427/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „Úrad pre finančný trh".
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Kancelária verejného ochrancu práv,".
3.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Slovenská akadémia vied" vkladá čiarka a slová „Kancelária verejného ochrancu práv".
4.
V § 3 ods. 4 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na zostavovanie, sledovanie a vykazovanie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Národný úrad práce, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond uplatňujú rozpočtovú klasifikáciu v rozsahu ustanovenom na tieto účely.".
7.
V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „zriadených zákonom" nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov".
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.".
12.
V § 5 ods. 1 písm. k) sa za slová „(ďalej len „prostriedky Európskych spoločenstiev")" vkladajú slová „znížené o úrok z omeškania (§ 47a ods. 4)".
16.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 5 ods. 1 písm. k)]".
17.
V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
realizovaných štátnych záruk poskytnutých podľa osobitného predpisu,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
19.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Na uzatváranie zmlúv o návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. a) sa vzťahuje osobitný predpis.5a) Návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) možno poskytnúť na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom návratnej finančnej výpomoci. V zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. b) a c) musí byť dohodnutá doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, a spôsob jej splácania. Doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) poskytuje, nemôže byť dlhšia ako štyri roky. Poskytnutú návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu. Pri poskytovaní návratných finančných výpomocí podľa odseku 5 písm. b) a c) úrok môže byť predmetom zmluvy.“.
21.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu je aj určenie podielu súhrnného schodku verejného rozpočtu na hrubom domácom produkte tak, aby sa postupne dosiahla referenčná hodnota tohto podielu platná pre Európske spoločenstvá.".
24.
V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slová „verejný rozpočet," vkladajú slová „spracované na základe východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu podľa odseku 1,".
26.
V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na úhradu trvalej zálohy pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, ak je jej vydanie nevyhnutné na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest.“.
27.
V § 10 odsek 11 znie:
„(11)
Prostriedky určené štátnym rozpočtom na programy podľa § 8 ods. 2 možno použiť len na určený program. Nepoužité prostriedky v bežnom rozpočtovom roku, s výnimkou prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „mzdy") a prostriedkov na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z týchto miezd, možno previesť do nasledujúceho rozpočtového roka, a to len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Súhlas ministerstva na prevod prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roka v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv sa nevyžaduje. Nepoužité prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia môže použiť aj v nasledujúcom roku, prevedie v decembri bežného roka na osobitný bežný účet dofinancovania programov vedený v Národnej banke Slovenska. Použitie prostriedkov z tohto účtu sa sleduje podľa rozpočtovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. V prípade, že sú na ten istý program rozpočtované prostriedky aj v nasledujúcom roku, prednostne sa dočerpajú prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcom roku. Zmeny v programoch najmä presuny medzi programami, doplnenie nového programu alebo jeho časti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva, a to za podmienky, že plnenie cieľa programu, z ktorého sa prostriedky presúvajú, bude zabezpečené.“.
28.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „kapitálových výdavkov" nahrádzajú slovami „výdavkov na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku7)".
29.
V § 15 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
rezerva na štátne záruky,5a)“.
31.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Z rezervy na štátne záruky sa poskytujú plnenia veriteľom vyplývajúce zo štátnych záruk.“.
32.
V § 18 ods. 1 sa slová „na základe § 46 ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona5a)".
33.
Nadpis pod § 20a znie: „Hospodárenie s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv".
34.
V § 20a odsek 1 znie:
„(1)
Prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov") s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program Európskych spoločenstiev pre projekty budovania inštitúcií a investícií na podporu sociálnej a ekonomickej súdržnosti (ďalej len „program PHARE") sa vedú na osobitných účtoch ministerstva (ďalej len „národný fond") v Národnej banke Slovenska. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá ministerstvo. Zostatok národného fondu koncom roka neprepadá.“.
35.
V § 20a ods. 4 prvej vete sa za slová „Európskych spoločenstiev" vkladajú slová „a prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program PHARE" a vypúšťajú sa slová „na to zriadenej".
36.
§ 20a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Podrobnosti o hospodárení s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutými Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov ustanoví vláda nariadením.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými prostredníctvom národného fondu na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.“.
37.
V § 25 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za finančné operácie sa považujú aj operácie, ktorými sa poskytujú návratné finančné výpomoci podľa § 27 ods. 2 a 3 a § 27a ods. 2 a 4 a získavajú sa príjmy z ich splácania.".
38.
V § 27 ods. 3 sa slová „verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami „všeobecne prospešných služieb,19ca)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ca znie:
„19ca)
§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
39.
V § 27 odsek 6 znie:
„(6)
Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza obec zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.“.
40.
V § 27a ods. 4 sa slová "verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami "všeobecne prospešných služieb,19ca)".
41.
V § 27a odsek 6 znie:
„(6)
Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza vyšší územný celok zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.“.
