vyplatených poistných plnení alebo splatných poistných plnení týkajúcich sa škôd vzniknutých počas pozorovaného obdobia,
4.
celková hodnota poistných súm, na ktorú sú poistné riziká poistené za každý rizikový rok počas pozorovaného obdobia, alebo
b)
dojednania o spoločnom vypracovaní štúdií pravdepodobného vplyvu budúcich všeobecných okolností na početnosť škôd alebo rozsah škôd, alebo na návratnosť rôznych druhov investícií a dojednania o distribúcii výsledkov týchto štúdií
(ďalej len „dohoda o výpočte poistného").
§ 38
Výnimka podľa § 37 sa vzťahuje na dohodu o výpočte poistného, ak
a)
vo výpočtoch, tabuľkách alebo štúdiách, ktoré sú uvedené v § 37 písm. a) a b), je výslovne uvedené, že nie sú záväzné,
b)
výpočty alebo tabuľky uvedené v § 37 písm. a) nezahŕňajú bezpečnostnú prirážku, výnosy plynúce z rezerv, administratívne náklady a obchodné náklady zahŕňajúce odmenu sprostredkovateľovi, dane, poplatky a predpokladané zisky poisťovní alebo zaisťovní,
c)
vo výpočtoch, tabuľkách alebo štúdiách uvedených v § 37 písm. a) a b) nie je uvedená konkrétna poisťovňa alebo zaisťovňa.
§ 39
Výnimka podľa § 37 sa nevzťahuje na dohodu o výpočte poistného, na základe ktorej sa poisťovne, zaisťovne alebo ich združenia zaviažu alebo zaviažu iné poisťovne alebo zaisťovne nepoužívať
a)
iné výpočty alebo tabuľky, ako sú uvedené v § 37 písm. a) , alebo
b)
výpočty a tabuľky odchyľujúce sa od výsledkov štúdií uvedených v § 37 písm. a) a b).
§ 40
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 37 sa nevzťahuje na dohodu o výpočte poistného, ak zistí, že určitá dohoda o výpočte poistného napriek tomu, že spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak výpočty, tabuľky alebo štúdie podľa § 37 písm. a) a b) nevychádzajú zo štatistických údajov alebo sú založené na neopodstatnených hypotézach.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poisťovníctva medzi poisťovňami, ktoré sa vzťahujú na všeobecné poistné podmienky na poistenie
§ 41
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi poisťovňami, ktorá sa vzťahuje na všeobecné poistné podmienky na poistenie, ktorá má za cieľ vytvorenie a distribúciu
a)
všeobecných poistných podmienok na poistenie alebo
b)
všeobecných modelov ilustrujúcich výnosy (ďalej len „všeobecné modely"), ktoré by mali plynúť z poistnej zmluvy, ktorá obsahuje prvok kapitalizácie
(ďalej len „dohoda o všeobecných poistných podmienkach").
§ 42
Výnimka podľa § 41 sa vzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a)
ak ide o dohodu o všeobecných poistných podmienkach podľa § 41 písm. a),
1.
všeobecné poistné podmienky na poistenie v rámci ich vytvorenia a distribúcie obsahujú vyhlásenie, že majú nezáväzný, informatívny charakter,
2.
všeobecné poistné podmienky na poistenie výslovne uvádzajú, že poisťovňa si môže dohodnúť iné poistné podmienky, a
3.
všeobecné poistné podmienky na poistenie sú každému prístupné na požiadanie,
b)
ak ide o dohodu o všeobecných poistných podmienkach podľa § 41 písm. b), všeobecné modely majú výlučne nezáväzný, informatívny charakter.
