442/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024 do 31.03.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

442
ZÁKON
z 19. júna 2002
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok,
c)
pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou,1)
b)
verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd1ab) (ďalej len „odpadová voda“) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou najmä dovozom fekálnym vozidlom,
c)
hromadným zásobovaním vodou zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok,
d)
hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody,
e)
voda z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou,
f)
kalom zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi,
g)
revíznou kanalizačnou šachtou šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov,
h)
vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „vodohospodárska činnosť") odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd,
i)
stokovou sieťou sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava,
j)
stokovou sieťou delenej sústavy stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového odtoku,
k)
aglomeráciou územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania,
l)
štátnym monitorovacím a informačným systémom verejných vodovodov a verejných kanalizácií sústava priebežnej kontroly stavov a činností na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorá využíva referenčné metódy merania, zberu, prenosu a vyhodnocovania nameraných údajov a tvorí podklady pre sústavu informácií a informačných činností, ktorá slúži na zabezpečenie plnenia úloh štátu,
m)
prevádzkovo súvisiacim verejným vodovodom vodovod, ktorý nemôže samostatne zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou, ale len prostredníctvom verejného vodovodu vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorý sa pripája a jeho realizáciou vznikne nová lokalita zásobovaná pitnou vodou,
n)
prevádzkovo súvisiacou verejnou kanalizáciou kanalizácia, ktorá nemôže samostatne odvádzať a spravidla aj čistiť odpadové vody, ale iba prostredníctvom verejnej kanalizácie vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorú sa pripája,
o)
súčasťou vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie šachty, čerpacie stanice, kalníky, vzdušníky a iné objekty týchto podzemných vedení,
p)
rozvodnou vodovodnou sieťou sústava vodovodných potrubí určených na dodávanie pitnej vody k miestam jej odberu, pričom sústava vodovodných potrubí nezahŕňa domový rozvodný systém; rozvodná vodovodná sieť je spojená s domovým rozvodným systémom vodovodnou prípojkou,
q)
stratami vody v rozvodnej vodovodnej sieti rozdiel množstva vody vstupujúcej do rozvodnej vodovodnej siete a oprávneným odberom vody.
§ 3
Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)
Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov. Voda vo verejnom vodovode musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ak orgán verejného zdravotníctva1a) nerozhodne inak.
(2)
Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
(3)
Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je
a)
obec,
b)
právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,1c) na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,
c)
združenie1d) právnických osôb uvedených v písmenách a) a b).
(4)
Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú
a)
vodovody, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
b)
vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, ako aj zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany,
c)
odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch,
d)
hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo ich skupiny, alebo priemyselné stavby a poľnohospodárske stavby a hydroforové stanice, ktoré sú súčasťou viacúčelových zariadení,
e)
vodovodné prípojky.
(5)
Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú
a)
kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
b)
samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
c)
dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
d)
kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
e)
záchytné priekopy,
f)
domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
g)
kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
h)
kanalizačné prípojky.
(6)
Ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo ochrany životného prostredia a ak sú na vodovod alebo kanalizáciu pripojení aspoň dvaja odberatelia alebo producenti, okresný úrad môže určiť, že takýto vodovod alebo kanalizácia sa za verejný vodovod alebo za verejnú kanalizáciu považuje.
(7)
Vlastník vodovodu môže previesť vlastníctvo vodovodu na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizácie môže previesť vlastníctvo kanalizácie na vlastníka verejnej kanalizácie. Ak vodovod plní aj požiarnu funkciu, jeho funkčnosť a akcieschopnosť musí byt zachovaná aj po prevode vlastníctva vodovodu.
(8)
Verejné vodovody a verejné kanalizácie sú vodnými stavbami podľa osobitného predpisu.2)
(9)
Ten, kto má majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, môže previesť majetkovú účasť len na subjekt verejného práva podľa tohto zákona. K majetkovej účasti ako sú obchodné podiely a akcie nesmie zriadiť právo inej osoby ako je subjekt verejného práva.
(10)
Ak je pochybnosť o tom, či vodovod určený na zásobovanie pitnou vodou je verejným vodovodom alebo kanalizácia určená na odvádzanie odpadových vôd je verejnou kanalizáciou, rozhodne o tom príslušný okresný úrad.
(11)
Práva a povinnosti vlastníka verejného vodovodu alebo vlastníka verejnej kanalizácie podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na vlastníka prevádzkovo súvisiaceho vodovodu alebo vlastníka prevádzkovo súvisiacej kanalizácie slúžiacim na účely zásobovania obyvateľov pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov.
§ 4
Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky
(1)
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(2)
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky (ďalej len „zaústenie“) do verejnej kanalizácie; zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2) Zaústenie je odbočenie z potrubia verejnej kanalizácie, ktoré, ak sa realizuje na verejnom priestranstve,2a) tvorí odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusa po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky. Ak sa zaústenie realizuje na inom pozemku ako na verejnom priestranstve, tvorí ho len odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie. Zaústenie sa realizuje podľa podmienok určených vlastníkom verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľom a podľa plánu rozvoja určeného vlastníkom verejnej kanalizácie. Na účely povoľovania sa zaústenie považuje za kanalizačnú prípojku.2b)
(3)
Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
(4)
Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na účely vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
(5)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže určiť odberateľovi osadenie meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral; odberateľ je v tomto prípade povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu úpravy na vodovodnej prípojke potrebné na osadenie meradla podľa odseku 10.
(6)
Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
(7)
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný
a)
zabezpečiť, aby vodovodná prípojka nebola pripojená na iný zdroj vody a nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, a vnútorný vodovod bol vybudovaný tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a vodovodná prípojka bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa,
b)
zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky,
c)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu.
(8)
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný
a)
zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a aby bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľa,
b)
zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu kanalizačnej prípojky,
c)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na zaústenie, ak tak určil prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,
d)
písomne oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie odpojenie odvádzania vôd z povrchového odtoku z jeho pozemku kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a spôsob ich zadržania na pozemku alebo ich využitia producentom.
(9)
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto,3) je povinný umožniť odber vody hasičským jednotkám pri zásahu. Veliteľ zásahu3) je povinný dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky, vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody.
(10)
Meradlo je umiestnené na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, odvodniteľná, vetrateľná a bezpečne prístupná. Meradlo je príslušenstvom verejného vodovodu.
(11)
Náklady na zriadenie zaústenia znáša vlastník verejnej kanalizácie. Náklady na zriadenie zaústenia môže uhradiť žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa tak dohodne s vlastníkom verejnej kanalizácie.
(12)
Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevziať pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie, ktoré boli realizované na vlastné náklady odberateľom alebo producentom po 1. januári 2023, do svojho vlastníctva a prevádzky, ak pri budovaní pripojenia alebo zaústenia boli splnené podmienky výstavby určené prevádzkovateľom verejného vodovodu, prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, vlastníkom verejného vodovodu alebo vlastníkom verejnej kanalizácie.
(13)
Podmienky zriadenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, najmä miesto a spôsob pripojenia, určuje vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ vo vyjadrení k dokumentácii pre územné rozhodnutie alebo k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby,3a) v ktorej je riešenie prípojky zahrnuté, k projektovej dokumentácii prípojky, ak ide o vodnú stavbu, alebo vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu.
(14)
Obec uloží povinnosť vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu podľa § 23 ods. 2.
DRUHÁ ČASŤ
OPRÁVNENIA NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
§ 5
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)
Prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je živnosťou.4)
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie4) na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinná do 15 dní od jeho získania ohlásiť túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Právnická osoba musí počas prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie spĺňať podmienku bezúhonnosti.
(3)
Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie4) na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
(4)
Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zaniká podľa osobitného predpisu5) alebo ak prevádzkovateľ alebo jeho odborný zástupca prestane spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(5)
Ministerstvo vedie centrálnu evidenciu živnostenských oprávnení4) udelených fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
§ 6
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať žiadateľ o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(2)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ním ustanovený odborný zástupca osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(3)
Ministerstvo vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
a)
prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie,
b)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie.
(4)
Verejný vodovod, ktorý zásobuje vodou
a)
menej ako 2 500 obyvateľov, je verejným vodovodom III. kategórie,
b)
od 2 500 do 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom II. kategórie,
c)
viac ako 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom I. kategórie.
