449/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z. a zákona č. 582/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Finančné prostriedky vo výške 15 % z výnosu dane podľa § 6 sa použijú na rozvojové programy v rezorte zdravotníctva zamerané na liečenie kardiovaskulárnych ochorení a onkologických ochorení.
(2)
Príslušný správca dane je povinný poukázať finančné prostriedky podľa odseku 1 na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa splatnosti dane.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r