419/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
ZÁKON
z 19. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z. a zákona č. 193/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike." nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. a) a b) a § 49 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb." nahrádza citáciou „§ 8 ods. 1 písm. a) a b) a § 78 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb." nahrádza citáciou „Napríklad § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.".
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 10 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb." nahrádza citáciou „§ 11 až 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
5.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „evidované" vkladajú slová „alebo sú evidované neúplne".
6.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „má" vkladá slovo „spravidla" a vypúšťa sa slovo „troch".
7.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Komisia zaniká uplynutím troch rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.".
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb." nahrádza citáciou „§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.".
10.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „pozemkov" vkladá čiarka a slová „pozemkovými spoločenstvami" a za slovo „operátu" sa vkladajú slová „štátnych archívov,12a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.“.
11.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia súčasne doručí do vlastných rúk každému účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa zistených údajov v jeho vlastníctve alebo v správe13) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia spolu s výpisom z návrhu registra doručí účastníkovi výzvu na zaplatenie príspevku na finančné zabezpečenie konania podľa § 10 ods. 2 a 4. Neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo štátna organizácia lesného hospodárstva, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo štátnej organizácii lesného hospodárstva výpis z návrhu registra.
(2)
Námietky spolu s ich odôvodnením možno podať komisii do 30 dní odo dňa
a)
doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis doručuje,
b)
uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť alebo ich pobyt, alebo sídlo nie sú známe.
(3)
Námietky posúdi komisia, ktorá si na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou dotknuté a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a so svojím stanoviskom ich spolu predloží správnemu orgánu na rozhodnutie. Rozhodnutie o námietkach a o schválení registra je preskúmateľné súdom.
(4)
Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliadne. Komisia o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku podal.
(5)
Schválený register je verejná listina, na základe ktorej katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.14) Na základe oznámenia správa katastra najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Správa katastra po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až po identifikácii podľa zapísaného registra. Identifikáciu vykoná správa katastra z úradnej povinnosti. Identifikácia sa stáva súčasťou zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny a spolu s oznámením o vykonaní zápisu sa zašle účastníkom konania o zápise práv k nehnuteľnostiam14a) a tým osobám, ktorých právo k pozemkom bolo zápisom dotknuté.
(6)
Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhodnúť do troch rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
(7)
Konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.14b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 14b znejú:
„14)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
14a)
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
14b)
§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“.
12.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Na finančné zabezpečenie nákladov konania je každý účastník konania povinný zaplatiť príspevok 100 Sk. Ak došlo k rozdeleniu pozemkov podľa určeného operátu, ktoré boli pôvodne v jednom katastrálnom území z technických dôvodov, a tieto sú spracúvané vo viacerých katastrálnych územiach, vlastník zaplatí príspevok v rámci konania, ktorého predmetom je pôvodný pozemok pred rozdelením.“.
13.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za pozemky do výmery 5 000 m2 sa príspevok nevyberá,".
14.
V § 10 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za pozemky do výmery 400 m2 sa príspevok nevyberá.".
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/1994 Z. z." nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.".
16.
V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o lesné pozemky s výnimkou podielov, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odseku 2 prispieva štátna organizácia lesného hospodárstva.“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Príspevky podľa odseku 3 sú splatné do troch mesiacov po zverejnení registra.“.
18.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Ak došlo medzi spoluvlastníkmi k reálnemu rozdeleniu pozemku podľa právnych predpisov platných do 31. decembra 1950 a tento pozemok v takomto stave užívali, správny orgán na návrh jedného alebo viacerých spoluvlastníkov rozhodnutím potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva k častiam rozdeleného pozemku, ak sú splnené podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,25a) a to aj v prípade, že tento pozemok je evidovaný v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností.
(2)
Tým nie je dotknuté právo domáhať sa určenia vlastníctva na súde podľa osobitného predpisu.25)
(3)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11 ods. 2, 3, 5 až 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 134 Občianskeho zákonníka.“.
19.
V § 16 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obdobne postupuje štátna organizácia lesného hospodárstva.".
20.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 38, 40 a 41 sa vypúšťajú.
22.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak pozemky uvedené v § 16 ods. 1 nemožno využívať na účely uvedené v odseku 1, fond ich môže prenajímať aj na iný účel. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.39a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb., zákon č. 50/1976 Zb.“.
23.
V § 18 ods. 6 sa slová „1 až 4" nahrádzajú slovami „1 až 5".
24.
V § 19 ods. 1 sa za slová „hospodárenie na pôde" vkladá čiarka a slová „ako aj na účely uvedené v § 18 ods. 2.".
25.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Fond môže previesť vlastníctvo k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) na osoby, ak dôvodom prevodu je
a)
účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,39)
b)
rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,39b)
c)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Odvod podľa odseku 1 je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov ministerstva.52)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 1 a 2 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami ustanovenými v § 22 a 23, štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28.
V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d)
ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Príloha 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).“.
29.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Register obnovenej evidencie pozemkov sa zostavuje aj v tom v katastrálnom území, v ktorom bol vyhotovený a zapísaný register podľa osobitného predpisu61) do 1. septembra 2002.
(3)
Zmeny údajov registra podľa § 7 ods. 6 schváleného do 1. septembra 2002 sa po 1. septembri 2002 posudzujú podľa tohto zákona.
(4)
Správny orgán na účely posúdenia zmeny chybných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim v schválených registroch (§ 7 ods. 6) zriadi pre obec, v ktorej komisia zanikla zápisom údajov registra do katastra nehnuteľností, opätovne komisiu, ak od jej zániku neuplynuli tri roky.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákonom č. 80/1998 Z. z., zákonom č. 219/2000 Z. z., zákonom č. 193/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 255/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 3 sa za slovami „ak tento zákon" vkladajú slová „alebo iný zákon".
2.
V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
potvrdenie o zaplatení odvodu, ak nadobúdateľ má povinnosť zaplatiť odvod podľa osobitného predpisu.10aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
„10aa)
§ 22 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.“.
3.
V § 28 ods. 5 znie:
„(5)
Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu9a) vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 79d sa vkladá § 79e, ktorý znie:
㤠79e
Konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva podľa osobitného predpisu9a) začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzuje a dokončí podľa tohto zákona.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.