436/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Na účely organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami podľa osobitného predpisu9) určuje ministerstvo podľa odsekov 1 až 5 ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:“.
„9)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.