Predpis bol zrušený predpisom 466/2009 Z. z.

446/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 14.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
ZÁKON
z 2. júla 2002
o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postup a podmienky, za ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma pomoc pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok (ďalej len „pohľadávka"), a to
a)
na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
na základe zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii vo vzťahu k členským štátom Európskej únie.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
pomocou pri vymáhaní pohľadávky poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky alebo zabezpečovanie vymáhania pohľadávky,
b)
príslušným úradom zmluvného štátu orgán, ktorý je podľa práva príslušného štátu alebo medzinárodnej zmluvy oprávnený pomoc pri vymáhaní pohľadávky žiadať alebo poskytovať,
c)
zmluvným štátom štát, ktorý sa zúčastňuje na pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 1,
d)
vymáhajúcim úradom orgán oprávnený vymáhať pohľadávku podľa osobitných zákonov,1)
e)
príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním poverený daňový orgán1a) alebo colný orgán1b).
§ 3
Pomoc pri vymáhaní pohľadávky sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti
a)
s daňou z príjmov,2)
b)
s daňou z prevodu a prechodu nehnuteľností,3)
c)
s daňou z nehnuteľností,3a)
d)
s daňou z pridanej hodnoty,4)
e)
so spotrebnou daňou z liehu,5) spotrebnou daňou z vína,6) spotrebnou daňou z piva,7) spotrebnou daňou z tabakových výrobkov8) a spotrebnou daňou z minerálneho oleja,9)
f)
s clom a inými platbami vyberanými pri dovoze a vývoze tovaru,10)
g)
so sankciami a nákladmi spojenými s vymáhaním pohľadávky podľa písmen a) až f),
h)
s pohľadávkami ustanovenými v iných zmluvných štátoch, ktoré sú rovnaké alebo podobné pohľadávkam podľa písmen a) až g),
i)
s daňami neuvedenými v písmenách a) až e), ktoré sú ustanovené v inom zmluvnom štáte, vrátane sankcií, ktoré sa vzťahujú k týmto daniam.
§ 4
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky a vymáhajúceho úradu
(1)
Ministerstvo a vymáhajúci úrad pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupujú podľa tohto zákona. Vymáhajúci úrad postupuje pri vymáhaní pohľadávky podľa osobitného zákona,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo môže poveriť daňový orgán alebo colný orgán poskytovaním, požadovaním alebo prijímaním vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky.
(3)
Poverený daňový orgán alebo poverený colný orgán poskytuje, požaduje alebo prijíma pomoc podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.11)
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je na účely tohto zákona oprávnený požadovať od správcu dane, ktorým je obec, informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky, týkajúcu sa dane, ktorú spravuje; obec je povinná bez zbytočného odkladu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky v požadovanom rozsahu poskytnúť.
§ 5
Informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky žiada o informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky príslušný úrad zmluvného štátu, podáva žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky (ďalej len „žiadosť o poskytnutie informácií") podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky len na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácií.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o poskytnutie informácií obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum a miesto odoslania žiadosti o poskytnutie informácií a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
d)
názov a adresu príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
e)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tej osoby,
g)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku vrátane výšky úrokov, pokút a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky,
h)
lehotu na vymáhanie pohľadávky,
i)
požadované informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky,
j)
iné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií,
k)
názov a adresu príslušného úradu iného zmluvného štátu, ak mu bola žiadosť zaslaná,
l)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu, ak žiadosť o poskytnutie informácií nemôže byť zaslaná elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.11b)
(4)
Ak žiadosť o poskytnutie informácií neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby svoju žiadosť v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o poskytnutie informácií v určenej lehote nedoplní, príslušný orgán Slovenskej republiky takú žiadosť odmietne.