(5)
Verejná kanalizácia, ktorej výhľadová projektová kapacita je
a)
menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou III. kategórie,
b)
od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou II. kategórie,
c)
viac ako 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou I. kategórie.
(6)
Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona sú:
a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
splnenie požiadavky na vzdelanie,
d)
splnenie požiadavky na odbornú prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví,
e)
úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou.
(7)
Splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. c) a d) sa preukazuje
a)
dokladmi o skončení úplného stredného odborného vzdelania príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní desaťročnej odbornej praxe,
b)
dokladmi o skončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe,
c)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe,
d)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní päťročnej odbornej praxe alebo
e)
rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo o uznaní odbornej kvalifikácie5a) a dokladom o vykonaní odbornej praxe podľa písmen a) až d).
(8)
Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť skúškou pred odbornou komisiou a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo zabezpečí overovanie odbornej spôsobilosti skúškou pred odbornou komisiou a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti prostredníctvom právnickej osoby (ďalej len „osvedčovateľ"), ktorá nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť na úseku prevádzkovania verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.
(9)
Odborná komisia preveruje znalosti týkajúce sa predmetu tohto zákona v oblasti technickej, technologickej, právnej a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
(10)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú žiada udeliť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, za trestný čin všeobecného ohrozenia alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.
(11)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1b) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(12)
Podrobnosti o preukazovaní vzdelania a odbornej praxe, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 6a
Preškoľovanie
(1)
Ministerstvo nariadi preškolenie držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ak nastali zmeny v právnych predpisoch o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatných súvisiacich právnych predpisov najmä z oblasti vôd.
(2)
Preškoľovanie vykonáva osvedčovateľ podľa školiacich programov schválených ministerstvom.
(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná na výzvu osvedčovateľa zúčastniť sa na preškolení. Osvedčovateľ o účasti odborne spôsobilej osoby na školení vystaví potvrdenie.
§ 7
Odborný zástupca
(1)
Odborným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborný výkon vodohospodárskych činností pri prevádzkovaní verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.
(2)
Ministerstvo môže prevádzkovateľovi určiť povinnosť ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov, pričom prihliada najmä na charakter, veľkosť a zložitosť prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak dôjde k zmene charakteru, veľkosti a zložitosti prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ministerstvo prehodnotí počet ustanovených odborných zástupcov. Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie ustanoví ďalších odborných zástupcov do 90 dní odo dňa doručenia oznámenia ministerstva o prehodnotení počtu odborných zástupcov.
(3)
Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať len pre jedného prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo jedného prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Funkciu odborného zástupcu pre prevádzkovanie verejného vodovodu III. kategórie alebo verejnej kanalizácie III. kategórie možno vykonávať najviac pre troch prevádzkovateľov verejného vodovodu alebo troch prevádzkovateľov verejnej kanalizácie, ak súčet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi alebo súčet ekvivalentných obyvateľov5a) pre výhľadovú kapacitu verejných kanalizácií nepresiahne veľkosť kategórie, na ktorú mu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(4)
Odborným zástupcom právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5)
Ak odborný zástupca prestane v priebehu prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vykonávať svoju funkciu, prevádzkovateľ, ak sám nie je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je povinný do 90 dní ustanoviť nového odborného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona, a neodkladne to oznámiť ministerstvu.
(6)
Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa osobitného predpisu6) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 8
Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú žiada udeliť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, trestný čin všeobecného ohrozenia alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia,
c)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom,
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonáva funkciu odborného zástupcu pre dve a viac fyzických osôb alebo pre dve a viac právnických osôb,
e)
sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezdôvodne nezúčastnil preškolenia podľa § 6a.
(2)
Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť, ak
a)
sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
§ 9
Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „evidencia osvedčení") a ich zmien.
(2)
Evidencia osvedčení obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
predmet a rozsah prevádzkovania podľa § 6 ods. 3 až 5,
c)
dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(3)
Evidencia osvedčení je verejne prístupná.
TRETIA ČASŤ
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZRIAĎOVANIE A PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
§ 10
Verejné vodovody
(1)
Verejné vodovody musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami technického pokroku tak, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody pre verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov.
(2)
Verejné vodovody musia byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách pre návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov vrátane úpravy vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 11
Verejné kanalizácie
(1)
Verejné kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami stavu technického pokroku tak, aby negatívne neovplyvnili životné prostredie a bola zabezpečená dostatočná prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so zohľadnením sezónnych výkyvov v zaťažení a aby spĺňali požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd ustanovené osobitnými predpismi.7)
(2)
Verejné kanalizácie musia byť vodotesné, chránené proti zamrznutiu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi.
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách pre návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných kanalizácií vrátane čistenia odpadových vôd ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Kanalizačné potrubia na odvádzanie odpadových vôd s výnimkou kanalizačných potrubí na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, ako aj kanalizačných prípojok, ak nie sú vodnou stavbou,2) musia byť pri súbehu alebo krížení uložené hlbšie ako vodovodné potrubia na dodávku pitnej vody. Výnimku môže povoliť okresný úrad za predpokladu, že sa vykoná také technické opatrenie, ktoré zamedzí možnosti kontaminácie pitnej vody odpadovou vodou, a to ako pri bežnej prevádzke, tak aj v prípade poruchy verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
§ 12
Požiadavky na kvalitu surovej vody odoberanej na úpravu na pitnú vodu
(1)
Surová voda je voda odoberaná z povrchových vodárenských zdrojov alebo z podzemných vodárenských zdrojov na účely úpravy na pitnú vodu.7aa) Úpravňa vody je súbor objektov a technologických zariadení na úpravu podzemnej vody a povrchovej vody na získanie zdravotne bezpečnej pitnej vody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
(2)
Surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou do miesta úpravy vody požiadavky na jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu.
(3)
Výnimočne možno na úpravu na pitnú vodu odoberať vodu, ktorá v mieste odberu nespĺňa požiadavky na kvalitu surovej vody. Výnimku povoľuje na žiadosť prevádzkovateľa verejného vodovodu ministerstvo, ak prevádzkovateľ verejného vodovodu preukáže, že technológia úpravy vody z takého zdroja povrchovej vody alebo podzemnej vody zaručuje zdravotnú bezpečnosť pitnej vody7a) ustanovenú osobitným predpisom.7b)
(4)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe; poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle. Údaje podľa predchádzajúcej vety nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka.
(5)
Ukazovatele kvality surovej vody a ich hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, spôsob a početnosť merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov, definície jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, sledované ukazovatele surovej vody, upravovanej vody a upravenej vody, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýz a spôsob odovzdávania výsledkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo a manažment rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody.
§ 13
Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd
(1)
Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predspismi.7a)
(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi podľa programu monitorovania8) a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe.
(3)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody a primerané informácie na základe manažmentu rizík na svojom webovom sídle.
(4)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek odpadových vôd, ich rozbory a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať okresnému úradu. Rozsah a početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch nakladania s vodou podľa tohto zákona a na odborné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých zariadení v oblasti úpravy povrchových vôd a podzemných vôd, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.
§ 14
Nútená správa
(1)
Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia zvierat alebo ochrany životného prostredia, okresný úrad v sídle kraja môže vyhlásiť nútenú správu, ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktorý je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody alebo plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, túto povinnosť neplní.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá v určenom čase, najviac v dĺžke dvoch rokov, správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Rozhodnutie o vyhlásení nútenej správy možno vydať aj opakovane.
(3)
Pri výkone správy, prevádzky a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v rámci nútenej správy prechádza právo na úhradu za dodávku vody (ďalej len „vodné“) a právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej len „stočné“) na toho, komu je táto povinnosť rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja uložená. Prevádzkovateľ, ktorému bola uložená povinnosť vykonávať nútenú správu, požiada Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie ceny pre verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu prevádzkovanú v rámci nútenej správy najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení nútenej správy; do nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bude tento prevádzkovateľ uplatňovať vodné a stočné podľa cenového rozhodnutia vydaného predchádzajúcemu prevádzkovateľovi.
(4)
Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevádzkovateľovi, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 3, poskytnúť súčinnosť potrebnú pre výkon nútenej správy.
