427/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „Úrad pre finančný trh".
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Kancelária verejného ochrancu práv,".
3.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Slovenská akadémia vied" vkladá čiarka a slová „Kancelária verejného ochrancu práv".
7.
V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „zriadených zákonom" nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov".
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.".
12.
V § 5 ods. 1 písm. k) sa za slová „(ďalej len „prostriedky Európskych spoločenstiev")" vkladajú slová „znížené o úrok z omeškania (§ 47a ods. 4)".
16.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 5 ods. 1 písm. k)]".
17.
V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
realizovaných štátnych záruk poskytnutých podľa osobitného predpisu,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
19.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Na uzatváranie zmlúv o návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. a) sa vzťahuje osobitný predpis.5a) Návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) možno poskytnúť na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom návratnej finančnej výpomoci. V zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. b) a c) musí byť dohodnutá doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, a spôsob jej splácania. Doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) poskytuje, nemôže byť dlhšia ako štyri roky. Poskytnutú návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu. Pri poskytovaní návratných finančných výpomocí podľa odseku 5 písm. b) a c) úrok môže byť predmetom zmluvy.“.
26.
V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na úhradu trvalej zálohy pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, ak je jej vydanie nevyhnutné na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest.“.
27.
V § 10 odsek 11 znie:
„(11)
Prostriedky určené štátnym rozpočtom na programy podľa § 8 ods. 2 možno použiť len na určený program. Nepoužité prostriedky v bežnom rozpočtovom roku, s výnimkou prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „mzdy") a prostriedkov na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z týchto miezd, možno previesť do nasledujúceho rozpočtového roka, a to len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Súhlas ministerstva na prevod prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roka v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv sa nevyžaduje. Nepoužité prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia môže použiť aj v nasledujúcom roku, prevedie v decembri bežného roka na osobitný bežný účet dofinancovania programov vedený v Národnej banke Slovenska. Použitie prostriedkov z tohto účtu sa sleduje podľa rozpočtovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. V prípade, že sú na ten istý program rozpočtované prostriedky aj v nasledujúcom roku, prednostne sa dočerpajú prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcom roku. Zmeny v programoch najmä presuny medzi programami, doplnenie nového programu alebo jeho časti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva, a to za podmienky, že plnenie cieľa programu, z ktorého sa prostriedky presúvajú, bude zabezpečené.“.
28.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „kapitálových výdavkov" nahrádzajú slovami „výdavkov na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku7)".
29.
V § 15 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
rezerva na štátne záruky,5a)“.
31.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Z rezervy na štátne záruky sa poskytujú plnenia veriteľom vyplývajúce zo štátnych záruk.“.
32.
V § 18 ods. 1 sa slová „na základe § 46 ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona5a)".
33.
Nadpis pod § 20a znie: „Hospodárenie s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv".
34.
V § 20a odsek 1 znie:
„(1)
Prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov") s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program Európskych spoločenstiev pre projekty budovania inštitúcií a investícií na podporu sociálnej a ekonomickej súdržnosti (ďalej len „program PHARE") sa vedú na osobitných účtoch ministerstva (ďalej len „národný fond") v Národnej banke Slovenska. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá ministerstvo. Zostatok národného fondu koncom roka neprepadá.“.
35.
V § 20a ods. 4 prvej vete sa za slová „Európskych spoločenstiev" vkladajú slová „a prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program PHARE" a vypúšťajú sa slová „na to zriadenej".
36.
§ 20a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Podrobnosti o hospodárení s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutými Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov ustanoví vláda nariadením.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými prostredníctvom národného fondu na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.“.
37.
V § 25 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za finančné operácie sa považujú aj operácie, ktorými sa poskytujú návratné finančné výpomoci podľa § 27 ods. 2 a 3 a § 27a ods. 2 a 4 a získavajú sa príjmy z ich splácania.".
38.
V § 27 ods. 3 sa slová „verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami „všeobecne prospešných služieb,19ca)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ca znie:
„19ca)
§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
39.
V § 27 odsek 6 znie:
„(6)
Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza obec zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.“.
40.
V § 27a ods. 4 sa slová "verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami "všeobecne prospešných služieb,19ca)".
41.
V § 27a odsek 6 znie:
„(6)
Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza vyšší územný celok zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.“.
42.
V § 29 ods. 3 sa za slová „príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív," vkladajú slová „príjmov z realizácie finančného majetku,".
43.
V § 29a odsek 2 znie:
„(2)
Na emitovanie komunálnych dlhopisov sa vzťahuje osobitný zákon.20)“.
44.
V § 29a ods. 6 písm. a) sa slová „územnej samosprávy" nahrádzajú slovami „obce alebo vyššieho územného celku.".
45.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na poskytnutie návratných finančných výpomocí".
46.
V § 32a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pri zostavení ozdravného rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.“.
47.
V § 32a ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Ak obec preukáže, že plnením prijatých opatrení dosiahla zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1, ministerstvo môže na základe žiadosti obce vydať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty.“.
48.
V § 32a ods. 18 sa na konci pripája táto veta:
„Pri zostavení krízového rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.“.
54.
V § 46 ods. 5 sa slová „písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „písm. b) a c)".
55.
§ 46a sa vypúšťa.
56.
Nad § 47 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcie" a nadpis pod § 47 sa vypúšťa.
57.
Nadpis pod § 47a sa vypúšťa.
58.
V § 47a odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky poskytnuté z národného fondu, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov vrátane penále vrátiť prostredníctvom subjektu, ktorý prostriedky poskytol a ktorý vrátené prostriedky odvedie do národného fondu najneskôr v deň nasledujúci po dni ich pripísania na účet.
(3)
Ak Európske spoločenstvá požiadajú o vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, odvedú sa tieto prostriedky z osobitného účtu ministerstva vrátane sankcie podľa odseku 4 do rozpočtu Európskych spoločenstiev. Rozdiel medzi vrátenou sumou a povinnou sumou odvodu vrátane sankcie do rozpočtu Európskych spoločenstiev sa vysporiada v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu.
(4)
Slovenská republika zaplatí Európskym spoločenstvám úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorého výšku určujú Európske spoločenstvá.“.
59.
§ 47a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 2 platí pre nakladanie s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutých Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.“.
60.
§ 49a znie:
㤠49a
Na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku môže ministerstvo
a)
vydávať štátne pokladničné poukážky,29c)
b)
viazať prostriedky štátneho rozpočtu,
c)
určovať priority čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c)
§ 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
61.
V § 55d ods. 5 druhej vete sa za slovo „sa" vkladajú slová „pre obce".
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 441/2000 Z. z., zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 445/2001 Z. z., zákonom č. 502/2001 Z. z., zákonom č. 506/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 559/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou čl. I bodov 4, 21, 24, 49, 51, 52, 53, 62 a 63, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. I bodov 5, 6, 10, 22, 23 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 a čl. I bodov 9, 11, 13, 14, 15, 20, 30 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.