465/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
ZÁKON
z 20. júna 2002
o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti iného orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu súťaže podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 13 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)," nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách,".
3.
V § 4 ods. 3 písm. f) sa slovo „ponuky" nahrádza slovami „správanie, najmä".
4.
V § 5 ods. 2 sa slovo „skúsenosti" nahrádza slovami „informácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa".
5.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zákaz podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.5a)“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 8 ods. 1 sa za slovom „súťaži" slovo „alebo" nahrádza slovom „a".
7.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5".
8.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa suma „500 000 000 Sk" nahrádza sumou „750 000 000 Sk" a suma „150 000 000 Sk" sa nahrádza sumou „250 000 000 Sk".
9.
V § 10 ods. 9 sa slová „získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou na základe inej skutočnosti" nahrádzajú slovami „v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie".
10.
V § 10 ods. 12 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov," nahrádza citáciou „zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,".
12.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Rozhodnutie, ktoré úrad vydá podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.“.
13.
Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12f, ktoré vrátane spoločného nadpisu znejú:
„Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie
§ 12a
Úrad môže na základe návrhu účastníkov konania podávajúcich oznámenie koncentrácie alebo bez návrhu vydať rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, ak
a)
dvaja podnikatelia alebo viac podnikateľov získa spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom podľa § 9 ods. 5 a takýto spoločný podnik nevykonáva žiadne alebo iba zanedbateľné skutočné alebo predpokladané činnosti v Slovenskej republike; uvedená situácia nastane, ak
1.
obrat z činností, ktoré podnikatelia, ktorí kontrolujú takýto spoločný podnik, naň prevádzajú, je nižší ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike a
2.
celková hodnota aktív prevedených na spoločný podnik je nižšia ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike,
b)
dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov, ak žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na tom istom relevantnom trhu v Slovenskej republike alebo na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník tejto koncentrácie, alebo
c)
dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov a táto koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. a) a
1.
dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tom istom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu v Slovenskej republike a ich spoločný podiel na relevantnom trhu je nižší ako 15 % alebo
2.
jeden účastník koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tovarovom relevantnom trhu v Slovenskej republike, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie, a spoločný podiel účastníkov koncentrácie na každom z takýchto relevantných trhov je nižší ako 20 %.
§ 12b
Ak koncentrácia spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, oznámenie podľa § 10 ods. 9 musí obsahovať
a)
údaje podľa § 10 ods. 12 písm. a) až e) a j), l), m), n) v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu,17a)
b)
zoznam najväčších nezávislých dodávateľov, odberateľov a konkurentov na relevantnom trhu, na ktorom pôsobí spoločný podnik.
§ 12c
Úrad o tom, že vydá rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, písomne upovedomí účastníkov konania.
§ 12d
(1)
Úrad vydá na základe oznámenia koncentrácie podľa § 12b rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12 ods. 1 písm. a) do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia podľa § 12b. Ak úrad zistí, že oznámenie podľa § 12b bolo neúplné, začne plynúť nová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené doplnenie oznámenia podľa § 12b. O tom je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.
(2)
Ak úrad postupuje v zjednodušenom konaní, nepoužije sa § 33.
(3)
Rozhodnutie o koncentrácii vydané v zjednodušenom konaní neobsahuje odôvodnenie.
§ 12e
(1)
Úrad môže až do vydania rozhodnutia o koncentrácii upustiť od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, najmä v prípade, ak tretia strana v lehote podľa § 27 ods. 2 vyjadrí námietky vo vzťahu ku koncentrácii, o tom je však úrad povinný vždy účastníkov konania ešte pred uplynutím lehoty podľa § 12d ods. 1 písomne upovedomiť. Súčasne úrad účastníkov konania vyzve na doplnenie oznámenia koncentrácie v rozsahu podľa § 10 ods. 12 v primeranej lehote.
(2)
Úrad upustí od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, ak
a)
je zložité vymedziť relevantné trhy alebo určiť podiely účastníkov koncentrácie alebo ďalších podnikateľov na relevantných trhoch alebo
b)
koncentrácia napriek tomu, že spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, vyžaduje dôkladnejšie posúdenie.
§ 12f
Rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12d sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 21 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.".
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.".
16.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)
f)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 22 ods. 4 sa v prvej vete za slovo „o podnikateľovi" vkladajú slová „ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona".
18.
V § 22 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „úradu" vkladá slovo „bezplatne".
19.
V § 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Účastníkom konania v prípade koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je iba podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.“.
20.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
21.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak nie sú odstránené nedostatky návrhu, lehota na rozhodnutie neplynie. Ak v určenej lehote neboli odstránené nedostatky návrhu, úrad postupuje podľa § 32 ods. 1 písm. c). O dôsledkoch nedostatkov návrhu a ich neodstránenia je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.“.
22.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
23.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca pre doručovanie, ak si ho neurčili sami.“.
24.
V § 31 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem lehoty podľa § 38 ods. 7, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona.".
25.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.“.
26.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 7".
27.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7 a § 27 až 33. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7, § 27 až 29 a 31 až 33.“.
28.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 13".
29.
V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad môže uložiť pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 10 ods. 13.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
30.
V § 38 sa v novooznačenom odseku 3 slová „podľa § 6 ods. 4" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 a 4".
31.
V § 38 sa v novooznačenom odseku 8 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade pokračovacieho správneho deliktu alebo trvajúceho správneho deliktu začne lehota plynúť odo dňa, keď došlo poslednýkrát k porušeniu ustanovení tohto zákona.".
32.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad.“.
33.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konanie podľa osobitného predpisu.5a)".
34.
V § 43 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
35.
V § 43 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 12b písm. a).".
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 a zákona č. 237/2002 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položky 210 až 212 znejú:
„Položka 210
Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že činnosti alebo konania podnikateľov nie sú dohodou obmedzujúcou súťaž alebo že spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž alebo podiel ani jedného z nich nie je vyšší ako 10 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike a že ich dohoda obmedzujúca súťaž môže byť vyňatá spod zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž 2 000 Sk.
Položka 211
Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž sa na čas určený v rozhodnutí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne spĺňa podmienky uvedené v zákone 5 000 Sk.
Položka 212
Oznámenie koncentrácie, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je
a)
menej ako 750 000 000 Sk 30 000 Sk,
b)
najmenej 750 000 000 Sk 100 000 Sk.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 264/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 541/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 13/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na vyjadrenie podľa osobitného predpisu4d)" a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.
2.
V § 8 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky".
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
dominantnom postavení podnikateľa.10)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".
Čl. VI
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z. (úplné znenie č. 34/2001 Z. z.).
3)
§ 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
7)
8)
§ 2 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
10)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
§ 8 zákona č. 136/2001 Z. z.
15)
Napríklad § 2, § 3, § 25 až 37 zákona č. 136/2001 Z. z.