(5)
O prijatí žiadosti o poskytnutie informácií príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej prijatia.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne žiadosť o poskytnutie informácií, ak
a)
ide o vymáhanie pohľadávky, ktorú v Slovenskej republike nie je oprávnený vymáhať vymáhajúci úrad alebo nie je oprávnený požadovanú informáciu získať, alebo ju nemôže poskytnúť na účely tohto zákona,
b)
by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu obchodného tajomstva,12) k porušeniu daňového tajomstva13) alebo bankového tajomstva,14) ak by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu utajovanej skutočnosti podľa osobitného zákona15) alebo ak by bolo inak v rozpore s verejným poriadkom,
c)
príslušný úrad zmluvného štátu podľa práva tohto zmluvného štátu nie je oprávnený rovnakú informáciu poskytnúť.
(7)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu opatrenia vykonané na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácií najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia takej žiadosti. Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu požadované informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky bezodkladne po ich získaní.
(8)
Ak niektoré z požadovaných informácií nemožno získať v primeranej lehote, príslušný orgán Slovenskej republiky o tom informuje príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov. Príslušný orgán Slovenskej republiky pokračuje v získavaní informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky len na základe novej žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu, ak je táto žiadosť podaná do dvoch mesiacov odo dňa prijatia informácie podľa prvej vety; na novú žiadosť sa vzťahujú ustanovenia § 5.
(9)
Príslušný orgán Slovenskej republiky nezačne alebo prestane poskytovať informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky, ak príslušným úradom zmluvného štátu bolo doručené písomné späťvzatie žiadosti o poskytnutie informácií.
§ 5a
Žiadosť o doručenie písomností
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky žiada príslušný úrad zmluvného štátu o doručenie ním vydaných rozhodnutí a iných dokladov vzťahujúcich sa na vymáhanie pohľadávky (ďalej len „písomnosti") dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f), podáva žiadosť o doručenie písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky doručí dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f) písomnosti vydané príslušným úradom zmluvného štátu len na základe žiadosti o doručenie písomností podanej týmto úradom.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky doručí písomnosti vydané príslušným úradom zmluvného štátu, ak žiadosť o doručenie písomností obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o doručenie písomností,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum a miesto odoslania žiadosti o doručenie písomností a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o doručenie písomností,
d)
názov a adresu príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o doručenie písomností,
e)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tejto osoby,
g)
druh a predmet písomností, ktoré majú byť doručené,
h)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku vrátane výšky úrokov, pokút a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky,
i)
lehotu na doručenie písomností,
j)
iné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o doručenie písomností,
k)
odkazy na právne predpisy, ktoré ustanovujú postup pri napadnutí pohľadávky alebo pri vymáhaní pohľadávky,
l)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu.
(4)
Žiadosť o doručenie písomností sa zasiela v dvoch vyhotoveniach spolu s dvoma vyhotoveniami písomností, ktorých doručenie sa požaduje.
(5)
Ak žiadosť o doručenie písomností neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby ju v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o doručenie písomností v určenej lehote nedoplní, príslušný orgán Slovenskej republiky ju odmietne.
(6)
O prijatí žiadosti o doručenie písomností príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o doručenie písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej doručenia.
(7)
Na doručovanie písomností podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.15a)
(8)
Príslušný orgán Slovenskej republiky po doručení písomností dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f) zašle príslušnému úradu zmluvného štátu jedno vyhotovenie žiadosti o doručenie písomností spolu s oznámením o doručení písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, v ktorom uvedie dátum doručenia písomností, spôsob doručenia písomností, a ak písomnosti neboli doručené, dôvody, pre ktoré neboli doručené.