§ 15
Povinnosti vlastníka verejného vodovodu
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť
a)
nepretržitú dodávku pitnej vody,
b)
aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10,
c)
aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné prostredie,
d)
rozvoj verejného vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) a s ohľadom na ekonomické možnosti,
e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu,
f)
vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady,
g)
vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov,
h)
obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu,
i)
vytváranie účelovej rezervy finančných prostriedkov (ďalej len „účelová finančná rezerva“) a jej použitie na obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu podľa § 16a,
j)
oznámenie informácií o výške účelovej finančnej rezervy vynaloženej na obnovu verejného vodovodu s uvedením jednotlivých stavieb za kalendárny rok ministerstvu, a to každoročne do 31. júla za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
samostatnú účtovnú evidenciu súvisiacu s vlastníctvom a prevádzkovaním verejného vodovodu.
(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejného vodovodu; pritom sa naňho hľadí, ako keby bol prevádzkovateľom verejného vodovodu. Počas tohto času je vlastník verejného vodovodu oprávnený zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu vo verejnom záujme prostredníctvom odborného zástupcu aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.
(3)
Vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,5) inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 5, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod.
(4)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže zastupovať vlastníka verejného vodovodu v povinnostiach podľa odseku 1 písm. a), c) až g), odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b), h), k) a l), odsekov 9 až 14, § 4 ods. 1 a 3, § 12 ods. 3, § 13 ods. 2 a 3, § 22 ods. 1, 2 a 4, § 24 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 2, § 28 ods. 3, § 30 ods. 1 a 2, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a 3, § 42 ods. 2 a 4.
(5)
Vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejného vodovodu rozumie aj stavebník rozostavanej stavby verejného vodovodu. Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov alebo vlastníkov ich častí prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia8a) a obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
uvedenie vlastníctva verejných vodovodov,
d)
určenie podmienok dodávky vody najmä kvalitu,
e)
množstvo dodávanej vody,
f)
tlakové pomery, merania, kontrolu podmienok dodávky vody, postup pri odstraňovaní závad stavby,
g)
povinnosť zabezpečenia vzájomnej informovanosti, riešenie sporov,
h)
určenie ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,8b)
i)
spôsob platieb a zmluvné sankcie,
j)
informáciu, či prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod bude plniť aj požiarnu funkciu,
k)
dobu platnosti.
(6)
Vlastník verejného vodovodu je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejného vodovodu, technické a bilančné údaje verejného vodovodu a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vlastník verejného vodovodu je ďalej povinný
a)
umožniť pripojenie nehnuteľnosti vodovodnou prípojkou na verejný vodovod po splnení technických podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 17 ods. 2 písm. f) a g); toto pripojenie nie je možné podmieňovať poskytovaním finančných alebo iných plnení,
b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a pre jeho právneho nástupcu,
c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejného vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu,
d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejného vodovodu
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu; obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu,
2.
predmet a rozsah prevádzkovania,
3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu,
5.
dátum začatia prevádzkovania verejného vodovodu,
e)
umožniť prístup k verejnému vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
f)
umožniť prístup k odberným miestam8c) verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu3) je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody,
g)
vyžiadať súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu na vykonanie akejkoľvek úpravy na verejnom vodovode,
h)
pri akomkoľvek rozširovaní verejného vodovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, predkladať Hasičskému a záchrannému zboru tieto zmeny okamžite,
i)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej vetvy verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a boli pri budovaní novej vetvy verejného vodovodu splnené technické podmienky výstavby určené vlastníkom existujúceho verejného vodovodu a jeho prevádzkovateľom a výstavba rozšírenia vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu,
j)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie nového verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a vybudovanie nového verejného vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu; na úpravu práv a povinností vlastníka existujúceho verejného vodovodu a vlastníka nového verejného vodovodu sa vzťahuje odsek 5,
k)
poskytovať bezodplatne prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie údaje o množstve odobratej vody jednotlivými odberateľmi vody z verejného vodovodu, ktoré sú podkladom na určenie vodného na účely určenia stočného pre producenta,
l)
každoročne zverejňovať vo výročnej správe8d) na svojom webovom sídle vybrané majetkové a ekonomické informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti verejných vodovodov, ktorými sú náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, použitie prostriedkov na investičnú výstavbu s uvedením konkrétnych stavieb, použitie účelovej finančnej rezervy na obnovu verejného vodovodu s uvedením konkrétnych stavieb za predchádzajúci rok.
(8)
Účelom obnovy verejného vodovodu je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejného vodovodu. Postup pri vypracovaní a obsah plánu obnovy verejného vodovodu, minimálnu výšku účelovej finančnej rezervy, jej použitie a formu oznámenia informácií ministerstvu podľa odseku 1 písm. j) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať posúdenie miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody, a to prostredníctvom posudzovacej metódy založenej na infraštruktúrnom indexe strát alebo inej vhodnej metódy. Pri posúdení podľa predchádzajúcej vety sa zohľadnia príslušné aspekty verejného zdravia, environmentálne, technické a hospodárske aspekty a jeho predmetom budú dodávatelia vody, ktorí denne dodávajú najmenej 10 000 m3 alebo zásobujú najmenej 50 000 ľudí.
(10)
Výsledky posúdenia podľa odseku 9 vlastník verejného vodovodu do 30. júla 2025 oznámi ministerstvom poverenej právnickej osobe.
(11)
Ak odsek 14 neustanovuje inak, vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,8da) pre každý systém zásobovania, ktorý zahŕňa miesto odberu, úpravu, akumuláciu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu k miestu dodávky v súlade s osobitným predpisom.8db)
(12)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou sa po prvýkrát vykoná do 12. januára 2029. Manažment rizík sa preskúmava v pravidelných intervaloch najmenej raz za šesť rokov a v prípade potreby sa aktualizuje.
(13)
Vlastník verejného vodovodu, ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať ministerstvom poverenú právnickú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva8dc) o trendoch a neobvyklých množstvách alebo koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok.
(14)
Vlastník verejného vodovodu dodávajúci pitnú vodu v priemere 10 m3 až 100 m3 za deň alebo zásobujúci pitnou vodou 50 až 500 osôb nie je povinný vykonávať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, ak príslušný orgán bude mať za to, že takáto výnimka neohrozí kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Dodávatelia vody podľa predchádzajúcej vety sú povinní vykonávať pravidelné monitorovanie v súlade s osobitným predpisom.8dd)
§ 16
Povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie
(1)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť
a)
plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, a ak má verejná kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie odpadových vôd,
b)
aby nebolo pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd ohrozené životné prostredie,
c)
aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky uvedené v § 11,
d)
rozvoj verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) s ohľadom na ekologické aspekty alebo ekonomické možnosti,
e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
f)
vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie najmenej na 10 rokov,
g)
obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie,
h)
vytváranie účelovej finančnej rezervy a jej použitie na obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie podľa § 16a,
i)
oznámenie informácií o výške účelovej finančnej rezervy vynaloženej na obnovu verejnej kanalizácie s uvedením jednotlivých stavieb za kalendárny rok ministerstvu, každoročne do 31. júla za predchádzajúci kalendárny rok,
j)
vybudovanie zaústení uložených vo verejnom priestranstve2a) po hranicu nehnuteľnosti, ktorá bude pripojená na verejnú kanalizáciu, najviac však v dĺžke desať metrov podľa plánu rozvoja a ich údržbu a opravu,
k)
samostatnú účtovnú evidenciu s vlastníctvom a prevádzkovaním verejnej kanalizácie.
(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejnej kanalizácie, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejnej kanalizácie; pritom sa naňho hľadí, ako keby bol prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Počas tohto času je vlastník verejnej kanalizácie oprávnený zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie prostredníctvom odborného zástupcu vo verejnom záujme aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.
(3)
Vlastník verejnej kanalizácie môže prevádzkovať verejnú kanalizáciu, len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu,5) inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejnú kanalizáciu.
(4)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže zastupovať vlastníka verejnej kanalizácie v povinnostiach podľa odseku 1 písm. e) a f), odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h), § 4 ods. 4, § 13 ods. 4, § 23 ods. 1 až 3 a 10, § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 3, § 28 ods. 6, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 3 a 4.
