417/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

417
ZÁKON
z 21. júna 2002
o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
podmienky odoberania vzoriek na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny,
b)
príslušnosť na vykonávanie analýzy deoxyribonukleovej kyseliny,
c)
zriadenie národnej databázy profilov deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len „databáza") a spracúvanie údajov z databázy.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vzorkou biologický materiál pochádzajúci z ľudského tela,
b)
analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach; analýzou deoxyribonukleovej kyseliny sa rozumie aj predikcia viditeľných fenotypových prejavov,
c)
profilom deoxyribonukleovej kyseliny výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny vo forme alfa-numerického kódu,
d)
zaistenou vzorkou vzorka zaistená na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom, vzorka zaistená v súvislosti s pátraním po nezvestnej osobe a v súvislosti s identifikáciou osoby,
e)
identifikáciou osoby individuálna identifikácia osoby, mŕtvoly alebo oddelených častí ľudského tela,
f)
predikciou viditeľných fenotypových prejavov proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z kódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré obsahujú informácie, napríklad o farbe vlasov, farbe očí a pigmentácii pleti.
§ 3
Odoberanie vzoriek
(1)
Vzorku možno na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny odobrať
a)
osobe, ak tak ustanovuje osobitný zákon1) v súvislosti s identifikáciou osôb na účely trestného konania, pátrania po nezvestných osobách a s identifikáciou osôb neznámej totožnosti na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a Policajného zboru,2)
b)
osobe vo výkone trestu odňatia slobody; táto je povinná odobratie vzorky strpieť,
c)
biologickým rodičom, deťom a iným príbuzným nezvestnej osoby, ak ide o pátranie po nezvestnej osobe.
(2)
Osobám podľa odseku 1 písm. c) možno odobrať vzorku len s ich predchádzajúcim písomným súhlasom alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.
(3)
Odber vzorky vykonáva príslušník Policajného zboru2) (ďalej len „policajt“), orgán činný v trestnom konaní,4) alebo súd; odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Odber vzorky podľa odseku 1 písm. b) vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu tiež príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže;5) odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ak ide o vzorku, ktorej odberom je narušená telesná integrita človeka alebo ktorá je odoberaná z intímnej časti ľudského tela, jej odber vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.5a) Odber vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby ani ponížiť jej ľudskú dôstojnosť.
§ 4
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny
(1)
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva
a)
z odobratej vzorky podľa § 3,
b)
zo zaistenej vzorky.
(2)
Predikciu viditeľných fenotypových prejavov možno vykonať len zo vzorky zaistenej v súvislosti s obzvlášť závažným zločinom,5b) trestným činom proti životu a zdraviu, trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti,5c) identifikáciou mŕtvoly alebo oddelených častí ľudského tela, ak sa analýzou deoxyribonukleovej kyseliny nezistí identita osoby v databáze alebo v národných databázach profilov deoxyribonukleovej kyseliny členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu.5d)
(3)
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva najmenej v dvanástich polymorfných systémoch deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Analýzu deoxyribonukleovej kyseliny vykonáva akreditovanými postupmi
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru, ktorý je zapísaný ako znalecký ústav v zozname podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverený útvar"), alebo
b)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená na znaleckú činnosť.6)
(5)
Poverený útvar vykoná analýzu deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej vzorky podľa § 3 ods. 1 alebo zo zaistenej vzorky aj na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa trestný čin alebo pátranie po nezvestnej osobe týka; analýza sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu6). Poverený útvar žiadosti osoby nevyhovie, ak sa žiadosť o analýzu deoxyribonukleovej kyseliny týka vzorky, ktorú už predtým poverený útvar analyzoval pre orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor alebo súd.
(6)
Vzorka určená na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny, ak to jej množstvo dovoľuje, sa rozdeľuje na dve časti. Jedna časť vzorky sa analyzuje, druhú časť vzorky pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku uchováva poverený útvar alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva analýzu deoxyribonukleovej kyseliny.
(7)
Poverený útvar, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uchováva vzorku pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku, je povinná vzorku chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením. To platí aj pre vzorku, ktorá ešte nebola rozdelená podľa odseku 6.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 4 písm. b) oznámi výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny správcovi databázy do siedmich dní od jej vykonania. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Databáza
(1)
Databázu zriaďuje, prevádzkuje a spravuje Policajný zbor.
(2)
Databáza obsahuje profily deoxyribonukleovej kyseliny vzoriek
a)
zaistených na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom,
b)
odobratých osobám uvedeným v § 3 ods. 1 písm. a) a b),
c)
odobratých osobám uvedeným v § 3 ods.1 písm. c) a vzoriek zaistených v súvislosti s pátraním po nezvestných osobách; tieto profily sa využívajú iba pri pátraní po nezvestných osobách a identifikácii osôb neznámej totožnosti.
(3)
Súčasťou databázy sú aj
a)
profily deoxyribonukleovej kyseliny poskytnuté podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
údaje o osobe, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny sa zistil, a to
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo; u cudzincov číslo cestovného dokladu,
4.
adresa pobytu,
5.
štátna príslušnosť,
6.
iné údaje charakterizujúce osobu,
c)
údaje o trestnom čine alebo pátraní, v súvislosti s ktorým sa profil deoxyribonukleovej kyseliny zistil.
§ 6
Ochrana údajov v databáze
Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v databáze pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním.
§ 7
Poskytovanie údajov z databázy
Databáza je súčasťou informačných systémov Policajného zboru a pri poskytovaní údajov z tejto databázy sa postupuje podľa osobitného zákona.7)
§ 8
Likvidácia údajov z databázy
(1)
Poverený útvar vymaže z databázy údaje
a)
o osobe,
1.
proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, alebo že nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, alebo je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený,8)
2.
ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný, alebo že skutok nie je trestným činom,9)
b)
o odsúdenej osobe, o osobe, proti ktorej je trestné stíhanie neprípustné,10) o osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,11) a o osobe, ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,12) po uplynutí sto rokov od jej narodenia.
(2)
Ak nie je v odseku 1 ustanovené inak, platia pre likvidáciu údajov ustanovenia osobitného zákona.13)
(3)
Orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý skončil trestné konanie týkajúce sa osoby, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny je uložený v databáze, je povinný o tejto skutočnosti do troch pracovných dní od skončenia trestného konania písomne informovať poverený útvar.
(4)
Poverený útvar oznámi likvidáciu údajov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala analýzu deoxyribonukleovej kyseliny; táto je povinná uložené vzorky zlikvidovať do siedmich dní od prijatia oznámenia.
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 417/2002 Z. z.
POLYMORFNÉ SYSTÉMY
Polymorfné systémy deoxyribonukleovej kyseliny, v ktorých sa vykonáva analýza deoxyribonukleovej kyseliny:
D3S1358
VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
HUMTH01
FGA
D1S1656
D2S441
D10S1248
D12S391
D22S1045
Príloha č. 2 k zákonu č. 417/2002 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5d)
Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
6)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.