416/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
ZÁKON
z 20. júna 2002
o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postup pri navrátení kultúrnych predmetov, ktoré sa nezákonne vyviezli z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo z územia iného členského štátu na územie Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Kultúrny predmet je na účely tohto zákona vec, ktorá je pred nezákonným vyvezením z územia Slovenskej republiky alebo členského štátu alebo po ňom označená alebo vymedzená Slovenskou republikou alebo príslušným členským štátom ako súčasť národného kultúrneho dedičstva, ktoré má umeleckú hodnotu, historickú hodnotu alebo archeologickú hodnotu podľa právnych predpisov alebo administratívnych postupov Slovenskej republiky alebo príslušného členského štátu.
(2)
Národné kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky na účely tohto zákona tvoria tieto kultúrne predmety:
a)
národné kultúrne pamiatky1) alebo ich časti,
b)
archeologické nálezy2) a nálezy,3)
c)
zbierkové predmety,4)
d)
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,5)
e)
archívne dokumenty,6)
f)
predmety kultúrnej hodnoty7) okrem predmetov podľa písmena c).
(3)
Nezákonným vývozom kultúrneho predmetu z územia Slovenskej republiky alebo z územia členského štátu je
a)
vývoz kultúrneho predmetu z územia Slovenskej republiky alebo z územia členského štátu v rozpore s predpismi na ochranu národného kultúrneho dedičstva alebo v rozpore s osobitným predpisom8) alebo
b)
nevrátenie dočasne vyvezeného kultúrneho predmetu po uplynutí lehoty zákonného dočasného vývozu alebo akékoľvek porušenie iných podmienok týkajúcich sa takéhoto dočasného vývozu.9)
(4)
Verejnú zbierku Slovenskej republiky tvoria národné kultúrne pamiatky alebo ich časti, archeologické nálezy, nálezy, zbierkové predmety, historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy, archívne dokumenty a predmety kultúrnej hodnoty vo vlastníctve Slovenskej republiky, vyššieho územného celku, obce alebo v správe právnickej osoby zriadenej zákonom alebo zriadenej orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, alebo vo vlastníctve právnickej osoby, v ktorej má štát, obec alebo vyšší územný celok majetkovú účasť viac ako 20 %.
(5)
Požiadaný štát je členský štát, na ktorého území sa nachádza kultúrny predmet nezákonne vyvezený z územia iného členského štátu.
(6)
Žiadajúci štát je členský štát, z ktorého územia sa kultúrny predmet nezákonne vyviezol.
(7)
Navrátenie je fyzické vrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie žiadajúceho štátu.
§ 3
Príslušnosť
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky príslušným na plnenie úloh spojených s navrátením nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky10) (ďalej len „ministerstvo").
(2)
Pri vyhľadávaní nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov ministerstvo spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi členských štátov a oznamuje im nájdenie, stratu alebo odcudzenie kultúrnych predmetov bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedelo. Ministerstvo podporuje konzultácie medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Slovenskej republiky a iných členských štátov, ktoré pátrajú po nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch.
Slovenská republika ako požiadaný štát
§ 4
Postup ministerstva pri vyhľadávaní a obhliadke kultúrneho predmetu
(1)
Ministerstvo na základe písomnej žiadosti ústredného orgánu žiadajúceho štátu začne vyhľadávať nezákonne vyvezený kultúrny predmet na území Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
opis nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu a jeho fotodokumentáciu, ak bola vyhotovená, a predpokladané miesto, na ktorom sa môže kultúrny predmet nachádzať,
b)
doklady, z ktorých vyplýva, že ide o kultúrny predmet podľa právneho predpisu žiadajúceho štátu,
c)
vyjadrenie žiadajúceho štátu, v čom vidí nezákonnosť vývozu kultúrneho predmetu,
d)
identifikačné údaje o osobe, ktorá môže nezákonne vyvezený kultúrny predmet vlastniť alebo držať.
(3)
Ak ministerstvo zistí miesto, na ktorom sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza, bezodkladne vykoná nevyhnutné opatrenia potrebné na jeho ochranu a súčasne o tom upovedomí žiadajúci štát a vlastníka alebo držiteľa nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu (ďalej len „vlastník alebo držiteľ").
(4)
Ministerstvo umožní príslušným orgánom žiadajúceho štátu vykonať obhliadku vyhľadaného nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu v Slovenskej republike v lehote šiestich mesiacov odo dňa upovedomenia podľa odseku 3; ak sa príslušný orgán žiadajúceho štátu na vykonaní obhliadky v ustanovenej lehote nezúčastní, ministerstvo doterajšie opatrenia zruší.