§ 43
(1)
Výnimka podľa § 41 sa nevzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach podľa § 41 písm. a), ak všeobecné poistné podmienky na poistenie obsahujú ustanovenia, ktoré
a)
vylučujú z poistenia riziká, na ktoré sa bežne vzťahuje určitý druh poistenia, bez toho, aby bolo výslovne uvedené, že každá poisťovňa si ponecháva možnosť rozšíriť poistenie na krytie takýchto rizík,
b)
podmieňujú poskytnutie poistenia určitých rizík na splnenie osobitných podmienok bez toho, aby bolo výslovne uvedené, že každá poisťovňa si ponecháva možnosť odstúpiť od týchto podmienok,
c)
zavádzajú združené poistenie zahŕňajúce riziká, voči ktorým nie je súčasne vystavený významný počet poistených,12) bez toho, aby bolo výslovne uvedené, že každá poisťovňa si ponecháva možnosť poistiť tieto riziká samostatne,
d)
priamo alebo nepriamo uvádzajú výšku poistného krytia alebo časti, ktorú znáša poistník sám,
e)
umožňujú poisťovni ponechať v účinnosti poistnú zmluvu v prípade, že zruší časť poistného krytia, zvýši poistné bez zmeny rizika alebo rozsahu krytého rizika, okrem ustanovení týkajúcich sa indexácie, alebo inak zmení poistné podmienky bez výslovného súhlasu poistníka,
f)
umožňujú poisťovni meniť dobu účinnosti poistnej zmluvy bez výslovného súhlasu poistníka,
g)
zaväzujú poistníka na viac než trojročné zmluvné obdobie v oblasti neživotného poistenia,
h)
ukladajú predĺženie zmluvného obdobia o viac ako jeden rok v prípade, že je automaticky predĺžená platnosť poistnej zmluvy, ak nie je podané oznámenie o výpovedi poistnej zmluvy v dojednanej lehote,
i)
zaväzujú poistníka, aby súhlasil s obnovením účinnosti poistnej zmluvy, ktorej účinnosť má byť pozastavená na základe pominutia poisteného rizika, ak je poistený opäť vystavený riziku rovnakej podstaty,
j)
zaväzujú poistníka, aby si dojednal poistenie navzájom nesúvisiacich poistných rizík s tou istou poisťovňou, alebo
k)
zaväzujú poistníka, aby v prípade predaja alebo prevodu predmetu poistenia iným spôsobom zaviazal nadobúdateľa, aby vstúpil do práv a povinností z poistnej zmluvy.
(2)
Výnimka podľa § 41 sa nevzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach, na základe ktorej sa poisťovne alebo ich združenia zaviažu alebo zaviažu iné poisťovne neuplatňovať iné poistné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené v § 41 písm. a).
(3)
Bez toho, aby bola dotknutá možnosť vytvoriť osobitné poistné podmienky pre jednotlivé sociálne a zamestnanecké kategórie obyvateľstva, výnimka podľa § 41 sa nebude vzťahovať na dohodu o všeobecných poistných podmienkach, ktorá vylučuje krytie určitých sociálnych alebo zamestnaneckých kategórií obyvateľstva.
(4)
Výnimka podľa § 41 sa nevzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach podľa § 41 písm. b), ak všeobecné modely obsahujú iba určené úrokové sadzby alebo ak obsahujú hodnoty, ktoré predstavujú administratívne náklady.
(5)
Výnimka podľa § 41 sa nevzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach, na základe ktorej sa poisťovne alebo ich združenia zaviažu alebo zaviažu iné poisťovne neuplatňovať iné všeobecné modely ako tie, ktoré sú uvedené v § 41 písm. b).
§ 44
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 41 sa nevzťahuje na dohodu o všeobecných poistných podmienkach, ak zistí, že určitá dohoda o všeobecných poistných podmienkach napriek tomu, že spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak všeobecné poistné podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré vytvárajú nerovnováhu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech poistníka.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poisťovníctva medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktoré sa vzťahujú na spoločné poistenie alebo spoločné zaistenie určitých druhov poistných rizík
§ 45
(1)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž
a)
medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktorá sa vzťahuje na spoločné poistenie alebo spoločné zaistenie určitých druhov poistných rizík, ktorej cieľom je založenie skupiny poistiteľov na účely spoločného krytia určitých kategórií rizík a určenie pravidiel činnosti skupiny poistiteľov (ďalej len „dohoda o spoločnom poistení"), a
b)
medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktorá sa vzťahuje na spoločné zaistenie určitých druhov poistných rizík, ktorej cieľom je založenie skupiny zaistiteľov na účely spoločného krytia určitých kategórií rizík a určenie pravidiel činnosti skupiny zaistiteľov (ďalej len „dohoda o spoločnom zaistení"),
aj v prípade, ak dohoda o spoločnom poistení alebo dohoda o spoločnom zaistení obsahuje
1.
povahu a charakteristiky rizík krytých spoločným poistením alebo spoločným zaistením,
2.
podmienky prijatia do skupiny poistiteľov alebo do skupiny zaistiteľov,
3.
individuálne podiely členov príslušnej skupiny na spoločne poistených rizikách alebo spoločne zaistených rizikách,
4.
podmienky na odstúpenie jednotlivých členov príslušnej skupiny alebo
5.
pravidlá upravujúce činnosť a riadenie príslušnej skupiny.
(2)
Dohoda o spoločnom zaistení môže okrem ustanovení podľa odseku 1 obsahovať aj
a)
podiely jednotlivých členov skupiny zaistiteľov na nimi poistených krytiach, ktoré neboli postúpené na spoločné zaistenie, teda jednotlivé vlastné vruby, alebo
b)
náklady spoločného zaistenia, ktoré obsahujú administratívne náklady skupiny zaistiteľov a odmenu členov skupiny zaistiteľov za ich činnosť zaisťovateľa.
