447/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
osobitné jednorazové peňažné náležitosti,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
príplatok za zdravotnícku starostlivosť.“.
3.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie s plánovanou hodnosťou mužstva, poddôstojníckou hodnosťou alebo práporčíckou hodnosťou patrí funkčný plat podľa prílohy č. 2. Profesionálnemu vojakovi podľa prvej vety, ktorý je vrcholový športovec a ktorý bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa § 32, sa môže poskytnúť funkčný plat podľa prílohy č. 3.“.
4.
§ 7 znie:
„(1)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej republiky viac ako o 5 %, upravia sa funkčné platy uvedené v prílohách č. 2 a 3 o percento zodpovedajúce tomuto zvýšeniu.
(2)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny rok, počínajúc rokom 2002.
(3)
Funkčné platy zvýšené podľa odseku 1 sa zaokrúhľujú na celé desaťkoruny smerom nahor.“.
5.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Príplatok za spravodajskú činnosť
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vojenského spravodajstva v jeho výkonných zložkách, patrí príplatok vo výške 1 000 až 10 000 Sk mesačne.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu služby, miery ohrozenia jeho života alebo zdravia, iných závažných rizík alebo výkonu činností s mimoriadnou psychickou záťažou ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.
6.
V § 22 ods. 1 sa slová „60 %" nahrádzajú slovami „50 %".
7.
V § 22 ods. 2 sa slová „100 %" nahrádzajú slovami „90 %".
8.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výška osobného príplatku podľa odseku 1 sa postupne znižuje až na 30 % priznaného funkčného platu a výška osobného príplatku podľa odseku 2 sa postupne znižuje až na 70 % priznaného funkčného platu. Miera postupného znižovania limitu osobného príplatku bude zodpovedať miere zvyšovania funkčných platov podľa § 7 tak, aby jeho absolútna výška v jednotlivých platových triedach zostala zachovaná.“.
9.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Príplatok za zdravotnícku starostlivosť
(1)
Profesionálnemu vojakovi vykonávajúcemu zdravotnícku starostlivosť v ozbrojených silách patrí príplatok vo výške 500 až 10 000 Sk mesačne.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 v závislosti od stupňa zodpovednosti za
a)
zdravotný stav príslušníkov ozbrojených síl,
b)
hygienický a epidemiologický stav útvarov a zariadení ozbrojených síl alebo
c)
pripravenosť príslušníkov ozbrojených síl a zdravotníckych pracovníkov na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach
ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.
10.
V § 31 ods. 2 sa slovo „prvej" nahrádza slovom „druhej".
11.
V § 33 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Ak je do služobného pomeru prijatý vojak, ktorý získal stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, patrí mu funkčný plat prvej platovej triedy podľa prílohy č. 2.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
12.
V § 33 ods. 2 sa slovo „druhej" nahrádza slovom „tretej".
13.
V § 33 ods. 4 sa slová „1 alebo 2" nahrádzajú slovami „1, 2 alebo 3".
14.
V § 33 ods. 5 sa slová „v odseku 3" nahrádzajú slovami „v odseku 4".
15.
Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Osobitné jednorazové peňažné náležitosti
§ 39a
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal kvalifikačné predpoklady vzdelania štúdiom na inej ako vojenskej škole alebo inej ako policajnej škole alebo získal kvalifikačné predpoklady vzdelania štúdiom na vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania pracovných úľav a hmotného zabezpečenia zamestnávateľom20a) a ktorý prevezme záväzok na dočasný služobný pomer podľa osobitného predpisu,20b) možno priznať pri prvom vzniku dočasného služobného pomeru osobitný príspevok až do výšky 150 000 Sk. Služobný orgán uvedie sumu priznaného osobitného príspevku v personálnom rozkaze20c) o vzniku služobného pomeru.
(2)
Osobitný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas troch rokov trvania dočasného služobného pomeru.
(3)
Pomerná časť osobitného príspevku je splatná spolu so služobným príjmom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom príslušného roku trvania dočasného služobného pomeru.
(4)
Pomerná časť osobitného príspevku sa zaokrúhľuje na celé stokoruny.
(5)
Časť osobitného príspevku podľa odsekov 2 a 3 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ak v uplynulom roku pred termínom jeho splatnosti
a)
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin,
b)
bol na základe služobného hodnotenia hodnotený ako nespôsobilý na výkon profesionálnej služby,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa osobitného predpisu,20b)
d)
požiadal o prepustenie zo služobného pomeru,
e)
neplní niektorú zo základných povinností vojaka alebo porušil niektorý zákaz ustanovený osobitným predpisom,20d)
f)
mu bol súdom uložený trest straty hodnosti.
(6)
Výšku osobitného príspevku v rámci rozpätia podľa odseku 1 a podrobnosti o jeho priznaní ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.
§ 39b
(1)
Ak profesionálny vojak požiada pred uplynutím prvého prevzatého záväzku na dočasný služobný pomer o predĺženie dočasného služobného pomeru najmenej o tri roky alebo požiada o prijatie do stáleho služobného pomeru, možno mu priznať stabilizačný príspevok až do výšky 30 000 Sk.
