425/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
ZÁKON
z 19. júna 2002
o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 412/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z. a zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vojenský súd vykonáva súdnictvo aj na území iného štátu v rozsahu uvedenom vo vyhlásenej medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
2.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".
3.
V § 26 ods. 3 písm. a) sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „senátov" sa vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".
4.
V § 26 ods. 3 písm. d) sa slová „členov senátov" nahrádzajú slovami „vyšších súdnych úradníkov".
5.
V § 26 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".
6.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slovo „sudcami" vkladajú slová „a vyššími súdnymi úradníkmi".
7.
V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slovo „sudcov" vkladá čiarka a slová „vyšších súdnych úradníkov".
8.
V § 27 ods. 2 sa za slovo „sudcov" vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad § 14 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 226 a 243d ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.§ 149 ods. 6, § 264 ods. 1 a § 270 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 352 zákona č. 99/1963 Zb.