§ 46
(1)
Výnimka podľa § 45 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o spoločnom poistení alebo dohodu o spoločnom zaistení, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a)
spoločný podiel členov skupiny
1.
poistiteľov nie je vyšší ako 10 % na relevantnom trhu; do spoločného podielu sa započítava objem všetkých poistných produktov zhodných alebo vzájomne zastupiteľných z hľadiska pokrytého rizika alebo poskytnutého krytia, ktoré boli poskytnuté členmi skupiny poistiteľov jednotlivo a prostredníctvom skupiny poistiteľov,
2.
zaistiteľov nie je vyšší ako 15 % na relevantnom trhu; do spoločného podielu sa započítava objem všetkých poistných produktov zhodných alebo vzájomne zastupiteľných z hľadiska pokrytého rizika alebo poskytnutého krytia, ktoré boli poskytnuté členmi skupiny zaistiteľov jednotlivo a prostredníctvom skupiny zaistiteľov,
b)
každý člen skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov má právo vystúpiť zo skupiny bez následku akejkoľvek sankcie, ak dodrží výpovednú lehotu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.
(2)
Pri výpočte podielu podľa odseku 1 písm. a) sa započítajú iba poistné produkty poskytované prostredníctvom skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov bez započítania tých zhodných alebo vzájomne zastupiteľných poistných produktov, ktoré sú poskytované členmi skupiny poistiteľov alebo členmi skupiny zaistiteľov alebo v ich mene a ktoré nie sú poskytované prostredníctvom skupiny poistiteľov alebo prostredníctvom skupiny zaistiteľov v prípadoch, keď skupina poistiteľov alebo skupina zaistiteľov poisťuje alebo zaisťuje
a)
riziká živelných pohrôm, kde nároky na poistné plnenie sú výnimočné a veľké, alebo
b)
zvýšené riziká, pri ktorých je vyššia pravdepodobnosť nárokov na plnenie z dôvodu charakteru poistného rizika.
(3)
Výpočet podielu podľa odseku 2 je možné uplatniť, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:
a)
ani jeden člen skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov nie je členom inej skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov, ktorá pôsobí na tom istom relevantnom trhu,
b)
v prípade, ak skupina poistiteľov alebo skupina zaistiteľov kryje zvýšené riziká, pri ktorých je vyššia pravdepodobnosť nárokov na plnenie z dôvodu charakteru poistného rizika, poistné produkty poskytované prostredníctvom skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov nepredstavujú viac ako 15 % všetkých poistných produktov poskytnutých všetkými členmi skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov alebo v ich mene, ktoré sú zhodné alebo vzájomne zastupiteľné s inými poistnými produktmi z hľadiska poistného rizika a poskytnutého poistného krytia.
§ 47
(1)
Výnimka podľa § 45 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o spoločnom poistení aj v prípadoch, ak sa členovia skupiny poistiteľov zaviažu
a)
s cieľom vymedziť krytie spoločného poistenia v rámci skupiny
1.
zohľadniť preventívne opatrenia,
2.
používať všeobecné poistné podmienky alebo osobitné poistné podmienky prijaté v rámci skupiny poistiteľov,
3.
uplatňovať poistné určené v rámci skupiny poistiteľov,
b)
predložiť skupine poistiteľov na schválenie akékoľvek poistné plnenie z každého spoločne poisteného poistného rizika,
c)
poveriť skupinu poistiteľov na dojednanie dohôd o zaistení v mene členov skupiny poistiteľov,
d)
nezaistiť individuálny podiel spoločne poisteného rizika.
(2)
Výnimka podľa § 45 ods. 1 sa vzťahuje na dohodu o spoločnom zaistení aj v prípadoch, ak sa členovia skupiny zaistiteľov zaviažu
a)
s cieľom vymedziť krytie spoločného zaistenia v rámci skupiny
1.
zohľadniť preventívne opatrenia,
2.
používať všeobecné poistné podmienky alebo osobitné poistné podmienky prijaté v rámci skupiny zaistiteľov,
3.
používať sadzbu poistného pre bežné riziká na poistenie určené v rámci skupiny zaistiteľov vyplývajúcu z pravdepodobných nákladov krytia rizika, alebo ak nie sú dostatočné skúsenosti na určenie sadzby poistného pre bežné riziká, čisté poistné prijaté v rámci skupiny zaistiteľov,
4.
podieľať sa na nákladoch spoločného zaistenia,
b)
predložiť skupine zaistiteľov na schválenie poistné plnenia, ktoré sa vzťahujú na zaistené riziká a presahujú určenú čiastku, alebo záväzok postúpiť skupine zaistiteľov takéto poistné plnenia na ich úhradu,
c)
poveriť skupinu zaistiteľov na dojednanie dohôd o poistení zaisťovní za všetkých členov skupiny zaistiteľov,
d)
nezaistiť vlastné vruby jednotlivých členov skupiny alebo nezaistiť jednotlivé podiely členov skupiny zaistiteľov.
