433/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z., zákona č. 332/2000 Z. z., zákona č. 218/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 182/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slová „alebo účasť na" vkladá slovo „inej".
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Prevádzkovateľom lotérie alebo inej podobnej hry sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry podľa tohto zákona.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa za slovami „podľa § 2 písm. c)" vypúšťa čiarka a slová „stávkové hry podľa § 2 písm. f) okrem stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky" a za slová „podľa § 1 ods. 3" sa vkladajú slová „a stávkových hier podľa § 2 písm. f) a h)".
4.
V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 2".
5.
V § 6 ods. 2 sa slová „podľa § 2 písm. a) a d)" nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. a)".
7.
V § 42a ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.
8.
V § 42a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „pričom predaj žrebov nesmie trvať dlhšie ako jeden rok,".
9.
V § 42b ods. 3 druhá veta znie:
„Zamestnanci vo funkciách riaditeľ, vedúci ekonóm, vedúci kasína musia mať
a)
slovenské štátne občianstvo alebo
b)
občianstvo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo občianstvo štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a
1.
povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt udelené podľa osobitného zákona6) alebo
2.
právo na prechodný pobyt na základe registrácie podľa osobitného zákona.6)“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
11.
V § 47 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Orgán štátneho dozoru vykoná pred začatím prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry technické zabezpečenie proti zneužitiu počítadiel a podobných technických zariadení.“.
12.
V § 49a odsek 4 znie:
„(4)
Preplatky prevádzkovateľa lotérie alebo inej podobnej hry na jednotlivých odvodoch podľa § 4a a 42d sa vrátia prevádzkovateľovi na základe jeho písomnej žiadosti do 31. mája bežného roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom preplatok vznikol. Ak nebolo ročné vyúčtovanie podané do 31. marca bežného roka, preplatky podľa § 4a a 42d sa vrátia na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľovi najneskôr do dvoch mesiacov od podania tohto ročného vyúčtovania. Ak prevádzkovateľ nepožiada o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom na odvod za bežný rok. Preplatok nepresahujúci 50 Sk sa nevracia.“.
13.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 55/1999 Z. z., zákonom č. 332/2000 Z. z., zákonom č. 218/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 182/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.