406/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

406
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 24. mája 2002,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe) sa mení takto:
Prílohy č. 2 a č. 3 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
Ľubomír Harach v. r.