(5)
Vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejnej kanalizácie rozumie aj stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie umiestnenej stavby a stavebník rozostavanej stavby verejnej kanalizácie. Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií alebo vlastníkov ich častí prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia8a) na prevádzkovo súvisiace verejné kanalizácie a obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy vrátane uvedenia vlastníctva verejných kanalizácií,
c)
technické podmienky napojenia,
d)
ustanovenie podmienok odvádzania odpadových vôd najmä čistenie odpadových vôd,
e)
limity znečistenia, množstvo a spôsob ich merania,
f)
kontrolu podmienok, zaistenie funkčnosti a postup v odstraňovaní závad stavby,
g)
vzájomnú informovanosť o významných situáciách, riešenie sporov,
h)
cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,8e)
i)
spôsob platieb,
j)
zmluvné sankcie a možnosť zmien,
k)
dobu platnosti.
(6)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie na účely výkonu verejnej správy. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejnej kanalizácie, technické údaje a bilančné údaje verejnej kanalizácie a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní potrebných údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vlastník verejnej kanalizácie je ďalej povinný
a)
umožniť pripojenie nehnuteľnosti kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu po splnení technických podmienok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa § 18 ods. 2 písm. f) a g); súhlas nie je možné podmieňovať poskytovaním finančných alebo iných plnení,
b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejnej kanalizácie a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a pre jeho právneho nástupcu,
c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejnej kanalizácie,
d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie; obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
2.
predmet a rozsah prevádzkovania,
3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu,
5.
dátum začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie,
e)
umožniť prístup k verejnej kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
f)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej vetvy verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu, ak je pripojenie technicky možné a ak boli pri budovaní novej vetvy verejnej kanalizácie splnené technické podmienky výstavby určené vlastníkom existujúcej verejnej kanalizácie a jeho prevádzkovateľom a výstavba rozšírenia kanalizácie je v súlade s plánom rozvoja existujúcej verejnej kanalizácie,
g)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu, ak je pripojenie technicky možné a vybudovanie novej verejnej kanalizácie je v súlade s plánom rozvoja existujúcej verejnej kanalizácie; na práva a povinnosti vlastníka existujúcej verejnej kanalizácie a vlastníka novej verejnej kanalizácie sa vzťahuje odsek 5,
h)
každoročne zverejňovať vo výročnej správe8d) na svojom webovom sídle vybrané majetkové a ekonomické informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti verejných kanalizácií, náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, použitie prostriedkov na investičnú výstavbu s uvedením konkrétnych stavieb, použitie účelovej finančnej rezervy na obnovu verejnej kanalizácie s uvedením konkrétnych stavieb, za predchádzajúci rok.
(8)
Vlastník verejnej kanalizácie môže vykonávať zásahy do verejnej kanalizácie iba po predchádzajúcom prerokovaní s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
(9)
Účelom obnovy verejnej kanalizácie je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení verejnej kanalizácie prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejnej kanalizácie. Postup vypracovania a obsah plánu obnovy verejnej kanalizácie, minimálnu výšku účelovej finančnej rezervy na obnovu verejnej kanalizácie, jej použitie a formu oznámenia informácií ministerstvu podľa odseku 1 písm. i) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16a
Účelová finančná rezerva
(1)
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu spôsobom podľa odsekov 2 a 3, ktorej prostriedky je povinný použiť na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa plánu obnovy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(2)
Účelovú finančnú rezervu vytvára vlastník verejného vodovodu ročne vo výške ročných odpisov alebo z nájomného za verejný vodovod ako ekonomicky oprávnený náklad, ak sú odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov.8f) Účelovú finančnú rezervu vytvára vlastník verejnej kanalizácie ročne vo výške ročných odpisov alebo z nájomného za verejnú kanalizáciu ako ekonomicky oprávnený náklad, ak sú odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov.8g)
(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný použiť účelovú finančnú rezervu alebo jej časť na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa plánu obnovy do uplynutia troch rokov odo dňa jej vytvorenia a ak ide o verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu skolaudované po 1. januári 2022, do šiestich rokov odo dňa ich vytvorenia.
(4)
Ak dôjde pred použitím účelovej finančnej rezervy k zániku vlastníka verejného vodovodu alebo vlastníka verejnej kanalizácie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu jeho zániku všetky práva a povinnosti súvisiace s použitím účelovej finančnej rezervy na obec, na ktorej území sa verejný vodovod alebo verejná kanalizácia nachádza. V takom prípade obec použije účelovú finančnú rezervu do troch rokov odo dňa nadobudnutia alebo prevzatia oprávnenia na disponovanie s účelovou finančnou rezervou.
(5)
Prostriedky účelovej finančnej rezervy nepodliehajú exekúcii a výkonu rozhodnutia.
(6)
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný raz ročne do 31. júla za predchádzajúci rok písomne oznámiť ministerstvu informácie o tvorbe a použití účelovej finančnej rezervy formou ustanovenou vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 a umožniť orgánom dohľadu kontrolu správnosti jej tvorby a použitia ustanovené týmto zákonom. Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie splní povinnosti podľa predchádzajúcej vety prvýkrát do 31. júla 2023 za kalendárny rok 2022.
§ 17
Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejného vodovodu
(1)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný
a)
prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi,9) všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
b)
vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu,
c)
bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
d)
na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu,
e)
zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny; na to poskytne vlastník verejného vodovodu prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie,
f)
umožniť prístup k verejnému vodovodu a umožniť odber vody hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu.
(2)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je ďalej povinný
a)
umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,10)
b)
viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a poskytnúť údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejného vodovodu,
c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejného vodovodu údaje podľa § 15 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu uvedené v písomnej zmluve,
d)
oznámiť ministerstvu a vlastníkovi verejného vodovodu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených podľa tohto zákona a osobitného predpisu5) do 15 dní od vzniku týchto zmien,
e)
udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svojich zamestnancov,
f)
bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod,
g)
bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej prípojky,
h)
bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky,
i)
vyjadrovať sa za odplatu k zámeru verejných prác a projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
j)
na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného vodovodu do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti,
k)
zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
l)
plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejného vodovodu nakladanie s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejný vodovod a od odberateľov vrátane vodného,
n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny,
o)
pripojiť vodovodnú prípojku žiadateľa na verejný vodovod do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o dodávke vody,
p)
bezodplatne poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľovi údaje o množstve odobratej vody jednotlivými odberateľmi vody z verejného vodovodu, ktoré sú podkladom na určenie vodného ako podklad na účely určenia stočného pre producenta.
(3)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu
a)
je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu; inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,
b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke,
c)
má právo na vodné, ak sa nedohodne, že vodné sa platí vlastníkovi verejného vodovodu,
d)
nesmie vyžadovať od žiadateľa o pripojenie na verejný vodovod žiadne poplatky za úkony súvisiace s pripojením.
(4)
Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, vykonania odstávky vody a obnovenia dodávky vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a na kontrolu činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja.
§ 18
Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
(1)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný
a)
prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi,9) všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
b)
vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie,
c)
bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
d)
na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku alebo údržbu verejnej kanalizácie,
e)
zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny; na to poskytne vlastník verejnej kanalizácie prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie.
(2)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je ďalej povinný
a)
umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejnej kanalizácie osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,10)
b)
viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a poskytnúť údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejnej kanalizácie,
c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejnej kanalizácie údaje podľa § 16 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkovaním verejnej kanalizácie uvedené v písomnej zmluve,
d)
oznámiť ministerstvu a vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených podľa tohto zákona a osobitného predpisu5) do 15 dní od vzniku týchto zmien,
e)
udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svojich zamestnancov,
f)
bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu,
g)
bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky,
h)
bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky,
i)
vyjadrovať sa za odplatu k zámeru verejných prác a projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
j)
na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti,
k)
zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
l)
plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejnej kanalizácie nakladanie s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu a od producentov vrátane stočného,
n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny,
o)
pripojiť kanalizačnú prípojku žiadateľa na verejnú kanalizáciu do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.
(3)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
a)
je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie; inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,
b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty,
c)
má právo na stočné, ak sa nedohodne, že stočné sa platí vlastníkovi verejnej kanalizácie,
d)
nesmie vyžadovať od žiadateľa o pripojenie na verejnú kanalizáciu žiadne poplatky za úkony súvisiace s pripojením, ak o nich nerozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
(4)
Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.
