437/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z. a zákona č. 247/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.
2.
V § 25 ods. 1 sa písmeno v) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
opravných položiek tvorených k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, pričom ich splatnosť nastala pred 1. januárom 2002, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 18 mesiacov, keď sa do výdavkov zahrnie opravná položka do výšky 25 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva alebo do výšky 50 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov, alebo do výšky 75 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov, alebo do výšky 100 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 48 mesiacov; toto ustanovenie o možnosti tvorby opravnej položky do výšky 25 %, 50 %, 75 % a 100 % sa nepoužije na banky, pobočky zahraničných bánk a na poisťovne;“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.