§ 48
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 45 ods. 1sa nevzťahuje na dohodu o spoločnom poistení alebo dohodu o spoločnom zaistení, ak zistí, že určitá dohoda o spoločnom poistení alebo dohoda o spoločnom zaistení napriek tomu, že spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak
a)
členovia skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov s ohľadom na povahu, charakter a mieru poistených rizík nemajú podstatné problémy pri samostatnom pôsobení na relevantnom trhu bez toho, aby sa organizovali v skupine poistiteľov alebo v skupine zaistiteľov,
b)
jeden člen alebo viacerí členovia skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov uplatňujú rozhodujúci vplyv na ostatných členov vo viac než jednej skupine na tom istom relevantnom trhu,
c)
založenie alebo činnosť skupiny poistiteľov alebo skupiny zaistiteľov s ohľadom na podmienky prijatia do skupiny, vymedzenie poistných rizík, ktoré majú byť kryté, dohôd o poistení zaisťovní alebo s ohľadom na akékoľvek iné podmienky má za následok rozdelenie príslušných relevantných trhov alebo susediacich relevantných trhov alebo
d)
skupina poistiteľov alebo skupina zaistiteľov, ktorá má výhody vyplývajúce z § 46 ods. 2, má také postavenie na relevantnom trhu, že sú podstatné problémy s poistením alebo so zaistením poistného rizika mimo tejto skupiny.
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti poisťovníctva medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktoré sa vzťahujú na určenie spoločných pravidiel testovania a schvaľovania bezpečnostných zariadení
§ 49
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi poisťovňami alebo zaisťovňami, ktorá sa vzťahuje na určenie spoločných pravidiel testovania a schvaľovania bezpečnostných zariadení, ktorá má za cieľ vytvorenie a distribúciu
a)
technických kritérií pre bezpečnostné zariadenia, postupov hodnotenia súladu bezpečnostných zariadení s technickými kritériami, certifikácie bezpečnostných zariadení, postupov inštalovania a údržby bezpečnostných zariadení,
b)
pravidiel hodnotenia a schvaľovania podnikateľov, ktorí poskytujú služby inštalovania alebo údržby bezpečnostných zariadení
(ďalej len „dohoda o bezpečnostných zariadeniach").
§ 50
Výnimka podľa § 49 sa vzťahuje na dohodu o bezpečnostných zariadeniach, ak
a)
technické kritériá pre bezpečnostné zariadenia a postupy určené na hodnotenie súladu bezpečnostných zariadení s technickými kritériami sú presne určené, technicky odôvodnené a vymedzujú výsledok, ktorý má byť dosiahnutý používaním daného bezpečnostného zariadenia,
b)
pravidlá na hodnotenie podnikateľov, ktorí poskytujú služby inštalovania a údržby bezpečnostných zariadení, sú objektívne, sú zamerané na technickú spôsobilosť a sú uplatňované nediskriminačným spôsobom,
c)
technické kritériá a postupy sú vyhotovené a distribuované s výslovným vyhlásením, že poisťovne majú možnosť uznať iné bezpečnostné zariadenia alebo schváliť iných podnikateľov poskytujúcich služby inštalovania alebo údržby bezpečnostných zariadení,
d)
technické kritériá alebo postupy sú poskytnuté každému na požiadanie,
e)
technické kritériá obsahujú klasifikáciu podľa výkonnostnej úrovne bezpečnostného zariadenia,
f)
žiadosť o posúdenie súladu bezpečnostného zariadenia s príslušnými technickými kritériami môže byť podaná kedykoľvek a akýmkoľvek žiadateľom,
g)
výdavky žiadateľa o posúdenie súladu s technickými kritériami nie sú neúmerné vo vzťahu k výdavkom vyplývajúcim zo schvaľovacieho postupu,
h)
bezpečnostné zariadenia a podnikatelia, ktorí ich vyrábajú, inštalujú a udržiavajú, budú schválení nediskriminačným spôsobom do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa písmena f) s výnimkou prípadov, keď sú skutočnosti technického charakteru dôvodom na predĺženie tejto lehoty,
i)
súlad bezpečnostných zariadení s technickými kritériami sa potvrdzuje písomne,
j)
odôvodnenie odmietnutia vydania posúdenia súladu bezpečnostných zariadení s technickými kritériami je písomné, jeho súčasťou je kópia protokolu o výsledku uskutočnených testov a kontrol,
k)
odôvodnenie odmietnutia posúdenia žiadosti o hodnotenie bezpečnostných zariadení a podnikateľov, ktorí poskytujú služby inštalovania a údržby bezpečnostných zariadení, je písomné.