§ 19
Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie
(1)
K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobitného predpisu
11) týmto nie sú dotknuté.
(2)
Mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti
a)
1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
b)
3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
(3)
Stavebník vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia môže požiadať okresný úrad o určenie pásiem ochrany v inej vzdialenosti, ako sú ustanovené v odseku 2, z dôvodu miestnych podmienok. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať odôvodnenie určenia inej vzdialenosti.
(4)
V zastavanom území vymedzí okresný úrad v rozhodnutí na návrh stavebníka pásmo ochrany, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia, najviac však vo vzdialenosti podľa odseku 2. Pri vymedzení pásma ochrany okresný úrad prihliada na technické možnosti a priestorové možnosti v danom území a na technické požiadavky podľa technickej normy11a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(5)
V pásme ochrany okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu11b) je zakázané
a)
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b)
vysádzať trvalé porasty,
c)
umiestňovať skládky,
d)
vykonávať terénne úpravy.
(6)
Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
(7)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ, je povinný na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
§ 19a
Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd
(1)
Vymedzuje sa hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd ustanovením najmenšej vzdialenosti hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia podľa územného plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiarne odpadových vôd a typu okolitej zástavby.
(2)
Najmenšie vzdialenosti hraníc areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd sú
a)
25 m s komplexne uzavretou technológiou s čistením odvádzaného vzduchu,
b)
50 m s uzavretou technológiou bez čistenia vzduchu,
c)
25 m s mechanicko-biologickým čistením bez kalového hospodárstva s úplne zakrytými objektami alebo zakrytým kalovým hospodárstvom s čistením vzduchu,
d)
100 m s mechanicko-biologickým čistením s pneumatickou aeráciou s kalovým hospodárstvom,
e)
200 m s mechanicko-biologickým čistením s mechanickou povrchovou aeráciou alebo biofiltrami s kalovým hospodárstvom,
f)
50 m vegetačné čistiarne odpadových vôd uzavreté,
g)
100 m vegetačné čistiarne odpadových vôd otvorené ,
h)
200 m ostatné objekty čistiarne odpadových vôd.
(3)
Ak má byť čistiareň odpadových vôd umiestnená v smere prevládajúceho vetra k obytnému územiu, vzdialenosti podľa odseku 2 sa zdvojnásobujú.
(4)
Stavebník čistiarne odpadových vôd je povinný predložiť k územnému konaniu11c) návrh vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd.
(5)
Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd pre malé čistiarne odpadových vôd s kapacitou do 100 m3 za deň zodpovedá technickej norme11d)alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
§ 20
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)
Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je oprávnený
a)
v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
b)
odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,12)
c)
umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.
(2)
Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení konať tak, aby nespôsobil škodu na pozemkoch alebo majetku, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O plánovanom začatí výkonu oprávnenia musia upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti a užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie nehnuteľnosti z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, lehota uvedená v predchádzajúcej vete sa nemusí uplatniť. Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ v takom prípade o tom bezodkladne upozorní vlastníka nehnuteľnosti alebo užívateľa nehnuteľnosti.
(3)
Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
(4)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 na pozemku mimo zastavaného územia obce a povinnosti vlastníka pozemku vyplývajúce z rozhodnutia o určení pásma ochrany sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom pozemku;12a) ak je vlastník pozemku v dôsledku výkonu týchto oprávnení obmedzený v užívaní pozemku, má vlastník pozemku za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú náhradu. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(5)
Návrh na vykonanie záznamu12b) vecného bremena podľa odseku 4 do katastra nehnuteľností je povinný podať vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; návrh na vykonanie záznamu vecného bremena musí mať náležitosti podľa osobitného predpisu.12c) Prílohu návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností tvorí geometrický plán alebo číslo, pod ktorým bol tento geometrický plán úradne overený, alebo rozhodnutie o určení pásiem ochrany. Vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností je vlastník stavby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku do 60 dní od jeho vykonania. Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria stavebníkovi, vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak dôjde k zmene stavebníka, vlastníka alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na ich právnych nástupcov.
(6)
Vecné bremeno podľa odseku 4 vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením.
(7)
Vlastník pozemku má za zriadenie vecného bremena z titulu oprávnenia stavebníka uskutočniť na jeho pozemku mimo zastavaného územia obce stavbu vodovodného potrubia alebo potrubia stokovej siete nárok na primeranú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa odseku 5. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa doručenia výzvy, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na náhradu za uplatnenie vecného bremena zanikne. Na základe dohody medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie možno náhradu podľa odseku 4 a náhradu podľa tohto odseku vyplatiť súčasne. Ak sa stavebník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd.
(8)
Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní pozemku v určenom pásme ochrany vodovodného potrubia alebo potrubia stokovej siete v zastavanom území obce, má nárok na primeranú náhradu z titulu vecného bremena v dôsledku určeného núteného obmedzenia užívania tejto časti pozemku. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa odseku 5. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa doručenia výzvy, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na náhradu zanikne. Na základe dohody medzi vlastníkom nehnuteľnosti a vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie možno náhradu podľa odseku 4 a náhradu podľa tohto odseku vyplatiť súčasne. Ak sa vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd.
(9)
Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
§ 21
Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti
Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.13)
§ 22
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod
(1)
Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu podľa § 4 ods. 3. Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník časti verejného vodovodu, ktorý žiada o pripojenie na iný verejný vodovod, ktorého nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy podľa § 15 ods. 5.
(2)
Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak
a)
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod a
b)
kapacita verejného vodovodu to umožňuje.
(3)
Stavbu3a) alebo pozemok možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.
(4)
Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené prevádzkovateľom verejného vodovodu.
(5)
Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.
(6)
Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti prevádzkovo súvisiaceho verejného vodovodu hradí žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod, ak sa nedohodne inak. Vlastníkom pripojenia na verejný vodovod sa stáva vlastník existujúceho verejného vodovodu, na ktorý sa pripája prevádzkovo súvisiaci vodovod.
§ 23
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
(1)
Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 4. Vlastník verejnej kanalizácie alebo vlastník časti verejnej kanalizácie, ktorý žiada o pripojenie na inú verejnú kanalizáciu, ktorej nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na prevádzkovo súvisiacu verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy podľa § 16 ods. 5.
(2)
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.
(3)
Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak
a)
žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a
b)
kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.
(4)
Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou gravitačnou, tlakovou alebo podtlakovou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.
(5)
Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
(6)
Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu okresného úradu.
(7)
Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami,7) je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.
(8)
Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.
(9)
Odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a ich zneškodňovanie zo stavby alebo z pozemku, ktorá slúži na výkon samosprávy obce14) alebo na verejné účely, alebo z verejných priestranstiev, zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.
(10)
Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak
a)
zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
b)
zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné vody,
c)
zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,
d)
odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,
e)
obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním,
f)
to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
g)
zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane meradla.
(11)
Dôvody odmietnutia pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odseku 10 je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný písomne preukázať a odôvodniť žiadateľovi o pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo producentovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(12)
Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti prevádzkovo súvisiacej verejnej kanalizácie hradí žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa nedohodne inak. Vlastníkom pripojenia na verejnú kanalizáciu sa stáva vlastník existujúcej verejnej kanalizácie, na ktorú sa pripája prevádzkovo súvisiaca verejná kanalizácia.
§ 24
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
(1)
Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody v súlade s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi.7a)
(2)
Dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky a preukazuje sa v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je to technicky vykonateľné, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak. Dodávka vody je splnená aj vtokom vody z verejného vodovodu do uzáveru hydrantu, výtokového stojana alebo plniaceho miesta, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti,15) pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť (§ 32).
(4)
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
(5)
Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti,15) pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť (§ 32).
§ 25
Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
(1)
Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je
a)
odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b)
odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
c)
odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d)
odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e)
odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f)
odber bez súhlasu prevádzkovateľa.
(2)
Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu16) prevádzkovateľovi verejného vodovodu.
(3)
Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je
a)
vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b)
vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
c)
vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
d)
vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
e)
vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
f)
vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
g)
vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody16a) alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody,
h)
vypúšťanie splaškovej odpadovej vody alebo inej ako zmluvne dohodnutej vody do dažďovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie vody z povrchového odtoku.