(2)
Stabilizačný príspevok podľa odseku 1 sa vyplatí spolu so služobným príjmom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom prvého roku trvania služobného pomeru predĺženého podľa odseku 1.
(3)
Stabilizačný príspevok priznaný podľa odseku 1 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak pred termínom splatnosti
a)
bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo na iný trest spolu s trestom odňatia vojenskej hodnosti alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol na základe služobného hodnotenia hodnotený ako nespôsobilý na výkon profesionálnej služby,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa osobitného predpisu,20d)
d)
požiadal o prepustenie zo služobného pomeru,
e)
neplní niektorú zo základných povinností ustanovených osobitným predpisom, 20e)
f)
porušil niektorý zákaz ustanovený osobitným predpisom.20e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20e znejú:
„20a)
Napríklad § 140 ods. 2 až 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 149 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
20b)
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
20c)
§ 10 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20d)
§ 8 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20e)
Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „žiadosť o pridelenie bytu a" vypúšťajú.
17.
V § 52 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Splnenie podmienky zmeny sídla stálej posádky podľa odseku 1 sa nevyžaduje pri vyčlenení alebo premiestnení profesionálneho vojaka podľa potrieb ozbrojených síl, ak mu v čase vyčlenenia alebo premiestnenia patrí odlučné.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
18.
V § 52 ods. 5 sa slová „žiadosť o pridelenie bytu a" vypúšťajú.
20.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 patria počas účasti na preventívnej rehabilitácii na území Slovenskej republiky peňažné náležitosti v slovenských korunách.“.
21.
V § 70 ods. 2 sa slová „do 2 500 USD" nahrádzajú slovami „do 3 000 USD".
22.
V § 70 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Takémuto profesionálnemu vojakovi nepatrí zahraničný príspevok podľa odseku 2.“.
23.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
㤠73a
(1)
Vojakovi vyslanému mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci alebo vojenského cvičenia33b) patrí náhrada výdavkov ako pri zahraničných služobných cestách.
(2)
Profesionálnemu vojakovi vyslanému mimo územia Slovenskej republiky v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu33b) patria peňažné náležitosti podľa § 70 ods.1, 2, 4 a 5 a § 70a.
(3)
Vojakovi, ktorý vykonáva povinnú vojenskú službu33c) a ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierovej pozorovateľskej misie, mierovej operácie alebo plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,33b) patria peňažné náležitosti ustanovené v tretej časti tohto zákona v slovenských korunách a zahraničný príspevok podľa § 70 ods. 2, 4 a 5 a § 70a.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b a 33c znejú:
„33b)
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
33c)
§ 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“.
24.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
㤠77a
(1)
Funkcie zaradené do prvej až šiestej platovej triedy pre poddôstojníkov a práporčíkov sú odo dňa účinnosti tohto zákona zaradené do druhej až siedmej platovej triedy pre mužstvo, poddôstojníkov a práporčíkov.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril podľa doterajšieho znenia 1. bodu v prílohe č. 6 zákona vyšší príplatok za riadenie ako podľa tohto zákona, sa po-skytuje doplatok vo výške rozdielu medzi príplatkom za riadenie podľa doterajších predpisov a príplatkom za riadenie podľa tohto zákona. Doplatok sa poskytuje ako súčasť služobného príjmu až do skončenia výkonu funkcie, za ktorej výkon mu bol vyšší príplatok za riadenie priznaný.“.
25.
V prílohe č. 1 sa nadpis „PODDÔSTOJNÍCI A PRÁPORČÍCI" nahrádza nadpisom, ktorý znie: „MUŽSTVO, PODDÔSTOJNÍCI A PRÁPORČÍCI".
26.
V prílohe č. 1 charakteristika platových tried a príklady činností pre mužstvo, poddôstojníkov a práporčíkov 1. platovej triedy znejú:
„1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Jednoduché práce alebo pomocné práce, alebo prípravné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou záťažou, prípadne jednoduché práce so zvýšenou fyzickou námahou, obslužné rutinné opakujúce sa práce so zodpovednosťou za vlastnú prácu, jednoduchú prácu a plne kontrolovateľnú prácu.
1.01. Samostatná obsluha ručnej zbrane, výzbroje alebo špeciálneho vojenského zariadenia.
1.02. Príprava ručnej zbrane, výzbroje alebo špeciálneho vojenského zariadenia na prevádzku.
1.03. Základné ošetrovanie ručnej zbrane, výzbroje alebo špeciálneho vojenského zariadenia.“.
Doterajšie platové triedy 1. až 6. sa označujú ako platové triedy 2. až 7. Doterajšie príklady činností 1.01. až 1.04. sa označujú ako príklady činností 2.01. až 2.04., doterajšie príklady činností 2.01. až 2.03. sa označujú ako príklady činností 3.01. až 3.03., doterajšie príklady činností 3.01. až 3.22. sa označujú ako príklady činností 4.01. až 4.22., doterajšie príklady činností 4.01. až 4.31. sa označujú ako príklady činností 5.01. až 5.31., doterajšie príklady činností 5.01. až 5.21. sa označujú ako príklady činností 6.01. až 6.21. a doterajšie príklady činností 6.01. až 6.21. sa označujú ako príklady činností 7.01. až 7.21.
