42/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. januára 2002,
ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 8 a § 56 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 8 zákona
§ 1
Splnenie podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 2 zákona preukazujú žiadatelia podľa § 55 ods. 1 zákona alebo obchodník s cennými papiermi podľa § 166 zákona predložením dokladov o splnení týchto podmienok Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad").
§ 2
(1)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania vo výške podľa § 54 zákona.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúceho obchodníka s cennými papiermi, napríklad pri fyzickej osobe prehľadu o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisov z účtov, výpisov z katastra nehnuteľností, daňového priznania, majetkového priznania, pri právnickej osobe účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu za posledné tri roky; obchodník s cennými papiermi podľa § 166 zákona splnenie tejto podmienky preukazuje predložením notársky osvedčeného vyhlásenia o tom, že jeho finančné zdroje nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov podľa odseku 2,
b)
zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, zoznamu blízkych osôb,1) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na poskytovanie investičných služieb v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii,2) s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska týchto blízkych osôb,
c)
zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov a pri osobách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje predložením
a)
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 55 ods. 9 zákona,
b)
stručného odborného životopisu,
c)
výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
d)
čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) zákona.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 55 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, napríklad výpis z obchodného registra, výpis z registra emitenta alebo výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,
b)
dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,
c)
platných právnych predpisov upravujúcich úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, úzke väzby, z ktorých vyplýva, že právny poriadok príslušného štátu, ani spôsob jeho uplatňovania neprekážajú výkonu dohľadu.
(6)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi bude na území Slovenskej republiky, napríklad zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva, stanovy alebo výpis z obchodného registra,
b)
návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že budúci obchodník s cennými papiermi bude podstatnú časť svojej činnosti vykonávať na území Slovenskej republiky.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladu potvrdzujúceho informácie o technickom vybavení budúceho obchodníka s cennými papiermi s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardware, software), informačnom a obchodnom systéme a systéme pre technické spracovanie údajov podľa § 104 ods. 3 zákona vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,
b)
vnútorných pracovných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich
1.
nakladanie s finančnými nástrojmi členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami budúceho obchodníka s cennými papiermi,
2.
rozsah oprávnenia osôb pri nakladaní s finančnými nástrojmi s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich stanovené limity,
3.
systém vnútornej kontroly,
4.
postupy vypracovania a predkladania výkazov, podkladov a informácií úradu,
5.
pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,
6.
program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,4)
7.
postupy zamedzujúce využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,
8.
bezpečnosť obchodného systému s uvedením spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používania z hľadiska zabezpečenia prístupu do tohto systému len pre oprávnené osoby,
9.
postupy oznamovania obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 78 zákona,
10.
spôsoby získavania kapitálu na krytie krátkodobých záväzkov,
11.
zabezpečovacie postupy pri obchodoch s finančnými nástrojmi v cudzej mene,
c)
dokladov upravujúcich organizačné zabezpečenie systému kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti s uvedením zoznamu vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti,
d)
informácií o marketingovej a reklamnej stratégii.
Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 10 zákona
§ 3
Splnenie podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 2 zákona preukazuje zahraničný obchodník s cennými papiermi predložením dokladov o splnení týchto podmienok úradu.
§ 4
(1)
Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením
a)
notársky osvedčeného písomného vyhlásenia štatutárneho orgánu zahraničného obchodníka s cennými papiermi o poskytnutí finančných zdrojov jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky v dostatočnom objeme s ohľadom na rozsah a rizikovosť investičných služieb poskytovaných touto pobočkou s uvedením hodnoty finančných zdrojov a dátumu, ku ktorému budú tieto finančné zdroje poskytnuté; pri zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 167 zákona aj predložením výpisu z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky5) alebo iného dokladu potvrdzujúceho dostatočný objem finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky,
b)
dokladov o pôvode finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky, napríklad účtovných závierok za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri roky,
c)
notársky osvedčeného písomného vyhlásenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že finančné prostriedky poskytnuté jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením
a)
písomného potvrdenia o dôveryhodnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o jeho finančnej schopnosti primeranej rozsahu a rizikovosti zamýšľaného podnikania svojej pobočky na území Slovenskej republiky vydaného príslušným orgánom dozoru štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi zriaďujúci svoju pobočku na území Slovenskej republiky,
b)
dokumentov potvrdzujúcich finančnú schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je primeraná rozsahu a rizikovosti zamýšľaného podnikania pobočky na území Slovenskej republiky, napríklad účtovnej závierky zahraničného obchodníka s cennými papiermi overenej audítorom spolu s výrokom audítora, správy o hospodárení za posledné tri roky schválenej valným zhromaždením a v prípade, ak je takýto zahraničný obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku, aj audítorom overenej účtovnej závierky za posledné tri roky a vývoja účtovnej hodnoty akcií zahraničného obchodníka s cennými papiermi a v prípade, že sa s akciami obchoduje na burze cenných papierov, aj vývoja kurzu akcií za posledné tri roky, ak právna forma tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi umožňuje akcie vydávať.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona sa pri osobách navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky preukazuje predložením
a)
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 56 ods. 11 zákona,
b)
stručného odborného životopisu,
c)
výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
d)
čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) zákona.
(4)
Splnenie podmienok podľa § 56 ods. 2 písm. d) až f) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny,
b)
dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,
c)
platných právnych predpisov upravujúcich úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi, úzke väzby, z ktorých vyplýva, že právny poriadok príslušného štátu, ani spôsob jeho uplatňovania neprekážajú výkonu dohľadu.
(5)
Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona sa preukazuje predložením návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom svojej pobočky na území Slovenskej republiky, bude podstatnú časť svojej činnosti vykonávať v štáte, v ktorom má sídlo.
Spoločné ustanovenia
§ 5
(1)
Doklady podľa § 2 alebo § 4 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.
(2)
Ak sú doklady podľa § 2 alebo § 4 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie týchto podmienok sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takýchto dokladov do slovenského jazyka.
(3)
Doklady podľa § 2 alebo § 4 predložené úradu pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb možno nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 55 ods.1 zákona alebo písomným vyhlásením obchodníka s cennými papiermi podľa § 166 zákona, alebo písomným vyhlásením zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za neho konať a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Brigita Schmögnerová v. r.
2)
§ 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
4)
§ 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.