(4)
Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu16) prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.
§ 26
Povinnosti odberateľa a producenta
(1)
Odberateľ a producent sú povinní
a)
dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
b)
v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,
c)
oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
d)
oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
e)
dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,
f)
neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
g)
oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
h)
oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
(2)
Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z verejného vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.
(3)
Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.
§ 27
Ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(2)
Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(3)
Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.
(4)
Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
(5)
Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
(6)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie proti neoprávnenému vniknutiu nepovolaných osôb.
(7)
Potrubie verejného vodovodu vrátane jeho vodovodných prípojok a na ne napojených vnútorných rozvodov nesmú byť prepojené s potrubím z iného zdroja vody, ako je vodárenský zdroj verejného vodovodu.
§ 28
Vodné a stočné
(1)
Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od odberateľa vody (§ 4 ods. 3).
(2)
Vodné je platba za dodávku pitnej vody odberateľovi, pričom cena za dodávku pitnej vody odberateľovi je určená podľa osobitného predpisu,8b) ktorým sa určuje aj zloženie ceny.
(3)
Vodné platí odberateľ vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu, ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu nedohodol s vlastníkom verejného vodovodu, že vodné bude odberateľ platiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu. Ak odberateľ nie je konečným spotrebiteľom, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku vodného. Ak sa odberateľ s konečnými spotrebiteľmi nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom odobraté množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody.
(4)
Právo na vodné vzniká pripojením pozemku alebo stavby na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a uzatvorením zmluvy o dodávke vody.
(5)
Spoluproducent odpadových vôd (ďalej len „spoluproducent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody prostredníctvom producenta (§ 4 ods. 4).
(6)
Stočné je platba za odvádzanie odpadových vôd a spravidla aj čistenie odpadových vôd producenta, pričom cena za odvádzanie odpadových vôd a spravidla aj čistenie odpadových vôd producenta je určená podľa osobitného predpisu,8e) ktorým sa určuje aj zloženie ceny.
(7)
Stočné platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodol s vlastníkom verejnej kanalizácie, že stočné bude odberateľ platiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody prostredníctvom producenta, za vypúšťané množstvo odpadových vôd platia producentovi rozpočítanú čiastku stočného.
(8)
Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak, producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvo odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.
(9)
Právo na stočné vzniká pripojením pozemku alebo stavby na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a uzatvorením zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty, právo na stočné vzniká ich vtokom do verejnej kanalizácie okrem drobných vodných tokov, ktoré už sú zaústené do verejnej kanalizácie.
(10)
Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je povinný predložiť odberateľovi alebo producentovi podrobné vyúčtovanie vodného a stočného na jeho požiadanie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(11)
Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný predpis.3)
Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom a odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou
§ 29
(1)
Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu svojím meradlom. Ak nie je množstvo vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody. Takto zistené množstvo dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného.
(2)
Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.
(3)
Ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, určí sa toto množstvo na základe zistenia množstva odobranej vody z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
(4)
Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličný vpust merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť uvedený v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.
(5)
Ak vypúšťa producent do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
(6)
Pri zisťovaní množstva vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom je producent povinný poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie všetky údaje potrebné na tento výpočet.
(7)
Ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom alebo sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.18)
(8)
Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.
(9)
Podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie a smerné čísla spotreby vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 30
(1)
Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu.18) Výsledok preskúšania vlastník verejného vodovodu neodkladne písomne oznámi odberateľovi.
(2)
Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že
a)
meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis,19) uhradí ten, komu bola odchýlka podľa odseku 4 na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu,
b)
meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi18) alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis,19) uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla odberateľ.
(3)
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.
(4)
Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.
§ 31
(1)
Ak má vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu.18) Výsledok preskúšania producent neodkladne písomne oznámi vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo jeho prevádzkovateľovi.
(2)
Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie zistí, že
a)
meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis19) uhradí ten, komu bola odchýlka podľa odseku 4 na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí producent,
b)
meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis,19) uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
(3)
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla producentom alebo zásahom producenta, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí producent.
(4)
Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti zaplatiť v určenej lehote stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa množstva vypúšťaných odpadových vôd v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nové vypúšťanie odpadových vôd alebo zmenu vo vypúšťaní odpadových vôd, podľa množstva vypúšťanej odpadovej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s producentom.
§ 32
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(1)
Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, a to až do dňa pominutia dôvodu pre prerušenie alebo obmedzenie
a)
z dôvodu mimoriadnej udalosti,15)
b)
pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
c)
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,19a)
d)
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e)
pri obmedzení zásobovania vodou,
f)
pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g)
ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h)
ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
i)
ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke alebo ku kanalizačnej prípojke,
j)
ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky,
k)
ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na svojej vodovodnej prípojke, alebo na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l)
pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m)
v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n)
v prípade neplnenia iných povinností odberateľom alebo producentom, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
o)
pri poruche na vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka alebo kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
p)
z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.20)
(2)
Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadových vôd bez predchádzajúceho upozornenia iba podľa odseku 1 písm. a) až c) a písm. e). Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný bezodkladne oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,1a) príslušnému okresnému úradu, nemocniciam, nemocniciam s poliklinikou, hasičským jednotkám a obci; prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. b) a e) je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 24 hodín dotknutým odberateľom alebo producentom.
(3)
V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. b) až e) a o) je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd, a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie; to neplatí, ak došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd podľa odseku 1 písm. g) až n).
(4)
V prípade prerušenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) prevádzkovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) až d) a bezodkladne obnoviť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.
(6)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný ihneď, ako je to možné, obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný obmedziť alebo prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky vody a poruchy na vnútornom vodovode. V ostatných prípadoch prevádzkovateľ preruší dodávku vody v lehote uvedenej v žiadosti odberateľa, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť
a)
odberateľovi alebo producentovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou podľa odseku 1 písm. f) až n) a podľa odseku 1 písm. f) aj dotknutej obci,
b)
odberateľovi alebo producentovi a dotknutej obci najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údržbárskych prác a revíznych prác podľa odseku 1 písm. d).
(8)
V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody alebo odvádzanie odpadových vôd z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. g) až n) a v odseku 6, hradí s tým spojené náklady odberateľ alebo producent.
§ 33
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
(1)
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody z verejného vodovodu, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, prehľad potreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejným vodovodom a vodovodnou prípojkou.
(2)
Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie upravuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia odpadových vôd z priemyslu a osobitných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podrobnejšie podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejnou kanalizáciou a kanalizačnými prípojkami.
(3)
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie schvaľuje vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie.
(4)
Náležitosti prevádzkových poriadkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 35
Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
(1)
Preložkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa rozumie čiastková zmena ich smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov tohto zariadenia.
(2)
Preložku možno vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa vtedy, ak nie sú dotknuté požiadavky na zabezpečenie vody na hasenie požiarov. Tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.22)
(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo z jeho poverenia prevádzkovateľ je povinný stavebníkovi preložky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie oznámiť svoje písomné stanovisko k navrhovanej preložke do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Náklady na preložku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, ak osobitný predpis23) neustanoví inak.
(5)
Vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa po zrealizovaní preložky nemení.
(6)
Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov.
PIATA ČASŤ
VEREJNÁ SPRÁVA NA ÚSEKU VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
§ 36
Orgány verejnej správy
(1)
Orgány verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady,
d)
vyššie územné celky,25)
e)
obce.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je ministerstvo.
(3)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b)
vypracuje, schvaľuje, vyhodnocuje a aktualizuje plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „plán rozvoja") vrátane časových harmonogramov jeho plnenia a zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle,
c)
schvaľuje plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja,
d)
zabezpečuje budovanie, riadenie, spravovanie a aktualizovanie štátneho monitorovacieho a informačného systému o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o využívaných vodných zdrojoch a zdrojoch vhodných na potencionálne využitie pre verejné vodovody; touto činnosťou môže poveriť právnickú osobu, ktorá má v predmete činnosti budovanie a spravovanie informačných systémov vo vodnom hospodárstve,
e)
zabezpečuje úlohy technickej normalizácie,
f)
zabezpečuje spracovanie a zverejnenie situačných správ na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
g)
vyjadruje sa k investičnej činnosti, ak ovplyvňuje využitie významných zdrojov vôd vhodných na verejné zásobovanie väčších územných celkov,
h)
zabezpečuje vedenie centrálnej evidencie údajov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
j)
usmerňuje, prípadne zabezpečuje financovanie výskumu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
k)
určuje odborné požiadavky pre osoby, ktoré môžu prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu,
l)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti,
m)
vykonáva dohľad (§ 38),
n)
určuje povinnosť prevádzkovateľovi ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov,
o)
oznámi Európskej komisii výsledky posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10 do 12. januára 2026,
p)
poveruje ministerstvom poverenú právnickú osobu vykonávaním a zabezpečovaním podkladov posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja (ďalej len „plán rozvoja kraja") (§ 37),
b)
rozhoduje o vyhlásení a zrušení nútenej správy (§ 14),
c)
vykonáva dohľad (§ 38),
d)
vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3).