Vymáhanie pohľadávky
§ 6
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky žiada o vymáhanie pohľadávky príslušný úrad zmluvného štátu, podáva žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6. Na prepočet sumy vymáhanej pohľadávky na menu príslušného zmluvného štátu použije príslušný orgán Slovenskej republiky referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska15b) v deň predchádzajúci dňu podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky príslušného úradu zmluvného štátu len na základe jeho žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o vymáhanie pohľadávky,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum podpísania a miesto odoslania žiadosti o vymáhanie pohľadávky a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o vymáhanie pohľadávky,
d)
názov a adresu príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o vymáhanie pohľadávky,
e)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, identifikačné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tej osoby,
g)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku vrátane istiny, úroku, pokuty a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky, uvedené v eurách a v mene zmluvného štátu, ak mena zmluvného štátu je iná ako euro,
h)
informáciu o lehote, v ktorej sa premlčí právo vymáhať pohľadávky,
i)
údaje o povolenom odklade zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo o povolenej platbe v splátkach,
j)
odôvodnenie, ak sa žiada zabezpečenie pohľadávky záložným právom,
k)
bankové spojenie vrátane čísla účtu, na ktorý má príslušný orgán Slovenskej republiky poukázať vymoženú pohľadávku,
l)
dátum doručenia písomností dlžníkovi alebo osobe uvedenej v písmene f),
m)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu.
(4)
Prílohou žiadosti o vymáhanie pohľadávky sú
a)
písomnosti s vyznačením ich právoplatnosti a vykonateľnosti alebo ich úradne osvedčená kópia,
b)
iné doklady a informácie nevyhnutné na vymáhanie pohľadávky.
(5)
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky sa môže týkať viacerých pohľadávok dlžníka alebo osoby uvedenej v odseku 3 písm. f).
(6)
Ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky neobsahuje náležitosti podľa odsekov 3 a 4, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby svoju žiadosť v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky v určenej lehote nedoplní, príslušný orgán Slovenskej republiky ju odmietne.
(7)
O prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej prijatia.
(8)
Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne žiadosť o vymáhanie pohľadávky, ak
a)
by vymáhanie pohľadávky vzhľadom na situáciu dlžníka alebo osoby uvedenej v odseku 3 písm. f) viedlo k jeho vážnym ekonomickým alebo sociálnym problémom,
b)
výška pohľadávky, o ktorej vymáhanie sa žiada, je nižšia ako 1 500 EUR.
(9)
Príslušný orgán Slovenskej republiky na základe žiadosti o vymáhanie pohľadávky zabezpečí vymáhanie pohľadávky podľa osobitného zákona,13) ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 3 aj vyhlásenie príslušného úradu zmluvného štátu, že
a)
písomnosti nie sú v zmluvnom štáte napadnuté opravnými prostriedkami okrem podľa § 8 a
b)
vymáhanie pohľadávky bolo v zmluvnom štáte vykonané, ale neviedlo k plnej úhrade pohľadávky alebo prijaté opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávky nebudú viesť k plnej úhrade pohľadávky.
(10)
Vymáhajúci úrad môže zabezpečiť vymáhanú pohľadávku záložným právom,16) ak o to príslušný úrad zmluvného štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky požiada.
§ 6a
Postup pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Pohľadávka iného zmluvného štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky; pohľadávka iného zmluvného štátu sa vymáha v eurách.
(2) Na účely vymáhania pohľadávky sa písomnosti vydané podľa právneho poriadku zmluvného štátu považujú za písomnosti vydané podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Ak treba písomnosti podľa odseku 2 podľa právneho poriadku Slovenskej republiky doplniť alebo nahradiť inými písomnosťami, doplnenie alebo nahradenie týchto písomností zabezpečí príslušný orgán Slovenskej republiky v lehote do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie pohľadávky. Túto lehotu môže príslušný orgán Slovenskej republiky predĺžiť; o dôvodoch predĺženia je príslušný orgán Slovenskej republiky povinný informovať písomne príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.
(4)
Ak bolo príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené oznámenie príslušného úradu zmluvného štátu, dlžníka alebo osoby uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f) o tom, že vymáhaná pohľadávka alebo písomnosť je sporná, príslušný orgán Slovenskej republiky odloží vymáhanie pohľadávky (§ 8) a informuje o tom príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia takého oznámenia. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže pokračovať vo vymáhaní pohľadávky, ak mu bola doručená žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu o pokračovanie vo vymáhaní pohľadávky.
