443/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zákon sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 1 ods. 1 prvom bode písm. a), b), c), d), e) a f) a v § 2 ods. 1 prvom až štvrtom bode zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, ak im bolo o tom vydané osvedčenie podľa § 8 uvedeného zákona, alebo majú doklad, ktorý im toto osvedčenie nahrádza.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.