(5)
Okresný úrad
a)
vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona (§ 3 ods. 10),
c)
rozhoduje o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3),
d)
vykonáva dohľad (§ 38),
e)
ukladá pokuty (§ 39),
f)
prejednáva priestupky (§ 40),
g)
vydáva stanovisko k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva,25a)
h)
vydáva stanovisko k zmene v programe monitorovania25b) pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(6)
Vyšší územný celok vyjadruje sa k plánu rozvoja kraja.
(7)
Obec
a)
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, na núdzové zásobovanie pitnou vodou,21) na náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd,
b)
zabezpečuje rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám obce,
c)
rozhoduje o uložení povinnosti vlastníka stavby alebo pozemku pripojiť sa na verejnú kanalizáciu podľa § 4 ods. 14,
d)
všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
e)
vydáva všeobecne záväzné nariadenie26) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,
f)
vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,
g)
ukladá pokuty (§ 39),
h)
zabezpečuje obyvateľom zásobovanie pitnou vodou,1)
i)
určí obyvateľov bez prístupu k pitnej vode alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode vrátane zraniteľných skupín a marginalizovaných skupín a určí dôvody ich nedostatočného zásobovania pitnou vodou,
j)
posudzuje možnosti zlepšenia zásobovania pitnou vodou a informuje o nich osoby uvedené v písmene i),
k)
vykonáva opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre zraniteľné a marginalizované skupiny.
Rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií
§ 37
Plán rozvoja a plán rozvoja kraja
(1)
Ministerstvo vypracúva a schvaľuje plán rozvoja a rámcovo vytvára podmienky na jeho realizáciu. Plán rozvoja zohľadňuje Vodný plán Slovenska a Plány manažmentu povodí.26a)
(2)
Plán rozvoja obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových vôd a podzemných vôd na účely úpravy na pitnú vodu a koncepciu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Ministerstvo zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja vo svojej pôsobnosti vypracúva plán rozvoja kraja. Pri vypracúvaní plánu rozvoja kraja okresný úrad v sídle kraja vychádza z plánu rozvoja a z Koncepcie územného rozvoja regiónu26b) a územného plánu mikroregiónu.26c)
(4)
Návrh plánu rozvoja kraja pred jeho predložením ministerstvu [§ 36 ods. 3 písm. c)] prerokuje okresný úrad v sídle kraja s okresnými úradmi, vyššími územnými celkami, obcami, vlastníkmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ich prevádzkovateľmi a s dotknutým správcom vodného toku v kraji.
(5)
Ak sa plán rozvoja kraja týka ochranných pásiem prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd,27) okresný úrad v sídle kraja si vyžiada stanovisko k návrhu plánu rozvoja kraja od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa týka plán rozvoja kraja chránených území a ochranných pásiem v oblasti ochrany životného prostredia,28) prerokuje okresný úrad v sídle kraja návrh plánu rozvoja kraja s ministerstvom.
(6)
Plán rozvoja kraja schvaľuje ministerstvo na obdobie šiestich rokov. Ministerstvo plán rozvoja kraja neschváli, ak
a)
nie je v súlade s plánom rozvoja,
b)
nerieši vzťahy k plánom rozvoja krajov vypracovaným pre susediace kraje,
c)
obsahuje nehospodárne alebo nevyhovujúce technické riešenie,
d)
nezodpovedá požiadavkám na rozsah a spôsob jeho spracovania.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja odovzdá jedno vyhotovenie schváleného plánu rozvoja kraja okresným úradom v danom územnom celku, dotknutým správcom vodného toku, fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré sa podieľali na vypracovaní plánu rozvoja kraja, vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií, v územnej pôsobnosti ktorého sa má plán rozvoja kraja realizovať.
(8)
Ak po schválení plánu rozvoja kraja došlo k zmene podmienok, za ktorých sa schválil, okresný úrad v sídle kraja vypracuje zmenu plánu rozvoja kraja. Na vypracúvanie a schvaľovanie zmeny plánu rozvoja kraja sa vzťahujú odseky 3 až 7.
§ 38
Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)
Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „dohľad") vykonáva ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady v rámci svojej pôsobnosti.
(2)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje preventívnu kontrolu podmienok na trvalé dosahovanie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a spravidla aj čistenia odpadových vôd a touto činnosťou môže poveriť nezávislú odbornú organizáciu,
b)
nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenie od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja kontroluje zabezpečenie technického a technologického stavu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
(4)
Okresný úrad
a)
kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
ukladá pokuty (§ 39),
c)
prejednáva priestupky (§ 40).
(5)
Orgány dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií ukladajú na základe výsledkov dohľadu opatrenia na nápravu protiprávneho konania.
(6)
Osoby vykonávajúce dohľad sú pri výkone dohľadu oprávnené vstupovať na pozemky alebo do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú alebo sa predpokladá, že sa tam nachádzajú.
(7)
Kontrolované osoby sú povinné na svoje náklady poskytnúť osobám vykonávajúcim dohľad všetky požadované informácie a doklady a umožniť skontrolovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
(8)
Pri výkone dohľadu sa vzťahy medzi orgánom dohľadu a kontrolovanými osobami spravujú základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Orgány štátnej správy vykonávajúce dohľad podľa § 38 uložia pokutu
a)
od 300 eur do 16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie marí výkon dohľadu,
b)
od 50 eur do 331 eur tomu, kto ako odberateľ alebo producent marí výkon dohľadu,
c)
od 300 eur do 16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5,
d)
od 50 eur do 331 eur tomu, kto ako odberateľ alebo producent nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5,
e)
od 300 eur do 3 319 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5.
§ 39
Správne delikty
(1)
Okresný úrad uloží pokutu od 300 eur do
a)
331 939 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a),
b)
33 193 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. c) a g) a § 27 ods. 1 a 2,
c)
33 193 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 14 ods. 3 a 4, § 15 ods. 1 písm. d), g), j) a k), odsekov 3 a 5, odseku 7 písm. a), i), j) a k), § 15 ods. 9 až 13, § 16 ods. 1 písm. d), f), i), j) a k), § 16 ods. 3, § 16 ods. 5, § 16 ods. 7 písm. a), f) a g) a § 16 ods. 1 až 4 a 6,
d)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 4 ods. 7 až 9, § 23 ods. 5, § 25 ods. 1 a 3 a § 27 ods. 3,
e)
16 596 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. m), o) a p) a odseku 3 písm. d), § 18 ods. 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. o) a odseku 3 písm. d) a § 32 ods. 3 a 5,
f)
16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 12 ods. 4, § 13 ods. 2 až 4, § 15 ods. 1 písm. c), odseku 6, odseku 7 písm. d), e), a f), § 16 ods. 1 písm. b), odseku 6 a odseku 7 písm. d) a e),
g)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7,
h)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 písm. c),
i)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. e), ods. 7 písm. l), § 16 ods. 1 písm. e), ods. 7 písm. h) a § 20 ods. 2,
j)
3 319 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n) a § 18 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n),
k)
3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 6, § 19a ods. 4, § 20 ods. 5, 7 a 8 a z § 23 ods. 8,
l)
3 319 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti podľa neho uložené ministerstvom, okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom.
(2)
Okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do
a)
1 659 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c),
b)
1 659 eur právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 23 ods. 7,
c)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c),
d)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej podľa § 15 ods. 4 a § 16 ods. 4, porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. a) a b) a § 16 ods. 7 písm. a) a b) alebo neposkytol požadované informácie podľa § 19 ods. 6,
e)
829 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 1 písm. e),
f)
331 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. f) až h), § 18 ods. 2 písm. f) až h) a § 38 ods. 7,
g)
331 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 35 ods. 3,
h)
331 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je vlastníkom vodovodnej prípojky, nevykoná potrebné úpravy na vodovodnej prípojke pre osadenie meradla podľa § 4 ods. 5.
