418/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou registra trestov sú aj informácie o zmieroch schválených v trestnom konaní.1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 309 Trestného poriadku.“.
2.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Údaje z registra trestov slúžia pre potreby trestného konania, správneho konania a na preukazovanie bezúhonnosti a bezpečnostnej spoľahlivosti osoby.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
správa o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
4.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Register trestov sa môže viesť s využitím informačnotechnických prostriedkov.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 3 ods. 1 sa slová „odsúdenej súdom a správu" nahrádzajú slovami „odsúdenej súdom, správu" a za slová „trestného stíhania" sa vkladajú slová „a správu o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru".
6.
V § 3 ods. 2 sa za slovami „trestného stíhania" vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a správu o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru".
7.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „priezvisko odsúdenej osoby" vkladajú slová „prípadne prezývku, ak ju osoba má".
8.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
(1)
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje údaje
a)
o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, a to v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),
b)
o súde alebo prokuratúre a spisovej značke trestnej veci,
c)
o rozhodnutí o schválení zmieru, dátume jeho vydania, právnej kvalifikácii skutku, ktorého sa rozhodnutie týka, peňažnej sume určenej na všeobecne prospešné účely vrátane peňažnej sumy odovzdanej štátu na peňažnú pomoc obetiam trestnej činnosti.
(2)
Správu podľa odseku 1 podáva orgán, ktorý zmier schválil v prvom stupni.
§ 5b
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa § 1 a 2 môže generálna prokuratúra získavať údaje z evidencie obyvateľov,9a) evidencie občianskych preukazov,9b) evidencie cestovných dokladov9c) a matriky,9d) a to aj využitím informačnotechnických prostriedkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
„9a)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
9b)
§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 23 ods. 3 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
9d)
§ 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 7 ods. 5 sa za slová „Slovenskej informačnej službe," vkladajú slová „Národnému bezpečnostnému úradu".
11.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Odpis registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená. Pritom sa postupuje primerane podľa § 8 ods. 2 až 6.“.
12.
V § 7 ods. 9 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „pre orgány činné v trestnom konaní".
13.
V § 7 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
14.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa dopĺňajú slová „prípadne prezývku, ak ju osoba má".
15.
V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo s písomným súhlasom žiadateľa jeho zamestnávateľ alebo jeho služobný úrad".
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi" nahrádza citáciou „zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami".
17.
V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Správnosť údajov podľa odseku 2 písm. a) až d) overuje orgán prokuratúry alebo obec, ktorá je matričným úradom13a) (ďalej len „obec"), z predloženého občianskeho preukazu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu. Ostatné údaje sa preukazujú len vtedy, ak je to potrebné na odstránenie pochybností o totožnosti osoby z iných dokladov, ktoré žiadateľ predloží. Obec pri overovaní postupuje primerane ako pri osvedčovaní podpisov.13b)
(5)
V zahraničí sa žiadosť podľa odsekov 1 a 2 podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý zároveň overuje správnosť údajov, ktoré sú v nej uvedené; pritom postupuje podľa odseku 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
13b)
§ 2 a § 7 ods. 1 a 3 písm. e) až g) zákona č. 599/2001 Z. z.“.
18.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4 a 5 sa žiadosť o výpis z registra trestov nevracia žiadateľovi, ale sa zasiela generálnej prokuratúre.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa citácia „zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov".
20.
V § 8 ods. 9 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a § 5a".
21.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov alebo v žiadosti o odpis registra trestov obcou a za vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa platí poplatok podľa osobitných predpisov.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 9 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 6".
23.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Na podávanie žiadostí o odpis registra trestov, výpis z registra trestov a na odovzdávanie údajov medzi súdmi, orgánmi prokuratúry a generálnou prokuratúrou sa používajú úradné tlačivá, ktorých vydávanie zabezpečuje generálna prokuratúra.
(6)
Trestné listy, správy súdu alebo orgánu prokuratúry, výpisy z registra trestov a odpisy registra trestov určené štátnym orgánom a žiadosti o ne sa môžu odovzdávať využitím informačnotechnických prostriedkov.“.
24.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Uschovávanie dokumentácie
(1)
Doklady o zrušených právoplatných rozhodnutiach súdov a prokurátorov podľa § 1 ods. 3, ktoré boli zrušené alebo ktoré sa týkajú osôb, ktoré zomreli, a doklady vyradené z evidencie podľa § 6 sa ukladajú do úschovne dokumentácie.
(2)
Údaje z úschovne dokumentácie sa poskytujú na písomnú žiadosť súdu, prokuratúre, ministerstvu spravodlivosti, Národnému bezpečnostnému úradu a osobe, o ktorej sa údaje vedú; o poskytnutí údajov sa v evidencii úschovne dokumentácie vykoná záznam.“.
25.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Do úschovne dokumentácie sa ukladajú aj doklady podľa § 9a ods. 1 získané pri vedení registra trestov do 1. augusta 2002.“.
Čl. II
Zákon č. 241/2001 Z. z. ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa slová „výpisom z" nahrádzajú slovom „odpisom".
2.
V § 17 ods. 1 písm. a) bode 3 sa slová „výpis z" nahrádzajú slovom „odpis".
Čl. III
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z. a zákona č. 440/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z" nahrádzajú slovom „odpis".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov".
3.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku ktorej pripojí odpis registra trestov predkladaný uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom podľa § 28 ods. 1 písm. a); po posúdení spoľahlivosti ministerstvo vráti odpis registra trestov prevádzkovateľovi,".
4.
V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „výpis z" nahrádzajú slovom „odpis".
5.V § 62 ods. 6 sa slová „výpisy z registra trestov týchto osôb" nahrádzajú slovami „odpisy registra trestov týchto osôb nie staršie ako tri mesiace; ak je žiadateľom fyzická osoba, pripojí tiež odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace".
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z. a zákona č. 79/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 2 písm. a), ods. 3 a 6 sa slová „výpis z" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „odpis" v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 118/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. - Sadzobník správnych poplatkov I. časť Všeobecná správa položka 3 sa doterajšie znenie označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bodom a poznámkou, ktoré znejú:
„2.
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ...... 50 Sk.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z. a zákona č. 162/2001 Z. z. sa mení takto:
V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov položka 30 znie:
„Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívne) ...... 100 Sk.".
Poznámka k položke 30 sa vypúšťa.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 48/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.