(5)
Vykonanie obhliadky nariadi ministerstvo rozhodnutím. Odvolanie proti takémuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(6)
Obhliadka sa musí vykonať podľa charakteru kultúrneho predmetu za účasti najmenej jedného odborníka povereného ministerstvom.
(7)
Vlastník alebo držiteľ kultúrneho predmetu je povinný strpieť vykonanie obhliadky takého predmetu na mieste samom, ak nie je obydlím,11) alebo predložiť kultúrny predmet na obhliadku na vopred určené miesto.
§ 5
Opatrenia na zabezpečenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu
(1)
V záujme zabezpečenia nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na základe rozhodnutia ministerstva je vlastník alebo držiteľ povinný
a)
odovzdať na nevyhnutný čas takýto predmet do úschovy na vopred určené miesto až do skončenia konania o navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu,
b)
predložiť požadované listinné dôkazy a iné dôkazné prostriedky o spôsobe nadobudnutia kultúrneho predmetu.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
§ 6
Náhrada za obhliadku a za opatrenia na zabezpečenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu
(1)
Ministerstvo nahradí vlastníkovi alebo držiteľovi
a)
náklady vzniknuté v súvislosti s obhliadkou kultúrneho predmetu podľa § 4 ods. 5,
b)
náklady vzniknuté v súvislosti s opatreniami podľa § 5,
c)
ušlý zisk alebo ušlý zárobok v sume jeho priemerného zárobku.12)
(2)
O náhrade podľa odseku 1 rozhodne ministerstvo na žiadosť vlastníka alebo držiteľa. Vlastník alebo držiteľ môže požiadať o náhradu podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa vykonania obhliadky alebo opatrení podľa § 5, inak toto právo zaniká.
(3)
Náhrada podľa odsekov 1 a 2 patrí aj vlastníkovi alebo držiteľovi kultúrneho predmetu, ktorý preukáže, že kultúrny predmet, na ktorom sa vykonala obhliadka, nie je zhodný s vyhľadávaným nezákonne vyvezeným kultúrnym predmetom.
(4)
Ministerstvo uplatní náhradu nákladov, ktoré vznikli Slovenskej republike zo zabezpečenia opatrení, podľa odsekov 1 a 3 od žiadajúceho štátu.
§ 6a
Lehota na uplatnenie nároku na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z územia žiadajúceho štátu
(1)
Nárok na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu podľa tohto zákona nie je možné uplatniť po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa príslušný ústredný orgán žiadajúceho štátu dozvedel o mieste, kde sa kultúrny predmet nachádza a o totožnosti jeho vlastníka alebo držiteľa.
(2)
Nárok na navrátenie podľa odseku 1 nie je možné uplatniť po uplynutí 30 rokov odo dňa, keď bol kultúrny predmet nezákonne vyvezený z územia žiadajúceho štátu, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Ak ide o kultúrny predmet, ktorý je súčasťou verejnej zbierky podľa vnútroštátnych právnych predpisov žiadajúceho štátu a o kultúrny predmet zapísaný v inventároch cirkví a náboženských spoločností žiadajúceho štátu, v ktorom sa na ich ochranu vzťahujú osobitné predpisy, lehota na uplatnenie nároku na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu je 75 rokov odo dňa, keď bol kultúrny predmet nezákonne vyvezený z územia žiadajúceho štátu, okrem prípadu, ak má žiadajúci štát
a)
vo svojom právnom poriadku zakotvenú nepremlčateľnosť nároku na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu alebo
b)
so Slovenskou republikou uzavretú bilaterálnu zmluvu, v ktorej dohodnutá lehota na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu presahuje 75 rokov.
§ 7
Zmierovacie konanie
(1)
Ak je účelné, aby sa medzi ústredným orgánom žiadajúceho štátu a vlastníkom alebo držiteľom uskutočnilo zmierovacie konanie smerujúce k navráteniu nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie žiadajúceho štátu a žiadajúci štát a vlastník alebo držiteľ výslovne súhlasia s týmto zmierovacím konaním, má ministerstvo postavenie sprostredkovateľa.
(2)
Ak sa na základe zmierovacieho konania podľa odseku 1 uzavrie medzi ústredným orgánom žiadajúceho štátu a vlastníkom alebo držiteľom dohoda o navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie žiadajúceho štátu, má vlastník alebo držiteľ takého predmetu právo na primeranú náhradu, ak zabezpečil primeranú ochranu kultúrnemu predmetu.
