447/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:
㤠143a
Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú
1.
§ 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
2.
§ 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
§ 143b
Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30. júna 2003 považujú za všeobecné predpisy o sociálnom poistení podľa tohto zákona.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.