(5)
Informácie a písomnosti príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne doručí vymáhajúcemu úradu. Vymáhajúci úrad je v súvislosti s vymáhaním pohľadávky oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky.
(6)
Na žiadosť príslušného orgánu Slovenskej republiky je vymáhajúci úrad povinný bezodkladne informovať príslušný orgán Slovenskej republiky o úkonoch vykonaných na účely vymáhania pohľadávky.
(7)
Príslušný orgán Slovenskej republiky počas doby vymáhania pohľadávky každých šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie pohľadávky informuje príslušný úrad zmluvného štátu o výsledkoch vymáhania pohľadávky a bez zbytočného odkladu ho informuje o úkonoch uskutočnených na základe žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(8)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže povoliť dlžníkovi alebo osobe uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f) odklad zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej zaplatenie v splátkach len so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu. Počas doby odkladu zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej splácania v splátkach je dlžník alebo osoba uvedená v § 6 ods. 3 písm. f) povinná platiť úrok, ktorý prináleží zmluvnému štátu, ktorý o vymáhanie pohľadávky požiadal; pri povolení odkladu zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej zaplatenia v splátkach sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)
(9)
Vymáhajúci úrad povolí odloženie výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu17) so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu.
(10)
Pri zmene sumy vymáhanej pohľadávky, ktorá znamená jej zníženie, príslušný orgán Slovenskej republiky pokračuje v jej vymáhaní na základe písomnej informácie príslušného úradu zmluvného štátu a novej písomnosti vydanej príslušným úradom zmluvného štátu v súvislosti s touto zmenou. Ak už bola vymožená suma pohľadávky a vymožené finančné prostriedky neboli ešte poukázané na účet príslušnému úradu zmluvného štátu, príslušný orgán Slovenskej republiky rozdiel sumy vymoženej pohľadávky a zníženej sumy pohľadávky vráti dlžníkovi alebo osobe uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f).
(11)
Ak zmena sumy vymáhanej pohľadávky znamená jej zvýšenie, príslušný orgán Slovenskej republiky pokračuje v jej vymáhaní na základe novej žiadosti o vymáhanie pohľadávky; na tú žiadosť sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(12)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zníži sumu pohľadávky uvedenej v žiadosti o vymáhanie pohľadávky, na prepočet tejto zmenenej sumy vymáhanej pohľadávky na menu príslušného zmluvného štátu, použije príslušný orgán Slovenskej republiky referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska15b) v deň predchádzajúci dňu podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(13)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí zastavenie vymáhania pohľadávky, ak mu bola doručená písomná informácia od príslušného úradu zmluvného štátu o tom, že pominuli dôvody na vymáhanie pohľadávky.
(14)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje príslušný úrad zmluvného štátu o vykonaných úkonoch súvisiacich s poukázaním vymoženej sumy pohľadávky alebo s poukázaním vymoženej spornej pohľadávky.
(15)
Vymoženú sumu pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky poukazuje príslušnému úradu zmluvného štátu v eurách na účet uvedený v žiadosti o vymáhanie pohľadávky do jedného mesiaca odo dňa jej vymoženia.
§ 7
Lehoty na vymáhanie
Lehoty na vymáhanie pohľadávok sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorý o vymáhanie pohľadávky požiada. Úkony, ktoré majú vplyv na premlčacie lehoty, sa považujú za vykonané aj vtedy, ak ich vykoná vymáhajúci úrad.