(3)
Náklady, ktoré vznikli postupom podľa odseku 2, znáša žiadajúci štát. Slovenská republika vráti žiadajúcemu štátu nezákonne vyvezený kultúrny predmet až po uhradení vynaložených nákladov potrebných na jeho vyhľadanie.
§ 8
Návrh na začatie súdneho konania
(1)
Súd na návrh žiadajúceho štátu rozhodne o navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Návrh podľa odseku 1 možno podať v lehotách podľa § 6a.
(3)
Ministerstvo informuje o podaní návrhu na začatie súdneho konania príslušné ústredné orgány ostatných členských štátov bezodkladne po tom, ako ho ústredný orgán žiadajúceho štátu o tomto návrhu upovedomí.
(4)
Ak súd rozhodne o navrátení kultúrneho predmetu podľa odseku 1, prizná primerané odškodnenie vlastníkovi vzhľadom na okolnosti prípadu, ak vlastník preukáže, že pri nadobudnutí kultúrneho predmetu postupoval s náležitou starostlivosťou.
(5)
Na posúdenie, či vlastník postupoval s náležitou starostlivosťou, sa berú do úvahy všetky okolnosti nadobudnutia, a to najmä dokumentácia o pôvode kultúrneho predmetu, povolenie na vývoz kultúrneho predmetu potrebné na základe právnych predpisov žiadajúceho štátu, charakter zúčastnených strán, zaplatená cena, skutočnosť, či vlastník nahliadol do prístupných registrov odcudzených kultúrnych predmetov a akákoľvek ďalšia relevantná informácia, ktorú mohol reálne získať, alebo akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré mohli alebo mali byť uskutočnené za rovnakých okolností.
(6)
Odškodnenie uhradí žiadajúci štát vlastníkovi po navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu.
§ 9
Výdavky spojené s navrátením nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu
Výdavky spojené s navrátením nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu uhrádza žiadajúci štát.
§ 9a
Právo žiadajúceho štátu na regresnú náhradu
Úhradou primeraného odškodnenia podľa § 8 ods. 4 a výdavkov uvedených v § 9 nie je dotknuté právo žiadajúceho štátu požadovať náhradu týchto súm od osôb zodpovedných za nezákonný vývoz kultúrneho predmetu z jeho územia.
Slovenská republika ako žiadajúci štát
§ 10
Postup ministerstva pri vyhľadávaní a obhliadke kultúrneho predmetu
(1)
Ministerstvo bezodkladne požiada príslušný ústredný orgán požiadaného štátu o vyhľadanie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z územia Slovenskej republiky, ak zistí, že takýto predmet sa nachádza na území požiadaného štátu. Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 4 ods. 2.
(2)
Ministerstvo vykoná obhliadku nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z územia Slovenskej republiky, ktorý bol nájdený na území požiadaného štátu; obhliadku vykoná do šiestich mesiacov od upovedomenia požiadaného štátu o tom, že takýto predmet bol nájdený na jeho území.
§ 10a
Lehota na uplatnenie nároku na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z územia Slovenskej republiky
(1)
Nárok na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu podľa tohto zákona nie je možné uplatniť po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o mieste, kde sa kultúrny predmet nachádza a o totožnosti jeho vlastníka alebo držiteľa.
(2)
Nárok na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu podľa odseku 1 nie je možné uplatniť po uplynutí 30 rokov odo dňa, keď bol kultúrny predmet nezákonne vyvezený z územia Slovenskej republiky, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Ak ide o kultúrny predmet, ktorý je súčasťou verejnej zbierky podľa § 2 ods. 4, a ak ide o kultúrny predmet zapísaný v inventároch cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, nárok na navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu je nepremlčateľný.
§ 11
Návrh na začatie súdneho konania
(1)
Ministerstvo môže podať na súd požiadaného štátu proti vlastníkovi alebo držiteľovi nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu návrh na začatie súdneho konania o navrátenie takého predmetu, ak zmierovacie konanie smerujúce k navráteniu nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie Slovenskej republiky bolo neúspešné.
(2)
Návrh na začatie súdneho konania o navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu obsahuje okrem všeobecných náležitostí podania ustanovených osobitným predpisom požiadaného štátu
a)
podrobný opis nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu,
b)
fotodokumentáciu nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu, ak bola vyhotovená,
c)
predpokladané miesto, na ktorom sa môže nezákonne vyvezený kultúrny predmet na území požiadaného štátu nachádzať,
d)
doklady, z ktorých vyplýva, že ide o kultúrny predmet podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
e)
identifikačné údaje o osobe, ktorá môže nezákonne vyvezený kultúrny predmet na území požiadaného štátu vlastniť alebo držať.
