445/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. b) sa slovo „poisťovňa8)" nahrádza slovami „poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne.8)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 písm. c) sa slovo „pošta9)" nahrádza slovami „poštový podnik,9) exekútor,9a)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
„9)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
9a)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.
3.
V § 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g)
ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre klienta úkony súvisiace
1.
s nákupom a predajom nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
2.
so spravovaním peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
s otváraním alebo spravovaním účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov,
4.
so založením, činnosťou alebo riadením obchodnej spoločnosti, nadácie, združenia alebo podobnej právnickej osoby alebo
5.
s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejkoľvek finančnej operácii alebo operácii s majetkom,
h)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,14)
i)
prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami,15b) drahými kovmi alebo drahými kameňmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,15c) alebo obchoduje s iným tovarom vysokej hodnoty, ak pripravuje alebo vykonáva hotovostnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno j).
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:
„15a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 347 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
15c)
Napríklad zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).“.
4.
V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo financovaniu terorizmu".
5.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Identifikácia
(1)
Identifikácia je zistenie
a)
mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) fyzickej osoby, a ak ide o cudzinca, aj zistenie štátnej príslušnosti; u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj miesta podnikania a identifikačného čísla,
b)
názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby a údajov v rozsahu podľa písmena a) fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať,
c)
mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) rodiča alebo iného zákonného zástupcu podľa osobitných predpisov, ak ide o maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti,
d)
identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba podľa osobitných predpisov.19)
(2)
Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje alebo vykonáva
a)
neobvyklú obchodnú operáciu,
b)
obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
c)
viacero na seba nadväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne najmenej 15 000 EUR.
(3)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne identifikuje aj každú fyzickú osobu, ak pravidelná výška prémie zo životného poistenia splatná za kalendárny rok dosiahne hodnotu najmenej 1 000 EUR alebo jednorazová prémia dosiahne hodnotu najmenej 2 500 EUR.
(4)
Prevádzkovateľ kasína identifikuje každú fyzickú osobu pri vstupe do kasína.
(5)
Povinnosť identifikácie sa nevzťahuje na identifikáciu právnickej osoby, ak je ňou Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3) správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov,5) centrálny depozitár,6) komoditná burza7) alebo poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne.8)
(6)
Ustanovenia osobitných predpisov19) nie sú odsekmi 2 až 4 dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 20 sa vypúšťajú.
6.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ročne" vkladá čiarka a slová „určenie osoby alebo organizačného útvaru, ktorí sú zodpovední za ochranu pred legalizáciou".
7.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
uschováva počas piatich rokov
1.
od skončenia zmluvného vzťahu písomný doklad o identifikácii,
2.
od vykonania obchodnej operácie všetky údaje a doklady o nej vrátane identifikácie.“.
8.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Povinná osoba zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, či fyzická osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba nekoná vo vlastnom mene, vyzve ju, aby preukázala formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchodnú operáciu vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti, či fyzická osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu činnosti povinnej osoby, ak
1.
ide o neobvyklú obchodnú operáciu a jej vykonanie nasvedčuje legalizácii alebo financovaniu terorizmu,
2.
sa fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne identifikovať podľa § 5,
3.
fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne preukázať podľa odseku 2, v koho mene koná,“.
10.
V § 7 ods. 1 sa čiarka za slovom „odkladu" nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najneskôr však do troch dní od jej zistenia.".
11.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane mena, priezviska a trvalého pobytu osoby, ktorá hlásenie podáva".
12.
V § 7 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".
13.
V § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak".
14.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu.15a)
(8)
Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.“.
15.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
16.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii finančnou políciou.
(2)
Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti, alebo ak ju o to finančná polícia písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej polície, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala; najviac však 48 hodín. Do tejto doby sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneď informuje finančnú políciu.
(3)
Povinná osoba zdrží ďalej neobvyklú obchodnú operáciu od prijatia písomného oznámenia finančnej polície, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však 24 hodín. Do tejto doby sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja.
(4)
Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak
a)
ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú políciu,
b)
zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia finančnou políciou by mohlo zmariť preverenie neobvyklej obchodnej operácie.“.
17.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Výplata vkladu na doručiteľa
Výplatu vkladu na doručiteľa alebo zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa, ktorého hodnota dosahuje najmenej 15 000 EUR v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky vyplatiť na základe písomnej žiadosti doručiteľa po uplynutí siedmich dní od jej podania; banka a pobočka zahraničnej banky je povinná prevzatie žiadosti o takúto výplatu oznámiť finančnej polícii s tým, že § 7 sa použije primerane.“.
18.
V § 11 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".
19.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných osôb bezodkladne oznámi finančnej polícii porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu zistí pri výkone svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Zodpovednosť za škodu
(1)
Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak pritom postupovali v dobrej viere. V pochybnostiach platí, že povinná osoba alebo jej zamestnanec pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdržaní postupovali v dobrej viere.
(2)
Za škodu podľa odseku 1 zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 sa vypúšťajú.
21.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže uložiť pokutu do 2 000 000 Sk povinnej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v § 5 ods. 2 až 4, § 6, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 ods. 1 a 2, § 9 a § 9a.“.
22.
V § 13 ods. 2 a 5 sa vypúšťajú slová "ak nejde o fyzickú osobu".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.