418/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 118/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. - Sadzobník správnych poplatkov I. časť Všeobecná správa položka 3 sa doterajšie znenie označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bodom a poznámkou, ktoré znejú:
„2.
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ...... 50 Sk.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z. a zákona č. 162/2001 Z. z. sa mení takto:
V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov položka 30 znie:
„Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívne) ...... 100 Sk.".
Poznámka k položke 30 sa vypúšťa.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 48/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.