409/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 24. júna 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 06 07 04 sa vypúšťa slovo „sírová".
2.
V prílohe č. 1 sa slová „06 08 02 odpady obsahujúce chlórsilány" nahrádzajú slovami „06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny".
3.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 06 08 02 „O" nahrádza označením „N".
4.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 07 02 16 „O" nahrádza označením „N".
5.
V prílohe č. 1 v skupine 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV sa za slová „07 02 16 odpady obsahujúce silikóny" vkladajú slová „07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O".
6.
V prílohe č. 1 v názve skupiny 13 „ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)" sa vypúšťajú slová „a 19".
7.
V prílohe č. 1 sa slová „16 01 04 vyradené vozidlá" nahrádzajú slovami „16 01 04 staré vozidlá".
8.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 16 11 06 „N" nahrádza označením „O".
9.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 17 06 05 „O" nahrádza označením „N".
10.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 19 08 09 „N" nahrádza označením „O".
11.
V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 20 01 41 „N" nahrádza označením „O".
12.
V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 20 02 03 sa slovo „rozložiteľné" nahrádza slovom „nerozložiteľné".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
László Miklós v. r.