§ 8
Odloženie vymáhania pohľadávky
Ak vymáhajúcemu úradu bolo doručené prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky oznámenie príslušného úradu zmluvného štátu, dlžníka alebo osoby uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f) o tom, že proti písomnostiam sa uplatňuje mimoriadny opravný prostriedok, odloží vymáhanie pohľadávky až do rozhodnutia príslušného úradu zmluvného štátu o mimoriadnom opravnom prostriedku.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 9
Odmietnutie poskytnutia pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky pomoc pri vymáhaní pohľadávky odmietne, ak nie je zabezpečená vzájomnosť alebo ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala vymáhateľnou, a dňom podania žiadostí uvedených v § 5, 5a a 6 uplynulo viac ako päť rokov. Ak bol podaný riadny opravný prostriedok alebo mimoriadny opravný prostriedok, táto lehota sa nepredlžuje.
(2)
O dôvodoch odmietnutia žiadostí uvedených v § 5, 5a a 6 príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa potvrdenia ich prijatia.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne žiadosť o vymáhanie pohľadávky príslušného úradu zmluvného štátu, ktorým je členský štát Európskej únie, informuje o jej odmietnutí zároveň aj Komisiu Európskych spoločenstiev.
Poskytovanie informácií
§ 9a
Poskytovanie informácií elektronickými prostriedkami
(1)
Všetky informácie podľa tohto zákona príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom11b) okrem žiadosti
a)
o doručenie písomností spolu s písomnosťami, ktoré majú byť doručené,
b)
o vymáhanie pohľadávky spolu s písomnosťami.
(2)
Ak nie je možné informácie podľa tohto zákona poskytovať elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom11b) alebo ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky dohodne s príslušným úradom zmluvného štátu inak, môžu sa informácie poskytovať v písomnej forme s uvedením dátumu, odtlačku úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu a podpisu osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa žiadosti uvedené v § 5, 5a a 6 vrátane písomností predložili príslušnému úradu zmluvného štátu v úradnom jazyku toho zmluvného štátu. Túto povinnosť príslušný orgán Slovenskej republiky nemá, ak príslušný úrad zmluvného štátu preklad odmietne.
(4)
Úlohy v oblasti komunikácie elektronickými prostriedkami s iným zmluvným štátom prostredníctvom siete CCN/CSI vykonáva poverený daňový orgán1a) okrem úloh vo veciach spotrebných daní a ciel, ktoré plní poverený colný orgán.1b)
§ 9b
Poskytovanie informácií Komisii Európskych spoločenstiev
(1)
Ministerstvo každoročne do 15. marca predkladá Komisii Európskych spoločenstiev elektronickými prostriedkami oznámenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8, v ktorom uvedie údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie. Poverený daňový orgán1a) a poverený colný orgán1b) poskytujú ministerstvu údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do konca februára bežného roka.
(2)
Ministerstvo oznámi príslušným úradom zmluvných štátov a Komisii Európskych spoločenstiev príslušné orgány Slovenskej republiky, ktoré sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať pomoc pri vymáhaní pohľadávky. Rovnako oznamuje aj ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní a dátum účinnosti zákonov, ktoré ustanovujú nové dane, menia alebo zrušujú doterajšie dane.
§ 10
Zaobchádzanie s informáciami
(1)
Na informáciu oznámenú príslušnému orgánu Slovenskej republiky príslušným úradom zmluvného štátu vrátane informácie uchovávanej v elektronických databázach a informácie poskytovanej elektronickými prostriedkami sa vzťahuje povinnosť zachovávať tajomstvo podľa osobitného zákona.19)
(2)
Informácia získaná pri poskytovaní pomoci pri vymáhaní pohľadávky od príslušného úradu zmluvného štátu môže byť sprístupnená len
a)
zamestnancom vymáhajúceho úradu,
b)
súdu na účely súdneho konania,
c)
orgánom činným v trestnom konaní,
d)
dlžníkovi alebo fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá má v držbe aktíva dlžníka, alebo osobe povinnej plniť z aktív dlžníka,
e)
osobám riadne akreditovaným Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie na účely údržby, obsluhy a rozvoja spojovacej siete Európskej únie CCN/CSI.
