463/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ZÁKON
z 10. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 560/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu,“.
2.
Nadpis § 5 znie:
„Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu“.
3.
V § 5 ods. 1 prvá veta znie:
„Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu platí fyzická osoba, ktorá sa v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania na účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností alebo výkonu podnikateľskej činnosti.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa na konci prvej vety vkladá bodkočiarka a slová "za deň pobytu sa považujú aj deň príchodu a deň odchodu" a druhá veta sa vypúšťa.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 339/2000 Z. z., zákonom č. 58/2001 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 560/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.