440/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V čl. I sa vypúšťa § 9.
2.
V čl. I § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odsekov.
3.
V čl. I § 14 sa vypúšťa ôsmy, desiaty a trinásty bod. Následne sa deviaty, jedenásty a dvanásty bod označuje ako ôsmy, deviaty a desiaty bod.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.