(3)
Informácia získaná pri poskytovaní pomoci pri vymáhaní pohľadávky môže byť verejne prístupná len so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu.
(4)
Ak sú obsahom informácie získanej pri poskytovaní pomoci pri vymáhaní pohľadávky osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný zákon.20)
(5)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky považuje informáciu prijatú od príslušného úradu zmluvného štátu za užitočnú aj pre príslušný úrad iného zmluvného štátu, môže informáciu odovzdať príslušnému úradu iného zmluvného štátu iba so súhlasom príslušného úradu toho zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol.
§ 11
Náklady súvisiace s poskytovaním pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Náklady vynaložené v súvislosti s poskytnutím pomoci pri vymáhaní pohľadávky sa voči príslušnému zmluvnému štátu neuplatňujú, ak je zabezpečená vzájomnosť.
(2)
Slovenská republika zastúpená príslušným orgánom Slovenskej republiky uhradí zmluvnému štátu, ktorý bol požiadaný o pomoc pri vymáhaní pohľadávky, náklady spojené s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak ich zavinila. Slovenská republika je oprávnená požadovať od zmluvného štátu, ktorý požiadal o pomoc pri vymáhaní pohľadávky, zastúpeného príslušným úradom zmluvného štátu úhradu nákladov spojených s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak ich zavinil tento zmluvný štát.
(3)
Ak je vymáhanie pohľadávky spojené s veľkými ťažkosťami, s nadmerne vysokými nákladmi alebo súvisí s bojom proti organizovanému zločinu, príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže s príslušnými úradmi zmluvných štátov dohodnúť na úhrade nákladov spojených s vymáhaním takej pohľadávky na základe písomnej žiadosti o úhradu nákladov, pričom táto žiadosť obsahuje ich podrobný rozpis. Náklady sa považujú za nadmerne vysoké, ak prevyšujú sumu vymoženej pohľadávky.
(4)
Prijatie žiadosti podľa odseku 3 príslušný orgán Slovenskej republiky písomne potvrdí najneskôr do siedmich dní odo dňa jej doručenia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3 informuje príslušný úrad zmluvného štátu o uznaní nákladov uvedených v podrobnom rozpise podľa odseku 3.
(6)
Úhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky sa vykoná do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia doručenia žiadosti podľa odseku 3.
(7)
Ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný úrad zmluvného štátu nedohodnú na úhrade nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky, príslušný orgán Slovenskej republiky pokračuje vo vymáhaní pohľadávky podľa § 6a.
§ 11a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 11b
Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri vymáhaní pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s daňami, ktoré boli platné do 31. decembra 2003 a u ktorých nezaniklo právo vyrubiť daň.
§ 11c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zníži sumu pohľadávky uvedenej v žiadosti o vymáhanie pohľadávky, ktorá bola podpísaná do 31. decembra 2008, na prepočet zmenenej sumy pohľadávky na menu príslušného zmluvného štátu, ktorá je inou menou ako euro, po 31. decembri 2008 príslušný orgán Slovenskej republiky, po prepočte zmenenej sumy pohľadávky v eurách na slovenské koruny použije kurz podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platný ku dňu podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 1 písm. b) a § 9 ods. 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie informácií
Príloha č. 2 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií
Príloha č. 3 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o doručenie písomností
Príloha č. 4 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o doručenie písomností
Príloha č. 5 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Oznámenie o doručení písomností
Príloha č. 6 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky
Príloha č. 7 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky
Príloha č. 8 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Oznámenie informácií Komisii Európskych spoločenstiev
Príloha č. 9 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 73, 19. 3. 1976) v znení smernice Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 390, 31. 12. 1992) a smernice Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 175, 28. 6. 2001).
2.
Smernica Komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13. 12. 2002).
3.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979) a smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23. 3. 1992).
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
1b)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
3)
Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
5)
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
6)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
7)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
8)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
9)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
10)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.
11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.
11b)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
15b)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.
16)
Napríklad § 71 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.
17)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.