27.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 5. platovej triede príklad činnosti 5.01. znie:
„5.01. Komplexné velenie pluku alebo útvaru rýchleho nasadenia.“.
28.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli sa v 6. platovej triede vypúšťa príklad činnosti 6.03.
29.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 6. platovej triede príklad činnosti 6.11. znie:
„6.11. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.“.
30.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 6. platovej triede príklad činnosti 6.39. znie:
„6.39. Výkon najnáročnejších odborných prác spočívajúcich v rozborovej činnosti vrátane metodickej a kontrolnej činnosti podriadených prokuratúr a súdov vykonávaných z úrovne vyššej vojenskej prokuratúry a vyššieho vojenského súdu.“.
31.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 7. platovej triede príklad činnosti 7.11. znie:
„7.11. Koncepčná, normotvorná a koordinačná činnosť v ústrednom orgáne štátnej správy alebo na vojenskej súčasti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, alebo na vyššom vojenskom súde.“.
32.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 7. platovej triede príklad činnosti 7.29. znie:
„7.29. Tvorivé riešenie najzložitejších odborných úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.“.
33.
Príloha č. 1 časť dôstojníci a generáli sa v 7. platovej triede dopĺňa príkladom činnosti 7.30, ktorý znie:
„7.30. Komplexné velenie brigáde alebo leteckej základni.“.
34.
V prílohe č. 1 časť dôstojníci a generáli v 8. platovej triede príklad činnosti 8.04. znie:
„8.04. Komplexné riadenie a zabezpečenie činnosti Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a komplexné riešenie vecí súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl.“.
35.
Príloha č. 2 znie:
„PLATOVÉ TRIEDY A FUNKČNÉ PLATY PRE FUNCIE MUŽSTVA, PODDÔSTOJNÍKOV A PRÁPORČÍKOV
PLATOVÁ TRIEDA FUNKČNÝ PLAT V SKMESAČNE
1. 6 400
2. 6 900
3. 7 400
4. 7 900
5. 8 400
6. 9 000
7. 9 600“.
36.
Príloha č. 3 znie:
„PLATOVÉ TRIEDY A FUNKČNÉ PLATY PRE FUNCIE DÔSTOJNÍKOV A GENERÁLOV
PLATOVÁ TRIEDA FUNKČNÝ PLAT V SKMESAČNE
1. 9 000
2. 9 600
3. 10 400
4. 11 200
5. 12 100
6. 13 000
7. 14 000
8. 15 200“.
37.
Príloha č. 4 znie:
„HODNOSTNÝ PRÍPLATOK
HODNOSŤ SK MESAČNE
vojak 2 600
slobodník 2 900
desiatnik 3 100
čatár 3 300
rotný 3 500
rotmajster 3 800
nadrotmajster 4 100
štábny nadrotmajster 4 300
podpráporčík 4 700
práporčík, poručík 5 000
nadpráporčík, nadporučík 5 300
kapitán 5 600
major 5 800
podplukovník 6 000
plukovník 6 200
brigádny generál 6 400
generálmajor 6 600
generálporučík 6 800
generál 7 000“.
38.
V prílohe č. 6 body 1 až 3 znejú:
„1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
&nbsp 1.1. Generálny riaditeľ sekcie 9 000
1.2. Generálny riaditeľ inšpekcie ministra obrany 8 000
1.3. Riaditeľ odboru 6 000
2. Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky
&nbsp 2.1. Náčelník generálneho štábu 10 000
2.2. Zástupca náčelníka generálneho štábu 9 000
2.3. Náčelník štábu generálneho štábu 8 000
2.4. Náčelník správy 6 000
2.5. Náčelník oddelenia 5 000
3. Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
&nbsp 3.1. Náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 8 000“.
Doterajšie body 2 až 4 prílohy č. 6 sa označujú ako body 4 až 6.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 563/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:
㤠143a
Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú
1.
§ 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
2.
§ 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
§ 143b
Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30. júna 2003 považujú za všeobecné predpisy o sociálnom poistení podľa tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z. a zákona č. 408/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„41a
Odstupné
Pri skončení pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce, ak o týchto dôvodoch rozhodla vláda Slovenskej republiky alebo ak vyplynuli z osobitného zákona, zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť ďalšie odstupné nad ustanovený rozsah a nad rozsah dohodnutý podľa § 49 ods. 1 až vo výške osemnásobku funkčného platu zamestnanca.“.
2.
V § 43 sa za slovami „§ 38 ods. 4" vkladá čiarka a slová „a § 41" sa nahrádzajú slovami „§ 41 a 41a.".
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.