§ 51
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 49 sa nevzťahuje na dohodu o bezpečnostných zariadeniach, ak zistí, že určitá dohoda o bezpečnostných zariadeniach napriek tomu, že spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu.5)
Skupinová výnimka pre dohody obmedzujúce súťaž v oblasti námornej prepravy
§ 52
(1)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje na činnosti, ktoré sú predmetom dohody, na základe ktorej pôsobí konzorcium podľa § 53 ods. 1 (ďalej len „dohoda o konzorciu"), ak ide o
a)
spoločné poskytovanie služby medzinárodnej linkovej prepravy, ktorá pozostáva výlučne
1.
z koordinácie alebo zo spoločného určenia plavebných časových rozpisov a z určenia cieľového prístavu alebo zastávok,
2.
z výmeny, predaja alebo nájmu priestorov na plavidlách,
3.
zo združovania plavidiel alebo prístavných zariadení,
4.
z využitia jednej kancelárie alebo viacerých kancelárií spoločnej prevádzky,
5.
z poskytnutia kontajnerov, šasi alebo iného zariadenia alebo nájomných zmlúv, zmlúv, ktoré obsahujú dojednania o lízingu, alebo kúpnych zmlúv na takéto zariadenie alebo
6.
z využitia systému výmeny počítačových dát alebo systému spoločnej dokumentácie,
b)
dojednanie o dočasnom využívaní kapacity plavidiel,
c)
spoločnú prevádzku alebo využitie prístavných terminálov a s tým spojených služieb, najmä prepravu ľahkými prístavnými člnmi a služby nakládky a vykládky,
d)
členstvo v jednom združení alebo vo viacerých združeniach, ktoré spravujú výnosy, nákladové položky alebo čisté výnosy,
e)
spoločné vykonávanie hlasovacích práv, ktoré má konzorcium v konferencii, v rámci ktorej prevádzkujú svoju činnosť jej členovia, ak sa spoločne vykonávané hlasovacie právo týka činností konzorcia,
f)
spoločný marketing alebo vydanie spoločného konosamentu,
g)
akúkoľvek inú činnosť pridruženú k tým činnostiam, ktoré sú uvedené v písmenách a) až f), ktorá je nevyhnutná na ich vykonanie.
(2)
Pridruženou činnosťou podľa odseku 1 písm. g) je najmä záväzok členov konzorcia
a)
používať na určitú obchodnú činnosť plavidlá pridelené konzorciom a neprenajímať priestor na plavidlách, ktoré patria tretím stranám,
b)
nepreviesť ani neprenajať priestor na plavidlách ostatným prepravcom, ktorí prevádzkujú plavidlá mimo konzorcia, okrem prípadu, ak bol daný predchádzajúci súhlas ostatných členov konzorcia.
§ 53
Vymedzenie pojmov na účely dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti námornej prepravy
(1)
Konzorcium je združenie linkových prepravných spoločností na základe dohody13) medzi dvoma prepravcami alebo viacerými prepravcami, ktorí prevádzkujú plavidlá a poskytujú služby medzinárodnej linkovej prepravy výhradne na prevoz tovaru, najmä v kontajneroch, ktorého cieľom je spolupráca pri spoločnom poskytovaní služieb námornej prepravy, na účely racionalizácie prevádzok účastníkov dohody prostredníctvom dojednaní o prevádzkových podmienkach, technických podmienkach a obchodných podmienkach s výnimkou priameho alebo nepriameho určenia ceny.
(2)
Medzinárodná linková preprava je preprava tovaru uskutočňovaná pravidelne na konkrétnej trase alebo trasách medzi prístavmi a v súlade s dostupnými, vopred zverejnenými časovými rozpismi a plavebnými dátumami dostupnými pre všetkých užívateľov prepravy za odplatu.
(3)
Dojednanie o poskytnutí služby je dojednanie medzi jedným užívateľom prepravy alebo viacerými užívateľmi prepravy a členom konzorcia alebo konzorciom, na základe ktorého za záväzok užívateľa prepravy objednať si prepravu určitého množstva tovaru za určené obdobie sa člen konzorcia alebo konzorcium zaviaže poskytnúť samostatnú službu určenej kvality, ktorá je špeciálne prispôsobená potrebám užívateľa prepravy.
(4)
Užívateľ prepravy je akýkoľvek podnikateľ, ktorý sa stal alebo má záujem sa stať účastníkom dohody s konzorciom alebo s jedným z členov konzorcia o preprave tovaru, alebo akékoľvek združenie prepravcov.
(5)
Určenie nezávislej sadzby je právo konferencie ponúknuť jednotlivým užívateľom prepravy pre určitý tovar prepravnú sadzbu, ktorá je odlišná od sadzieb určených v tarifách konferencie, ak sa to oznámi členom konferencie.