(3)
Ministerstvo upovedomí ústredný orgán požiadaného štátu o podaní návrhu na začatie súdneho konania.
§ 12
Právo Slovenskej republiky na regresnú náhradu
Výdavky spojené s navrátením nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu a primerané odškodnenie, ktoré priznal súd požiadaného štátu, uhrádza ministerstvo. Tým nie je dotknuté právo ministerstva na náhradu nákladov podľa prvej vety od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá takýto kultúrny predmet nezákonne vyviezla alebo sa podieľala na jeho nezákonnom vývoze z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu. Ministerstvo uplatní právo na náhradu nákladov podľa prvej vety voči tejto osobe bezodkladne.
§ 13
Práva k navrátenému kultúrnemu predmetu
(1)
Uzatvorením dohody o navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie Slovenskej republiky na základe zmierovacieho konania alebo vydaním rozsudku súdu požiadaného štátu, ktorým bolo uložené vrátiť nezákonne vyvezený kultúrny predmet na územie Slovenskej republiky, nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka kultúrneho predmetu alebo právo držby držiteľa kultúrneho predmetu.
(2)
Po navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu na územie Slovenskej republiky ministerstvo bezodkladne odovzdá kultúrny predmet vlastníkovi alebo držiteľovi tohto kultúrneho predmetu, ak je známy.
(3)
Ak vlastník alebo držiteľ kultúrneho predmetu nie je známy, ministerstvo umiestni navrátený kultúrny predmet na vhodnom mieste, a to až dovtedy, kým sa nezistí vlastník alebo držiteľ tohto kultúrneho predmetu.
§ 15
Spolupráca
(1)
Každý je povinný14) poskytnúť ministerstvu spoluprácu pri vyhľadávaní a navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov.
(2)
Ministerstvo nahradí právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá mu poskytla spoluprácu pri vyhľadávaní a navrátení nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu, ušlý zisk alebo ušlý zárobok v sume priemerného zárobku.12)
(3)
O náhrade podľa odseku 2 rozhodne ministerstvo na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 2. O náhradu nákladov možno požiadať do 15 dní odo dňa poskytnutia spolupráce, inak toto právo zaniká.
(4)
Ministerstvo používa v styku s príslušným orgánom požiadaného štátu pri vzájomnej spolupráci, konzultáciách a šírení informácií o kultúrnych predmetoch, ktoré boli odcudzené alebo nezákonne vyvezené z územia Slovenskej republiky, modul informačného systému o vnútornom trhu14a) (ďalej len „modul informačného systému“).
(5)
Na výmenu informácií podľa § 8 ods. 3 a § 11 ods. 3 používa ministerstvo modul informačného systému v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia14b) bez toho, aby bola dotknutá možnosť ministerstva používať popri module informačného systému iné komunikačné prostriedky.
§ 16
Pokuty
(1)
Ministerstvo môže uložiť vlastníkovi alebo držiteľovi pokutu do 16 596 eur, ak
a)
úmyselne marí vykonanie obhliadky vyhľadávaného nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu,
b)
nepredloží vyhľadávaný nezákonne vyvezený kultúrny predmet na obhliadku na vopred určené miesto,
c)
neodovzdá vyhľadávaný nezákonne vyvezený kultúrny predmet do úschovy na vopred určené miesto,
d)
nepredloží požadované listinné dôkazy alebo iné dôkazné prostriedky o spôsobe nadobudnutia vyhľadávaného kultúrneho predmetu.
(2)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o protiprávnom konaní dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa vlastník alebo držiteľ dopustil protiprávneho konania.
(4)
Pri určovaní pokuty sa prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho konania a význam nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Konanie o navrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu nemožno začať, ak vývoz kultúrneho predmetu z územia žiadajúceho štátu v čase zamýšľaného začatia konania už nie je nezákonný.
(2)
Na konanie podľa § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 2, § 15 ods. 3 a § 16 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na konanie o navrátenie nezákonne vyvezených archívnych dokumentov,6) ak osobitný predpis neustanovuje inak.16)
(4)
Ministerstvo do 18. decembra 2020 a potom každých päť rokov predkladá Európskej komisii správu o uplatňovaní tohto zákona.
Záverečné ustanovenia
§ 17a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 416/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014).
1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. (úplné znenie č. 238/2014 Z. z.).
2)
§ 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 238/2014 Z. z.).
3)
§ 40 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. (úplné znenie č. 238/2014 Z. z.).
4)
§ 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
6)
§ 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
9)
Napríklad § 25 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z., § 17 ods. 5 zákona č. 206/2009 Z. z. v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
10)
§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
14a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
14b)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
16)
Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.