42.
V § 29 ods. 3 sa za slová „príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív," vkladajú slová „príjmov z realizácie finančného majetku,".
43.
V § 29a odsek 2 znie:
„(2)
Na emitovanie komunálnych dlhopisov sa vzťahuje osobitný zákon.20)“.
44.
V § 29a ods. 6 písm. a) sa slová „územnej samosprávy" nahrádzajú slovami „obce alebo vyššieho územného celku.".
45.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na poskytnutie návratných finančných výpomocí".
46.
V § 32a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pri zostavení ozdravného rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.“.
47.
V § 32a ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Ak obec preukáže, že plnením prijatých opatrení dosiahla zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1, ministerstvo môže na základe žiadosti obce vydať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty.“.
48.
V § 32a ods. 18 sa na konci pripája táto veta:
„Pri zostavení krízového rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.“.
49.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak obce zriadia spoločný obecný úrad alebo združenie obcí podľa osobitného predpisu,21b) ministerstvo môže za tieto obce poskytnúť decentralizačnú dotáciu obci, v ktorej je sídlo spoločného obecného úradu alebo sídlo združenia obcí po predchádzajúcom súhlase všetkých obcí, ktoré spoločný úrad alebo združenie obcí zriadia.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
§ 20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.“.
51.
V § 46 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Súčasťou správ o plnení štátneho rozpočtu je aj informácia o vykonaných opatreniach vlády na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a o povolenom prekročení výdavkov z titulu dosiahnutia vyšších príjmov. Ak sa v priebehu roka zmenia podmienky natoľko, že výrazne ohrozujú plánovanú bilanciu štátneho rozpočtu napriek opatreniam prijatým na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok v súlade s týmto zákonom, vláda predloží národnej rade návrh na zmenu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
52.
V § 46 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
53.
V § 46 novooznačený odsek 4 znie:
„(4)
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok môže ustanoviť inú dobu, ako je uvedená v § 6 ods. 6, na ktorú sa poskytuje návratná finančná výpomoc.“.
54.
V § 46 ods. 5 sa slová „písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „písm. b) a c)".
55.
§ 46a sa vypúšťa.
56.
Nad § 47 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcie" a nadpis pod § 47 sa vypúšťa.
57.
Nadpis pod § 47a sa vypúšťa.
58.
V § 47a odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky poskytnuté z národného fondu, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov vrátane penále vrátiť prostredníctvom subjektu, ktorý prostriedky poskytol a ktorý vrátené prostriedky odvedie do národného fondu najneskôr v deň nasledujúci po dni ich pripísania na účet.
(3)
Ak Európske spoločenstvá požiadajú o vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, odvedú sa tieto prostriedky z osobitného účtu ministerstva vrátane sankcie podľa odseku 4 do rozpočtu Európskych spoločenstiev. Rozdiel medzi vrátenou sumou a povinnou sumou odvodu vrátane sankcie do rozpočtu Európskych spoločenstiev sa vysporiada v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu.
(4)
Slovenská republika zaplatí Európskym spoločenstvám úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorého výšku určujú Európske spoločenstvá.“.
59.
§ 47a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 2 platí pre nakladanie s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutých Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.“.
60.
§ 49a znie:
㤠49a
Na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku môže ministerstvo
a)
vydávať štátne pokladničné poukážky,29c)
b)
viazať prostriedky štátneho rozpočtu,
c)
určovať priority čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c)
§ 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
61.
V § 55d ods. 5 druhej vete sa za slovo „sa" vkladajú slová „pre obce".
62.
Za § 55e sa vkladá § 55f, ktorý znie:
㤠55f
(1)
Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii sa prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskych spoločenstiev na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii
a)
vedú na osobitnom účte ministerstva v Štátnej pokladnici,
b)
poskytujú konečnému prijímateľovi z výdavkov podľa § 6 ods. 12 prostredníctvom príslušného ústredného orgánu alebo ním poverenej právnickej osoby na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s konečným prijímateľom.
(2)
Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov vrátane penále vrátiť. Neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Európskych spoločenstiev sú príjmom osobitného účtu ministerstva podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Návrh štátneho rozpočtu na rozpočtový rok, v ktorom Slovenská republika pristúpi k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii, sa zostaví s prihliadnutím na ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.“.
63.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 340/1994 Z. z.,
2.
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 1996 č. 6784/1996-33 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a ciel a s kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 441/2000 Z. z., zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 445/2001 Z. z., zákonom č. 502/2001 Z. z., zákonom č. 506/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 559/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou čl. I bodov 4, 21, 24, 49, 51, 52, 53, 62 a 63, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. I bodov 5, 6, 10, 22, 23 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 a čl. I bodov 9, 11, 13, 14, 15, 20, 30 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.