(6)
Konferencia je združenie linkových prepravných spoločností, ktorého členmi môžu byť viaceré konzorciá.
§ 54
(1)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu, ak
a)
existuje efektívna cenová súťaž medzi členmi konferencie, v rámci ktorej konzorcium uskutočňuje svoju činnosť, na základe toho, že jeho členovia sú výslovne oprávnení na základe dohody o konferencii určiť samostatne sadzbu pre akúkoľvek prepravnú sadzbu určenú v tarifách konferencie,
b)
vnútri konferencie, v rámci ktorej konzorcium uskutočňuje svoju činnosť, existuje efektívna súťaž medzi členmi konferencie pri poskytovaní služieb na základe toho, že dohoda o konferencii výslovne umožňuje konzorciu samostatné dojednávanie služieb, aj ak ide o formu, frekvenciu a kvalitu poskytovaných prepravných služieb, ako aj možnosť kedykoľvek prispôsobiť ponúkané služby špecifickým požiadavkám užívateľov prepravy alebo
c)
členovia konzorcia sú vystavení efektívnej súťaži alebo možnej efektívnej súťaži zo strany linkových prepravných spoločností, ktoré nie sú členmi konzorcia, bez ohľadu na skutočnosť, či konferencia prevádzkuje svoju činnosť alebo nie.
(2)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu, ak
a)
konzorcium umožní každému členovi dojednať si na základe samostatnej dohody svoje podmienky na poskytovanie služieb,
b)
dohoda o konzorciu dáva členom konzorcia právo vystúpiť z konzorcia bez finančnej sankcie alebo inej sankcie, ako je najmä záväzok ukončiť všetky prepravné činnosti, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spojené s podmienkou, že takéto činnosti môžu byť obnovené iba po uplynutí určitej doby; v prípade práva vystúpiť z konzorcia môže byť dojednaná výpovedná lehota najviac šesť mesiacov, pričom táto výpovedná lehota môže začať plynúť najskôr po uplynutí prvých 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody o konzorciu,
c)
konzorcium pri svojej činnosti využíva spoločný marketing, každý člen konzorcia môže začať uskutočňovať samostatný marketing bez uplatnenia sankcie, najneskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa oznámenia tejto skutočnosti konzorciu,
d)
ani konzorcium, ani jeho členovia nespôsobia škodu určitým prístavom, užívateľom prepravy alebo prepravcom tým, že budú uplatňovať na prepravu rovnakých tovarov a v oblasti, na ktorú sa dohoda o konzorciu vzťahuje, sadzby a podmienky prepravy, ktoré sa odlišujú podľa krajiny pôvodu alebo určenia alebo prístavu nakládky alebo vykládky, ak nie sú tieto sadzby alebo podmienky ekonomicky odôvodnené.
(3)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu aj v prípade, ak
a)
medzi užívateľmi prepravy alebo ich zástupcami a konzorciom sa na účely hľadania riešení v dôležitých záležitostiach týkajúcich sa podmienok a kvality námornej prepravy ponúkaných konzorciom alebo jeho členmi uskutočnia konzultácie,
b)
užívateľom prepravy sa na požiadanie sprístupnia za primeranú odplatu u člena konzorcia alebo v samotnom konzorciu, alebo u jeho sprostredkovateľov podmienky týkajúce sa služieb námornej prepravy poskytovaných konzorciom a jeho členmi vrátane tých, ktoré sa týkajú kvality takýchto služieb a všetkých dôležitých zmien.
(4)
Zákaz podľa osobitného predpisu1) sa nevzťahuje ani na dohodu obmedzujúcu súťaž medzi užívateľom prepravy alebo jeho zástupcom a konzorciom, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 52 , ak sa dohoda obmedzujúca súťaž týka podmienok a kvality medzinárodnej linkovej prepravy, ako ani na všetky dojednania, ktoré súvisia s týmito službami, ak sú tieto dojednania výsledkom konzultácií podľa odseku 3.
§ 55
(1)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu, ak konzorcium má na každom z relevantných trhov, na ktorých pôsobí, podiel nižší ako 30 %, ak prevádzkuje svoju činnosť v rámci konferencie, a nižší ako 35 %, ak prevádzkuje svoju činnosť mimo konferencie. Podiel na relevantnom trhu sa vypočíta na základe objemu prepravovaného tovaru za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak nie sú dostupné údaje za takýto kalendárny rok, použijú sa údaje za jemu predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu aj počas obdobia ktorýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, počas ktorých nedošlo k prekročeniu podielu podľa odseku 1 o viac ako 10 %.