(3)
Obec uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecné záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. d) a e).
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu došlo.
(6)
Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad alebo obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(8)
Pokuta uložená okresným úradom je príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je správcom tejto pohľadávky štátu okrem pokuty uloženej orgánom štátnej správy vykonávajúcim dohľad podľa § 38 ods. 9, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
§ 40
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí
a)
vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak poruší svoju povinnosť podľa § 4 ods. 5, § 4 ods. 7 písm. a) alebo § 4 ods. 8 písm. a) a d),
b)
vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky podľa § 4 ods. 7 písm. b) alebo opravu a údržbu kanalizačnej prípojky podľa § 4 ods. 8 písm. b),
c)
vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak neodstráni na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa § 4 ods. 7 písm. c) alebo neodstráni na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na zaústenie kanalizačnej prípojky, ak tak určil prevádzkovateľ verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 8 písm. c),
d)
ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami podľa § 23 ods. 7,
e)
vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2,
f)
odberateľ, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využíva dodanú vodu z verejného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva vodu ďalšiemu odberateľovi podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 2,
g)
producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 3,
h)
odborný zástupca za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 3,
i)
ten, kto porušil povinnosti podľa § 19 ods. 5 a § 27,
j)
ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. d) a e),
k)
fyzická osoba, ktorá neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu podľa § 25 ods. 1,
l)
fyzická osoba, ktorá neoprávnene vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie podľa § 25 ods. 3,
m)
odberateľ alebo producent, ktorý si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) až h),
n)
odberateľ, ktorý nevykoná podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke pre osadenie meradla podľa § 4 ods. 5.
(2)
Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený
a)
v odseku 1 písm. a) až d), f) až i) a k) až n) od 50 eur do 829 eur,
b)
v odseku 1 písm. e) od 50 eur do 331 eur,
c)
v odseku 1 písm. j) od 50 eur do 331 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon neustanovuje inak.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 3 ods. 6 a 10, § 4 ods. 14, § 14, § 19, § 19a, § 38 ods. 5 a 9, § 39 a 40.
(2)
Osoby poverené plnením úloh na úseku dohľadu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy, po skončení funkcie, pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 2 neplatí voči orgánom činným v trestnom konaní a Policajnému zboru na účely odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov.
(4)
Na odborného zástupcu podľa § 6 ods. 2 a § 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)
§ 42
Prechodné ustanovenia
(1)
Právnické osoby4) a fyzické osoby,4) ktoré prevádzkujú verejné vodovody alebo verejné kanalizácie ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia dať svoju činnosť do súladu s týmto zákonom do 1. júla 2004.
(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných vodovodov podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ je povinný do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a takúto zmluvu doteraz uzatvorenú nemajú.
(5)
Ustanovenia tohto zákona, týkajúce sa odberateľa alebo producenta, s výnimkou ustanovení § 25 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 3 písm. a) sa vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, aj keď zatiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľom. Ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 3 písm. a) sa vzťahujú na uvedené fyzické osoby alebo právnické osoby dňom uzatvorenia zmluvy podľa § 15 ods. 7 písm. b) alebo § 16 ods. 7 písm. b).
(6)
Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté.
(7)
Vlastníctvo k vodovodným prípojkám alebo ku kanalizačným prípojkám, prípadne k ich častiam zriadeným pred účinnosťou tohto zákona zostáva zachované.
(8)
Pásma ochrany určené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované.
§ 42a
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných vodovodov podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.
(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.
(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ s odberateľom alebo producentom je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd, ak takúto písomnú zmluvu doteraz uzatvorenú nemajú, do 31. decembra 2005. Podmienky dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd a technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre odberateľov a producentov stanovené pred účinnosťou tohto zákona ostávajú zachované.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu zoznam odborných zástupcov do 30. septembra 2005.
(5)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie odborne spôsobilou osobou, ktorá nespĺňa požiadavky na vzdelanie podľa tohto zákona len, ak odborne spôsobilá osoba zosúladí požiadavky na vzdelanie podľa tohto zákona, do 31. decembra 2009.
(6)
Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona a ustanovení všeobecného predpisu o správnom konaní,31) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(7)
Na držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktorým bolo osvedčenie vydané pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
§ 42b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2009
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu do 30. septembra 2011 a zabezpečiť začatie jeho realizácie do 30. júna 2015.
(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie do 30. septembra 2011 a zabezpečiť začatie jeho realizácie do 30. júna 2015.
(3)
Konania o uložení pokuty začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
§ 42ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 42bb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.
§ 42bc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ten, kto nadobudol vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, môže ho od 1. januára 2022 previesť len na subjekt verejného práva podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Ak predáva svoj podnik alebo jeho časť inému, je z prevodu vlastníckeho práva k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku vylúčený prevod verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; to neplatí, ak je kupujúcim subjekt verejného práva podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Vlastníctvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré bolo nadobudnuté do 31. decembra 2021, zostáva zachované.
(2)
Ustanovenie § 3 ods. 2 tretej vety a odseku 9 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použije od 1. januára 2022 aj na toho, kto nadobudol vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(3)
Zmluva o dodávke vody uzatvorená podľa § 4 ods. 3 a zmluva o odvádzaní odpadových vôd uzatvorená podľa § 4 ods. 4, ktoré boli uzatvorené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, zostávajú v platnosti. Ustanovenia § 28 ods. 2 a 6 sa vzťahujú aj na zmluvu o dodávke vody a zmluvu o odvádzaní odpadových vôd uzavreté do 31. decembra 2021.
(4)
Ustanovenia § 19 a 19a sa nevzťahujú na územné konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2021.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(6)
Nútená správa podľa § 14, ktorá bola vyhlásená do 31. decembra 2021, musí byť do 31. decembra 2024 uvedená do súladu so znením účinným od 1. januára 2022, inak okresný úrad v sídle kraja vyhlásenie nútenej správy zruší.
§ 42bd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Náklady na zriadenie zaústenia do existujúcej verejnej kanalizácie, ktorým sa zabezpečí pripojenie stavby alebo pozemku, kde vznikali odpadové vody do 31. decembra 2022, na verejnú kanalizáciu, znáša vlastník verejnej kanalizácie, ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku preukáže zriadenie kanalizačnej prípojky, ktorá spĺňa technické podmienky určené vlastníkom verejnej kanalizácie a je spôsobilá na pripojenie na zaústenie, a ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku prejaví záujem dohodnúť sa na uzatvorení zmluvy o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie k dátumu zriadenia zaústenia.
(2)
Povinnosť vlastníka verejného vodovodu a vlastníka verejnej kanalizácie prevziať pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie podľa § 4 ods. 12 sa nevzťahuje na pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie, ktoré boli realizované na vlastné náklady odberateľom alebo producentom do 31. decembra 2022.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa vlastník verejnej kanalizácie s vlastníkom stavby alebo s vlastníkom pozemku dohodnú inak.
§ 42c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 43
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1989 Zb.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 442/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).
1)
§ 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
1a)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1aa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1ab)
§ 2 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
1b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
1c)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 20f až 21 Občianskeho zákonníka.
§ 20b až 20f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z.
2b)
§ 139b ods. 8 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
4)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
7)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
7a)
§ 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
7aa)
§ 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
7b)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
8)
§ 17 ods. 3 a § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov.
8c)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.
8d)
§ 20 a 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8da)
§ 17c ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
8db)
§ 17c zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
8dc)
§ 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8dd)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
8e)
§ 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8f)
§ 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8g)
§ 11 ods. 4 písm. d) až f) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
11)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11a)
Napríklad STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (73 6005).
11b)
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 39a a 39b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11d)
Napríklad STN 75 6402 Malé čistiarne odpadových vôd (75 6402).
12)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
13)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
19)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
19a)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 396/2002 Z. z.
25)
Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
25a)
§ 13 odsek 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 13 odsek 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
26b)
§ 20 zákona č. 200/2022 Z. z.
26c)
§ 21 zákona č. 200/2022 Z. z.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
30)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
32)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.