(3)
Výnimka podľa § 52 sa vzťahuje na dohodu o konzorciu aj počas obdobia ďalších šiestich mesiacov nasledujúcich od konca kalendárneho roka, v ktorom bol podiel podľa odsekov 1 a 2 prekročený. Táto lehota sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov, ak k prekročeniu došlo v dôsledku odchodu z relevantného trhu takého prepravcu, ktorý nie je členom konzorcia.
§ 56
Výnimka podľa § 52 sa nevzťahuje na dohodu o konzorciu, ak zaväzuje členov konzorcia nevyužívať určité percento kapacít plavidiel, ktoré sú prevádzkované v rámci konzorcia.
§ 57
Úrad rozhodne v konaní začatom z vlastného podnetu, že výnimka podľa § 52 sa nevzťahuje na dohodu o konzorciu, ak zistí, že určitá dohoda o konzorciu, ktorá spĺňa podmienky pre skupinovú výnimku podľa tohto zákona, má účinky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu,5) najmä ak
a)
v odvetví v prostredí mimo konferencie, v rámci ktorej konzorcium pôsobí, alebo v prostredí mimo konzorcia nie je efektívna súťaž,
b)
konzorcium opakovane nepostupuje podľa § 54 ods. 3,
c)
konanie konzorcia má účinky, ktoré sú v rozpore s osobitným predpisom.14)
§ 58
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Ustanovenia podľa osobitného predpisu15) sa rovnako použijú aj na účely tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Podľa ustanovení § 2 až 9 sa posudzuje aj vertikálna dohoda, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(3)
Výnimka podľa § 2, 4 a 5 sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú a podiel dodávateľa na relevantnom trhu, na ktorom predáva výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom jeho vertikálnej dohody, nie je vyšší ako 30 % a ktorá obsahuje záväzok nekonkurovania dojednaný na dobu dlhšiu ako päť rokov, ak takýto záväzok nekonkurovania nebude platiť dlhšie ako päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Podľa ustanovení § 10 až 15 sa posudzuje aj dohoda o distribúcii a údržbe, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(5)
Podľa ustanovení § 16 až 23 sa posudzuje aj dohoda o poskytnutí technológie, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(6)
Podľa ustanovení § 24 až 29 sa posudzuje aj dohoda o špecializácii, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(7)
Podľa ustanovení § 30 až 35 sa posudzuje aj dohoda o výskume a vývoji, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(8)
Podľa ustanovení § 36 až 51 sa posudzuje aj dohoda v oblasti poisťovníctva, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
(9)
Podľa ustanovení § 52 až 57 sa posudzuje aj dohoda o konzorciu, ktorá vznikla pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorej účinky naďalej trvajú.
Čl. II
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti iného orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu súťaže podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 13 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)," nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách,".
3.
V § 4 ods. 3 písm. f) sa slovo „ponuky" nahrádza slovami „správanie, najmä".
4.
V § 5 ods. 2 sa slovo „skúsenosti" nahrádza slovami „informácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa".
5.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zákaz podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.5a)“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 8 ods. 1 sa za slovom „súťaži" slovo „alebo" nahrádza slovom „a".
7.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5".
8.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa suma „500 000 000 Sk" nahrádza sumou „750 000 000 Sk" a suma „150 000 000 Sk" sa nahrádza sumou „250 000 000 Sk".
9.
V § 10 ods. 9 sa slová „získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou na základe inej skutočnosti" nahrádzajú slovami „v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie".
10.
V § 10 ods. 12 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov," nahrádza citáciou „zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,".
12.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Rozhodnutie, ktoré úrad vydá podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.“.
13.
Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12f, ktoré vrátane spoločného nadpisu znejú:
„Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie
§ 12a
Úrad môže na základe návrhu účastníkov konania podávajúcich oznámenie koncentrácie alebo bez návrhu vydať rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, ak
a)
dvaja podnikatelia alebo viac podnikateľov získa spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom podľa § 9 ods. 5 a takýto spoločný podnik nevykonáva žiadne alebo iba zanedbateľné skutočné alebo predpokladané činnosti v Slovenskej republike; uvedená situácia nastane, ak
1.
obrat z činností, ktoré podnikatelia, ktorí kontrolujú takýto spoločný podnik, naň prevádzajú, je nižší ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike a
2.
celková hodnota aktív prevedených na spoločný podnik je nižšia ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike,
b)
dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov, ak žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na tom istom relevantnom trhu v Slovenskej republike alebo na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník tejto koncentrácie, alebo
c)
dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov a táto koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. a) a
1.
dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tom istom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu v Slovenskej republike a ich spoločný podiel na relevantnom trhu je nižší ako 15 % alebo
2.
jeden účastník koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tovarovom relevantnom trhu v Slovenskej republike, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie, a spoločný podiel účastníkov koncentrácie na každom z takýchto relevantných trhov je nižší ako 20 %.
§ 12b
Ak koncentrácia spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, oznámenie podľa § 10 ods. 9 musí obsahovať
a)
údaje podľa § 10 ods. 12 písm. a) až e) a j), l), m), n) v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu,17a)
b)
zoznam najväčších nezávislých dodávateľov, odberateľov a konkurentov na relevantnom trhu, na ktorom pôsobí spoločný podnik.
§ 12c
Úrad o tom, že vydá rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, písomne upovedomí účastníkov konania.
§ 12d
(1)
Úrad vydá na základe oznámenia koncentrácie podľa § 12b rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12 ods. 1 písm. a) do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia podľa § 12b. Ak úrad zistí, že oznámenie podľa § 12b bolo neúplné, začne plynúť nová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené doplnenie oznámenia podľa § 12b. O tom je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.
(2)
Ak úrad postupuje v zjednodušenom konaní, nepoužije sa § 33.
(3)
Rozhodnutie o koncentrácii vydané v zjednodušenom konaní neobsahuje odôvodnenie.
§ 12e
(1)
Úrad môže až do vydania rozhodnutia o koncentrácii upustiť od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, najmä v prípade, ak tretia strana v lehote podľa § 27 ods. 2 vyjadrí námietky vo vzťahu ku koncentrácii, o tom je však úrad povinný vždy účastníkov konania ešte pred uplynutím lehoty podľa § 12d ods. 1 písomne upovedomiť. Súčasne úrad účastníkov konania vyzve na doplnenie oznámenia koncentrácie v rozsahu podľa § 10 ods. 12 v primeranej lehote.
(2)
Úrad upustí od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, ak
a)
je zložité vymedziť relevantné trhy alebo určiť podiely účastníkov koncentrácie alebo ďalších podnikateľov na relevantných trhoch alebo
b)
koncentrácia napriek tomu, že spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, vyžaduje dôkladnejšie posúdenie.
§ 12f
Rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12d sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 21 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.".
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.".
16.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)
f)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 22 ods. 4 sa v prvej vete za slovo „o podnikateľovi" vkladajú slová „ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona".
18.
V § 22 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „úradu" vkladá slovo „bezplatne".
19.
V § 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Účastníkom konania v prípade koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je iba podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.“.
20.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
21.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak nie sú odstránené nedostatky návrhu, lehota na rozhodnutie neplynie. Ak v určenej lehote neboli odstránené nedostatky návrhu, úrad postupuje podľa § 32 ods. 1 písm. c). O dôsledkoch nedostatkov návrhu a ich neodstránenia je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.“.
22.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
23.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca pre doručovanie, ak si ho neurčili sami.“.
24.
V § 31 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem lehoty podľa § 38 ods. 7, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona.".
25.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.“.
26.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 7".
27.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7 a § 27 až 33. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7, § 27 až 29 a 31 až 33.“.
28.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 13".
29.
V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad môže uložiť pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 10 ods. 13.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
30.
V § 38 sa v novooznačenom odseku 3 slová „podľa § 6 ods. 4" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 a 4".
31.
V § 38 sa v novooznačenom odseku 8 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade pokračovacieho správneho deliktu alebo trvajúceho správneho deliktu začne lehota plynúť odo dňa, keď došlo poslednýkrát k porušeniu ustanovení tohto zákona.".
32.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad.“.
33.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konanie podľa osobitného predpisu.5a)".
34.
V § 43 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
35.
V § 43 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 12b písm. a).".
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 a zákona č. 237/2002 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položky 210 až 212 znejú:
„Položka 210
Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že činnosti alebo konania podnikateľov nie sú dohodou obmedzujúcou súťaž alebo že spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž alebo podiel ani jedného z nich nie je vyšší ako 10 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike a že ich dohoda obmedzujúca súťaž môže byť vyňatá spod zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž 2 000 Sk.
Položka 211
Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž sa na čas určený v rozhodnutí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne spĺňa podmienky uvedené v zákone 5 000 Sk.
Položka 212
Oznámenie koncentrácie, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je
a)
menej ako 750 000 000 Sk 30 000 Sk,
b)
najmenej 750 000 000 Sk 100 000 Sk.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 264/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 541/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 13/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na vyjadrenie podľa osobitného predpisu4d)" a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.
2.
V § 8 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky".
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
dominantnom postavení podnikateľa.10)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".
Čl. VI
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z. (úplné znenie č. 34/2001 Z. z.).
3)
§ 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
7)
8)
§ 2 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
10)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
§ 8 zákona č. 136/2001 Z. z.
15)
Napríklad § 2, § 3, § 25 až 37 zákona č. 136/2001 Z. z.